Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0160/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0160/2006

Συζήτηση :

PV 31/05/2006 - 21
CRE 31/05/2006 - 21

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2006 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0243

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 170kWORD 144k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Ενεργειακή απόδοση (Πράσινο Βιβλίο)
P6_TA(2006)0243A6-0160/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα - Πράσινη Βίβλος (2005/2210(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα (COM(2005)0265),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(1) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας(2) (η λεγόμενη "οδηγία για τη συμπαραγωγή ενέργειας"),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια(3) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες(4) ,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(5) ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (COM(2005)0119) (το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2001, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(6) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2000, σχετικά με τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών(7) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0160/2006),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση είναι η σχέση μεταξύ παρεχόμενης και χρησιμοποιηθείσας ενέργειας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας συνδεόταν ανέκαθεν με την οικονομική ανάπτυξη και ότι οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης συνεπάγονται αποδέσμευση της θετικής συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και της οικονομικής απόδοσης, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή ένταση της οικονομίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας με βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση είναι η μεγαλύτερη, ταχύτερη και φθηνότερη απάντηση στις προκλήσεις της ενεργειακής ασφάλειας, τις αυξανόμενες και ασταθείς ενεργειακές τιμές και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε ετησίως με μέσο όρο 1% στην ΕΕ, και ότι η ένταση ενέργειας μειώθηκε κατά ένα τρίτο τα τελευταία 35 χρόνια, ενώ πρόσφατα αυτός ο ρυθμός έχει μειωθεί σημαντικά,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να εξοικονομήσει το 20% των τρεχουσών ενεργειακών χρήσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο βάσει μελετών που δεν έχουν λάβει υπόψη τις υψηλές ενεργειακές τιμές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε στο μέλλον,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της έντασης ενέργειας δεν συνεπάγεται μείωση της ανάπτυξης του ΑΕγχΠ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια υπολογίζεται σε 27% της συνολικής κατανάλωσης, στις μεταφορές σε 20% και στη βιομηχανία σε 18%,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική χρήση ενέργειας στην ΕΕ των 25 κρατών μελών το 2004 ήταν 28% στον βιομηχανικό τομέα, 31% στις μεταφορές και 41% στα κτίρια,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απώλειες κατά τη μεταφορά και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12% κατά μέσο όρο, αναλόγως της απόστασης μεταξύ του παρόχου και του καταναλωτή, ενώ οι απώλειες κατά τη μεταφορά και τη διανομή θερμότητας παρουσιάζουν μεγαλύτερη διακύμανση και εξαρτώνται όχι μόνον από την απόσταση αλλά και από τη μέθοδο μόνωσης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σε ευρωπαϊκή κλίμακα εναρμονισμένο και μη γραφειοκρατικό σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την καταμέτρηση της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ήδη διάφορα νομοθετικά κείμενα που αναφέρονται στην ενεργειακή απόδοση, ενώ άλλο ένα πρέπει να μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια εντός του έτους, και τα πρώτα εθνικά σχέδια δράσης των κρατών μελών για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή έως την 1η Ιουνίου 2007,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή μεταφορά και η πλήρης εφαρμογή των υφισταμένων οδηγιών θα συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας έτσι την ένταση ενέργειας της οικονομίας μας κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους,

O.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απολογισμός της σχέσης κόστους-ωφέλειας πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος αδράνειας και τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από την έγκαιρη δράση και την καινοτομία αλλά και την τεχνολογική μάθηση, που θα μειώσουν το κόστος μετριασμού,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει οδηγία πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση στις μεταφορές,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές περιόρισε σημαντικά τον προϋπολογισμό για Ε&Α,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφέρονται στους καταναλωτές αποδοτικές από ενεργειακής απόψεως οικιακές συσκευές και τεχνολογίες, όπως αντλίες θέρμανσης, έξυπνοι μετρητές, έξυπνο τηλεκατευθυνόμενο σύστημα μέτρησης και ειδικές συσκευές στους λέβητες αερίου (top-boxes), καθώς και υπηρεσίες παροχής ενέργειας, χωρίς όμως να είναι σημαντική η διείσδυση αυτών των αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, καίτοι η στρατηγική της Λισαβόνας τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της στήριξης για εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών, ο οποίος θεωρείται δυνάμει νέα πηγή απασχόλησης,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική προκειμένου να καλυφθεί το κενό μεταξύ των τεχνικών δυνατοτήτων και της χρήσης τους στην πράξη,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση της βιομηχανίας να συμβάλει στις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης καθώς και στον περιορισμό των εκπομπών CO 2 πρέπει να εξεταστεί βάσει της στήριξης της κατασκευής υψηλής απόδοσης και υψηλών προδιαγραφών εκπομπών και της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποδοτική κατανάλωση και το πραγματικό κόστος ενέργειας, αλλά θα ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν τις συνήθειές τους προς τούτο, εάν προσφέρονταν διαφορετικές επιλογές τιμών και εάν ενημερώνονταν δεόντως μέσω ενός αναλυτικού συστήματος σήμανσης το οποίο θα ανέφερε λεπτομερώς την ενεργειακή απόδοση των συσκευών και των οχημάτων,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποτίθεται ότι θα καταστεί η πλέον βιώσιμη και αποδοτική από πλευράς ενέργειας οικονομία στον κόσμο έως το 2020,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη στενής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων καθώς επίσης και των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση,

