Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2021(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0058/2006

Teksty złożone :

A6-0058/2006

Debaty :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Głosowanie :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0090

Teksty przyjęte
PDF 155kWORD 99k
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)
P6_TA(2006)0090A6-0058/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2007 – Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII (A) oraz VIII (B) oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2007 (2006/2021(BUD))

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272,

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom, z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1) ,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) ,

–   uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(3) , a w szczególności jego ust. 26,

–   uwzględniając czwarte sprawozdanie sekretarzy generalnych instytucji z maja 2005 r. w sprawie zmian w dziale 5,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2004 wraz z odpowiedziami instytucji(4) ,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0058/2006),

A.   mając na uwadze, że budżet na rok 2007 rozpoczyna nowe ramy finansowe oraz że negocjacje dotyczące nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 i Porozumienia Międzyinstytucjonalnego nie zostały dotychczas zakończone;

B.   mając na uwadze, że rozszerzenie z roku 2004 musi być utrwalone oraz że należy kontynuować przygotowania do następnego rozszerzenia w taki sposób, aby wszystko było gotowe na dzień 1 stycznia 2007 r.;

C.   mając na uwadze, że w obecnym stadium procedury rocznej władza budżetowa czeka na wstępne projekty preliminarza pozostałych instytucji dotyczące ich potrzeb w zakresie administracji;

Ramy ogólne

1.   zauważa, że w przypadku braku zgody w sprawie nowego Porozumienia Międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją na lata 2007-2013, zastosowanie ma zasadniczo pkt 26 obecnego Porozumienia Międzyinstytucjonalnego; w przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek z instytucji obecnego Porozumienia Międzyinstytucjonalnego stosuje się postanowienia Traktatu UE (art. 272);

2.   oczekuje od sekretarzy generalnych przedstawienia w marcu 2006 r. szczegółowego sprawozdania na temat zmian w dziale 5, które powinno służyć za podstawę przy pracy nad wstępnym projektem budżetu na rok 2007;

3.   podkreśla, że w projekcie budżetu na rok 2007 należy uwzględnić przystąpienie Rumunii i Bułgarii do UE w dniu 1 stycznia 2007 r.;

4.   dostrzega wprowadzenie rachunkowości memoriałowej we wszystkich instytucjach, począwszy od sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2005; uważa, iż proces ten zapewni bardziej zracjonalizowane i zharmonizowane podejście w przypadku dokonywania porównań;

5.   z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez Radę, Parlament oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nowej nomenklatury; wzywa pozostałe instytucje do wdrożenia tej samej nomenklatury dla celów jasności i porównywalności; zwraca się do innych instytucji o opinie w sprawie ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian i modyfikacji w nowej nomenklaturze w celu uwzględnienia specyfiki administracji każdej z instytucji;

6.   wyraża ubolewanie z powodu opóźnień w rekrutacji personelu z 10 nowych Państw Członkowskich i oczekuje, że pełna obsada osobowa zostanie osiągnięta jak najszybciej, nie później niż do grudnia 2006 r.;

7.   zauważa, że z czasem liczba pracowników uzupełniających poszczególnych instytucji uległa zwiększeniu poprzez tworzenie licznych stanowisk dodatkowych; jest zdania, że przed zgłoszeniem jakiegokolwiek wniosku o zatrudnienie niezwiązanego bezpośrednio z procesem rozszerzenia należy dokonać konsolidacji planów zatrudnienia oraz przesunięć personalnych; wzywa wszystkie instytucje, by zharmonizowały swoje polityki zatrudnienia;

8.   wzywa wszystkie instytucje do zgłaszania możliwych do zrealizowania wniosków, opartych o uzasadnione potrzeby, z uwzględnieniem napiętej sytuacji finansowej; zachęca instytucje do działania w oparciu o jak najmniejszy możliwy koszt z poszanowaniem standardów;

9.   jest zdania, że mniejsze instytucje mogłyby uzyskać znaczne oszczędności poprzez racjonalne połączenie swoich zasobów administracyjnych i ludzkich;

10.   ponownie potwierdza, że polityka zakupu budynków powinna być kontynuowana przez wszystkie instytucje; zachęca wszystkie instytucje do przedstawienia swoich planów średnioterminowych w zakresie polityki nieruchomości obejmujących zarówno wszelkie aspekty finansowe, jak i regulaminowe, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb mniejszych instytucji oraz ewentualnego połączenia służb i zasobów;

