Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0109/2006

Debatter :

PV 15/02/2006 - 10
CRE 15/02/2006 - 10

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0066

Antagna texter
PDF 85kWORD 42k
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Vitryssland
P6_TA(2006)0066B6-0109, 0113, 0122, 0123 och 0125/2006

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland inför presidentvalet den 19 mars 2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt resolutionen av den 10 mars 2005 om Vitryssland(1) , resolutionen av den 7 juli 2005 om den politiska situationen och mediernas oberoende i Vitryssland(2) och resolutionen av den 29 september 2005 om Vitryssland(3) ,

–   med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2001 om Vitryssland(4) , vilken antogs före presidentvalet 2001, och rapporterna från den parlamentariska trojkan vilken består av ledamöter från Europaparlamentet samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar, av den 16 oktober 2000 om den politiska situationen i Vitryssland mot bakgrund av parlamentsvalet den 15 oktober 2000 och av den 4 oktober 2001 om presidentvalet 2001 och resolutionen från Europarådets parlamentariska församling av den 26 januari 2006 om situationen i Vitryssland inför presidentvalet.

–   med beaktande av sitt Sacharovpris för tankefrihet som i december 2004 tilldelades Vitrysslands journalistförbund,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland efter sitt möte den 30 januari 2006 och Europeiska unionens och Förenta staternas deklaration av den 3 februari 2006 om sina relationer med Vitryssland,

–   med beaktande av den behovsbedömningsrapport som OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter offentliggjorde den 31 januari 2006,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen.

A.  Presidentvalet i Vitryssland kommer att äga rum den 19 mars 2006.

B.  President- och parlamentsvalen i Vitryssland åren 2000, 2001 och 2004 levde inte upp till internationell standard enligt Europeiska unionen, Europarådet och OSSE.

C.  De vitryska myndigheterna skapar hinder för de oberoende kandidaternas valkampanjer, exempelvis extremt snäva tidsgränser för kampanjerna, extremt låga ekonomiska tak för kandidaterna, mycket begränsad tillgång till såväl offentliga som privata medier samt beroende av de lokala myndigheterna vid valet av platser för sammankomster med väljarna, samtidigt som den sittande presidenten har praktiskt taget obegränsad tillgång till medierna.

D.  Oppositionens företrädare är i det närmaste fullständigt utestängda från deltagande i valkommittéerna.

E.  Ett antal ledande oppositionella har hållits fängslade efter rättegångar inledda på grundval av diskutabla anklagelser, vilket snedvrider valprocessen och bekräftar att rättsväsendet i Vitryssland missbrukas för politiska syften och att landets domstolar inte är oberoende.

F.  De vitryska myndigheterna har antagit nya bestämmelser om begränsningar av friheten för såväl vitryska medborgare att resa utomlands som utlänningars frihet att besöka Vitryssland.

G.  De vitryska myndigheterna har inlett en kampanj där vissa demokratiska länder som stöder den vitryska oppositionen anklagas för att destabilisera den politiska situationen i landet och för att rekrytera spioner.

H.  Det är oerhört oroande att Vitrysslands högsta ekonomiska domstol den 20 december 2005 fattade beslut om att ändra sitt ursprungliga beslut och åter utfärda stränga straffavgifter mot Vitrysslands Helsingforskommitté, inklusive förlamande böter och retroaktiva skatter och förnyade hot mot Helsingforskommitténs styrelseordförande och kassör.

I.  Vitrysslands politiska isolering fortsätter. Landet är det enda i Europa som ännu inte har någon anknytning till EU genom åtminstone ett partnerskaps- och samarbetsavtal.

J.  Situationen när det gäller mediernas oberoende och yttrandefriheten i Vitryssland har försämrats ytterligare, vilket innebär att folket i Vitryssland inte får den information de behöver för att fritt forma politiska åsikter och göra ett demokratiskt val i det kommande valet.

K.  Kommissionen har inlett ett nytt projekt till stöd för demokratiska organisationer och informationsfrihet i Vitryssland, vilket bland annat inbegriper upprättandet av radiostationer som sänder på vitryska och ryska.

L.  Europaparådets parlamentariska församling har efterlyst en gemensam strategi med Europaparlamentet och OSSE om Vitryssland.

M.  Inga förbättringar har kunnat konstateras vad gäller efterforskningar kring "försvunna" personer, yttrandefrihet, mötesfrihet och minoriteters rättigheter.

N.  Flera internationella institutioner där Vitryssland är full medlem, exempelvis OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter samt OSSE:s parlamentariska församling, har fått inbjudan att övervaka presidentvalet, men varken Europaparlamentet eller Europarådets parlamentariska församling har, till skillnad från vid presidentvalet 2001, fått någon sådan inbjudan och har fått meddelande om att ingen sådan inbjudan heller kommer att utfärdas.

1.  Europaparlamentet beklagar försämringen av den politiska situationen och de fortsatta kränkningarna av den vitryska befolkningens medborgerliga och mänskliga rättigheter. Parlamentet fördömer med kraft de godtyckliga angreppen på medier, journalister, oppositionsmedlemmar, människorättsaktivister och minoriteter. Parlamentet fördömer den vitryska högsta domstolens beslut att upplösa den vitryska ungdomsorganisationen RADA.

2.  Europaparlamentet finner det mycket oroande att förberedelserna inför presidentvalet, enligt de senaste bedömningsrapporterna, äger rum mot bakgrund av ökade begränsningar för medborgarna, oberoende medier och politiska oppositionspartier. De senare har efter parlamentsvalet 2004 inte har några företrädare i det vitryska parlamentet.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med och stöd till alla vitryssar som kämpar för ett oberoende, öppet och demokratiskt Vitryssland baserat på rättsstatsprincipen.

