Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0033(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0123/2006

Teksty złożone :

A6-0123/2006

Debaty :

PV 18/05/2006 - 4
CRE 18/05/2006 - 4

Głosowanie :

PV 18/05/2006 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0218

Teksty przyjęte
PDF 173kWORD 158k
Czwartek, 18 maja 2006 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Fundusz Solidarności UE ***I
P6_TA(2006)0218A6-0123/2006
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0108)(1) ,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 159 ust. 3 oraz art. 181 a ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0093/2005),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2002 r. w sprawie powodzi w Europie Środkowej(2) ,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 września 2005 r. w sprawie tegorocznych klęsk żywiołowych (pożary i powodzie) w Europie(3) ,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0123/2006),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   podkreśla, że wysokość środków określonych w projekcie legislacyjnym na okres po roku 2006 zależy od decyzji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych;

3.   wzywa Komisję, po przyjęciu kolejnych wieloletnich ram finansowych, do ewentualnego przedstawienia propozycji zmiany finansowej kwoty referencyjnej programu;

4.   zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 471.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0334.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 maja 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
P6_TC1-COD(2005)0033

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 159 akapit trzeci i art. 181a akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1) ,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu(2) ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Pod pojęciem klęski należy rozumieć niszczycielskie zjawisko o dużej skali, którego skutkiem są poważne szkody dla ludności i środowiska naturalnego, takie jak powodzie, pożary lub susze. W przypadku poważnych klęsk lub sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna okazać swoją solidarność z Państwami Członkowskimi, a zwłaszcza z dotkniętą nimi ludnością, bezzwłocznie dostarczając szczególną pomoc finansową w celu przyczynienia się do szybkiego powrotu do normalnych warunków życia w dotkniętych regionach oraz wnosząc wkład do kompensat finansowych dla bezpośrednich ofiar, nie przejmując przy tym zadań organów publicznych lub prywatnych .

(2)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ("Fundusz") zwiększa możliwości działania Wspólnoty w przypadku poważnych klęsk lub sytuacji kryzysowych. Powinien zatem w znacznym stopniu przyczynić się do skuteczniejszego i lepiej ukierunkowanego działania Unii w dziedzinach, w których jej obywatele oczekują podjęcia takiego działania. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie spójności pomiędzy zakresem stosowania a środkami finansowymi funduszu, aby rozszerzona i nadal rozszerzająca się Unia mogła w każdych warunkach sprostać oczekiwaniom swoich obywateli. Oznacza to z jednej strony konieczność uniknięcia nadmiernego rozszerzenia zakresu stosowania, a z drugiej strony to, iż wobec jasno zdefiniowanego zakresu stosowania Wspólnota powinna dysponować wystarczającymi środkami nawet w szczególnie kryzysowych latach.

(3)  Wspólnota powinna także okazać solidarność z państwami negocjującymi swoje przystąpienie do Unii Europejskiej.

(4)  Poważne klęski ekologiczne, przemysłowe lub technologiczne , włączając w to zanieczyszczenia rzek, mórz i zagrożenia radiologiczne, mogą zostać wywołane przez człowieka, powstać w sposób przypadkowy, być wynikiem zjawisk naturalnych mających bezpośrednie niszczycielskie skutki, tak jak w przypadku powodzi, pożarów lasów lub skutki długotrwałe, tak jak w przypadku susz lub mrozów, a także być wynikiem zamachów terrorystycznych . Istniejące instrumenty spójności gospodarczej i społecznej są w stanie finansować środki zapobiegania ryzyku i naprawę uszkodzonej infrastruktury. Fundusz ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002(3) pozwala Wspólnocie nieść pomoc w mobilizowaniu służb ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi bezpośrednio dotkniętych klęską i przyczynienia się do krótkotrwałej odbudowy ważnej infrastruktury, tak aby można było wznowić działalność gospodarczą w regionach dotkniętych klęską. Zakres stosowania Funduszu obejmuje przede wszystkim klęski żywiołowe, których źródłem są zjawiska naturalne, i należy przewidzieć podjęcie działań przez Wspólnotę również w sytuacjach kryzysowych nie będących naturalnego pochodzenia oraz w sytuacjach, w których kwestia odpowiedzialności nie może zostać rozstrzygnięta w wystarczający sposób .