1.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως δε τις αφορούσες την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας, την ελευθέρωση των αγορών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες·

2.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εκ μέρους των κρατών μελών πλήρη εφαρμογή όλης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας· προτείνει την επίσπευση των διαδικασιών επί παραβάσει προκειμένου τα θεσμικά όργανα να αποκτήσουν αξιοπιστία κατά την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

3.   υπενθυμίζει ότι εάν τα κράτη μέλη εφάρμοζαν πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, το 50% του κοινοτικού στόχου για την εξοικονόμηση του 20% της ενέργειας θα είχε ήδη εκπληρωθεί έως το 2020·

4.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφείς και προσπελάσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για την ενέργεια, και ζητεί από την Επιτροπή να προβαίνει σε μηνιαίες ενημερώσεις οι οποίες θα δημοσιεύονται στην ιστοθέση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει την αλληλεπίδραση διαφόρων τμημάτων νομοθεσίας (π.χ. οδηγίες για την εμπορία εκπομπών, τις μεγάλες μονάδες καύσης, την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), κλπ.) στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των επιπτώσεών της στους καλυπτόμενους τομείς·

6.   ζητεί από την Επιτροπή, όπου δύναται να δράσει βάσει των υφιστάμενων οδηγιών στη διαδικασία της επιτροπολογίας, να το πράξει αμέσως· επισημαίνει εν προκειμένω την υποχρέωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/32/ΕΚ να εγκρίνει τα αποκαλούμενα εκτελεστικά μέτρα έως τον Μάιο του 2007 για τις ομάδες προϊόντων που προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες οικονομικά αποδοτικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

7.   αναμένει με ενδιαφέρον το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την Ενεργειακή Απόδοση και θα μεριμνήσει με προσοχή για τη συνοχή του με την προηγούμενη νομοθεσία·

8.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει διαφορετικά σενάρια ενεργειακής απόδοσης στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση με ιδιαίτερο σκοπό την εξακρίβωση των επιπτώσεων από τη χρήση της ενέργειας, τη σύνθεση του μείγματος ενεργειών και τη μείωση του CO2·

9.   επισημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου, στην οποία στηρίζεται ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% στην Πράσινη Βίβλο, είναι πλέον αρκετά υψηλότερη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης· ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να αυξήσει αντιστοίχως και το στόχο της εξοικονόμησης·

10.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο σχέδιο δράσης για την ενέργεια, τη λήψη πρακτικών μέτρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

11.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική στρατηγική για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και προωθώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας· θεωρεί ότι οι διάφοροι τομείς πολιτικής πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται σε σχέση με αυτό το θέμα και ότι, δεδομένων των πολυάριθμων πρωτοβουλιών, κανόνων και προγραμμάτων που υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ, είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατο για τους καταναλωτές να αναγνωρίσουν τους αντίστοιχους στόχους τους·

12.   θεωρεί ότι η διάθεση περισσότερων πόρων σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας έχει αποφασιστική σημασία, δεδομένου ότι συνιστούν βασικά εργαλεία για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, την καταπολέμηση της αλλαγής τους κλίματος και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού· εκτιμά επίσης ότι η ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά εξάγοντας αυτές τις τεχνολογίες σε χώρες των οποίων η αναμενόμενη εκθετική αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης θα τις αναγκάσει να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες· ζητεί ως εκ τούτου να διασφαλισθούν σημαντικοί πόροι υπέρ των εν λόγω τεχνολογιών στο πλαίσιο του εβδόμου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου (2007-2013)·

