Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0818(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0068/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0068/2006

Συζήτηση :

PV 31/05/2006 - 22
CRE 31/05/2006 - 22

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2006 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0236

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 112kWORD 63k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαγορεύσεις που επιβάλλονται για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών *
P6_TA(2006)0236A6-0068/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου όσον αφορά τη θέσπιση, από το Συμβούλιο, απόφασης-πλαισίου σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται συνεπεία καταδικαστικών αποφάσεων για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος παιδιών (14207/2004 – C6-0244/2004 –2004/0818(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου (14207/2004)(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β) και το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0244/2004),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93, 51, 41, παράγραφος 4 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0068/2006),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου·

5.   ζητεί τη θέσπιση μιας παράλληλης διάταξης με βάση το άρθρο 65, στοιχείο α, της Συνθήκης EE λόγω της προφανούς διασύνδεσης θεμάτων δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές και αστικές υποθέσεις·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Βελγίου, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των άλλων κρατών μελών.

Κείμενο που προτείνει το Βασίλειο του Βελγίου   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Πρώτη αιτιολογική αναφορά
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31, σημείο α) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο β),
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31, παράγραφος 1, στοιχεία α) και γ) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β),
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση, ειδικότερα δε η πρόληψη των κινδύνων υποτροπής. Στο συγκεκριμένο τομέα, η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας καθιέρωσε, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μία ελάχιστη κοινή προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά τις αξιόποινες αυτές πράξεις, ιδίως δε όσον αφορά τη μορφή της ποινής και της απαγόρευσης που πρέπει να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται στην προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη φύλαξη παιδιών, η οποία προβλέπεται ρητά σε αυτή την απόφαση πλαίσιο, όταν η απαγόρευση αυτή έχει επιβληθεί συνεπεία ποινικής καταδίκης για ένα από τα εγκλήματα που συνδέονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία.
(5)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντός του ιδίου κράτους μέλους και ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φάσμα των δυνητικών απαγορεύσεων που προκύπτουν από καταδικαστικές ποινικές αποφάσεις είναι ευρύ και η φύση καθώς και οι μέθοδοι εκτέλεσης των κυρώσεων αυτών μπορούν να διαφέρουν σημαντικά, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς όπου υφίσταται ήδη κοινή βάση μεταξύ των κρατών μελών. Η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση, ειδικότερα δε η πρόληψη των κινδύνων υποτροπής. Στο συγκεκριμένο τομέα, η απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας καθιέρωσε, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μία ελάχιστη κοινή προσέγγιση της Ένωσης όσον αφορά τις αξιόποινες αυτές πράξεις, ιδίως δε όσον αφορά τη μορφή της ποινής και της απαγόρευσης που πρέπει να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στην προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη φύλαξη παιδιών, η οποία προβλέπεται ρητά σε αυτή την απόφαση πλαίσιο, όταν η απαγόρευση αυτή έχει επιβληθεί συνεπεία ποινικής καταδίκης για ένα από τα εγκλήματα που συνδέονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία.
Τροπολογία 3
Άρθρο 2, στοιχείο (γ)
(γ) "απαγόρευση" η προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη φύλαξη παιδιών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης-πλαισίου 2004 /68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, η οποία επιβάλλεται μετά από καταδίκη για αδίκημα αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
(γ) "απαγόρευση" η προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη φύλαξη παιδιών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης-πλαισίου 2004 /68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων άλλων από τη φύλαξη παιδιών εντός δημόσιου ή ιδιωτικού ιδρύματος που ασχολείται με τη φύλαξη παιδιών ή με εργασία που αφορά παιδιά , η οποία επιβάλλεται μετά από καταδίκη για αδίκημα αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