(5)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie uzupełnienie wysiłków zainteresowanych państw w takich przypadkach, gdy skutki klęski lub sytuacji kryzysowej są tak poważne, że państwa te nie mogą poradzić sobie z daną sytuacją wyłącznie własnymi środkami, nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa Członkowskie, a ze względu na skalę i skutki niniejszego rozporządzenia może zostać zrealizowany na szczeblu Wspólnoty , Wspólnota może przyjąć odpowiednie środki, zgodnie z zasadą subsydiarności ustanowioną w art. 5 Traktatu . Zgodnie z zasadą proporcjonalności, ustanowioną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia tego celu .

(6)  Fundusz powinien być finansowany poza ramami finansowymi, a środki stanowiące kwotę maksymalną powinno się mobilizować wyłącznie wówczas, gdy działanie takie uzna się za konieczne. W celu zapewnienia odpowiedniego finansowania Fundusz powinien zostać włączony do instrumentu elastyczności jako rezerwa do maksymalnej kwoty 7 mld EUR.

(7)  Zgodnie z zasadą pomocniczości, działania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być ograniczone do poważnych klęsk. Powinny być one zdefiniowane zależnie od dziedziny. W przypadku ataku terrorystycznego Wspólnota powinna reagować również na zdarzenia, które powodują powstanie szkód materialnych niespełniających wprawdzie ilościowego kryterium uruchomienia funduszu, ale których konsekwencje są tak poważne, że wymagają wspólnotowej solidarności . Należy uwzględnić szczególną sytuację odległych i odizolowanych regionów, takich jak regiony wyspiarskie i peryferyjne, w kontekście wzmocnionego partnerstwa .

(8)  Doświadczenia uzyskane w pierwszych latach funkcjonowania poprzedniego Funduszu wskazują na trudności w jego wykorzystaniu w przypadku klęsk, których przyczyny są długotrwałe. Dlatego jest konieczne, aby niniejsze rozporządzenie wyraźnie wskazywało, od jakiego momentu można odpowiadać na wniosek. Należy również dostosować system dotacji do właściwości, intensywności i czasu trwania zjawiska będącego przyczyną klęski, w szczególności zapewniając, że finansowaniem objęte zostaną szczególne działania podjęte w obliczu tego rodzaju klęski.

(9)  Poważne klęski, w szczególności te pochodzenia naturalnego, często dotykają więcej niż jednego kraju. Jeżeli poważna klęska dotknęła uprawnione państwo, pomoc może być udzielona również uprawnionemu państwu ościennemu dotkniętemu tą samą klęską.

(10)  Pomoc wspólnotowa powinna być uzupełnieniem wysiłków zainteresowanych państw i być wykorzystywana do pokrycia udziału wydatków publicznych przeznaczonych do poradzenia sobie z niezbędnymi działaniami nadzwyczajnymi wynikającymi z poważnej klęski.

(11)  Zgodnie z zasadą pomocniczości, pomoc wspólnotowa powinna być udzielona tylko na wniosek państwa dotkniętego klęską. Komisja powinna zapewnić sprawiedliwe traktowanie wniosków przedstawionych przez państwa.

(12)  Państwa wnioskujące mogą potrzebować natychmiastowej pomocy finansowej na pomoc w pokryciu wydatków związanych z najbardziej pilnymi interwencjami i akcjami ratunkowymi. W przypadku, gdy państwo wnioskujące wystąpi z takim wnioskiem, środki w formie zaliczki powinny być zatem przekazane z chwilą otrzymania wniosku, w zależności od możliwości budżetowych.

(13)  Wymagane jest rozsądne zarządzanie finansami dla zapewnienia możliwości zareagowania przez Wspólnotę, jeżeli we krótkim okresie dojdzie do serii następujących po sobie klęsk.

