Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0163/2006

Rozpravy :

PV 13/03/2006 - 19
CRE 13/03/2006 - 19

Hlasovanie :

PV 15/03/2006 - 4.7
CRE 15/03/2006 - 4.7

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0087

Prijaté texty
PDF 92kWORD 56k
Streda, 15. marca 2006 - Štrasburg Finálna verzia
Štvrté svetové fórum o vode
P6_TA(2006)0087B6-0149, 0153, 0155, 0163, 0164 a 0165/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o Štvrtom svetovom fóre o vode v Mexiko City (16. až 22. marca 2006)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na Štvrté svetové fórum o vode, ktoré sa uskutoční v Mexiko City 16. až 22. marca 2006,

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenia na prvých troch svetových fórach o vode v Marakéši (1997), Haagu (2000) a Kjóte (2003),

–   so zreteľom na Rozvojové ciele milénia OSN (RCM) a záverečnú správu pracovnej skupiny miléniového projektu OSN o vode a hygiene z roku 2005 s názvom "Zdravie, dôstojnosť a rozvoj: Ako ich dosiahnuť",

–   so zreteľom na druhú správu OSN o rozvoji vodných zdrojov pod názvom "Voda, spoločná zodpovednosť",

–   so zreteľom na Akčný plán skupiny G8 pre vodu, prijatý na samite v Eviane v roku 2003 a potvrdený vo vyhlásení G8 v Gleneagles 7. júla 2005,

–   so zreteľom na iniciatívu EÚ pre vodu, ktorá sa začala na Svetovom samite o udržateľnom rozvoji (WSSD) v Johannesburgu v roku 2002,

–   so zreteľom na nástroj AKT-EÚ "Vodohospodárske zariadenia", ktorý bol vytvorený v roku 2004,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2003 o správe vodných zdrojov v rozvojových krajinách(1) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2004 o stratégii pre vnútorný trh - priority 2003-2006(2) , ktorého odsek 5 uvádza, že "so zreteľom na to, že voda je spoločným prírodným zdrojom pre celé ľudstvo, správa vodných zdrojov by sa nemala riadiť pravidlami vnútorného trhu",

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže polovica svetovej populácie trpí nedostatkom hygieny alebo nedostatočným prístupom k pitnej vode a existujú jasné dôkazy o začínajúcej globálnej vodnej kríze, ktorá ohrozuje nielen trvalo udržateľný rozvoj, ale i mier a bezpečnosť; keďže milióny žien a detí neúmerne trpia pre nedostatočný prístup k pitnej vode a hygiene,

B.   keďže jedným z hlavných zámerov RCM je "do roku 2015 znížiť na polovicu počet ľudí bez trvalého prístupu k zdravej pitnej vode a základnej hygiene",

C.   keďže hlavnou témou Štvrtého svetového fóra o vode sú "miestne aktivity v rámci celosvetovej výzvy", keďže dodávka vody je nerovnomerná, aj keď by mala byť univerzálnou verejnou službou definovanou a riadenou na miestnej úrovni, ktorá je v tomto prípade najúčinnejšia; keďže okolo týchto miestnych verejných služieb sa môže vytvoriť novátorská a demokratická komunálna správa; keďže kontrola vody a jej kvality je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj najchudobnejšieho obyvateľstva,

D.   keďže kvalita vody, nevyhnutnej pre život, je jedným z hlavných faktorov úmrtnosti v rozvojových krajinách, ktorého následkom sú každoročne milióny mŕtvych, z toho polovica detí; keďže viac ako miliarda osôb nemá prístup k pitnej vode a dve a pol miliardy nemajú nijakú možnosť hygieny,

E.   keďže EÚ a jej členské štáty poskytujú okolo 1,4 miliardy EUR ročne na vodu a hygienu v rozvojových krajinách, čím sa EÚ stáva v tejto oblasti najväčším poskytovateľom pomoci na svete,

F.   keďže vyššie uvedené ciele nástroja AKT-EÚ "Vodohospodárske zariadenia" v rámci RCM a cieľov WSSD smerujú k "podpore trvalého zásobovania vodou a hygienickou infraštruktúrou, k zlepšeniu nakladania s vodou a postupov v oblasti integrovaného spravovania vodných zdrojov v krajinách AKT prostredníctvom riešenia nedostatku finančných prostriedkov",

1.   vyhlasuje, že voda je spoločným prírodným zdrojom pre celé ľudstvo a z toho dôvodu predstavuje prístup k vode základné ľudské právo; žiada, aby sa vynaložilo všetko potrebné úsilie na zabezpečenie prístupu k vode pre najchudobnejších obyvateľov do roku 2015;

2.   žiada, aby Komisia zastupovala EÚ na Štvrtom svetovom fóre o vode s právomocou žiadať, aby sa v záverečnom ministerskom uznesení uznalo, že prístup k pitnej vode je základným ľudským právom; v tejto veci žiada, aby EÚ a jej členské štáty navrhli v rámci OSN vypracovanie medzinárodnej zmluvy o vode a spravovaní vodných zdrojov, uznávajúc právo na prístup k pitnej vode;

3.   vyslovuje poľutovanie nad slabou integráciou aktivít svetového fóra pre vodu do činností OSN, pripomína, že 21 medzinárodných agentúr sa rôznymi spôsobmi zaoberá problematikou vody, a z tohto dôvodu žiada o zriadenie koordinačnej agentúry pre vodu pod priamym vedením OSN;

4.   zdôrazňuje, že takáto koordinačná agentúra pre vodu by mala zahrnúť ochranu verejného zdravia a životného prostredia do spravovania vodných zdrojov a že by mala mať za úlohu rozvíjať stratégie podporujúce hospodársky a poľnohospodársky rozvoj, kompatibilné s udržiavaním alebo obnovovaním vysokej úrovne kvality vody;

