Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0203(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0168/2006

Ingivna texter :

A6-0168/2006

Debatter :

PV 31/05/2006 - 20
CRE 31/05/2006 - 20

Omröstningar :

PV 01/06/2006 - 7.6
CRE 01/06/2006 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0234

Antagna texter
PDF 181kWORD 110k
Torsdagen den 1 juni 2006 - Bryssel Slutlig utgåva
Europeiskt år för interkulturell dialog (2008) ***I
P6_TA(2006)0234A6-0168/2006
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för interkulturell dialog (2008) (KOM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0467)(1) ,

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 151.5 första strecksatsen i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0311/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0168/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att den finansieringsram som anges i lagstiftningsförslaget måste vara förenlig med taket för rubrik 3b i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att bestämmas inom det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i IIA i av den 17 maj 2006.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 juni 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2006/EG om Europeiska året för interkulturell dialog (2008)
P6_TC1-COD(2005)0203

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151.5 första strecksatsen,

med beaktande av kommissionens förslag ,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1) ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2) ,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3) , och

av följande skäl:

(1)  Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall gemenskapen verka för en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samt framhäva det gemensamma kulturarvet.

(2)  Den samlade effekten av EU:s olika utvidgningar, den ökade rörligheten till följd av den inre marknaden, gamla och nya migrationsströmmar, ökade kontakter med resten av världen genom handel, utbildning, fritid och globaliseringen i stort bidrar till ett ökat utbyte mellan EU-medborgarna och alla andra som bor i Europeiska unionen och olika kulturer, språk, befolkningsgrupper och religioner i Europa och resten av världen.

(3)  Det är viktigt att EU:s medborgare och alla andra som är tillfälligt eller fast bosatta i EU kan inhämta de kunskaper, de kvalifikationer och det kunnande som krävs för att de skall kunna utnyttja sin fulla potential i ett mångsidigt, pluralistiskt, solidariskt och dynamiskt samhälle, såväl inom Europa som i resten av världen.

(4)  Kultur och interkulturell dialog intar en central plats i EU:s uppbyggnad och är de bästa verktyg människor kan ha för att lära sig att leva tillsammans i harmoni, och de kan bidra till att förbättra Europeiska unionens förbindelser med omvärlden .

(5)  Den interkulturella dialogen bidrar således till att flera av EU:s strategiska prioriteringar kan genomföras, bland annat genom att

   värna om den kulturella mångfalden i Europa, förbättra samexistensen och bidra till skapandet av ett aktivt EU-medborgarskap med utgångspunkt i EU:s gemensamma värderingar ,
   upplysa om vilka rättigheter och skyldigheter på jämställdhetsområdet en vistelse inom Europeiska unionen för med sig,
   betona den kulturella och utbildningsmässiga dimensionen i den nya Lissabonstrategin och därigenom stimulera den kulturella och kreativa industrin i EU som skapar tillväxt och sysselsättning ,
   stödja EU:s engagemang för solidaritet, social rättvisa, utveckling av en social marknadsekonomi, samarbete och förbättrad sammanhållning med respekt för EU:s gemensamma värdegrund, som är av grundläggande betydelse när det gäller att skapa en dialog med de olika kulturerna i världen och på detta sätt befästa unionens roll på det internationella planet, inte minst i arbetet med att försvara och främja demokrati och mänskliga rättigheter ,
   ge EU bättre möjligheter att göra sin röst hörd i världen och skapa ett effektivt samarbete med länderna i dess närområde , för att på så sätt utvidga området med stabilitet, demokrati och gemensamt välstånd och därmed öka välfärden och tryggheten för EU-medborgarna och alla andra som bor i Europeiska unionen.

(6)  Den interkulturella dialogen är ett viktigt inslag i EU:s politik och instrument på olika områden, t.ex. inom utbildning, ungdomsfrågor, kultur, medborgarskap och idrott, kampen mot olika former av diskriminering och social utslagning, kvinnors rättigheter och jämställdhet , livslångt lärande, kampen mot rasism och främlingsfientlighet, kampen mot människohandel , asylpolitik och integration av invandrare, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling , audiovisuell politik och forskning. Dialogen spelar också en allt större roll i Europeiska unionens yttre förbindelser, särskilt förbindelserna med anslutnings- och kandidatländerna, länderna på västra Balkan, de länder som förhandlar om associeringsavtal med EU, de länder som berörs av den europeiska grannskapspolitiken(4) och övriga tredjeländer, i synnerhet utvecklingsländerna .