(14)  Właściwym jest umożliwienie podjęcia szybkiej decyzji przyznania szczególnych środków finansowych i uruchomienia ich możliwie najszybciej. Procedury administracyjne powinny być odpowiednio dostosowane i ograniczone do absolutnie niezbędnego minimum. W tym celu Porozumienie Międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (4) przewiduje finansowanie Funduszu .

(15)  Mechanizmy dotyczące płatności i wykorzystania dotacji w ramach niniejszego rozporządzenia powinny odzwierciedlać pilność sytuacji. Dlatego należy określić realistyczny termin na wykorzystanie przyznanej pomocy finansowej.

(16)  Państwo korzystające z pomocy, zgodnie z jego szczególnymi konstytucyjnymi, instytucjonalnymi, prawnymi lub finansowymi uwarunkowaniami, powinno włączyć władze regionalne lub lokalne do zawierania i stosowania porozumień wykonawczych. Niemniej jednak państwo beneficjent powinno pozostać odpowiedzialne za realizację pomocy i za zarządzanie oraz kontrolę nad działaniami wspieranymi finansowo przez Wspólnotę zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5) (zwane dalej "rozporządzeniem finansowym").

(17)  Działanie finansowane w ramach niniejszego rozporządzenia nie powinno otrzymać pomocy finansowej z innych instrumentów finansowych Wspólnoty. W przypadku, gdy w związku z działaniem, zapewniona zostaje pomoc finansowa przez wspólnotowe lub międzynarodowe instrumenty dotyczące kompensaty za szczególne szkody, działanie to nie powinno, dla tego samego celu, korzystać z pomocy w ramach niniejszego rozporządzenia.

(18)  Działanie Wspólnoty nie powinno zwalniać z odpowiedzialności stron trzecich, które w ramach zasady "zanieczyszczający płaci" są odpowiedzialne w pierwszej kolejności za szkody przez nie spowodowane, lub powstrzymywać stosowania środków zapobiegawczych zarówno na szczeblu Państwa Członkowskiego, jak i Wspólnoty, czy też zastępować ubezpieczenia publicznego lub prywatnego .

(19)  Wymagana jest najwyższa przejrzystość w stosowaniu wspólnotowej pomocy finansowej, jak też właściwe monitorowanie wykorzystania środków.

(20)  Należy ustanowić przepis dotyczący uzasadnienia przez państwa beneficjentów wykorzystania każdej otrzymanej pomocy.

(21)  W wyjątkowych przypadkach i w zależności od dostępności środków finansowych na działania solidarnościowe w ramach niniejszego rozporządzenia w roku wystąpienia klęski, należy ustanowić przepis umożliwiający dodatkowe dotacje w ramach środków finansowych na następny rok.

(22)  Konieczne jest zapewnienie, że właściwe organy wspólnotowe są w stanie wypełnić swoje obowiązki związane z kontrolą finansową.

(23)  Pomoc otrzymana na wydatki, która jest następnie odbierana od stron trzecich lub pomoc, która nie jest wykorzystana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem albo była wyższa niż końcowa wycena szkód, powinna być zwrócona.

(24)  Pomoc techniczna na działania solidarnościowe w ramach niniejszego rozporządzenia powinna być przewidziana w celu ulepszenia możliwości przedłożenia przez Państwo Członkowskie Komisji i innym właściwym instytucjom należycie wypełnionego wniosku o udzielenie pomocy oraz możliwości Komisji w ocenianiu składanych do niej wniosków.

(25)  Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 powinno stracić moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Jednak jego przepisy powinny być nadal stosowane do każdego wniosku przedstawionego przed tym terminem.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.  Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, zwany dalej "Funduszem" w celu umożliwienia Wspólnocie reagowania na poważne klęski lub sytuacje kryzysowe dotykające Państwa Członkowskie lub ich regiony lub państwa kandydujące prowadzące negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, zwane dalej "krajami uprawnionymi".

2.  Kraj kandydujący prowadzący negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej może otrzymać wsparcie z Funduszu jedynie wtedy, gdy poważną klęską dotknięty jest lądowy lub morski obszar przygraniczny leżący między tym krajem a Państwem Członkowskim.