11.   występuje z wnioskiem, aby ilekroć jest to możliwe instytucje przedstawiały bardziej szczegółowe wieloletnie plany dotyczące przyszłych potrzeb politycznych, z zakresu zasobów ludzkich i infrastruktury;

12.   zauważa, że z biegiem lat instytucje europejskie poniosły porażkę w przekonywaniu obywateli europejskich, że rzeczywiście reprezentują ich interesy i aspiracje; niewystarczająca znajomość tematu połączona z niewielką widzialnością czyni trudnym zrozumienie polityki UE; jest zdania, że obecne służby informacyjne muszą zostać polepszone i że powinna być wdrożona jako priorytetowa dla wszystkich instytucji skuteczna strategia w tej dziedzinie dostępna dla wszystkich obywateli europejskich;

13.   zachęca wszystkie instytucje europejskie do przeanalizowania możliwości stworzenia w Brukseli Centrum Domów Europejskich z wykorzystaniem istniejących zasobów i bez ponoszenia znaczących dodatkowych kosztów; w tym "sercu Europy" obywatele UE powinni mieć możliwość bezpłatnego udziału w wielu wydarzeniach, w tym wydarzeniach związanych z kulturą lub techniką, szkoleniach i wystawach dotyczących różnych tematów; poprzez taki scenariusz większa część obywateli europejskich będzie mogła zidentyfikować się z intelektualną i kulturową różnorodnością wszystkich europejskich Państw Członkowskich UE;

Parlament Europejski

14.   potwierdza zobowiązanie Parlamentu do dotrzymania w sposób skuteczny, namacalny i odpowiedzialny złożonych obywatelom UE obietnic i do poprawienia w ten sposób wizerunku i wiarygodności instytucji europejskich;

15.   zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków jako jedynej demokratycznie wybranej reprezentacji społeczeństwa UE;

16.   jest zdania, że z uwagi na odczuwalne obecnie ograniczenia finansowe Parlament powinien wstrzymać się z opinią co do narzuconego sobie 20% limitu wydatków w dziale 5; powtarza, że preliminarz budżetowy powinien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby finansowe w celu zapewnienia odpowiedniego i skutecznego funkcjonowania instytucji;

Dyscyplina budżetowa i wartość dodana

17.   nalega, aby administracja lepiej i bardziej efektywnie wykorzystywała zasoby oraz aby unikała dublowania się funkcji i ograniczyła działania, które nie wnoszą wartości dodanej do ogólnej realizacji celów; oczekuje większej wewnętrznej kontroli wydatków;

18.   wyraża ubolewanie z powodu niezmiernie wysokich choć zbędnych kosztów wynikających z rozproszenia i dublowania się działalności w związku z istnieniem trzech różnych miejsc pracy, co przyczynia się do wysoce niewydajnej struktury kosztów; uważa, że w trosce o maksymalne ograniczenie kosztów ta kwestia powinna zostać ponownie zbadana oraz zwraca się do administracji z prośbą o przedstawienie konkretnych propozycji do dnia 30 czerwca 2006 r.;

19.   wzywa administrację do porównania stosowanych umów ze standardowymi umów używanymi przez największe firmy prywatne w celu zapewnienia użytkownikom jak najwyższych korzyści z poniesionych kosztów, zwłaszcza w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych, dostaw sprzętu i oprogramowania komputerowego, usług gastronomicznych, wyposażenia sportowego, usług transportowych i biur podróży;

20.   oczekuje sprawozdania na temat postępu w dziedzinie współpracy międzyinstytucjonalnej i zwraca się do Sekretarza Generalnego o przedstawienie zaleceń w sprawie możliwości i ograniczeń dotyczących rozwoju dalszej konkretnej współpracy międzyinstytucjonalnej;

21.   utrzymuje, że środki powinny być przypisywane do konkretnych działań, co pozwoliłoby uniknąć anulowania środków na koniec roku; zaleca, aby przyznawać odpowiednie środki w dziedzinach, w których decyzje polityczne wymagają większego zaangażowania finansowego, jak w przypadku WTO; podkreśla, że tam gdzie to możliwe należy unikać uciekania się do budżetów korygujących i przesunięć środków;