(7)  Det är av största vikt att alla medborgare, kvinnor och män i lika mån, och hela det europeiska samhället involveras i en satsning på interkulturell dialog, med utgångspunkt i de många olika erfarenheter och initiativ som står till buds inom unionen, särskilt med hjälp av det strukturerade samarbete som avses i artikel 3 i detta beslut . Detta utgör ett komplement till åtgärder för att skapa en europeisk identitet, som kan berikas tack vare principen om integrering utan assimilering. Att acceptera olikheter är en av de många aspekterna av att ingå i ett samhälle. Att verka för att lära ut en "interkulturell hövlighet" bör bidra till detta. "Interkulturell hövlighet" kompletterar principen om att alla verkligen skall ha lika möjligheter och är en nödvändig förutsättning för att denna princip skall förverkligas.

(8)  Med "engagerade (EU-)medborgare" avses i detta beslut inte enbart unionsmedborgare enligt definitionen i artikel 17 i EG- fördraget, utan alla som är fast eller tillfälligt bosatta i Europeiska unionen.

(9)  Europeiska unionens gemensamma värderingar är de som anges i artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen.

(10)  Man måste se till att alla EU-program och nationella, regionala och lokala initiativ med ett framträdande inslag av interkulturell dialog är heltäckande och kompletterar varandra eftersom Europeiska året för interkulturell dialog kommer att bidra till att dessa program och initiativ får mer uppmärksamhet och blir mer samstämda .

(11)  Den erfarenhet och kunskap som finns inom internationella organisationer såsom Europarådet bör tas till vara för att berika Europeiska unionens strategi för den interkulturella dialogen.

(12)  Det är också viktigt att man i samband med det europeiska året för interkulturell dialog tar hänsyn till de internationella aspekterna i de initiativ för interkulturell dialog som utformats exempelvis med de EFTA-länder som undertecknat EES-avtalet, länderna på västra Balkan och de länder som berörs av den europeiska grannskapspolitiken. Kommissionen bör se till att samstämdhet också råder med eventuella andra initiativ som syftar till samarbete med länder utanför EU, t.ex. utvecklingsländerna, och som har anknytning till målen för den interkulturella dialogen under Europaåret.

(13)  I förberedelserna inför Europeiska året för interkulturell dialog bör initiativ för denna dialog tas genom konkreta och hållbara projekt, inte minst inom ramen för befintliga och framtida partnerskap med tredjeländer. Dessa initiativ bör uppmärksammas i samband med de informations- och upplysningskampanjer som är planerade under Europeiska året för interkulturell dialog 2008.

(14)  Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Kandidatländerna bör dock göras delaktiga i åtgärderna under Europeiska året för interkulturell dialog genom olika initiativ för att främja den interkulturella dialogen. Dessa initiativ bör utformas inom lämpliga ramar för samarbete och dialog, i synnerhet dialogen mellan de civila samhällena i EU och kandidatländerna(5) .

(15)  I detta beslut fastställs för programmets hela löptid en finansieringsram som utgör den särskilda referensen enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (6) , för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet.

(16)  Med tanke på alla åtgärder som planeras på nationell nivå och på EU-nivå för samtliga medlemsstater kan finansieringsramen betraktas som ett minimibelopp för att målen för Europeiska året för interkulturell dialog skall kunna uppnås.

(17)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7) . En rådgivande kommitté anses därför lämplig för den planerade åtgärden.

(18)  Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna eftersom det bl.a. krävs multilaterala partnerskap och gränsöverskridande utbyte inom EU och de därför, på grund av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

År 2008 skall utses till "Europeiska året för interkulturell dialog".

I detta beslut avses med interkulturell dialog en kontinuerlig process som kommer att ges särskilt uttryck och särskild synlighet under 2008 och som omfattar insatser som fortsätter även efter det året.