3.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące działań Funduszu odnoszących się do następujących kwestii:

   a) klęski żywiołowe;
   b) katastrofy przemysłowe lub technologiczne;
   c) sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia publicznego;
   d) akty terroryzmu.

Artykuł 2

Poważne klęski

Dla celów niniejszego rozporządzenia klęska lub sytuacja kryzysowa jest uznawana za poważną, jeżeli powoduje w co najmniej jednym z uprawnionych państw bezpośrednie szkody, których kwota jest oceniona na ponad 1 miliard EUR w cenach z 2007 r. lub na ponad 0,5 % dochodu narodowego brutto danego państwa.

Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie są spełnione, Komisja może w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych okolicznościach uznać wystąpienie poważnej klęski lub sytuacji kryzysowej w pewnej części terytorium uprawnionego państwa. W takich wypadkach Komisja podejmuje wszelkie niezbędne działania w ramach Funduszu.

Na szczególne traktowanie zasługują regiony odległe lub odizolowane, takie jak regiony wyspiarskie i peryferyjne zdefiniowane w art. 299 ust. 2 Traktatu.

Artykuł 3

Działania solidarnościowe

1.  Na wniosek uprawnionego państwa Komisja może przyznać pomoc finansową z Funduszu w formie dotacji, jeżeli poważna klęska lub sytuacja kryzysowa wystąpi na terytorium tego państwa.

Na wniosek uprawnionego państwa, które graniczy z państwem, o którym mowa w akapicie pierwszym, i które zostało dotknięte tą samą poważną klęską lub sytuacją kryzysową , Komisja może również przyznać pomoc z Funduszu temu państwu.

2.  W przypadku każdej klęski uprawnione państwo może otrzymać tylko jednorazową dotację.

Artykuł 4

Kwalifikujące się działania

Pomoc finansowa w ramach niniejszego rozporządzenia jest przyznawana tylko na działania, zwane dalej " kwalifikującymi się działaniami", które są przeprowadzane przez władze publiczne danego państwa lub organy działające w interesie publicznym, oraz które należą do następujących kategorii:

   a) niezbędne działania nadzwyczajne konieczne do niezwłocznego przywrócenia do działania infrastruktury i zakładów, stworzenia zastępczej infrastruktury, a także do zaopatrzenia ludności w obszarach energii, wody pitnej i kanalizacji, telekomunikacji, transportu, zdrowia i szkolnictwa, oraz do zaspokojenia potrzeb ludności ;
   b) natychmiastowa pomoc medyczna i środki ochrony ludności w razie wystąpienia przypadku kryzysowego w obszarze zdrowia publicznego ;
   c) zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb danej ludności;
   d) działania w celu natychmiastowego zwalczania klęsk żywiołowych oraz ich ewentualnych natychmiastowych skutków, a także mające na celu niezwłoczne zapewnienie infrastruktury prewencyjnej;
   e) środki na natychmiastową ochronę dziedzictwa kulturowego;
   f) niezbędne działania nadzwyczajne mające na celu niezwłoczne oczyszczenie obszarów dotkniętych katastrofą;
   g) natychmiastowe działania z zakresu pomocy medycznej dla bezpośrednich ofiar poważnych klęsk i zamachów terrorystycznych, jak również pomoc psychologiczna i społeczna dla ofiar i ich rodzin.

Artykuł 5

Wnioski

1.  Możliwie jak najszybciej, i nie później niż dziesięć tygodni od daty pierwszego powiadomienia władz o pierwszych szkodach wyrządzonych przez poważną klęskę lub sytuację kryzysową , uprawnione państwo może złożyć do Komisji wniosek o przyznanie pomocy z Funduszu, udzielając wszelkich dostępnych informacji dotyczących przynajmniej następujących kwestii:

   a) szkód spowodowanych przez klęskę i ich wpływu na daną ludność, środowisko i gospodarkę, a także na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ;
   b) podziału szacowanych kosztów na działania w kategoriach określonych w art. 4 stosownie do klęski;
   c) jakichkolwiek innych źródeł finansowania wspólnotowego, które mogą przyczynić się do naprawy skutków klęski;
   d) jakichkolwiek innych źródeł finansowania krajowego lub międzynarodowego, włącznie z pokryciem z publicznego i prywatnego ubezpieczenia, które mogą przyczynić się do pokrycia kosztów naprawy szkód, a zwłaszcza kosztów kwalifikujących się działań.