22.   ponownie podkreśla znaczenie stosowania zasad należytego zarządzania finansami oraz pełnego wdrożenia budżetu zadaniowego (ABB), co powinno umożliwić uzyskanie bardziej skutecznych, przejrzystych, racjonalnych i analitycznych danych szacunkowych;

23.   przypomina swoją decyzję, że należy uczynić budżet bardziej zrozumiałym; zauważa, wprowadzenie zmienionej nomenklatury i zwraca się do administracji o dostarczenie właściwym komisjom danych dotyczących budżetu na rok 2007 w takiej formie, aby było możliwe porównanie budżetów na rok 2006 i 2007;

24.   zwraca się do administracji o ustalenie, jakie działania nie wnoszą wartości dodanej do jej pracy ani nie prowadzą do zwiększenia wydajności poprzez racjonalizację metod pracy, a tym samym zapewnienie europejskim podatnikom uzyskania jak największych korzyści z poniesionych kosztów;

Rozszerzenie

25.   potwierdza, że rozszerzenie UE pozostaje kluczowym priorytetem politycznym i podkreśla swoje zaangażowanie, aby rozszerzenie stało się rzeczywistym sukcesem; docenia wysiłki podejmowane przez instytucje w ramach ostatniego rozszerzenia UE i wzywa je do dołożenia starań, aby do końca 2006 r. rozwiązane zostały wszelkie nierozstrzygnięte kwestie administracyjne;

26.   zauważa, że w budżecie na 2006 r. przeznaczono 23 526 000 EUR na przygotowania przedakcesyjne dla Rumunii i Bułgarii; zwraca się do administracji o przygotowanie oferty stosownych programów szkoleniowych dla personelu z Rumunii i Bułgarii;

Polityka informacyjna

27.   zgadza się z opinią Sekretarza Generalnego, że Parlament potrzebuje silnej i skutecznej strategii informacyjnej, która przyczyniłaby się do realizacji jego celu, jakim jest przybliżanie Europy jej obywatelom; należy zrezygnować z narzędzi i strategii informacyjnych, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; uważa, że większe wydatki nie zawsze przekładają się na lepsze wyniki; zaleca, by wszyscy posłowie, grupy polityczne i administracja byli zaangażowani i podejmowali się zadań w zakresie swych odpowiednich ról w dziedzinie informacji;

28.   jest zdania, że równolegle do dyskusji na temat powszechniejszej obecności mediów należy pilnie przeanalizować strukturę debat;

29.   z zadowoleniem przyjmuje nowy format stron internetowych EUROPARL, które są bardziej przyjazne dla użytkowników, szczególnie użytkowników mniej doświadczonych; niemniej jednak dla potrzeb wewnętrznych należałoby stworzyć strony bardziej kompleksowe i szczegółowe, co ułatwiłoby codzienną pracę posłów i ich pracowników;

30.   zauważa, że znaczący odsetek obywateli UE nie ma dostępu do Internetu i niekoniecznie korzysta z niego w celu zdobywania informacji o polityce UE oraz że wobec tego należy odpowiednio zdefiniować rolę biur informacyjnych i zarządzać nimi w sposób spójny z innymi narzędziami informacyjnymi Parlamentu; należy zwrócić uwagę na sposoby unikania dublowania się informacji pochodzących z różnych instytucji;

31.   podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie projekty informacyjne, nie tylko w kontekście struktury kosztów, lecz również wartości przekazywanych treści; zaleca, aby wszystkie publikacje i projekty informacyjne były przygotowywane i stale monitorowane w ramach regularnych spotkań z udziałem i przy współpracy grup politycznych w celu stworzenia wyważonych programów przy poszanowaniu pluralizmu opinii; dla każdego projektu miarą sukcesu będzie stopień pozytywnego oddziaływania na obywateli UE;

Odwiedzający

32.   uważa, że obsługa odwiedzających jest sprawą najwyższej wagi dla posłów do Parlamentu Europejskiego; zapraszanie grup odwiedzających jest dla posłów jedynym skutecznym sposobem dotarcia do środowisk opiniotwórczych w miejscu pochodzenia posła; w związku z powyższym wyraża żal z powodu dużej liczby skarg na program zwiedzania, dotyczących szczególnie słabej dostępności terminów oraz znacznej różnicy między przyznawanym dofinansowaniem a faktycznymi kosztami; podkreśla, że atrakcyjny program odwiedzin zalicza się do priorytetów w roku 2007;

