Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2021(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0058/2006

Indgivne tekster :

A6-0058/2006

Forhandlinger :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0090

Vedtagne tekster
PDF 148k
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Budgetretningslinjer 2007
P6_TA(2006)0090A6-0058/2006

Europa-Parlamentets beslutning om retningslinjerne for 2007-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2007 (2006/2021(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1) ,

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2) ,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(3) , særlig punkt 26,

-   der henviser til den fjerde beretning fra institutionernes generalsekretærer om udviklingstendenserne inden for udgiftsområde 5 fra maj 2005;

-   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006,

-   der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2004 med institutionernes svar(4) ,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0058/2006),

A.   der henviser til, at 2007-budgettet vil være det første under den nye finansielle ramme, og at forhandlingerne om de nye finansielle overslag for perioden 2007-2013 og den interinstitutionelle aftale endnu ikke er afsluttet,

B.   der henviser til, at udvidelsen i 2004 skal konsolideres, og at forberedelserne til næste udvidelse skal fortsætte for at sikre, at alt er på plads den 1. januar 2007,

C.   der henviser til, at budgetmyndigheden på dette stadium i den årlige procedure afventer de øvrige institutioners forslag til overslag over deres administrative behov,

Generel ramme

1.   bemærker, at det, så længe der ikke er opnået enighed om en ny interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen for perioden 2007-2013 principielt er punkt 26 i den nugældende interinstitutionelle aftale, der finder anvendelse; påpeger, at det, dersom en af institutionerne opsiger den nugældende interinstitutionelle aftale, er EF-traktatens artikel 272, der finder anvendelse;

2.   forventer en detaljeret rapport fra generalsekretærerne om udviklingen inden for udgiftsområde 5 i marts 2006, der bør danne grundlag for behandlingen af det foreløbige forslag til budget for 2007;

3.   understreger, at forslaget til 2007-budget skal tage højde for Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse pr. 1. januar 2007;

4.   bemærker, at regnskabssystemet baseret på periodiseringsprincippet er gennemført i alle institutioner begyndende med finansieringsoversigterne for regnskabsåret 2005; mener, at denne proces vil sikre en mere strømlinet og harmoniseret tilgang med henblik på sammenligning;

5.   glæder sig over, at Rådet, Europa-Parlamentet og Ombudsmanden har gennemført en ny kontoplan; henstiller til alle andre institutioner at indføre samme kontoplan af hensyn til klarheden og sammenligneligheden; opfordrer de øvrige institutioner til at oplyse, hvorvidt de mener, at der bør foretages ændringer i eller tilpasninger til den nye kontoplan for at tage hensyn til deres særlige administrative begrænsninger;

6.   beklager forsinkelserne i ansættelsen af det fulde antal ansatte fra de 10 nye medlemsstater og forventer, at ikke-afsluttede ansættelser vil være tilendebragt snarest muligt, dog senest i december 2006;

7.   bemærker, at personaletallet i de forskellige institutioner er blevet forhøjet i årenes løb ved oprettelse af mange nye stillinger; mener, at en konsolidering af stillingsfortegnelserne sideløbende med en omrokeringsproces er vigtig, inden der indgives anmodninger om ansættelser, der ikke direkte er knyttet til udvidelsesprocessen; opfordrer alle institutioner til at harmonisere deres ansættelsespolitik;

8.   anmoder alle institutioner om at indgive realistiske anmodninger, der skal baseres på begrundede behov, i lyset af den stramme finanssituation; tilskynder institutionerne til at arbejde med lavest mulige omkostninger uden at sænke kvaliteten;

9.   mener, at der i de mindre institutioner kan gennemføres væsentlige besparelser ved en rational sammenlægning af administrative og menneskelige ressourcer;

10.   bekræfter, at ejendomserhvervelsespolitikken bør følges af alle institutioner; opfordrer alle institutioner til at indgive mellemlange planer for bygningspolitikken under hensyntagen til alle finansielle aspekter og relevante bestemmelser og under hensyntagen til de mindre institutioners fremtidige behov og en potentiel sammenlægning af tjenester og ressourcer;

11.   minder om, at institutionerne i det omfang, det er muligt, bør forelægge mere omfattende flerårige planer for de kommende behov, hvad angår politik, menneskelige ressourcer og infrastruktur;

12.   bemærker, at det i årenes løb ikke er lykkedes for EU-institutionerne at overbevise de europæiske borgere om, at de virkelig repræsenterer deres interesser og ønsker; mener, at manglende kendskab og ringe synlighed gør forståelsen for EU-politikker vanskelig; er af den opfattelse, at de eksisterende informationstjenester skal forbedres, og at der som højeste prioritet for alle institutioner skal gennemføres en effektiv strategi, der er tilgængelig for alle EU-borgere;

13.   opfordrer alle EU-institutioner til at undersøge muligheden for at oprette et center af Europahuse i Bruxelles under anvendelse af eksisterende ressourcer og uden nogen væsentlig forhøjelse af udgifterne; mener, at EU-borgerne bør have mulighed for frit at deltage i forskellige aktiviteter i dette "Europas hjerte", herunder kulturelle og tekniske arrangementer, undervisningsseminarer og udstillinger om specifikke emner; mener, at et bredere udsnit af EU-borgere i et sådant scenario kunne gøre sig bekendt med den intellektuelle og kulturelle mangfoldighed i samtlige EU-medlemsstater;

Europa-Parlamentet

14.   bekræfter Parlamentets ønske om at opfylde løfterne til EU-borgerne på en effektiv, håndgribelig og ansvarlig måde og på den måde styrke EU-institutionernes image og troværdighed;

15.   forpligter sig til at leve op til sit ansvar som den eneste demokratisk valgte repræsentation for befolkningerne i EU;

16.   mener, at Parlamentet på baggrund af de aktuelle finansielle begrænsninger bør forbeholde sig sin stilling for så vidt angår den begrænsning på 20 % af bevillingerne under udgiftsområde 5, det har pålagt sig selv; gentager endnu en gang, at dets overslag bør afspejle de reelle finansielle behov, hvis man vil sikre, at institutionen fungerer effektivt og efter hensigten;

Budgetstramning og merværdi

17.   pålægger administrationen at udnytte ressourcerne bedre og mere effektivt og undgå overlapning af funktioner og reducere aktiviteter, der ikke yder nogen merværdi til det samlede mål; forventer mere intern kontrol med bevillinger;

18.   beklager de unødvendige og ekstreme udgifter i forbindelse med spredningen og overlapningen af aktiviteter på tre forskellige arbejdssteder, hvilket bidrager til en yderst ineffektiv omkostningsstruktur; mener, at dette spørgsmål bør tages op som led i bestræbelserne på at minimere omkostningerne og opfordrer administrationen til inden 30. juni 2006 at forelægge specifikke forslag;

19.   opfordrer administrationen til at sammenligne kontrakter med de standarder, der anvendes i større private virksomheder, for at sikre den højeste omkostningseffektivitet for alle brugere, navnlig når det drejer sig om telekommunikationsudbydere, edb-tjenester, maskinel- og programmeludbydere, catering, sportsfaciliteter, biltjenester og rejsetjenester;

20.   forventer en rapport om de fremskridt, der er registreret inden for det interinstitutionelle samarbejde, og pålægger generalsekretæren at udarbejde henstillinger om muligheder og begrænsninger for andre konkrete områder for interinstitutionelt samarbejde;

21.   fastholder, at bevillinger skal relatere til specifikke aktiviteter for på den måde at undgå bortfald af bevillinger ved regnskabsårets udløb; anbefaler, at der afsættes tilstrækkelige midler på områder, hvor politiske afgørelser kræver et større økonomisk engagement, som det er tilfældet med WTO; understreger, at ændringsbudgetter og overførsler så vidt muligt bør undgås;

22.   understreger atter betydningen af at anvende princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og understreger betydningen af uforbeholden gennemførelse af en aktivitetsbaseret budgettering, hvilket bør føre til mere effektive, gennemskuelige, rationelle og analytiske overslag;

23.   minder om afgørelsen om, at budgettet skal gøres mere omfattende; bemærker indførelsen af den ændrede kontoplan og pålægger administrationen at forelægge det kompetente udvalg en budgetopstilling for 2007, der muliggør en sammenligning mellem 2006- og 2007-budgettet;

24.   pålægger administrationen at identificere aktiviteter, der ikke giver operationerne en merværdi, og øge effektiviteten ved en rationalisering af arbejdsmetoderne, således at den europæiske skatteyder får valuta for pengene;

Udvidelse

25.   gentager, at udvidelsen er en politisk nøgleprioritering og understreger sin forpligtelse til at sikre, at den bliver en virkelig succes; anerkender de anstrengelser, institutionerne har gjort sig i forbindelse med sidste udvidelse, og opfordrer dem til at fortsætte deres bestræbelser på at løse udestående administrative spørgsmål inden udgangen af 2006;

26.   bemærker, at der på 2006-budgettet var afsat et beløb på 23 526 000 EUR til førtiltrædelsesforberedelse til fordel for Rumænien og Bulgarien; pålægger administrationen at være forberedt på at tilbyde passende uddannelsesprogrammer for ansatte fra Rumænien og Bulgarien;

Information

27.   er enig med generalsekretæren i, at Europa-Parlamentet har brug for en stærk og effektiv informationsstrategi, som støtter Parlamentets mål om at bringe Europa tættere på borgerne; mener, at informationsværktøjer og -strategier, der ikke leverer det ønskede resultat, bør opgives; mener ikke, at større udgifter nødvendigvis giver sig udslag i bedre resultater; slår til lyd for, at alle medlemmer, politiske grupper og administrationen inddrages og påtager sig ansvaret for deres respektive rolle på informationsområdet;

28.   anser det for overordentlig presserende, at man parallelt med drøftelserne om en bedre mediedækning tager forhandlingernes struktur op til behandling;

29.   glæder sig over Europarl-webstedets nye format, der er mere brugervenligt, navnlig for den almindelige bruger; mener ikke desto mindre, at der bør udvikles en stærkere og mere struktureret præsentation til internt brug for at lette medlemmernes og deres medarbejderes daglige arbejde;

30.   understreger, at en betydelig procentdel af EU-borgerne ikke har adgang til internettet og ikke nødvendigvis bruger det til at indhente oplysninger om EU-politikker; mener derfor, at informationskontorernes rolle bør defineres hensigtsmæssigt, og at deres forvaltning bør være konsekvent set i relation til Parlamentets informationsværktøjer; mener endvidere, at overlapning af information fra forskellige kilder bør undgås;

31.   understreger, at der bør lægges særlig vægt på ethvert informationsprojekt, ikke blot hvad angår omkostningsstrukturen, men også den indholdsmæssige værdi; anbefaler, at alle større publikations- og informationsrelaterede projekter forberedes og overvåges konstant ved hjælp af regelmæssige møder med deltagelse af og i samarbejde med de politiske grupper for at skabe afbalancerede programmer, der respekterer meningspluralismen; mener, at alle projekters effektivitet skal måles i forhold til de positive virkninger for EU-borgerne;

Besøgsgrupper

32.   mener, at Parlamentets Besøgstjeneste er af den allerstørste betydning for medlemmerne; mener endvidere, at besøgsgrupper er den eneste effektive måde, hvorpå medlemmerne kan hente opinionsdannere fra deres valgkredse til Parlamentets arbejdssteder; beklager derfor det store antal klager over besøgsprogrammet, navnlig hvad angår ikke-disponible besøgssekvenser og forskellen mellem tilskud og faktiske udgifter; understreger, at et attraktivt besøgsprogram af høj værdi er en af topprioriteringerne for 2007;

33.   beklager, at der for længst burde have været foretaget forbedringer i besøgsprogrammet, og mener ikke, at de bør udsættes yderligere; henviser til, at der på 2006-budgettet er afsat 5 mio. EUR til en forhøjelse af antallet af besøgende og til godtgørelse af de faktiske rejseudgifter;

34.   kræver en bedre modtagelsestjeneste for besøgende de forskellige steder, hvor Europa-Parlamentet afholder sine plenarmøder, og tilvejebringelse af hensigtsmæssige og veludstyrede mødeområder; minder om, at besøgsprogrammet er en af de mest effektive måder, hvorpå borgerne kan deltage aktivt i Parlamentets arbejde, og som dermed kan bidrage til at øge deres kendskab til Parlamentet;

35.   mener, at den direkte kontakt til EU-borgerne gennem en forbedret besøgstjeneste vil få en multiplikatorvirkning, der vil gøre Europa-Parlamentet mere synligt for borgerne;

Bistand til medlemmerne - "Raising the Game"

36.   erkender, at de nødvendige strukturer til gennemførelse af målsætningerne i forbindelse med "Raising the Game" nu er på plads;

37.   glæder sig over generalsekretærens forslag til konsolidering af "Raising the Game"-reformen af Parlamentets administration for at give medlemmerne en bedre service;

38.   bemærker, at det hidtil kun er et begrænset antal af målsætningerne, der er blevet gennemført, og at Parlamentet endnu ikke har mærket det fulde udbytte af reformbestræbelserne;

39.   forventer, at reformmålene vil være gennemført fuldt ud inden 2007, og at den nødvendige reform vil være afsluttet, således at medlemmer kan få en praktisk og effektiv service, navnlig hvad angår lovgivningsspørgsmål, forskning og sprogfaciliteter;

40.   støtter generalsekretærens ønske om at foretage en evaluering af gennemførelsen af reformen;

41.   understreger, at det er af allerstørste betydning, at der ydes mere bistand til medlemmerne, når det drejer sig om at reagere på henvendelser fra bekymrede borgere om dagsaktuelle spørgsmål;

42.   anbefaler yderligere fremme af enheden for "Borgernes brevkasse", således at medlemmerne kan anvende denne tjeneste mere effektivt;

43.   er af den opfattelse, at Parlamentets øgede ansvar inden for lovgivningsprocessen kræver, at der afsættes flere ressourcer til støtte for denne kerneaktivitet, navnlig inden for områderne forskning, bibliotek og specifik ekspertise;

44.   pålægger administrationen at gennemføre en kvalitetsundersøgelse af den service og bistand, der ydes medlemmerne, og stille resultaterne af denne undersøgelse til rådighed for medlemmerne inden førstebehandlingen af 2007-budgettet; pålægger generalsekretæren at inddrage alle medlemmer i undersøgelsen for at undgå misvisende resultater; forventer øjeblikkelige forslag til forbedring som reaktion på større mangler, der påvises i undersøgelsesforløbet;

45.   anmoder om, at der foretages en forundersøgelse af mulighederne for at bruge gratis og open source software samt af personalebehovet og den nødvendige faglige uddannelse med henblik på vedligeholdelse og sikring af denne software;

Vedtægten for medlemmernes assistenter

46.   understreger de personlige assistenters betydning for medlemmernes arbejde og gentager sin støtte til vedtagelsen af en ægte og fornuftig vedtægt for medlemmernes assistenter; beklager, at der ikke er sket nogen særlige fremskridt på dette område; opfordrer indtrængende Rådet til at træffe en afgørelse om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, for så vidt angår vedtægten for medlemmernes assistenter (KOM(1998)0312), der bør træde i kraft hurtigst muligt;

Uddannelse og udvikling

47.   bemærker manglen på et umiddelbart tilbud om uddannelse af assistenter og personale, når de ankommer til Europa-Parlamentet; mener, at der nok kræves en mere samordnet tilgang til uddannelsesudvikling og -forberedelse, så assistenter og personale kan udøve deres opgaver på en professionel måde og få en høj arbejdsstandard, og at Den Europæiske Forvaltningsskoles opgaveområder skal udvikles yderligere;

48.   foreslår, at der udarbejdes et praktikantprogram for handicappede for bedre at fremme deres integration i europæiske arbejdsmetoder; opfordrer de øvrige institutioner til at udarbejde et tilsvarende program;

Ejendom

49.   understreger, at politikken for erhvervelse af ejendomme og bygninger har givet positive og mærkbare resultater og har givet Parlamentet et stærkt aktivgrundlag samt medført besparelser, således at disse midler har kunnet anvendes til andre formål;

50.   anmoder Præsidiet om at sikre, at alle Parlamentets bygninger både er miljøvenlige og brugervenlige, navnlig for handicappede;

51.   anmoder Præsidiet om at sikre, at et udbud, der offentliggøres i de lokale medier, er en integrerende del af proceduren i forbindelse med erhvervelse af Europahuse, og at alle indkomne bud indgår i den sagsmappe, det kompetente udvalg får forelagt, inden den endelige afgørelse træffes;

52.   anmoder på baggrund af de finansielle begrænsninger i de kommende år Præsidiet om at overveje en flerårig ejendomsinvesteringsplan i stedet for en årlig plan og fortsætte politikken med fremskyndet betaling;

Ansættelse

53.   opfordrer administrationen til at sikre, at udgifterne til menneskelige ressourcer svarer til institutionens operationelle behov og finansielle situation, og effektivt undersøge mulighederne for at omrokere eksisterende personale i stedet for at anvende kontraktansatte;

54.   mener, at kvaliteten af lovgivningsarbejdet i Parlamentet på lang sigt skal sikres af personale med et langvarigt tilknytningsforhold til Parlamentet og ikke af kontraktansatte;