Informacje, o których mowa w lit. a) pierwszego akapitu, zawierają prognozę kwoty całkowitych bezpośrednich szkód spowodowanych przez klęskę lub sytuację kryzysową . Z uwagi na trudności przy ocenie wysokości szkód wyrządzonych przez klęski mające długotrwałe i utrzymujące się skutki Komisja może na wniosek uprawnionego państwa dotkniętego klęską przedłużyć obowiązujący dziesięciotygodniowy termin składania wniosków o pomoc z Funduszu.

2.  Komisja ocenia na podstawie informacji określonych w ust. 1 oraz wszelkich dodatkowych informacji, o które Komisja mogła wystąpić lub uzyskać w inny sposób, czy są spełnione warunki dla udzielenia pomocy finansowej w ramach niniejszego rozporządzenia.

W przypadku, gdy dla celów pierwszego akapitu zainteresowane państwo dostarcza dodatkowe informacje z własnej inicjatywy, Komisja musi otrzymać te informacje w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jednak w przypadku, gdy dla celów pierwszego akapitu Komisja zwraca się z wnioskiem o dodatkowe informacje od zainteresowanego państwa, Komisja musi otrzymać te informacje w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia z wnioskiem.

Artykuł 6

Zaliczki

1.  Zaraz po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, Komisja może przyjąć decyzję o udzieleniu zaliczki na najpilniejsze kwalifikujące się działania i niezwłocznie wypłacić zaliczkę zainteresowanemu państwu w pojedynczej racie.

Pierwszy akapit stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy wniosek zawiera wyraźną prośbę o zaliczkę.

2.  Kwota zaliczki wypłacana na mocy pierwszego akapitu ust. 1 stanowi do pięciu procent całkowitych szacowanych kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b), ale nie przekracza 5 mln EUR.

3.  Niezależnie od wysokości przyznanej kwoty zaliczki należy wyraźnie zaznaczyć możliwość żądania zwrotu zaliczki , o której mowa w art. 7 ust. 2 akapit drugi.

Artykuł 7

Ustalenie pomocy finansowej

1.  Komisja, na podstawie oceny przeprowadzonej na mocy art. 5 ust. 2 ustala możliwie jak najszybciej, i w terminie dwóch tygodni, odpowiednią kwotę pomocy finansowej, która ma być udzielona w granicach dostępnych środków, jeżeli w ogóle podejmie decyzję o udzieleniu pomocy.

Kwota nie może przekroczyć 50 % całkowitych szacowanych kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b).

Przygotowanie towarzyszących wniosków budżetowych, o których mowa w art. 8, następuje równolegle z ustaleniem odpowiedniej kwoty. Komisja przedstawia wnioski oraz kwotę w tym samym czasie.

Cała procedura przedstawienia wszystkich wniosków niezbędnych do uruchomienia funduszu, zgodnie z terminami określonymi w akapitach pierwszym i trzecim, nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od momentu otrzymania wniosku złożonego przez dane państwo.

2.  W przypadku, gdy Komisja uzna na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 2, że warunki do udzielenia pomocy w ramach niniejszego rozporządzenia nie są spełnione, Komisja powiadomi zainteresowane państwo tak szybko, jak jest to możliwe .

Każda zaliczka wypłacona na mocy art. 6 ust. 1 zostanie zwrócona Komisji w terminie 3 miesięcy od daty tego powiadomienia.

Artykuł 8

Procedura budżetowa

1.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że pomoc finansowa powinna być udzielona z Funduszu, Komisja w krótkim czasie dostarcza władzy budżetowej wnioski niezbędne do uznania środków odpowiadającym kwotom określonym zgodnie z art. 7 ust. 1.

Wnioski te zawierają:

   a) ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 5 ust. 2, łącznie ze streszczeniem informacji, na których ta ocena jest oparta;
   b) dowód potwierdzający, że warunki ustanowione w art. 3 ust. 1 są spełnione;
   c) uzasadnienie wnioskowanych kwot.