Τροπολογία 4
Άρθρο 2, στοιχείο (δ)
(δ) "κεντρική αρχή" η αρχή η οποία ορίζεται δυνάμει του άρθρου 2 της απόφασης του Συμβουλίου της […] σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου·
(δ) "κεντρική αρχή" η αρχή η οποία ορίζεται δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης του Συμβουλίου της […] σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου·
Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Απαγορεύσεις που επιβάλλονται από τρίτες χώρες θα εγγράφονται στο ποινικό μητρώο, εφόσον το επιτρέπουν τα εφαρμοστέα διεθνή μέσα αμοιβαίας νομικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.
Τροπολογία 6
Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εγγραφή όλων των απαγορεύσεων στο ποινικό μητρώο.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εγγραφή όλων των απαγορεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων που επιβάλλονται από άλλα κράτη μέλη, στο ποινικό μητρώο.
Τροπολογία 7
Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.  Όταν η κεντρική αρχή του κράτους έκδοσης αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει των διεθνών κανόνων περί αμοιβαίας δικαστικής αρωγής σε ποινικές υποθέσεις, πληροφορίες ποινικού μητρώου, αναφέρει την απαγόρευση στο απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποστέλλει.
1.  Όταν η κεντρική αρχή του κράτους έκδοσης αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει των διεθνών κανόνων περί αμοιβαίας δικαστικής αρωγής σε ποινικές υποθέσεις, και σύμφωνα με την απόφαση 2005/876/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την ανταλλαγή πληροφοριών που λαμβάνονται από το ποινικό μητρώο 1 , πληροφορίες ποινικού μητρώου, αναφέρει την απαγόρευση μεταξύ των παρεχόμενων πληροφοριών στο απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποστέλλει.
_______________
1 ΕΕ L 322 της 9.12.2005, σ. 33.
Τροπολογία 8
Άρθρο 5
Εφόσον στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου απαιτούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, πληροφορίες από το ποινικό μητρώο κράτους μέλους για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά υπήκοο άλλου κράτους μέλους, αποστέλλεται αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους του οποίου υπήκοος είναι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Εφόσον στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαισίου απαιτούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, πληροφορίες από το ποινικό μητρώο κράτους μέλους για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά υπήκοο άλλου κράτους μέλους ή πρόσωπο που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος , ακόμη και όταν δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη ενώπιον δικαστηρίου κατά των προσώπων αυτών, αποστέλλεται αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους του οποίου υπήκοος ή κάτοικος είναι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα)
1a. Όταν αποστέλλεται αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης πλαισίου για το ποινικό μητρώο από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με σκοπό να ληφθούν πληροφορίες για υπήκοο περισσότερων του ενός κρατών, η εν λόγω αίτηση αποστέλλεται στην κεντρική αρχή κάθε κράτους μέλους του οποίου το εν λόγω πρόσωπο είναι υπήκοος.
Τροπολογία 10
Άρθρο 7, τίτλος
Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης
Λόγοι μη αναγνώρισης, μη εκτέλεσης ή αναπροσαρμογής της απαγόρευσης
Τροπολογία 11
Άρθρο 7, στοιχείο γα) (νέο)
γα) το αδίκημα το οποίο οδήγησε στην απαγόρευση καλύπτεται από αμνηστία στο κράτος εκτέλεσης.
Τροπολογία 12
Άρθρο 7, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Εφόσον η διάρκεια της εκτελούμενης απαγόρευσης υπερβαίνει την ανώτατη προβλεπόμενη από την νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης διάρκεια για το αυτό αδίκημα, μειώνεται μέχρι του ανώτατου αυτού ορίου.
Τροπολογία 13
Άρθρο 8, παράγραφος 1
1.  Για την εκτέλεση απαγόρευσης από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης απαιτείται μόνο η υποβολή του εντύπου Β που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της […] σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου.
1.  Για την εκτέλεση απαγόρευσης από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης απαιτείται μόνο η υποβολή του εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της […] σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου.
Τροπολογία 14
Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.  Η διάρκεια της εκτελούμενης απαγόρευσης δεν υπερβαίνει την ανώτατη προβλεπόμενη από την νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης διάρκεια για το αυτό αδίκημα.
Διαγράφεται

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου