Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2562(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0304/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/06/2006 - 7.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0237

Vedtagne tekster
PDF 88kWORD 46k
Torsdag den 1. juni 2006 - Bruxelles Endelig udgave
Humanitær krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle
P6_TA(2006)0237B6-0301, 0302, 0303, 0304, 0305 og 0306/2006

Europa-Parlamentets beslutning den humanitære krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Mellemøsten, navnlig beslutningerne af 23. oktober 2003 om fred og værdighed i Mellemøsten(1) , 27. januar 2005(2) om situationen i Mellemøsten og 2. februar 2006 om resultatet af det palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem(3) ,

-   der henviser til rapporten fra Den Europæiske Unions valgobservationsmission til Palæstina og til rapporten fra Parlamentets valgobservatører,

-   der henviser til resolution 242, 338, 1373 og 1397 fra FN's Sikkerhedsråd,

-   der henviser til Kvartettens "køreplan for fred" af 30. april 2003,

-   der henviser til resultaterne af valget i Israel den 28. marts 2006,

-   der henviser til den udtalelse, som Kvartettens ledere afgav den 9. maj 2006 i New York,

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 15. maj 2006 om fredsprocessen i Mellemøsten,

-   der henviser til naboskabsaftalerne mellem EU og Israel og mellem EU og Palæstina,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at det efter valgene i Palæstina og Israel er blevet tid til at skabe et nyt grundlag for et diplomatisk og politisk initiativ fra Den Europæiske Union og Kvartetten (EU, USA, Rusland og FN), som forfølger ambitiøse mål, med henblik på at genoptage forhandlingerne og sætte en stabil og bæredygtig fredsproces i gang,

B.   der henviser til, at det haster med at finde en løsning på den alvorlige forværring af den humanitære og sociale situation både i Gaza og på Vestbredden for at undgå kaos og yderligere politisk ustabilitet,

C.   der henviser til, at valget i Palæstina, der blev afholdt i overensstemmelse med internationale standarder, førte til dannelsen af en regering, der består af medlemmer af Hamas' "Change and reform"-liste, og tilføjer, at det internationale samfund nu skal respektere valgets demokratiske resultat,

D.   der henviser til, at Hamas-bevægelsens beslutning om at stille op til valget og dens succes forpligter den til at overholde tidligere indgåede aftaler, som er undertegnet af palæstinenserne, og som omfatter fordømmelse af terrorisme og anerkendelse af Israels eksistensberettigelse som krævet af det internationale samfund,

E.   der henviser til, at Kvartetten den 9. maj 2006 gentog sin støtte til bistand, der skal være med til at dække det palæstinensiske folks basale menneskelige behov, og udtrykte sin vilje til at støtte en midlertidig international ordning, hvis anvendelsesområde og varighed er begrænset, og som sikrer direkte støtte til palæstinenserne; der samtidig henviser til, at EU har fået til opgave at udvikle og stille forslag til en sådan ordning,

F.   der henviser til, at EU arbejder på hurtigt at udvikle en sådan ordning, som primært vil sigte på at dække basale behov og omfatter konsultation af internationale finansielle institutioner og andre nøglepartnere, og opfordrer andre donorer til at gå aktivt ind i bestræbelserne på at få ordningen oprettet så hurtigt som muligt,

G.   der henviser til, at den nye israelske regering har forelagt retningslinjer, der omfatter en forpligtelse til forhandling med palæstinenserne, men ikke udelukker unilaterale tiltag til gennemførelse af "konvergensplanen", der har til formål at fastlægge de endelige grænser,

H.   der henviser til, at Israel bør mindes om sine forpligtelser i henhold til Oslo-aftalerne, hvad angår grænserne fra 1967, bosættelserne og Østjerusalem, og bør være bevidst om den aktuelle situations alvor,

1.   udtrykker alvorlige betænkeligheder ved forværrelsen af den humanitære, økonomiske og finansielle situation på Vestbredden og i Gaza;

2.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at styrke deres initiativer under hensyntagen til følgende anbefalinger:

   - at der inden for Kvartetten udøves bestræbelser på hurtigst muligt at sikre tilstrømning af den nødvendige støtte til palæstinenserne gennem humanitære organisationer og ngo'er og gennemføre den ovennævnte midlertidige internationale ordning, som foreslået af Kvartetten, med henblik på at yde direkte støtte til det palæstinensiske folk, som uddeles via Verdensbanken eller andre internationale organer,
   - at regeringerne i USA og de andre donorlande opfordres til at påse, at ordningen bliver bred og fleksibel og støttes ved direkte inddragelse af præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, og at der føres finansiel kontrol med udgifterne,
   - at der udvikles en sådan ordning for at undgå en alvorlig humanitær krise i de palæstinensiske områder; at alle de institutioner, der er involveret i oprettelsen af denne midlertidige internationale finansielle mekanisme, anmodes om at sørge for størst mulig åbenhed med henblik på at forhindre enhver form for svindel eller misbrug af midlerne,
   - at den israelske regering opfordres til omgående at genoptage den direkte overførsel af palæstinensiske told- og skatteindtægter, som har været blokeret siden januar 2006, og at det tages til efterretning, at en del af disse midler er blevet overført som betaling for elforsyninger i overensstemmelse med Paris-protokollen fra 1994,
   - at der sættes fornyet skub i institutionsopbygningsprocessen i Palæstina, som de nyligt afholdte valg har været en vigtig del af,
   - at EU fortsat bør være til stede i Rafah med henblik på gennemførelse af aftalen om bevægelsesfrihed og adgang,
   - at der foretages en omfattende vurdering af situationen i samarbejde med den højtstående repræsentant for FUSP for at sikre sammenhæng i støttetiltag og politiske og diplomatiske initiativer med det formål at indgå i en dialog med Den Palæstinensiske Myndighed via dennes præsident,
   - at det sikres, at spørgsmålet om enhver fremtidig bistand vil blive anskuet i lyset af den palæstinensiske regerings overholdelse af disse principper;
   - at der sikres fuldt udbytte af den handlingsplan, der er indgået med Den Palæstinensiske Myndighed som led i den europæiske naboskabspolitik, og at Kommissionen skal sørge for fuld gennemførelse af handlingsplanen EU-Israel, for så vidt angår Israels forpligtelser over for Den Palæstinensiske Myndighed;

3.   bifalder udtalelserne fra præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Mahmoud Abbas, på Parlamentets plenarmøde den 16. maj 2006 og opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at støtte præsidenten i hans bestræbelser på at forhandle med Israel, Den Palæstinensiske Myndighed og det internationale samfund;

4.   støtter den palæstinensiske præsidents initiativ, der sigter mod at fremme national dialog, og håber, at disse forslag vil blive accepteret af alle parter; mener, at præsidenten har ret til at gennemføre forhandlinger og tage ansvar for forvaltningen af den internationale bistand;

5.   finder, at enhver kontakt med den nyvalgte palæstinensiske regering bør tage sigte på at opnå anerkendelse af den endelige fredsaftale på grundlag af en løsning, der omfatter to levedygtige stater, og som indebærer, at såvel selve regeringen som de grupper, der støtter den, giver afkald på voldanvendelse; understreger, at regeringens klare afstandtagen fra vold, dens anerkendelse af Israels eksistensberettigelse og dens overholdelse af Palæstinas internationale forpligtelser er altafgørende for ethvert samarbejde fra EU's side med den palæstinensiske regering;

6.   erklærer på ny, at en løsning af konflikten i Mellemøsten på nuværende tidspunkt kun er mulig via indgåelse af en fast og endelig fredsaftale som beskrevet i køreplanen, uden forhåndsbetingelser og baseret på eksistensen af to demokratiske, suveræne og levedygtige stater, der lever fredeligt side om side inden for sikre og anerkendte grænser;

7.   bifalder afholdelsen af det første møde efter det israelske valg mellem præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Mahmoud Abbas, og den israelske vicepremierminister, Shimon Peres, samt vicepremierminister og udenrigsminister Tsipi Livni den 20. maj 2006 i Sharm-el-Sheikh, hvilket er et opmuntrende tegn, der baner vej for det planlagte møde mellem Abbas og den israelske premierminister Ehud Olmert, og håber, at disse kontakter senere vil føre til genoptagelse af fredsforhandlingerne og skabe fremskridt i den fredsproces, som længe har stået stille;

8.   påpeger, at der ikke findes noget alternativ til bilaterale forhandlinger, og at unilaterale handlinger kan skade bestræbelserne på at opnå en varig og bred endelig aftale;

9.   gentager sin fordømmelse af den fortsatte udvidelse af bosættelserne, navnlig i Østjerusalem, og opførelsen af muren uden for 1967-grænserne, og opfordrer til øjeblikkeligt at sætte en stopper for denne praksis, som ikke blot strider mod folkeretten, men også udgør en hindring for genskabelsen af et klima præget af dialog;

10.   opfordrer alle berørte parter til at gennemføre køreplanen for fred fuldt ud og Kvartetten til at tilskynde til forhandlinger om en retfærdig og varig løsning på konflikten i Mellemøsten med henblik på en fast og endelig fredsaftale, således som det fremgår af køreplanen;

11.   støtter den konstruktive rolle, Kommissionen og Rådet har spillet i Kvartetten til fastlæggelse af vilkårene for det fremtidige forhold til Den Palæstinensiske Myndighed;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for FUSP, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Knesset og den israelske regering, USA's regering, Den Russiske Føderations regering og FN's generalsekretær.

(1) EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 610.
(2) EUT C 253 E af 13.10.2005, s. 35.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0041.

Seneste opdatering: 5. december 2006Juridisk meddelelse