Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2199(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0019/2006

Indgivne tekster :

A6-0019/2006

Forhandlinger :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0091

Vedtagne tekster
PDF 78k
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Miljøvenlige fangstmetoder
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Europa-Parlamentets beslutning om mere miljøvenlige fangstmetoder (2004/2199(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til reformen af den fælles fiskeripolitik,

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Fremme af mere miljøvenlige fangstmetoder: tekniske bevarelsesforanstaltningers rolle (KOM(2004)0438),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0019/2006),

A.   der henviser til, at det er vigtigt at fremme miljøvenlige fangstmetoder,

B.   der henviser til, at fiskeressourcernes bæredygtighed er af afgørende betydning for på længere sigt at kunne sikre fiskeriaktiviteten og fiskerisektorens levedygtighed,

C.   der henviser til, at fiskerne og deres repræsentantsammenslutninger bør deltage i definitionen af foranstaltninger til beskyttelse af havmiljøet og genoprettelse af bestandene,

D.   der henviser til behovet for fyldestgørende socioøkonomiske foranstaltninger, der kompenserer fiskerne for deres omkostninger som følge af begrænsningen af fiskeriaktiviteten som led i planerne for genoprettelse af bestandene,

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse om fremme af mere miljøvenlige fangstmetoder;

2.   minder på ny Kommissionen om at benytte en bredere indfaldsvinkel med hensyn til foranstaltninger til beskyttelse af havmiljøet og genoprettelse af fiskebestandene og især at overveje og undersøge andre faktorer, som har en væsentlig indvirkning på havmiljø og ressourcer, som f.eks. forurening i kystområder og på åbent hav, spildevand fra industrivirksomheder og landbrug, opmudring eller søtransport, som supplement til de eksisterende forvaltningsmetoder;

3.   understreger, at alle tekniske metoder til beskyttelse af havmiljøet og genoprettelse af fiskebestandene skal baseres på videnskabelig forskning på fiskeriområdet;

4.   mener, at dette vil være er et vigtigt skridt til at opnå økologisk bæredygtig forvaltning af fiskeriet, og således begrænse fiskeriets indvirkning på havmiljøet, men erkender samtidig, at det er uundgåeligt, at fiskeriet har en vis virkning inden for rimelige grænser; minder desuden om, at forurening har en stor indvirkning på fiskeriet ligesom overfiskning og ikke-bæredygtige fiskerimetoder, og at det f.eks. er videnskabeligt bevist, at nogle forurenende stoffer forvolder alvorlige skader på forskellige niveauer af fødekæden med alvorlige følger for kommercielle arter, som har brug for beskyttelse;

5.   mener, at selv om det er væsentligt at tage økologiske hensyn, må fremtidige fiskeriforvaltningspolitikker ikke anvendes til at straffe økonomisk og socialt vigtige fiskeriaktiviteter yderligere;

6.   påpeger, at det er vigtigt at opnå ligevægt mellem socio-økonomiske krav og miljømæssig bæredygtighed, og understreger behovet for at indføre en mekanisme, der skal anvendes til at yde støtte eller godtgørelse til fiskere, som berøres af de negative virkninger af miljøvenligt fiskeri, og særlig fiskere, der fisker i mindre udviklede områder;

7.   opfordrer til anvendelse af tekniske metoder til forbedring af selektiviteten og derved muligheden for at fange fisk i den rigtige størrelse, således at der opretholdes en høj produktivitet;

8.   påpeger, at kun ved at sikre, at fisk gyder og udvikler sig i en nærmere fastsat minimumsperiode, kan fiskebestandene udvikle sig tilfredsstillende;

9.   understreger behovet for at begrænse en eventuel betydelig negativ virkning af fiskeriet på marin biodiversitet ved at oprette havreservater, realtidsområdelukninger og andre passende og afbalancerede forvaltningsforanstaltninger, der håndhæves nøje, i det mindste indtil der atter er en sikker biologisk balance i de marine habitater;

10.   udtrykker særlig bekymring over spørgsmålet om spøgelsesfiskeri og henstiller indtrængende til Kommissionen i enhver henseende at iværksætte kort- og langfristede foranstaltninger for at finde en løsning på problemet, bl.a. via nøje kontrol med effektiviteten af alle de bestemmelser, der vedtages på EU-niveau;

11.   fremhæver nødvendigheden af at begrænse genudsætninger, som har ødelæggende biologiske og negative økonomiske virkninger, ved at indføre hensigtsmæssige tekniske foranstaltninger på grundlag af pålidelig videnskabelig forskning på fiskeriområdet, som f.eks. lukkede perioder, forbudte områder og regulering af maskestørrelse, idet der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i hvert af de marine områder, hvor der gennemføres tekniske bevarelsesforanstaltninger;

12.   opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at stille forslag om pilotprojekter, der har til formål at begrænse genudsætninger;

13.   foreslår især, at man overvejer mulige forbud mod genudsætninger samtidig med hensigtsmæssige incitamenter for fiskerne;

14.   opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme vedtagelsen af en international FAO-handlingsplan for begrænsning af bifangster;

15.   opfordrer Kommissionen til at lægge vægt på udvikling af miljøvenligt fiskeri som led i den samlede pakke med forvaltningsforanstaltninger;

16.   opfordrer Kommissionen til at undgå modstridende målsætninger og overflødige bestemmelser og at benytte sig af lejligheden til at forenkle det samlede regelværk;

17.   opfordrer Kommissionen til at overveje at gennemføre miljøvenlige tekniske fiskeriforanstaltninger som supplement til de nuværende begrænsninger af fiskeriindsatsen i forbindelse med planerne for genoprettelse af bestandene;

18.   mener, at det i den forbindelse er absolut nødvendigt at udvikle og indføre den nødvendige satellitteknologi til sporing af fiskerfartøjer, som er ulovligt til stede i lukkede områder og i beskyttede havområder, for at sikre en effektiv beskyttelse af fisk, deres truede habitater og anden biodiversitet;

19.   påpeger nødvendigheden af at støtte aktionerne som led i reformen af den fælles fiskeripolitik for at fremme målene i Kommissionens meddelelse, særlig:

   a) at vedtage en decentraliseret strategi, i hvilken der tages hensyn til visse fiskearters særlige kendetegn;
   b) sammen med regionale rådgivende råd at fastsætte en beslutningstagningsproces til gennemførelse af tekniske foranstaltninger, i hvilken særlige krav og lokalt hensigtsmæssige foranstaltninger kan udvikles, gennemføres og kontrolleres;
   c) at øge den tekniske og finansielle hjælp via offentlig støtte til de regionale rådgivende råd for at give dem mulighed for på behørig vis at bidrage til opfyldelse af dette mål;
   d) at udvikle samordnet videnskabelig og teknisk forskning på fællesskabsplan;
   e) at indarbejde miljøvenlige fiskeriregler i langsigtet forvaltning;

20.   understreger betydningen af Kommissionens meddelelse, som bør spille en større rolle i forvaltningen af havet med henblik på at skabe positive fremtidsudsigter for mennesker, der lever af fiskeriet, og for det marine miljø;

21.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Seneste opdatering: 29. august 2006Juridisk meddelelse