Artikel 2

Mål

1.  Följande allmänna mål har ställts upp för Europeiska året för interkulturell dialog:

   Att främja den interkulturella dialogen genom konkreta projekt för interkulturell dialog inom en rad olika områden som ett instrument som kan hjälpa alla som är bosatta i EU att lära sig att leva tillsammans i samförstånd och övervinna de olikheter som har sin grund i kulturella, religiösa och språkliga skillnader, inte enbart mellan kulturerna i de olika medlemsstaterna, utan också mellan olika kulturer och religiösa grupper i en enskild medlemsstat .
   Att ge EU:s medborgare, och alla andra som är bosatta i EU, insikt i hur viktigt det är att vara engagerade medborgare och visa öppenhet inför resten av världen och respekt för kulturella skillnader, med utgångspunkt i EU:s gemensamma värderingar såsom de fastställs i artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna .
   Att lyfta fram på vilket sätt de olika kulturerna och uttrycken för kulturell mångfald bidrar till kulturarvet och levnadssätten i medlemsstaterna.
   Att i EU:s förbindelser med den övriga världen exportera de tidigare nämnda gemensamma värderingarna och på detta vis befästa unionens ledande roll i arbetet med att försvara och främja demokrati och mänskliga rättigheter.
   Att göra utbildningen till ett grundläggande verktyg för att skapa förståelse för mångfald och öka kännedomen om andra människor, främja rörlighet, utbyte och utnyttjande av sakkunskap, kompetens och bästa metoder i samhället samt göra medierna till ett privilegierat instrument för tillämpning av principen om jämställdhet och ömsesidig förståelse.

2.  Följande särskilda mål har ställts upp för Europeiska året för interkulturell dialog:

   Att på ett heltäckande och sektorsövergripande sätt integrera den interkulturella dialogen i gemenskapens politik, insatser och program samt att fastställa och utbyta bästa praxis när det gäller att främja denna dialog.
   Att göra samtliga EU-program och EU-åtgärder som medverkar till den interkulturella dialogen synligare och mer samstämda, att främja dem särskilt med hjälp av insatser och åtgärder med stort symbolvärde samt att säkra deras kontinuitet över tid .
   Att ge EU-medborgare och alla andra som bor i EU, särskilt ungdomar, insikt i vilken betydelse den dialogen har i vardagslivet .
   Att sprida kunskap om medlemsstaternas olika kulturer och värderingar i unionens partnerländer, bland annat via kommissionens delegationer i dessa länder, inte minst för att medvetandegöra potentiella invandrare och därigenom underlätta deras sociala integration i mottagarlandet.
   Att utforska de möjligheter som detta Europaår erbjuder; att utarbeta och anta en enhetlig strategi som anpassats till den särskilda situationen i de olika medlemsstaterna och där man lägger vikt vid utbildning för att främja tolerans, vid förmågan att acceptera och leva i mångfald samt vid åtgärder för att öka medvetenheten om värdet av de människor som bidrar till den språkliga, etniska och religiösa mångfalden i Europa.

Artikel 3

Deltagande i åtgärden

För att de mål som anges i artikel 2 skall kunna uppnås skall den åtgärd som inrättas genom detta beslut företrädesvis genomföras inom ramen för ett strukturerat samarbete med städer och lokala myndigheter i första hand, eftersom dessa axlar största delen av den utmaning som invandringen och integrationen innebär, men även med aktörer i det civila samhället, såsom icke-statliga organisationer verksamma på området interkulturell dialog, sociokulturella föreningar samt medier. Åtgärden skall genomföras i samarbete med gemenskapsinstitutionerna och nationella, regionala och lokala myndigheter samt med internationella organisationer såsom Europarådet och Unesco.

Artikel 4

Åtgärdernas innehåll

I bilagan anges vilka åtgärder som skall vidtas för att uppnå målen i artikel 2.

