Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0270(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0033/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0033/2006

Keskustelut :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Äänestykset :

PV 16/03/2006 - 9.2
CRE 16/03/2006 - 9.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0094

Hyväksytyt tekstit
PDF 100kWORD 63k
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg Lopullinen painos
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi *
P6_TA(2006)0094A6-0033/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi (KOM(2005)0694 – C6-0026/2006 – 2005/0270(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0694)(1) ,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0026/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6-0033/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöihin sovelletaan yhteisön yleisiä sääntöjä ja erityisesti myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/13/EY. Aitojen perinteisten tuotteiden erityisluonne huomioon ottaen kyseisten merkintöjen täydentämiseksi olisi kuitenkin annettava erityissäännöksiä. Jotta yhteisön alueella tuotettujen aitojen perinteisten tuotteiden tunnistaminen helpottuisi ja nopeutuisi, kyseisten mainintojen ja yhteisön tunnusten käyttö tuotteiden merkinnöissä olisi tehtävä pakolliseksi säätämällä kuitenkin kohtuullisesta määräajasta, jotta toimijoilla olisi aikaa sopeutua tähän velvoitteeseen.
(7)  Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden merkintöihin sovelletaan yhteisön yleisiä sääntöjä ja erityisesti myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/13/EY. Aitojen perinteisten tuotteiden erityisluonne huomioon ottaen kyseisten merkintöjen täydentämiseksi olisi kuitenkin annettava erityissäännöksiä. Jotta yhteisön alueella tuotettujen aitojen perinteisten tuotteiden tunnistaminen helpottuisi ja nopeutuisi, kyseisten mainintojen ja aitoa perinteistä tuotetta tarkoittavan erityisen yhteisön tunnuksen käyttö tuotteiden merkinnöissä olisi tehtävä pakolliseksi säätämällä kuitenkin kohtuullisesta määräajasta, jotta toimijoilla olisi aikaa sopeutua tähän velvoitteeseen.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a) Jos tämän asetuksen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös kolmansista maista peräisin olevia tuotteita ja tarkoituksena on suojella kuluttajaa sekoittamasta yhteisön tunnusta ja tuotteen alkuperää, aitona perinteisenä tuotteena kaupan pidettävän maataloustuotteen tai elintarvikkeen merkinnässä on välttämättä mainittava tuotanto- ja jalostuspaikka.
Tarkistus 3
2 artiklan 1 kohdan b alakohta
b) 'perinteisellä' tarkoitetaan tuotetta, jota on osoitettu käytetyn yhteisön markkinoilla vähintään yhden sukupolven ajan ;
b) 'perinteisellä' tarkoitetaan tuotetta, jolla on osoitettu olevan sellaisia ominaispiirteitä, jotka erottavat sen muista samaan ryhmään kuuluvista samankaltaisista tuotteista, ja jota on käytetty markkinoilla jo ennen toista maailmansotaa ;
Tarkistus 4
3 artiklan 1 kohta
Komissio ylläpitää yhteisön tason rekisteriä tämän asetuksen mukaisesti tunnustetuista aidoista perinteisistä tuotteista.
Komissio ylläpitää yhteisön tason rekisteriä tämän asetuksen mukaisesti tunnustetuista aidoista perinteisistä tuotteista ja julkaisee tämän rekisterin Internetissä .
Tarkistus 5
3 artiklan 2 a kohta (uusi)
Sellaisten nimitysten käyttö, jotka on rekisteröity suojattuina alkuperänimityksinä tai suojattuina maantieteellisinä merkintöinä, ei ole missään olosuhteissa sallittu.
Tarkistus 6
7 artiklan 3 kohdan d a alakohta (uusi)
d a) mitkä tahansa muut kyseisen jäsenvaltion tarpeellisina pitämät, asianmukaisesti perustellut tiedot.
Tarkistus 7
7 artiklan 5 kohdan 1 alakohta
5.  Jäsenvaltio järjestää 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun tarkastelun aikana kansallisen tason vastaväitemenettelyn, jolla varmistetaan mainitun hakemuksen riittävän laaja julkaiseminen ja annetaan kaikille jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille henkilöille, joita asia laillisesti koskee, kohtuullinen aika esittää väitteensä hakemusta vastaan.