33.   uważa, że zmiany w programie zwiedzania powinny zostać wprowadzone już dawno temu i nie mogą być dalej odsuwane w czasie; przypomina, że w budżecie na rok 2006 przeznaczono 5 mln EUR na zwiększenie liczby odwiedzających oraz na zwrot wydatków celem pokrycie rzeczywistego kosztu podróży;

34.   wzywa do udoskonalenia przyjmowania odwiedzających Parlament w różnych miejscach jego posiedzeń plenarnych oraz do udostępnienia odpowiednich i stosownie wyposażonych miejsc spotkań; przypomina, że program dla odwiedzających jest jednym z najskuteczniejszych sposobów aktywnego włączenia obywateli w pracę Parlamentu, a tym samym poprawy postrzegania Parlamentu przez obywateli;

35.   wyraża przekonanie, że bezpośredni kontakt z obywatelami europejskimi możliwy dzięki lepszej obsłudze odwiedzających na zasadzie efektu mnożnikowego poprawi odbiór Parlamentu w oczach obywateli;

Pomoc dla posłów – "Podnieść poprzeczkę"

36.   przyjmuje do wiadomości, że powstały już struktury niezbędne dla wdrożenia celów reformy pod hasłem "Podnieść poprzeczkę";

37.   z zadowoleniem przyjmuje propozycję Sekretarza Generalnego co do ujednolicenia reformy administracyjnej Parlamentu pod hasłem "Podnieść poprzeczkę", mającej na celu udoskonalenie usług dla posłów;

38.   zauważa, że dotychczas osiągnięto jedynie nieliczne z wyznaczonych celów oraz że Parlament nie odczuł jeszcze ich pełnych skutków;

39.   oczekuje, że do roku 2007 założone cele zostaną w pełni osiągnięte oraz że reforma zostanie wdrożona, co spowoduje, że obsługa posłów będzie skuteczna i profesjonalna, szczególnie w zakresie spraw prawnych, ekspertyz oraz obsługi językowej;

40.   wyraża poparcie dla Sekretarza Generalnego co do zamiaru przeprowadzenia oceny stanu realizacji tego przedsięwzięcia;

41.   podkreśla, że konieczne jest udzielenie posłom większego wsparcia w reagowaniu na wnioski obywatelskie dotyczące codziennych problemów;

42.   zaleca dalsze rozwijanie Wydziału ds. Korespondencji z Obywatelami z myślą o umożliwieniu posłom lepszego korzystania z jego usług;

43.   wyraża opinię, że zwiększenie udziału Parlamentu w procesie decyzyjno-prawodawczym wymaga zwiększenia nakładów na ten niezwykle ważny obszar działalności, szczególnie na badania, bibliotekę oraz ekspertyzy specjalistyczne;

44.   zachęca administrację do przeprowadzenia ankiety dotyczącej jakości usług i wsparcia dla posłów oraz do udostępnienia wyników tej ankiety wszystkim posłom przed pierwszym czytaniem budżetu na rok 2007; wzywa Sekretarza Generalnego do zapewnienia udziału wszystkich posłów w ankiecie, tak aby wyniki ankiety nie były mylące; oczekuje natychmiastowego przedstawienia propozycji poprawy w dziedzinach, w których ankieta wykazałaby problemy;

45.   wzywa do przeprowadzenia analizy wykonalności w odniesieniu do możliwości wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania, uwzględniającej również potrzeby personalne i szkoleniowe w związku z obsługą i bezpieczeństwem takiego oprogramowania;

Statut asystentów poselskich

46.   podkreśla, jak ważną rolę w pracy posłów odgrywają asystenci, i ponownie wyraża poparcie dla przyjęcia prawdziwego statutu asystentów poselskich; żałuje, że osiągnięto tak niewielki postęp w tej dziedzinie; wzywa Radę do podjęcia decyzji w sprawie regulaminu pracowniczego WE w części dotyczącej statutu asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego (COM(1998)0312), który powinien wejść w życie tak szybko jak to możliwe;