2.  Jeżeli środki zostaną udostępnione przez władzę budżetową, Komisja przyjmuje decyzję o dotacji, uwzględniając każdą zaliczkę wypłaconą na mocy art. 6 ust. 1.

Artykuł 9

Wypłata i wykorzystanie dotacji

1.  Po przyjęciu decyzji o dotacji oraz w terminie 15 dni od podpisania umowy określonej w art. 10 ust. 1, Komisja wypłaca dotację państwu beneficjentowi w jednej racie.

2.  Państwo beneficjent wykorzystuje dotację, jak również wszelkie procenty od dotacji, w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1, i w żadnym razie nie później niż 18 miesięcy od daty pierwszej szkody, do finansowania kwalifikujących się działań przeprowadzanych od chwili wystąpienia klęski lub sytuacji kryzysowej .

Artykuł 10

Realizacja dotacji

1.  Komisja i państwo beneficjent zawierają umowę o wykonaniu decyzji o dotacji, zgodnie ze szczególnymi przepisami konstytucyjnymi, instytucjonalnymi, prawnymi lub finansowymi tego państwa i Wspólnoty.

Umowa ta określa w szczególności rodzaj i miejsce działań, które mają być finansowane.

2.  Komisja zapewnia, że obowiązki wynikające z umów o wykonaniu są takie same dla wszystkich państw beneficjentów.

3.  Państwo beneficjent dokonuje wyboru pojedynczych działań i zrealizuje dotację zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, decyzją o dotacji i umową o wykonaniu.

Obowiązek jest wykonywany bez uszczerbku dla obowiązku Komisji wykonania ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego , stosowanego do wspólnego lub zdecentralizowanego zarządzania.

Artykuł 11

Finansowanie działań

1.  Działania finansowane w całości lub częściowo w ramach umowy o wykonaniu nie są finansowane w ramach żadnego innego instrumentu wspólnotowego lub międzynarodowego.

Państwo beneficjent zapewnia zgodność z pierwszym akapitem.

2.  W szczególności należy stosować zasadę ,,zanieczyszczający płaci", w szczególności w odniesieniu do katastrof przemysłowych i technologicznych. Państwa beneficjenci muszą więc udowodnić, że ubiegają się o wszelkie możliwe kompensaty od stron trzecich.

Artykuł 12

Zgodność z innymi instrumentami

Działania otrzymujące pomoc finansową z Funduszu są zgodne z postanowieniami Traktatu i instrumentami przyjętymi na jego mocy, z wspólnotowymi politykami i środkami oraz z instrumentami pomocy przedakcesyjnej.

Artykuł 13

Sprawozdanie końcowe i zamknięcie

1.  Nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu okresu określonego w art. 9 ust. 2 państwo beneficjent przedstawia Komisji sprawozdanie dotyczące finansowej realizacji dotacji, wraz z uzasadnieniem wydatków oraz wskazaniem jakichkolwiek innych źródeł finansowania dla omawianych działań.

Sprawozdanie wyszczególnia środki zapobiegawcze wprowadzone lub proponowane przez państwo beneficjenta w celu ograniczenia szkód i uniknięcia, w miarę możliwości, powtórzenia się podobnych klęsk.

2.  Nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu przez Komisję wszystkich informacji wymaganych na mocy ust. 1, Komisja zaprzestaje udzielania pomocy z Funduszu.

Artykuł 14

Zastosowanie euro

Wnioski, decyzje o dotacji, umowy o wykonanie i sprawozdania w ramach niniejszego rozporządzenia, jak również wszelkie inne powiązane z tym dokumenty wyrażają wszystkie kwoty w euro.

Artykuł 15

Niedobory finansowe

1.  W przypadku, gdy zostaje złożony wniosek na mocy art. 8, a pozostające środki finansowe dostępne na ten rok na Fundusz nie są wystarczające do pokrycia kwoty pomocy finansowej uważanej za niezbędną, Komisja może zaproponować Parlamentowi Europejskiemu sprawującemu kontrolę nad budżetem , aby różnica była sfinansowana ze środków finansowych dostępnych na Fundusz w kolejnych dwóch latach .