4.  Europaparlamentet uppmanar Vitrysslands myndigheter att strikt följa internationella normer vid förberedelserna av presidentvalet i mars 2006 samt vid registreringen och kontrollen av kandidater, både under valkampanjen och vid själva valet.

5.  Europaparlamentet fördömer den nyligen antagna "antirevolutionära lagen" som bland annat gör det möjligt för de vitryska myndigheterna att fängsla personer som misstänks träna eller finansiera träning av människor så att de kan delta i gatuprotester eller personer som misstänks feltolka eller förmedla information om situationen i Vitryssland till utlandet eller internationella organisationer. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i Vitryssland att ompröva sitt beslut och avvisa förslaget till den antitrevolutionära lagen.

6.  Europaparlamentet betonar att följande kriterier måste uppfyllas för att presidentvalet skall betraktas som fritt och demokratiskt:

   full insyn i valförfarandets alla aspekter, särskilt med avseende på förfarandet för att registrera kandidater, sammansättningen av valkommittéer och rösträkningen,
   lika villkor för alla kandidater, särskilt vad gäller tillträde till massmedia, framför allt elektroniska medier, och andra möjligheter för att organisera sina valkampanjer,
   alla statliga organ och regeringsorgan måste avhålla sig helt från handlingar som kan betraktas som trakasserier av kandidater, deras anhöriga eller anhängare,
   garantier för att alla som är involverade i (särskilt icke-kandidatrelaterad) övervakning av presidentvalet och i rekryteringen och utbildningen för denna verksamhet skall ha full frihet att utöva sina uppgifter, i lämpliga fall i samarbete med internationella institutioner, vilket utgör ett viktigt element för valprocessens öppenhet och möjligheterna att kontrollera denna.

7.  Europaparlamentet välkomnar inbjudan från Vitrysslands myndigheter till valobservatörer från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, men uppmanar de ansvariga vitryska myndigheterna att tillåta dessa valobservatörer att arbeta utan hinder i Vitryssland och ge alla deltagande valobservatörer fullt och obegränsat tillträde till samtliga områden i Vitryssland och alla aspekter av valprocessen.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt att Europaparlamentet och Europarådet till skillnad från vid presidentvalet 2001 inte har fått någon inbjudan att övervaka detta presidentval och uppmanar de vitryska myndigheterna att sända en motsvarande inbjudan till båda institutionerna så snart som möjligt.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin förhoppning om att det kommer att skapas möjligheter för att öka antalet kortvariga internationella observatörer genom att man bjuder in andra internationella organisationer att övervaka valet i Vitryssland.

10.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att tillåta oberoende valundersökningar på valdagen.

11.  Europaparlamentet uppmanar det vitryska folket att delta i det kommande presidentvalet. Parlamentet inser att detta val är mycket viktigt och att valresultatet kan få en avgörande betydelse för Vitrysslands framtid och Vitrysslands integration i det internationella demokratiska samfundet.

12.  Europaparlamentet poängterar återigen att utvecklingen av EU:s förbindelser med Vitryssland även fortsättningsvis kommer att vara beroende av vilka framsteg som görs i landet i fråga om demokratisering och reformer, och särskilt om ett öppet och rättvist presidentval kommer att genomföras.

13.  Om de vitryska myndigheterna underlåter att genomföra ett fritt och rättvist presidentval anser Europaparlamentet att kommissionen, rådet och parlamentet bör överväga ytterligare åtgärder, inbegripet en utökning av förteckningen över visumförbud, särskilt med dem som är ansvariga för fusk under det kommande valet, och en frysning av tillgångar som tillhör företrädare för de vitryska myndigheterna.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att noggrant övervaka situationen i Vitryssland inför och under valet. Parlamentet uppmanar rådet och den höge representanten att överväga möjligheten att utse en särskild representant för Vitryssland om respekten för demokratiska principer skulle förvärras ytterligare. Parlamentet välkomnar de beslut som kommissionen nyligen har fattat om att inleda och utvidga sändningar av oberoende nyheter och information till Vitrysslands invånare och uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att utforma en ny strategi för Vitryssland om förfarandena före och efter valet inte lever upp till internationella demokratiska standarder.

15.  Europaparlamentet förväntar sig att en sådan strategi skall omfatta konkreta förslag till en mer flexibel användning av EU:s tekniska bistånd och ekonomiska stöd till det civila samhället, och andra åtgärder som syftar till att återställa demokratin i landet

16.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens överföring av 2 000 000 EUR från Tacisprogrammet till den europeiska fonden för mänskliga rättigheter och demokrati, en åtgärd som kommer att leda till större flexibilitet och effektivitet i förbindelserna med det vitryska civila samhället.

17.  Europaparlamentet uppmanar Europarådets parlamentariska församling, OSSE:s parlamentariska församling och Förenta staternas kongress att arbeta tillsammans med Europaparlamentet om Vitryssland.

18.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta upp frågan om Vitryssland med de ryska myndigheterna för att enas om ett gemensamt ansvar när det gäller att verka för konkreta förändringar i demokratisk riktning i Vitryssland.

19.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de vitryska myndigheterna att omedelbart frige Michail Marinitj och Nikolaj Statkevitj och övriga politiska fångar samt uppmanar rådet och kommissionen att kräva ett frisläppande av dessa fångar och en offentlig och öppen utredning av de "försvinnanden" som drabbat flera oppositionsledare.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Vitrysslands regering, Förenta staternas kongress samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.

(1) EUT C 320E 15.12.2005, s. 276.
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0295.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0363.
(4) EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 373.

Senaste uppdatering: 16 augusti 2006Rättsligt meddelande