55.   pålægger administrationen at tage personalemanglen i en række Europahuse op til behandling, herunder overveje tilknytning af en pressemedarbejder i hvert kontor; påpeger, at ordføreren for sidste regnskabsår stillede et tilsvarende krav, der dog ikke er blevet opfyldt i fuldt omfang;

56.   opfordrer administrationen til at identificere enhver unormal situation, for så vidt angår ansættelse, og træffe de nødvendige foranstaltninger til at løse dem hurtigst muligt;

57.   konstaterer, at der kan forventes problemer som følge af den større andel af ældre medarbejdere og den deraf følgende stigende udtræden af tjenesten (fra 2009 vil omkring 180 medarbejdere udtræde af tjenesten hvert år); anmoder administrationen om at forberede sig på det forventede stigende finansieringsbehov;

58.   minder om, at det nye Streamline-programmel burde være på plads inden sidste kvartal i 2006; henviser til, at dette burde betyde en nedgang i antallet af stillinger i de kommende år; fastholder, at der med undtagelse af udvidelsen og et yderst begrænset antal ansættelser af specialiseret personale ikke bør finde nyansættelser sted, hvilket burde medføre reelle besparelser fremover;

Status

59.   bemærker, at Parlamentet ikke iværksætter større projekter i 2007; mener derfor, at det nu er hensigtsmæssigt at undersøge, evaluere og gennemføre en fornuftig statusopgørelse; opfordrer generalsekretæren til at gennemføre de nødvendige ændringer på baggrund heraf;

Rapporter og oplysninger, der skal foreligge inden førstebehandling af Parlamentets budget

60.   anmoder sin generalsekretær at forelægge følgende oplysninger inden udgangen af juni 2006 med henblik på en effektiv beslutningsproces:

   - en rapport om mere effektiv budgetlægning, som der anmodedes om i budgetretningslinjerne for 2006, og som endnu ikke er blevet forelagt
   - en undersøgelse af de finansielle følgevirkninger af indførelsen af det irske sprog som Europa-Parlamentets 21. arbejdssprog
   - en situationsrapport om forberedelserne til udvidelsen med Rumænien og Bulgarien, der forelægges regelmæssigt og som minimum i maj og september, om udviklingen i ansættelsen af personale fra Rumænien og Bulgarien
   - en opdateringsrapport, der følges op af rapporter, som forelægges regelmæssigt og som minimum i maj og september, om ansættelsessituationen i forbindelse med udvidelsen i 2004 med særlig vægt på sprogsektoren og med en opdeling mellem tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte
   - forslag om, hvorledes Parlamentet kommer i kontakt med de EU-borgere, der ikke er internetbrugere, eller som ikke har adgang til nettet
   - en omfattende rapport om den nuværende situation omkring uddannelse og udvikling i institutionen
   - en opdateringsrapport om Parlamentets erhvervelse af ejendomme i de to sidste år vedlagt relevante finansielle oplysninger og information om behovet for kontorarealer i forbindelse med udvidelsen i 2004 og den kommende udvidelse
   - en opdateringsrapport om fordelingen af driftsomkostninger mellem Kommissionen og Parlamentet, der afspejler de faktiske udgifter, de to institutioner hver især skal afholde
   - en opgørelse over investeringsbehovet på kort og mellemlang sigt i forbindelse med EMAS for at opnå de bedst mulige resultater på lang sigt;

61.   anmoder om, at der inden den 1. september 2006 forelægges:

   - en midtvejsrapport om budgetgennemførelsen i indeværende regnskabsår, som ville give Parlamentet et bedre udgangspunkt for at foretage en korrekt vurdering af overslagene for 2007
   - en præsentation af de foreslåede informationsprojekter med anførelse af omkostninger, fordele og personalebehov såvel som andre relevante oplysninger
  - en rapport om statusopgørelsen og navnlig om:
   - aktiviteter, der ikke giver operationerne en merværdi, og øget effektivitet ved en rationalisering af arbejdsmetoderne, således at den europæiske skatteyder får valuta for pengene
   - fremskridt i henseende til EP Rome-rapporten og en omfattende evaluering, der fokuserer på de reelle fremskridt i årenes løb i forbindelse med "Raising the Game"-reformen, herunder afslutning af undersøgelsen
   - interinstitutionelt samarbejde og mulighederne for andre konkrete områder for interinstitutionelt samarbejde som f.eks. på informationsområdet, hvor en mere holistisk tilgang fra institutionernes side kunne bidrage til at undgå overlapning, dog under behørig hensyntagen til institutionernes uafhængighed;