2.  Całkowity roczny pułap budżetowy na Fundusz w roku wystąpienia klęski i kolejnych dwóch latach jest przestrzegany w każdych okolicznościach.

Artykuł 16

Kontrola finansowa przez organy wspólnotowe

Państwo beneficjent zapewnia, że wszystkie decyzje o finansowaniu przyjęte na mocy umowy o wykonaniu określonej w art. 10 oraz wszystkie umowy i kontrakty wynikające z tych decyzji o finansowaniu udostępniane są Komisji do kontroli przeprowadzanej przez Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i do kontroli na miejscu, przeprowadzanych przez Komisję i Trybunał Obrachunkowy zgodnie z właściwymi procedurami.

Artykuł 17

Informowanie

Państwo beneficjent informuje w wyraźny sposób bezpośrednio zainteresowaną ludność oraz opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Funduszu.

Artykuł 18

Zwrot

1.  W przypadkach, gdy poniesiona kwota całkowitych bezpośrednich szkód jest co najmniej 10 % niższa od szacowanej kwoty podanej na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) Komisja może zażądać od państwa beneficjenta zwrotu odpowiedniej kwoty otrzymanej pomocy finansowej.

2.  W przypadku, gdy państwo beneficjent nie dopełni wymogów art. 10 ust. 3 lub art. 11 ust. 2, Komisja może zażądać od państwa beneficjenta zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy finansowej.

3.  Jeżeli państwo beneficjent zaniechało podjęcia środków zapobiegawczych po poprzedniej poważnej klęsce, a podjęcie takich środków doprowadziłoby do ograniczenia lub uniknięcia szkód spowodowanych przez poważną klęskę, Komisja żąda od państwa beneficjenta zwrotu całości lub części otrzymanej pomocy finansowej.

4.  Przed przyjęciem decyzji na mocy ust. 1, 2 i 3, Komisja przeprowadza odpowiednie badanie danego przypadku i w szczególności pozwala państwu beneficjentowi przedstawić swoje uwagi w określonym terminie.

5.  Każda kwota otrzymana niesłusznie i będąca do odzyskania jest zwracana Komisji. Mogą być pobrane odsetki za zwłokę od niezwróconych kwot zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Artykuł 19

Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

1.  Z inicjatywy Komisji, przy uwzględnieniu granicznego poziomu 0,20 % środków finansowych dostępnych na dany rok, Fundusz może być wykorzystany do finansowania działań przygotowawczych, wsparcia w zakresie monitorowania, wsparcia administracyjnego i technicznego, audytu i środków kontroli niezbędnych do wykonania niniejszego rozporządzenia.

Działania te są przeprowadzane zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia finansowego oraz każdego innego przepisu tego rozporządzenia, jak również jego zasad wykonawczych mających zastosowanie do tej formy wykonania budżetu.

Działania te w szczególności zawierają ekspertyzy pomagające Komisji przeprowadzenie oceny wniosków na mocy art. 5 ust. 2.

2.  Jeżeli przewiduje się wkład z Funduszu, Komisja przyjmie decyzję dotyczącą działań określonych w pierwszym akapicie art. 1.

Artykuł 20

Sprawozdanie roczne

Przed dniem 1 lipca każdego roku, ze skutkiem od ...(6) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące działań w ramach niniejszego rozporządzenia w poprzednim roku. Sprawozdanie to zawiera zwłaszcza informacje dotyczące złożonych wniosków, przyjętych decyzji o dotacjach, zakończenia udzielania pomocy finansowej oraz przeprowadzonych działań .

Artykuł 21

Ocena

Parlament Europejski i Rada dokona rewizji niniejszego rozporządzenia na wniosek Komisji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 22

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Przepisy przejściowe

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 stosuje się do wniosków otrzymanych przez Komisję przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia .

Artykuł 24

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 28 z 3.2.2006, str. 69 .
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2006 r .
(3) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.
(4) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1 .
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(6)* Rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia .

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2006Informacja prawna