Szkolenia i rozwój

47.   zwraca uwagę na brak szkoleń dla asystentów i personelu dostępnych natychmiast po zatrudnieniu przez Parlament; uważa, że konieczne jest przyjęcie bardziej holistycznego podejścia do szkoleń i szkoleń wprowadzających, celem umożliwienia asystentom i personelowi profesjonalnego wypełniania powierzonych im obowiązków oraz osiągnięcia wyższych standardów pracy, jak również dalszy rozwój Europejskiej Szkoły Administracji;

48.   proponuje opracowanie programu praktyk dla osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia ich integracji w europejskim środowisku pracy; zachęca pozostałe instytucje do opracowania podobnego programu;

Nieruchomości

49.   podkreśla, że polityka w dziedzinie zakupu nieruchomości przyniosła namacalne, pozytywne rezultaty, dając Parlamentowi silne podstawy majątkowe, jak również pozwalając na osiągnięcie oszczędności, co z kolei umożliwiło wykorzystanie uzyskanych w ten sposób funduszy na realizację innych przedsięwzięć;

50.   wzywa Prezydium do zagwarantowania, aby budynki Parlamentu były przyjazne dla środowiska, jak również dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych;

51.   wzywa Prezydium do zagwarantowania, aby zaproszenia do składania ofert były szeroko publikowane w lokalnych mediach, co stanowiłoby integralną część procedury zakupu Domów Europejskich, oraz do włączenia wszystkich złożonych ofert do dokumentów przedkładanych właściwej komisji przez podjęciem ostatecznej decyzji;

52.   uwzględniając ograniczenia finansowe przewidywane w najbliższych latach, wzywa Prezydium do rozważenia kwestii zastąpienia planu rocznego wieloletnim planem inwestycji w nieruchomości oraz utrzymania polityki przyspieszonych spłat;

Zatrudnienie

53.   wzywa administrację do zapewnienia zgodności kosztów kadrowych z wymaganiami operacyjnymi oraz z sytuacją finansową instytucji oraz do skutecznego rozważenia możliwości wykorzystania obecnego personelu do zadań wykonywanych obecnie przez pracowników zatrudnionych na czas określony;

54.   uważa, że w długoterminowej perspektywie jakość prac prawnych Parlamentu musi być zapewniana przez personel związany długoterminowo z Parlamentem, a nie pracowników zatrudnionych na czas określony;

55.   zobowiązuje administrację do rozwiązania problemu wakatów na stanowiskach w wielu Domach Europejskich, w tym na stanowisku specjalisty ds. kontaktów z prasą w każdym biurze; identyczny wniosek złożył poprzedni sprawozdawca, jednak wniosek ten nie został w pełni wprowadzony w życie;

56.   zwraca się do administracji o zidentyfikowanie wszystkich anomalii związanych z zatrudnieniem oraz o podjęcie niezbędnych działań w celu jak najszybszego ich rozwiązania;

57.   zauważa, że należy spodziewać się problemów z powodu coraz wyższego wieku pracowników i związanej z tym coraz większej liczby osób opuszczających służbę (od 2009 r. służbę będzie opuszczać rocznie ok. 180 pracowników); zwraca się do administracji z prośbą o poczynienie stosownych przygotowań w związku z oczekiwanymi większymi potrzebami finansowymi;

58.   przypomina, że nowe oprogramowanie dla przedsięwzięcia Streamline ma zostać zainstalowane do ostatniego kwartału marca 2006 r.; powinno to doprowadzić do zmniejszenia liczby stanowisk w najbliższych latach; utrzymuje, że nie powinni być zatrudniani żadni nowi pracownicy, za wyjątkiem personelu potrzebnego w związku z rozszerzeniem i bardzo ograniczonej liczby specjalistów, co powinno pozwolić w przyszłości na uzyskanie realnych oszczędności;

Rozliczenie

59.   zwraca uwagę, że w roku 2007 Parlament nie planuje żadnych poważnych, nowych przedsięwzięć; w związku z tym uważa, że nastąpił dogodny moment na przeprowadzenie analizy, oceny i poważnego rozliczenia z dotychczasowych działań; zachęca Sekretarza Generalnego do wprowadzenia w życie niezbędnych zmian wynikających z takiego rozliczenia;

