Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2562(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0302/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/06/2006 - 7.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0237

Hyväksytyt tekstit
PDF 80kWORD 47k
Torstai 1. kesäkuuta 2006 - Bryssel Lopullinen painos
Humanitaarinen kriisi palestiinalaisalueilla ja unionin rooli
P6_TA(2006)0237B6-0301, 0302, 0303, 0304, 0305 ja 0306/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma palestiinalaisalueiden humanitaarisesta kriisistä ja EU:n asemasta

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta ja erityisesti 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman rauhasta ja ihmisarvosta Lähi-idässä(1) , 27. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Lähi-idän tilanteesta(2) ja 2. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Palestiinan vaalien tuloksista ja Itä-Jerusalemin tilanteesta(3) ,

–   ottaa huomioon EU:n Palestiinaan lähettämän vaalitarkkailuvaltuuskunnan selonteon ja parlamentin lähettämien vaalitarkkailijoiden selonteon,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242, 338, 1373 ja 1397,

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin 30. huhtikuuta 2003 esittämän etenemissuunnitelman (Roadmap for Peace),

–   ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2006 pidettyjen Israelin parlamenttivaalien tulokset,

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin johtajien 9. toukokuuta 2006 New Yorkissa antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 15. toukokuuta 2006 antamat päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–   ottaa huomioon EU:n ja Israelin ja EU:n ja Palestiinan väliset naapuruussopimukset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että Palestiinan ja Israelin vaalien jälkeen on tullut aika varmistaa uusi perusta Euroopan unionin ja kvartetin (EU, Yhdysvallat, Venäjä ja YK) diplomaattiselle ja poliittiselle aloitteelle, jossa on asetettava kunnianhimoisia tavoitteita, jotta rauhanneuvottelut ja pysyvään ja toteuttamiskelpoiseen rauhanomaiseen ratkaisuun tähtäävä prosessi voidaan käynnistää uudelleen,

B.   katsoo, että Gazan ja Länsirannan alueiden humanitaarisen ja sosiaalisen tilanteen vakavaan heikkenemiseen on reagoitava pikaisesti, jotta sekasorto ja poliittisen epävakauden lisääntyminen voidaan estää,

C.   ottaa huomioon, että Palestiinassa kansainvälisten standardien mukaisesti järjestetyt vaalit johtivat hallitukseen, joka koostuu Hamas-liikkeen julkaiseman, muutosta ja uudistusta ajavan ehdokasluettelon jäsenistä, ja ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön on nyt kunnioitettava vaalien demokraattista tulosta,

D.   katsoo, että Hamas-liikkeen päätös osallistua vaaleihin ja sen menestyminen vaaleissa merkitsevät, että se on vastuussa palestiinalaisten aiemmin tekemien sopimusten noudattamisesta, mihin sisältyy irtisanoutuminen terrorismista ja Israelin olemassaolon oikeuden tunnustaminen kansainvälisen yhteisön edellyttämällä tavalla,

E.   ottaa huomioon, että kvartettiryhmä toisti 9. toukokuuta 2006 kannattavansa suoraa tukea, jolla vastataan Palestiinan kansan perustarpeisiin, ja että samassa yhteydessä kvartettiryhmä ilmaisi halukkuutensa luoda soveltamisalaltaan ja kestoltaan rajattu väliaikainen kansainvälinen mekanismi, jolla varmistetaan suora apu palestiinalaisväestölle; ottaa huomioon, että mainitun mekanismin kehittäminen ja esittäminen on annettu EU:n tehtäväksi,

F.   ottaa huomioon, että EU pyrkii kiireesti kehittämään tällaista järjestelmää, jolla on määrä ensisijaisesti tukea perustarpeiden tyydyttämistä ja joka käsittää kansainvälisten rahoituslaitosten ja muiden avainkumppanien kuulemisen, ja että EU kehottaa muita lahjoittajia osallistumaan aktiivisesti ponnisteluihin järjestelmän luomiseksi mahdollisimman pian,