Åtgärderna omfattar genomförandet av, eller stöd till, följande typer av verksamhet:

   a) Europatäckande evenemang och initiativ för att främja den interkulturella dialogen och för att lyfta fram resultat och erfarenheter som gjorts inom ramen för Europeiska året för interkulturell dialog.
   b) Nationella och regionala evenemang och initiativ med en stark EU-dimension som synliggör målen för Europeiska året för interkulturell dialog; i detta sammanhang skall särskild vikt läggas vid åtgärder som avser samhällsutbildning och som främjar människors kunskaper om andra och deras olikheter .
   c) Informations- och upplysningskampanjer .
   d) Samråd med transnationella nätverk och aktörer i det civila samhället (med hjälp av instrument som exempelvis småskaliga möten, diskussioner, enkäter och undersökningar) för att utvärdera och kartlägga effektivitet och genomslag och lägga grunden för en uppföljning på sikt av Europeiska året för interkulturell dialog.

Eftersom en del av den interkulturella dialogen handlar om att bekämpa diskriminering och främja integration skall insatserna under 2008 fungera som uppföljning och komplement till de insatser som görs under Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) (8) . I de insatser som planeras på såväl gemenskapsnivå som nationell nivå skall erfarenheterna från insatserna i samband med Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) beaktas.

Artikel 5

Genomförande

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut skall antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 7.2 .

Artikel 6

Samarbete mellan medlemsstaterna

Varje medlemsstat skall utse ett nationellt samordningsorgan eller motsvarande administrativt organ som skall organisera landets deltagande i Europeiska året för interkulturell dialog. Varje medlemsstat skall se till att detta organ på lämpligt sätt för samman de olika aktörer som medverkar i den interkulturella dialogen på nationell, regional och lokal nivå. Organet skall ansvara för den nationella samordningen av de insatser som görs i samband med Europeiska året för interkulturell dialog.

Artikel 7

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av en representant från varje medlemsstat och ledas av kommissionen. De nationella representanterna skall företrädesvis utses av det nationella samordningsorgan som avses i artikel 6 .

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Utan att det påverkar förfarandet i första stycket skall två företrädare för Europaparlamentet delta som observatörer vid kommitténs sammanträden.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

Finansiella bestämmelser

1.  De gemenskapsomfattande åtgärder som beskrivs i del A i bilagan skall bli föremål för ett upphandlingsförfarande eller beviljas stöd genom Europeiska unionens allmänna budget.

2.  De gemenskapsomfattande åtgärder som beskrivs i del B i bilagan kan beviljas stöd från Europeiska unionens allmänna budget med upp till 80 % av de totala kostnaderna.

3.  De åtgärder som avses i del C i bilagan kan i enlighet med förfarandet i artikel 9 beviljas stöd från Europeiska unionens allmänna budget med upp till 80 % av de totala kostnaderna.

Artikel 9

Ansöknings- och urvalsförfarande

1.  Beslut om att bevilja stöd fattas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 7.2 . Kommissionen skall se till att anslagen fördelas jämnt mellan medlemsstaterna och mellan de olika verksamhetsområden som berörs.

2.  Ansökningar om stöd enligt artikel 8.3 överlämnas till kommissionen av det organ som avses i artikel 6 .

Artikel 10

Internationella organisationer

För att genomföra Europeiska året för interkulturell dialog skall kommissionen samarbeta med lämpliga internationella organisationer, särskilt Europarådet och UNESCO, samt vinnlägga sig om öppenhet och insyn i samarbetsförbindelserna och se till att EU:s deltagande synliggörs .

Artikel 11

Kommissionens roll

1.  Kommissionen skall se till att de åtgärder som avses i detta beslut och övriga EU-åtgärder och EU-initiativ är samstämda.

2.  Kommissionen skall se till att kandidatländerna görs delaktiga i Europeiska året för interkulturell dialog genom de många EU-program som har inslag av interkulturell dialog och genom att göra särskilda satsningar inom lämpliga ramar, t.ex. dialogen mellan Europeiska unionens och kandidatländernas civila samhällen.

3.  Kommissionen skall se till att de åtgärder som vidtas som ett led i Europeiska året för interkulturell dialog kompletterar eventuella initiativ inom ramen för relevant samarbete och dialog med de EFTA-länder som undertecknat EES-avtalet, länderna på västra Balkan och de länder som berörs av den europeiska grannskapspolitiken.

4.  Kommissionen bör se till att samstämdhet också råder med eventuella andra initiativ som syftar till samarbete med länder utanför EU, t.ex. utvecklingsländerna, och som har anknytning till målen för den interkulturella dialogen under Europaåret.

Artikel 12

Budget

1.  Finansieringsramen för att genomföra detta beslut under perioden 1 januari 2007-31 december 2008 fastställs härmed till 10 000 000 EUR. Förberedande åtgärder skall begränsas till 30 % av den totala budgeten.

2.  De årliga anslagen kommer att anslås av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 13

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1.  När åtgärder som finansieras enligt detta beslut genomförs, skall kommissionen se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom verkningsfulla kontroller och återkrävande av orättmätigt utbetalda belopp, och – om oegentligheter påvisas – genom verkningsfulla, proportionella och avskräckande påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (9) , rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (10) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (11) .

2.  För de EU-åtgärder som finansieras enligt detta beslut skall med sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 menas varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller brott mot en bestämmelse i ett avtal som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som genom en otillbörlig utgift har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för Europeiska unionens allmänna budget eller budgetar som den förvaltar.

3.  Kommissionen skall minska, hålla inne eller kräva återbetalning av det ekonomiska stöd som beviljats för en åtgärd om oegentligheter konstateras, t.ex. underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta beslut eller i det enskilda beslutet eller kontraktet om det finansiella stödet i fråga, eller om det visar sig att åtgärden undergått en väsentlig förändring som är oförenlig med åtgärdens karaktär eller som strider mot villkoren för genomförandet, utan att kommissionens godkännande har inhämtats.

4.  Om tidsfristerna inte har hållits eller om endast en del av det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat med hänsyn till genomförandet av en åtgärd, skall kommissionen anmoda stödmottagaren att yttra sig inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande förklaring kan kommissionen vägra att utbetala det resterande ekonomiska stödet och kräva återbetalning av tidigare utbetalda belopp.

5.  Alla felaktigt utbetalda belopp måste återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (12) .

Artikel 14

Kontroll

1.  För varje åtgärd som fått stöd enligt detta beslut skall stödmottagaren lägga fram tekniska och ekonomiska rapporter om hur arbetet fortskrider. En slutrapport skall också läggas fram senast tre månader efter att åtgärden slutförts. Kommissionen skall fastställa vilken form och vilket innehåll dessa rapporter skall ha.

2.  Efter att slutbetalningen till en åtgärd gjorts skall stödmottagaren under fem år se till att alla verifikationer för utgifterna i samband med åtgärden finns tillgängliga för kommissionen.

3.  Kommissionen får vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att de projekt som fått stöd har genomförts korrekt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 15

Uppföljning och utvärdering

Kommissionen skall senast den 31 december 2009 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén överlämna en rapport om genomförandet, resultaten och den övergripande utvärderingen av de åtgärder som föreskrivs i artikel 4 i detta beslut; denna rapport skall fungera som underlag för unionens framtida politik, åtgärder och insatser på detta område .

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 4

A)  ÅTGÄRDER PÅ EU-NIVÅ

1)  De ekonomiska resurser som avsätts för informations- och PR-kampanjer får inte överstiga 20 % av den totala budgeten.

2)  Informations- och PR-kampanjer, t.ex.

   a) utformning av en logotyp och sloganer för Europeiska året för interkulturell dialog, som kan användas vid alla insatser i samband med Europaåret,
   b) en informationskampanj som omfattar hela EU och förläggs till de enskilda medlemsstaterna,
   c) samarbete med den privata sektorn, radiobolag och andra medier som kan sprida informationen om Europeiska året för interkulturell dialog, i synnerhet i samband med de stora idrottsevenemangen under 2008, dvs. fotbolls-EM och OS i Peking, samtidigt som människohandel och tvångsprostitution av kvinnor i anslutning till dessa evenemang bekämpas ,
   d) utformning av verktyg och stödmaterial som skall väcka allmänhetens intresse och som kommer att vara tillgängliga över hela EU,
   e) åtgärder för att uppmärksamma EU:s program, åtgärder och initiativ för Europeiska året för interkulturell dialog och sprida resultaten,
   f) spridning av undervisningsmaterial och undervisningsverktyg som är avsedda framför allt för utbildningsväsendet och som syftar till att underlätta öppna diskussioner om världens olika kulturer, med full respekt för subsidiaritetsprincipen ,
   g) en Internetportal för att ge allmänheten tillgång till alla åtgärder som rör den interkulturella dialogen och för att ge projektägare på området för interkulturell dialog vägledning om olika relevanta EU-program och EU-åtgärder.