Sprawozdania i informacje potrzebne przed pierwszym czytaniem budżetu Parlamentu

60.   wzywa Sekretarza Generalnego do udzielenia następujących informacji do końca czerwca 2006 r., w celu zapewnienia skuteczności procesu decyzyjnego:

   - sprawozdanie w sprawie "skuteczniejszego przygotowywania budżetu", wymagane zgodnie z wytycznymi budżetowymi na rok 2006 r., które jeszcze nie zostało opracowane;
   - analiza finansowych konsekwencji wprowadzenia języka irlandzkiego jako dwudziestego pierwszego języka urzędowego w Parlamencie;
   - regularne sprawozdania w sprawie stanu przygotowań na przyjęcie do UE Rumunii i Bułgarii oraz, co najmniej w maju i we wrześniu, sprawozdanie w sprawie przebiegu rekrutacji pracowników z Rumunii i Bułgarii;
   - aktualne sprawozdanie, wraz z regularnymi sprawozdaniami aktualizacyjnymi - przynajmniej w maju i we wrześniu, na temat zatrudnienia, w związku z rozszerzeniem w 2004 r., szczególnie w odniesieniu do działów językowych, w rozbiciu na urzędników, personel tymczasowy i kontraktowy;
   - propozycje dotyczące tego, jak Parlament może dotrzeć do obywateli UE, którzy nie korzystają z Internetu lub nie mają dostępu do Internetu;
   - wszechstronne sprawozdanie na temat bieżącej sytuacji w dziedzinie szkoleń i rozwoju instytucji;
   - aktualne sprawozdanie dotyczące nabywania przez Parlament nieruchomości w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z odpowiednimi informacjami finansowymi oraz danymi na temat potrzeb w zakresie przestrzeni biurowej w związku z rozszerzeniem w 2004 r. i przyszłym rozszerzeniem;
   - aktualne sprawozdanie w sprawie podziału kosztów bieżących między Komisję i Parlament, odzwierciedlające aktualne wydatki ponoszone przez te dwie instytucje;
   - spis określający krótko- i średnioterminowe potrzeby inwestycyjne związane z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS) w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów w perspektywie długofalowej;

61.   zwraca się o sporządzenie do dnia 1 września 2006 r.:

   - sprawozdania dotyczącego średniookresowej kontroli wykonania budżetu w bieżącym roku; takie sprawozdanie pozwoliłoby Parlamentowi na lepszą ocenę preliminarza budżetowego na rok 2007;
   - prezentacji na temat proponowanych projektów informacyjnych z uwzględnieniem związanych z nimi kosztów i wynikających z nich korzyści i potrzeb kadrowych, a także wszelkich innych istotnych informacji;
  - sprawozdania z przeprowadzonego rozliczenia, w szczególności:
   - na temat działań, które nie wnoszą wartości dodanej do pracy ani nie prowadzą do zwiększenia wydajności poprzez racjonalizację metod pracy, celem zapewnienia europejskim podatnikom uzyskania jak największych korzyści z poniesionych kosztów;
   - w sprawie postępów odnotowanych w odniesieniu do sprawozdania rzymskiego PE oraz wszechstronnej oceny ze szczególnym uwzględnieniem faktycznych postępów w ramach reformy pod hasłem "podnieść poprzeczkę", w tym wniosków z przeprowadzonej ankiety;
   - na temat współpracy międzyinstytucjonalnej oraz możliwości dalszej konkretnej współpracy między instytucjami, np. w dziedzinie polityki informacyjnej, w ramach której bardziej holistyczne podejście ze strony instytucji pomogłoby uniknąć powielania tych samych czynności, przy należytym poszanowaniu niezależności instytucji;

Inne instytucje
Rada

62.   przypomina, że umowa nieformalna dotyczy jedynie wydatków administracyjnych; w rezultacie uważa, że dyscyplina budżetowa powinna objąć również środki przeznaczone na pokrycie wydatków WPZiB;

Trybunał Sprawiedliwości

63.   przypomina, że w grudniu 2005 r. władza budżetowa przyjęła budżet korygujący nr 6/2005 w celu ustanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej; oczekuje się, że ta restrukturyzacja przyniesie znaczące zmniejszenie obciążenia Trybunału pracą;