G.   ottaa huomioon, että Israelin uusi hallitus on esittänyt suuntaviivat, joissa sitoudutaan neuvotteluihin palestiinalaisten kanssa mutta joissa ei sanouduta irti yksipuolisista toimista niin kutsutun lähentymissuunnitelman täytäntöön panemiseksi pyrkien rajojen lopulliseen vahvistamiseen,

H.   katsoo, että Israelia olisi muistutettava Oslon sopimusten velvoitteista, jotka koskevat vuoden 1967 rajoja, siirtokuntia ja Itä-Jerusalemia, ja että maan olisi tiedostettava nykyisen tilanteen vakavuus,

1.   ilmaisee vakavan huolensa Länsirannan ja Gazan humanitaarisen, taloudellisen ja rahoitusta koskevan tilanteen heikkenemisen johdosta;

2.   kehottaa neuvostoa ja komissiota lujittamaan aloitteitaan ottamalla huomioon seuraavat suositukset:

   kvartetin kanssa on tehtävä yhteistyötä pyrkien varmistamaan pikaisesti, että humanitaariset virastot ja valtiosta riippumattomat organisaatiot voivat antaa palestiinalaisille tarvittavaa apua ja että edellä mainittu väliaikainen kansainvälinen mekanismi voidaan toteuttaa kvartetin ehdottamalla tavalla, jotta palestiinalaishallinnolle voitaisiin kanavoida välitöntä apua Maailmanpankin tai muiden kansainvälisten elinten kautta,
   Yhdysvaltojen ja muiden tuenantajamaiden hallituksia pyydetään varmistamaan, että mekanismin soveltamisala on laaja ja joustava, ja helpottamaan sen soveltamista mahdollistamalla palestiinalaishallinnon presidentin suora osallistuminen sekä varmistamaan rahoitusvalvonta ja menoja koskeva vastuullisuus,
   kehitetään edellä mainittu mekanismi, jotta vältetään laaja humanitaarinen kriisi palestiinalaisalueilla; pyydetään tässä tarkoituksessa kaikkia kansainvälisessä väliaikaisessa rahoitusmekanismissa mukana olevia tahoja toimimaan mahdollisimman avoimesti, jotta estetään mahdolliset petokset tai varojen ohjaaminen muualle,
   pyydetään Israelin hallitusta palauttamaan välittömästi palestiinalaisille kuuluvat tulli- ja verotulot, jotka se on pitänyt itsellään tammikuusta 2006 lähtien; panee merkille, että osa kyseisistä varoista on siirretty sähkötoimitusten maksamista varten vuoden 1994 Pariisin pöytäkirjan mukaisesti,
   elvytetään instituutioiden kehittämistä Palestiinassa; yksi tämä prosessin merkkipaaluista olivat äskettäiset vaalit olivat,
   EU:n olisi oltava edelleen läsnä Rafahissa, jotta liikkumista ja alueelle pääsyä koskeva sopimus voidaan panna täytäntöön,
   tilannetta arvioidaan kattavasti yhdessä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan kanssa, jotta voidaan varmistaa tukitoimien sekä poliittisten ja diplomaattisten aloitteiden johdonmukaisuus ja käydä vuoropuhelua palestiinalaishallinnon kanssa sen presidentin välityksellä,
   varmistetaan, että kaikkea apua tarkastellaan tulevaisuudessa siinä valossa, kuinka Palestiinan hallitus noudattaa näitä periaatteita,
   toimintasuunnitelmaa hyödynnetään täysipainoisesti palestiinalaishallinnon kanssa Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä; komission on puolestaan varmistettava EU:n ja Israelin toimintasuunnitelman täytäntöönpano siten, että Israel hoitaa velvoitteensa palestiinalaishallintoa kohtaan;

