Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2562(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0303/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/06/2006 - 7.9

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0237

Teksty przyjęte
PDF 99kWORD 52k
Czwartek, 1 czerwca 2006 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Kryzys na terytorium palestyńskim
P6_TA(2006)0237B6-0301, 0302, 0303, 0304, 0305 oraz 0306/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu humanitarnego na terytorium palestyńskim i roli UE

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, w szczególności rezolucje z dnia 23 października 2003 r. w sprawie pokoju i godności na Bliskim Wschodzie (1) , z dnia 27 stycznia 2005 r. (2) w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie i z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wyników wyborów parlamentarnych w Palestynie i sytuacji we Wschodniej Jerozolimie (3) ,

–   uwzględniając sprawozdanie wyborczej misji obserwacyjnej UE w Palestynie oraz sprawozdanie obserwatorów delegacji PE,

–   uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242, 338, 1373 i 1397,

–   uwzględniając "pokojową mapę drogową" z dnia 30 kwietnia 2003 r. przedstawioną przez Kwartet,

–   uwzględniając wyniki wyborów parlamentarnych w Izraelu, które miały miejsce 28 marca 2006 r.,

–   uwzględniając oświadczenie przywódców Kwartetu wydane w dniu 9 maja 2006 r. w Nowym Jorku,

–   uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 15 maja 2006 r. dotyczące procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–   uwzględniając porozumienia o stosunkach sąsiedzkich między UE a Izraelem oraz między UE a Palestyną,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że po wyborach w Palestynie i Izraelu nadszedł czas na budowanie nowych podstaw dla dyplomatycznych i politycznych inicjatyw Unii Europejskiej i Kwartetu (UE, USA, Rosja, ONZ), które powinny stawiać sobie ambitne cele, aby ponownie podjąć negocjacje i proces zmierzający do wypracowania stabilnego i trwałego rozwiązania pokojowego,

B.   mając na uwadze pilną konieczność stawienia czoła wyraźnie pogarszającej się sytuacji humanitarnej i społecznej zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu Jordanu, aby uniknąć chaosu i dalszej niestabilności politycznej,

C.   mając na uwadze, że przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami wybory w Palestynie doprowadziły do powstania rządu złożonego z członków wystawionej przez Hamas listy "Zmiana i Reforma"; mając na uwadze, że wspólnota międzynarodowa stanęła wobec konieczności uszanowania demokratycznych wyników wyborów,

D.   mając na uwadze, że decyzja Hamasu wzięcia udziału w wyborach i osiągnięty sukces nałożą na tę organizację odpowiedzialność za spełnienie porozumień podpisanych wcześniej przez Palestyńczyków, obejmujących odrzucenie terroryzmu i uznanie prawa Izraela do istnienia, zgodnie z żądaniami wspólnoty międzynarodowej,

E.   mając na uwadze, że w dniu 9 maja 2006 r. Kwartet potwierdził swoje poparcie dla udzielenia pomocy nastawionej na zaspokojenie podstawowych potrzeb humanitarnych narodu palestyńskiego i wyraził wolę wsparcia tymczasowego mechanizmu międzynarodowego, o ograniczonym zasięgu i czasie trwania, zapewniającego bezpośrednie dostarczanie pomocy Palestyńczykom; mając na uwadze, że Unii Europejskiej przypadło w udziale zadanie opracowania i zaproponowania takiego mechanizmu,

F.   mając na uwadze, że UE podejmuje pilne działania w celu opracowania takiego mechanizmu, który przede wszystkim przyczyni się do zaspokajania podstawowych potrzeb i obejmie konsultacje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i innymi kluczowymi partnerami, zachęca innych donatorów do aktywnego włączenia się w wysiłki zmierzające do jak najszybszego ustanowienia tego mechanizmu,

G.   mając na uwadze, że nowy rząd Izraela przedstawił wytyczne obejmujące zobowiązanie do negocjacji z Palestyńczykami, niewykluczające jednak jednostronnych środków mających na celu wdrażanie "planu zbieżności" w celu ustalenia ostatecznych granic,

H.   mając na uwadze, że Izrael powinien pamiętać o zobowiązaniach zawartych w porozumieniu z Oslo w sprawie granic z 1967 r., osiedli oraz Wschodniej Jerozolimy, i że powinien być świadomy powagi obecnej sytuacji,

1.   wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji humanitarnej, gospodarczej i finansowej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w strefie Gazy;

2.   wzywa Radę i Komisję do zintensyfikowania działań przy uwzględnieniu następujących zaleceń:

   należy działać w ramach Kwartetu na rzecz bezzwłocznego zapewnienia przepływu pomocy niezbędnej dla Palestyńczyków, za pośrednictwem agencji humanitarnych i organizacji pozarządowych, oraz wcielania w życie wyżej wspomnianego tymczasowego mechanizmu międzynarodowego zgodnie z propozycją Kwartetu, aby zagwarantować Palestyńczykom bezpośrednią pomoc, którą powinien przekazać Bank Światowy lub inne organy międzynarodowe,
   należy zachęcić rząd Stanów Zjednoczonych oraz rządy innych krajów udzielających pomocy do zapewnienia szerokiego i elastycznego zakresu tego mechanizmu oraz do jego uproszczenia poprzez bezpośrednie zaangażowanie prezydenta Autonomii Palestyńskiej, a także zagwarantować kontrolę finansową i rozliczanie wydatków;
   należy utworzyć taki mechanizm w celu uniknięcia poważnego kryzysu humanitarnego na terytorium palestyńskim; w tym kontekście wzywa wszystkie instytucje biorące udział w tworzeniu tymczasowego międzynarodowego mechanizmu finansowego do możliwie największej przejrzystości, aby zapobiec oszustwom i nadużyciom,
   należy wezwać rząd Izraela do natychmiastowego wznowienia bezpośredniego transferu wpływów z podatków i ceł palestyńskich, wstrzymanego od stycznia 2006 r.; odnotowuje, że część tych środków została przekazana na płatności za dostawy energii, zgodnie z protokołem paryskim z 1994 r.,
   należy ożywić proces tworzenia instytucji w Palestynie, którego ważnym momentem było przeprowadzenie ostatnich wyborów,
   należy utrzymać obecność UE w Rafah oraz kontynuować realizację porozumienia w sprawie ruchu granicznego i dostępu do przejść granicznych,
   należy dokonać wszechstronnej oceny sytuacji wraz z Wysokim Przedstawicielem ds. WPZiB, aby zapewnić spójność zarówno środków pomocowych, jak i inicjatyw politycznych i dyplomatycznych w celu prowadzenia dialogu z Autonomią Palestyńską za pośrednictwem jej prezydenta,
   należy zagwarantować, że wszelka przyszła pomoc zostanie poddana rewizji pod kątem przestrzegania tych zasad przez rząd palestyński,
   należy w pełni wykorzystać plan działań zawarty z Autonomią Palestyńską w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa; Komisja ze swojej strony będzie musiała zagwarantować pełną realizację planu działań UE-Izrael w odniesieniu do zobowiązań Izraela wobec Autonomii Palestyńskiej,

3.   z zadowoleniem przyjmuje przemówienie prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, wygłoszone podczas posiedzenia plenarnego 16 maja 2006 r. i wzywa Radę i Komisję do dalszego wspierania prezydenta i jego wysiłków na rzecz dialogu z Izraelem, rządem palestyńskim i wspólnotą międzynarodową;

4.   wspiera inicjatywę palestyńskiego prezydenta promującą dialog narodowy oraz wyraża nadzieję, że propozycje te zostaną przyjęte przez wszystkie zaangażowane strony; jest zdania, że prezydent jest uprawniony do prowadzenia negocjacji i ponoszenia odpowiedzialności za administrowanie pomocą międzynarodową;

5.   jest zdania, że każdy kontakt z nowo powołanym rządem palestyńskim powinien mieć na celu uznanie ostatecznego porozumienia pokojowego opartego na rozwiązaniu angażującym oba zdolne do istnienia państwa oraz odrzucenie przemocy przez sam rząd i wspierające go ugrupowania; jest również zdania, że wyraźne potępienie przemocy i uznanie prawa Izraela do istnienia przez rząd, a także międzynarodowe zobowiązania Palestyny są kluczowe dla jakiejkolwiek formy współpracy UE z tym rządem;

6.   ponownie deklaruje na tym szczególnym etapie, że rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego jest możliwe jedynie poprzez negocjowanie trwałego i ostatecznego porozumienia pokojowego, opracowanego na podstawie "mapy drogowej", bez uprzednich warunków i w oparciu o współegzystencję dwóch demokratycznych, suwerennych i zdolnych do istnienia państw żyjących obok siebie w pokoju, w bezpiecznych i uznanych granicach;

7.   z zadowoleniem przyjmuje pierwsze od czasu wyborów w Izraelu spotkanie prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa z wicepremierem Izraela Szymonem Peresem oraz wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Tsipi Livni, które odbyło się w dniu 20 maja 2006 w Szarm-el-Szejk, co jest zachęcającym krokiem na drodze do planowanego spotkania Mahmuda Abbasa z premierem Izraela Ehudem Olmertem; wyraża nadzieję, że kontakty te mogą doprowadzić do wznowienia negocjacji pokojowych i przynieść postępy w długo wstrzymywanym procesie pokojowym;

8.   podkreśla, że nie ma alternatywy dla negocjacji dwustronnych i że jednostronne działania mogą podważyć wysiłki zmierzające do osiągnięcia trwałego i wszechstronnego porozumienia;

9.   ponownie potępia trwające rozbudowywanie osiedli, zwłaszcza we Wschodniej Jerozolimie, oraz budowę muru wzdłuż granic z 1967 r. i wzywa do natychmiastowego przerwania tych działań, sprzecznych z prawem międzynarodowym i stanowiących przeszkodę dla odtworzenia klimatu dialogu;

10.   wzywa wszystkie zainteresowane strony do pełnego wdrożenia "mapy drogowej"; wzywa Kwartet do zachęcania do negocjacji w sprawie trwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, prowadzącego do trwałego i ostatecznego porozumienia pokojowego nakreślonego w "mapie drogowej";

11.   popiera konstruktywną postawę Komisji i Rady w pracach Kwartetu mających na celu ustalenie warunków przyszłego zaangażowania w sprawy Autonomii Palestyńskiej;

12.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. WPZiB, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, prezydentowi Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, Knesetowi i rządowi Izraela, rządom USA i Federacji Rosyjskiej oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

(1) Dz.U. C 82E z 1.4.2004, str. 610.
(2) Dz.U. C 253E z 13.10.2005, str. 35.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0041.

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2006Informacja prawna