5.  Jäsenvaltio järjestää 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun tarkastelun aikana kansallisen tason vastaväitemenettelyn, jolla varmistetaan mainitun hakemuksen riittävän laaja julkaiseminen ja annetaan kaikille jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille henkilöille, joita asia laillisesti koskee, aikaa kolme kuukautta esittää väitteensä hakemusta vastaan.
Tarkistus 17
7 artiklan 7 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Jos nämä tiedot eivät ole riittäviä, komissiolla on oikeus vaatia kolmannesta maasta olevalta hakijaryhmittymältä kaikkia tarvittavia lisätietoja, mukaan lukien tiedot, joilla osoitetaan, että tuote on ympäristönsuojelua, elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja työntekijöiden suojelua koskevien yhteisön normien mukainen.
Tarkistus 8
8 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
1.  Komissio tarkastelee hakemusta varmistaakseen, että se on perusteltu ja täyttää tämän asetuksen edellytykset.
1.  Komissio tarkastelee hakemusta neljän kuukauden kuluessa varmistaakseen, että se on perusteltu ja täyttää tämän asetuksen edellytykset.
Tarkistus 9
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
2.  Jos komissio toteaa, että tämän asetuksen edellytykset täyttyvät, se julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6 artiklassa tarkoitetun eritelmän sekä tiedot hakijaryhmittymästä ja 15 artiklassa tarkoitetuista tarkastuselimistä.
2.  Jos komissio toteaa, että tämän asetuksen edellytykset täyttyvät, se julkaisee viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 7 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6 artiklassa tarkoitetun eritelmän sekä tiedot hakijaryhmittymästä ja 15 artiklassa tarkoitetuista tarkastuselimistä.
Tarkistus 10
9 artiklan 4 kohdan 2 alakohta
Rekisteröinti julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Rekisteröinti julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja Internetissä, mukaan lukien 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun eritelmän julkaisutiedot .
Tarkistus 11
12 artiklan 2 kohta
2.  Jos yhteisön alueella valmistetun maataloustuotteen tai elintarvikkeen merkinnöissä halutaan viitata aitoon perinteiseen tuotteeseen, merkinnöissä on annettava rekisteröity nimi, maininta "aito perinteinen tuote" tai sen lyhenne "APT" sekä siihen liittyvä yhteisön tunnus.
2.  Jos yhteisön alueella valmistetun maataloustuotteen tai elintarvikkeen merkinnöissä halutaan viitata aitoon perinteiseen tuotteeseen, merkinnöissä on annettava rekisteröity nimi, maininta "aito perinteinen tuote" tai sen lyhenne "APT" sekä siihen liittyvä erityinen yhteisön tunnus.
Tarkistus 12
12 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Jokaiseen kaupan pidettävään maataloustuotteeseen tai elintarvikkeeseen, jolla on tämän asetuksen mukainen erityisluonnetta koskeva yhteisön todistus, merkitään selkeästi ja näkyvästi tuotanto- ja jalostuspaikka.
Tarkistus 13
15 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Olemassa olevat yksityiset tarkastuslaitokset voivat hakea hyväksyntää yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta.
Tarkistus 14
15 artiklan 3 kohta
3.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuilla julkisilla tai yksityisillä tarkastuslaitoksilla on oltava valtuudet valvoa tämän asetuksen noudattamista sekä vahvistaa tarvittaessa seuraamuksia, jos ne toteavat, että jokin aidoksi perinteiseksi tuotteeksi rekisteröity maataloustuote tai elintarvike ei vastaa eritelmän vaatimuksia.
3.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuilla julkisilla tarkastuslaitoksilla on oltava valtuudet valvoa tämän asetuksen noudattamista sekä vahvistaa tarvittaessa seuraamuksia, jos ne toteavat, että jokin aidoksi perinteiseksi tuotteeksi rekisteröity maataloustuote tai elintarvike ei vastaa eritelmän vaatimuksia.
Tarkistus 15
17 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Jos jalostettu tuote sisältää tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyn maataloustuotteen tai elintarvikkeen, kyseisen nimen käyttöön jalostetun tuotteen merkinnässä on saatava asianmukainen lupa ryhmittymältä, jolla on oikeus käyttää rekisteröityä nimeä.
Tarkistus 16
18 artiklan 3 kohta
3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.
Poistetaan.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2006Oikeudellinen huomautus