3.   pitää myönteisenä ilmoitusta, jonka palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas antoi 16. toukokuuta 2006 pidetyssä parlamentin täysistunnossa, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan presidentin tukemista hänen pyrkiessään neuvotteluihin Israelin, palestiinalaisten hallituksen ja kansainvälisen yhteisön kanssa;

4.   kannattaa palestiinalaisten presidentin aloitetta kansallisen vuoropuhelun edistämiseksi, ja toivoo, että kaikki osapuolet hyväksyvät nämä ehdotukset; katsoo, että presidentillä on oikeus käydä neuvotteluja ja ottaa vastuu kansainvälisen tuen hallinnoinnista;

5.   katsoo, että yhteyksissä Palestiinan uuden hallituksen kanssa olisi pyrittävä tunnustamaan lopullinen rauhansopimus, joka perustuu kahden elinkelpoisen valtion käsittävään ratkaisuun ja siihen, että hallitus itse ja sitä tukevat ryhmät luopuvat väkivallasta; katsoo, että se, miten hallitus selventää sanoutumista irti väkivallasta ja tunnustaa Israelin oikeuden olemassaoloon ja Palestiinan kansainväliset velvoitteet, on keskeinen edellytys EU:n mahdolliselle yhteistyölle Palestiinan hallituksen kanssa;

6.   toteaa jälleen kerran ja juuri tässä nimenomaisessa vaiheessa, että ratkaisu Lähi-idän konfliktiin on mahdollinen vain neuvottelemalla kestävä ja lopullinen rauhansopimus etenemissuunnitelman mukaisesti ilman ennakkoehtoja ja perustuen kahden demokraattisen, suvereenin ja elinkelpoisen valtion rauhanomaiseen rinnakkaiseloon turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisäpuolella;

7.   suhtautuu myönteisesti Sharm-el-Sheikhissä 20. toukokuuta 2006 järjestettyyn ensimmäiseen Israelin vaalien jälkeiseen kokoukseen, johon osallistuivat palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sekä Israelin varapääministeri Shimon Peres ja varapääministeri ja ulkoministeri Tsipi Livni, ja katsoo, että tämä kokous on rohkaiseva askel kohti Abbasin ja Israelin pääministerin Ehud Olmertin suunniteltua tapaamista; toivoo, että nämä yhteydenpidot johtavat lopulta rauhanneuvotteluiden käynnistämiseen uudelleen, jotta pitkään paikallaan polkenut rauhanprosessi voisi jälleen edetä;

8.   huomauttaa, että kahdenvälisille neuvotteluille ei ole mitään vaihtoehtoa, ja että yksipuoliset toimet voivat vaarantaa pyrkimykset saada aikaan kestävä kokonaisvaltainen ratkaisu;

9.   toistaa tuomitsevansa siirtokuntien jatkuvan laajentamisen erityisesti Itä-Jerusalemissa ja muurin rakentamisen vuoden 1967 rajojen ulkopuolelle ja kehottaa keskeyttämään nämä toimet viipymättä, sillä ne eivät ole kansainvälisen oikeuden mukaisia ja ne ovat myös este vuoropuhelulle soveliaan ilmapiirin palauttamiselle;

10.   kehottaa kaikkia asianosaisia panemaan etenemissuunnitelman täysimääräisesti täytäntöön ja pyytää kvartettia edistämään neuvotteluja oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi Lähi-idän konfliktiin, jotta voitaisiin saavuttaa järkkymätön ja lopullinen rauhansopimus, kuten etenemissuunnitelmassa on esitetty;

11.   tukee sitä rakentavaa asennetta, jonka komissio ja neuvosto ovat omaksuneet kvartetin sisällä asetettaessa edellytyksiä tuleville yhteyksille palestiinalaishallintoon;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Israelin knessetille ja hallitukselle, Yhdysvaltojen ja Venäjän federaation hallituksille sekä YK:n pääsihteerille.

(1) EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 610.
(2) EUVL C 253 E, 13.10.2005, s. 35.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0041.

Päivitetty viimeksi: 5. joulukuuta 2006Oikeudellinen huomautus