3)  Andra åtgärder, t.ex.

Inrättande av ett pris för interkulturell dialog som skall tilldelas ett ungdomsprojekt inom ramen för EU-program, exempelvis Sokrates, Ungdom och Kultur, i enlighet med artikel 2.2 första strecksatsen.

Samråd med transnationella nätverk och aktörer i det civila samhället (med hjälp av instrument som exempelvis småskaliga möten, diskussioner, enkäter och undersökningar) för att utvärdera och kartlägga effektivitet och genomslag och lägga grunden för en uppföljning på sikt av Europeiska året för interkulturell dialog.

4)  Finansieringen görs i regel i form av direktköp av varor och tjänster genom öppen eller selektiv upphandling. Den kan även vara i form av bidrag.

B)  SAMFINANSIERING AV ÅTGÄRDER PÅ EU-NIVÅ

Ett begränsat antal åtgärder med stort symbolvärde för hela EU som syftar till att ge framför allt ungdomar och kvinnor förståelse för Europaårets mål, kan få EU-stöd med upp till 80 % av totalkostnaden för åtgärden.

Åtgärderna kan bland annat omfatta evenemang, t.ex. en öppnings- respektive avslutningsceremoni för Europeiska året för interkulturell dialog, arrangerad av EU i samarbete med ordförandeländerna under 2008. Detta skulle exempelvis kunna innebära ett starkt europeiskt engagemang den 8 mars och den 21 maj, dvs. de dagar som av FN:s generalförsamling utsetts till Internationella kvinnodagen respektive Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling.

Europeiska året för interkulturell dialog skall avslutas med ett interkulturellt forum i Europaparlamentets regi med medverkan av representanter för det civila samhället och för politiska och religiösa kretsar.

C)  SAMFINANSIERING AV NATIONELLA ÅTGÄRDER

Nationella, regionala och lokala åtgärder med en stark EU-dimension som uppfyller villkoren kan få EU-stöd med upp till 80 % av totalkostnaden.

Sådana åtgärder gäller i första hand samfinansiering av ett nationellt initiativ per medlemsstat.

D)  ÅTGÄRDER SOM INTE BERÄTTIGAR TILL EU-STÖD

EU kan också ge icke-finansiellt stöd till initiativ som tas av offentliga eller privata organisationer. Det kan t.ex. röra sig om skriftligt tillstånd att använda den logotyp som skall utformas och annat material som är förknippat med Europeiska året för interkulturell dialog. En förutsättning för stödet är att dessa organisationer kan intyga att initiativen redan inletts eller kommer att inledas under 2008 och i väsentlig utsträckning förväntas kunna bidra till att målen för Europeiska året för interkulturell dialog uppnås. Initiativ i länder utanför EU som anordnas i samband eller i samarbete med Europeiska året för interkulturell dialog men utan att få ekonomiskt stöd av det, kan få icke-finansiellt stöd från EU samt tillstånd att använda logotypen och annat material som är förknippat med Europeiska året för interkulturell dialog.

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 1 juni 2006.
(4) Meddelande från kommissionen. Europeiska grannskapspolitiken. Strategidokument - KOM(2004)0373 , 12.5.2004.
(5) Se meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Dialog mellan det civila samhället i EU och det i kandidatländerna av den 29.6.2005, KOM(2005)0290 .
(6) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(8) Europaparlamentets och rådets beslut nr 771/2006/EG av den 17 maj 2006 om inrättande av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) - På väg mot ett rättvist samhälle (EUT L 146, 31.5.2006, s. 1).
(9) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(10) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(11) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(12) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Senaste uppdatering: 5 december 2006Rättsligt meddelande