5.   zdôrazňuje, že správa vodných zdrojov by sa mala zakladať na prístupe spolupatričnosti a integrácie, ktorý by zahrnul užívateľov a rozhodujúce orgány do vytvárania vodohospodárskej politiky na miestnej úrovni a demokratickým spôsobom;

6.   žiada, aby boli do všetkých programov, ktoré sa týkajú zásobovania vodou a hygieny, zahrnuté osobitné činnosti zamerané na riešenie rodových nerovností – aby sa zabezpečilo rovnaké rozdeľovanie pomoci i možností, ktoré z nej vyplývajú – a na podporu úlohy žien v zásobovaní, riadení a v udržiavaní vodných zdrojov;

7.   víta pridelenie 500 miliónov EUR z 9. Európskeho rozvojového fondu (ERF), ktoré boli pridelené spolu s 475 miliónmi EUR z toho istého ERF na zásobovanie vodou a hygienu, aby sa mohol vykonávať nástroj AKT-EÚ "Vodohospodárske zariadenia'; žiada, aby v 10. ERF boli na zásobovanie vodou a na hygienu pridelené dostatočné finančné prostriedky; dúfa, že medzinárodné inštitúcie vo svojich akčných plánoch zvýšia pozornosť venovanú otázkam vody a že odpustenie dlhov rovnako podporí investovanie do tejto oblasti;

8.   zdôrazňuje a podporuje zistenia vyššie uvedenej pracovnej skupiny miléniového projektu OSN o vode a hygiene, podľa ktorých sa hlavný zámer RCM nedosiahne, ak nebudú splnené viaceré predpoklady, medzi ktoré patrí:

   zvýšenie rozvojovej pomoci pre zvýšené zameranie na najmenej rozvinuté krajiny,
   prerozdelenie zdrojov rozvojových krajín s nízkymi a strednými príjmami v prospech tých najchudobnejších,
   zvýšenie zapojenia všetkých relevantných činiteľov, aby sa vytvorilo skutočné vlastníctvo v oblasti iniciatív pre zásoby vody a hygienu a zameranie sa na aktivizovanie verejnosti;

9.   žiada, aby boli miestne orgány v EÚ podporované pri prideľovaní časti poplatkov prijatých od užívateľov za služby spojené s dodávkou vody a hygienou na opatrenia decentralizovanej spolupráce a aby EÚ vyčlenila potrebné prostriedky umožňujúce podporovať takéto aktivity, okrem iného na úrovni koordinácie informácií, využívania a šírenia výsledkov;

10.   žiada Komisiu a Radu, aby uznali podstatnú úlohu miestnych orgánov pri ochrane a správe vody a ľutuje, že schopnosti, skúsenosti a zdroje miestnych orgánov nie sú dostatočne využívané programami európskeho spolufinancovania, pretože miestne spoločenstvá EÚ z dôvodu svojich technických schopností, znalostí a skúseností sú osobitne vhodnými subjektmi na pomoc spoločenstvám v rozvojových krajinách;

11.   zdôrazňuje, že aktivity zamerané na zlepšenie zásobovania vodou a hygieny sa nesmú vykonávať izolovane, ale mali by byť skôr súčasťou súvislej, prierezovej rozvojovej stratégie, do ktorej patria aj iné oblasti, napríklad zdravie a vzdelávanie, infraštruktúra, budovanie kapacít a riadnej správy, ako i stratégie trvalo udržateľného rozvoja;

12.   zdôrazňuje význam včasnej prevencie miestnych konfliktov súvisiacich s vodou, najmä v regiónoch, kde krajiny majú spoločné nádrže; v tejto súvislosti vyzýva k ďalšiemu úsiliu EÚ i vo svete na zlepšenie koordinácie "vodnej politiky" v regiónoch a na podporu zriadenia regionálnych orgánov na správu vodných zdrojov;

13.   zdôrazňuje zvýšené riziko nedostatku vody v dôsledku klimatických zmien; pripomína, že zväčšovanie sa púštnych oblastí, rozpúšťanie ľadovcov, znížené hladiny vôd a zvyšovanie množstva slanej vody ohrozuje dodávky vody v mnohých častiach sveta; vyzýva EÚ a jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby uskutočnili opatrenia zamerané proti klimatickým zmenám a zastavili tento nepriaznivý vývoj;

14.   žiada, aby sa spoločne riadila politika životného prostredia a prevencie s cieľom vytvoriť skutočne spoločnú vodohospodársku politiku, ktorá sa bude vykonávať v každej zahraničnej politike EÚ a bude vychádzať zo zásad rámcovej smernice o vode, cieľom ktorej je strednodobé a dlhodobé zachovanie kvality vodných zdrojov, a v tejto súvislosti sa domnieva, že každé financovanie, ktoré poskytuje EÚ kooperačným projektom a dvojstranným iniciatívam, ktoré sa týkajú vody, by malo byť v súlade s celkovým prístupom právnych predpisov EÚ k oblasti životného prostredia;

15.   víta a podporuje prácu organizácií európskej a medzinárodnej občianskej spoločnosti pokiaľ ide o hľadanie riešení problémov spojených s prístupom k vode, najmä pre najchudobnejšie obyvateľstvo; odporúča účastníkom Štvrtého svetového fóra o vode, aby sa počas trvania fóra zaujímali o činnosť organizácií občianskej spoločnosti a aby s plnou vážnosťou posúdili návrhy predložené týmito organizáciami;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Rade ministrov AKT-EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a generálnemu sekretariátu výborov pre svetovú dohodu o vode.

(1) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 430.
(2)2 Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 857.

Posledná úprava: 29. augusta 2006Právne oznámenie