Trybunał Obrachunkowy

64.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez Trybunał Obrachunkowy w celu poprawy wykonywanych zadań, jak również przyjęcia rachunkowości memoriałowej opracowanej wspólnie z Radą i Trybunałem Sprawiedliwości;

65.   uważa, że zwiększenie planu zatrudnienia może być brane pod uwagę wyłącznie w perspektywie średniookresowej oraz wyłącznie w przypadku wykorzystania wszelkich możliwości obecnie zatrudnionego personelu;

Komitet Regionów

66.   przyznając, że Komitet Regionów był w trudnej sytuacji pod względem zatrudnienia w działach językowych, zaleca Komitetowi lepsze wyważenie podziału na stanowiska polityczne i pomocnicze;

67.   wyraża uznanie dla wysiłków podejmowanych przez Komitet w dziedzinie informacji i dla jego współpracy z Komisją, szczególnie z DG PRESS i DG REGIO, jak również z działającymi federacjami regionalnymi, takimi jak Circom Regional; zaprasza Komitet do podzielenia się swymi doświadczeniami w dziedzinie komunikacji z innymi instytucjami;

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

68.   odnotowuje odnowienie porozumienia o współpracy między Komitetem a Komisją; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komitetu na rzecz przeprowadzenia oceny ilościowej opinii wydawanych dla Komisji; zaleca Komitetowi, aby zbadał możliwość zawarcia podobnego porozumienia o współpracy z Parlamentem;

Współpraca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Komitetem Regionów

69.   uważa, że stworzenie wspólnych działów przyniosło korzyści obydwu Komitetom; jest zdania, że wspólne działy są skutecznym i dynamicznym sposobem pozwalającym na uniknięcie powielania działań, zmniejszenie kosztów oraz rozwijanie ducha współpracy, bez jednoczesnego pogorszenia jakości i wydajności wykonywanych zadań; wzywa Komitety do stwierdzenia, które z pozostałych działów mogłyby rozpocząć działanie na podobnej zasadzie; oczekuje, że obydwie strony przedstawią szczegółowe sprawozdanie w tej sprawie przed pierwszym czytaniem budżetu na rok 2007, zawierające między innymi szczegółowe zalecenia w tej sprawie;

70.   przyjmuje do wiadomości potrzeby obydwu instytucji podczas posiedzeń plenarnych; zwraca się do obydwu Komitetów o przeprowadzenie średniookresowej oceny potrzeb lokalowych w związku z posiedzeniami w dużym gronie celem lepszego wykorzystania pomieszczeń Parlamentu; wymagania w tym zakresie powinny zostać jak najszybciej przedłożone Parlamentowi;

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

71.   zauważa, że w budżecie na rok 2006 przewidziano zatrudnienie dodatkowych pracowników; w związku z tym oczekuje, że nie będą składane żadne wnioski o dodatkowe zatrudnienie i że przeprowadzona zostanie konsolidacja planu zatrudnienia na potrzeby budżetu na rok 2007;

72.   wzywa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do przedstawienia priorytetów średniookresowych wraz z ich implikacjami finansowymi, aby Parlament mógł je uwzględnić przy sporządzaniu preliminarza na rok 2007;

Europejski Inspektor Ochrony Danych

73.   zwraca uwagę, że porozumienie o współpracy administracyjnej zawarte przez sekretarzy generalnych Parlamentu i Komisji, zastępcę sekretarza generalnego Rady i Inspektora Ochrony Danych przestaje obowiązywać w dniu 16 stycznia 2007 r.; uważa, że takie wsparcie administracyjne jest szczególnie pożądane w związku z koniecznością zachowania dyscypliny budżetowej; podkreśla, że nawiązaną współpracę można zacieśnić, w szczególności przez udostępnienie komputerów znajdujących się w różnych budynkach; wzywa współpracujące instytucje do stworzenia do końca roku ram umożliwiających zawarcie kolejnego porozumienia na dłuższy okres;

74.   zwraca się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z prośbą o przedłożenie Parlamentowi priorytetów średniookresowych wraz z ich implikacjami finansowymi, aby umożliwić Parlamentowi ich ocenę, szczególnie jeżeli dotyczą one dziedzin wymagających wsparcia lokalowego lub logistycznego;

o
o   o

75.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).
(4) Dz.U. C 301 z 30.11.2005, str. 1.

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2006Informacja prawna