Øvrige institutioner
Rådet

62.   minder om, at gentleman-aftalen kun gælder for administrative udgifter; mener derfor, at den stramme budgetpolitik også bør omfatte bevillingerne til FUSP;

Domstolen

63.   minder om, at budgetmyndigheden i december 2005 godkendte ændringsbudget nr. 6/2005 med henblik på oprettelse af Retten for EU-personalesager; påpeger, at denne omstrukturering forventes at medføre en væsentlig nedgang i Domstolens arbejdsbyrde;

Revisionsretten

64.   bifalder Revisionsrettens bestræbelser på at forbedre den service, der ydes, og indførelsen af et regnskabssystem baseret på periodiseringsprincippet, som er udviklet i samarbejde med Rådet og Domstolen;

65.   mener, at en udvidelse af stillingsfortegnelsen kun bør overvejes på mellemlang sigt, når det er sikret, at alle muligheder for omrokering af det eksisterende personale er udtømt;

Regionsudvalget

66.   anerkender det faktum, at Regionsudvalget har været i en vanskelig situation, for så vidt angår sprogtjenesten; anbefaler, at Regionsudvalget søger at finde en bedre balance mellem personale med støttefunktioner og politiske funktioner;

67.   anerkender Regionsudvalgets bestræbelser på informationsområdet og i samarbejdet med Kommissionen, navnlig GD PRESS og GD REGIO, og de regionale netværk som f.eks. Circom Regional; opfordrer Regionsudvalget til at dele sine erfaringer på kommunikationsområdet med andre institutioner;

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

68.   bemærker fornyelsen af samarbejdsaftalen mellem EØSU og Kommissionen; glæder sig over EØSU's initiativ til kvalitativ evaluering af udtalelserne til Kommissionen; foreslår, at EØSU undersøger muligheden for at indgå en tilsvarende samarbejdsaftale med Parlamentet;

Synergien mellem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

69.   mener, at indførelsen af den fælles tjeneste har været gavnlig for begge udvalg; opfatter denne fælles tjeneste som en effektiv og dynamisk metode til at undgå dobbeltarbejde, reducere omkostningerne og udvikle team spirit uden at mindske ydelsernes kvalitet og effektivitet; opfordrer de to udvalg til at evaluere, hvilke andre tjenester der kunne deles på samme måde; forventer, at begge parter fremsender en detaljeret rapport herom inden førstebehandlingen af 2007-budgettet med specifikke henstillinger;

70.   tager begge institutioners behov under plenarmøderne til efterretning; opfordrer de to udvalg til at evaluere behovene på mellemlang sigt for større mødefaciliteter med henblik på en bedre udnyttelse af Parlamentets faciliteter; henviser til, at sådanne behov skal forelægges for Parlamentet til behandling snarest muligt;

Den Europæiske Ombudsmand

71.   bemærker, at ansættelsen af yderligere personale godkendtes på 2006-budgettet; forventer derfor, at der ikke vil blive fremsat yderligere anmodninger om ansættelse, og at der vil blive forelagt en konsolideringsplan for stillingsfortegnelsen i forbindelse med 2007-budgettet;

72.   opfordrer Ombudsmanden til at forelægge sine prioriteringer på mellemlang sigt og de finansielle følgevirkninger heraf, så Parlamentet kan tage hensyn hertil i forbindelse med overslagene for 2007;

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

73.   bemærker, at den administrative aftale om samarbejde mellem Europa-Parlamentets og Kommissionens generalsekretærer og vicegeneralsekretærerne i Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udløber den 16. januar 2007; mener, at denne administrative støtte er særlig glædelig i en stram budgetsituation; understreger, at dette samarbejde kunne styrkes yderligere, bl.a. ved at lette adgangen til pc'er i de forskellige bygninger; opfordrer de involverede institutioner til inden årets udgang at udarbejde rammerne for den kommende aftale, der bør dække en længere periode;

74.   opfordrer Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til at forelægge Parlamentet sine prioriteringer på mellemlang sigt, herunder alle finansielle følgevirkninger, så Parlamentet kan evaluere disse prioriteringer, navnlig hvis det drejer sig om områder, hvor der er behov for støtte, for så vidt angår bygninger og logistik;

o
o   o

75.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2005/708/EF (EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24).
(4) EUT C 301 af 30.11.2005, s. 1.

Seneste opdatering: 29. august 2006Juridisk meddelelse