13.   καλεί την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού λάβει πλήρως υπόψη τα επιστημονικά και οικονομικά δεδομένα, να θέσει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για βελτίωση τουλάχιστον κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης έως το 2020 και να θέσει επιμέρους στόχους για διάφορους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τα παρελθόντα επιτεύγματα των κρατών μελών καθώς και την ικανότητα προσαρμογής τους στις επικείμενες νομοθεσίες αλλά και στις ισχύουσες νομοθεσίες των οποίων η εφαρμογή εκκρεμεί·

14.   τονίζει ότι ο στόχος του 9% σε 9 χρόνια όπως προβλέπεται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ μπορεί να είναι μόνον ένας ελάχιστος στόχος· τονίζει επίσης ότι ο στόχος εξοικονόμησης σε κάθε χώρα, παρά τις αποκλίνουσες τάσεις, υπερβαίνει κατά πολύ την μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως, διαπιστώνει δε την αναγκαιότητα απαίτησης μεγαλύτερης ενεργειακής εξοικονόμησης εάν, όπως αναμένεται, η ενεργειακή χρήση εξακολουθήσει να αυξάνεται·

15.   επισημαίνει ότι θα ήθελε να αξιολογήσει η Επιτροπή τις επιπτώσεις των προτάσεων που έχει υποβάλει προς συζήτηση όσον αφορά τα μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας· επισημαίνει πως ορισμένες φορολογικές προτάσεις, ειδικότερα, ενδέχεται να επιβαρύνουν δυσανάλογα τα εν λόγω άτομα·

16.   τονίζει την ανάγκη τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση, τα οποία να βασίζονται σε υποχρεωτικούς φιλόδοξους και ρεαλιστικούς ετήσιους στόχους· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για τους φορείς υλοποίησης και για προγράμματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

17.   προτείνει να αξιολογήσει η Επιτροπή, πριν από τη θέσπιση των στόχων αυτών, τις επιπτώσεις που θα έχει το διοικητικό κόστος της εισαγωγής ενός συστήματος ελέγχου των κερδών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση· πιστεύει ότι η αρχή της σχέσης κόστους/οφέλους πρέπει να ισχύει για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά την ενεργειακή απόδοση και το οικονομικό κόστος της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και της ενεργειακής ανασφάλειας, δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση είναι σημαντική για την περικοπή των εκπομπών CO2 και τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού·

18.   προτείνει η Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τα αναμενόμενα οφέλη και να ιεραρχεί τα προτεινόμενα μέτρα, δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς και στα μέτρα εκείνα των οποίων η εφαρμογή θα έχει σημαντικά άμεσα αποτελέσματα και τα οποία θα λειτουργούν ως θετικά παραδείγματα προς τα κράτη και τους πολίτες· συνεπώς, είναι της γνώμης ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στα εθνικά προγράμματα δράσης·

19.   θεωρεί ότι οι τοπικοί οργανισμοί ενέργειας και περιβάλλοντος πρέπει επίσης να υποστηρίζονται οικονομικά μέσω της σύστασης ενός ταμείου ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα στοχεύει πρωτίστως σε έργα και προγράμματα διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα· θεωρεί ότι είναι επίσης απαραίτητο να ενθαρρυνθεί και να διαφημισθεί ο ρόλος των επαγγελματιών διακινητών, των εμπειρογνωμόνων που έχουν εκτενή γνώση των θεμάτων που άπτονται της ενέργειας και της συναφούς τεχνολογίας καθώς και πολλών επαφών σε διάφορους ενεχόμενους τομείς, και οι οποίοι δύνανται να δράσουν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των δημόσιων διοικητικών αρχών και των επενδυτών του τομέα·

20.   θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κατά τον συντονισμό του ταμείου συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων και ότι, ομοίως, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η συμμετοχή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στα προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα κατά την ενσωμάτωση του προγράμματος "Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη" στο πρόγραμμα-πλαίσιο "Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία'·

21.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοχή τους από τους καταναλωτές και να επικεντρώσει τις προσπάθειές της μόνον στα μέτρα που δύνανται να επιφέρουν αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατόν·

22.   ζητεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα να εφαρμοστούν από την άποψη των επιπτώσεών τους στις ΜΜΕ και στην ανταγωνιστικότητα τους· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην εφαρμογή των δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της βιομηχανίας· συνειδητοποιεί ότι οι ΜΜΕ θα δυσκολευτούν ίσως να εφαρμόσουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα το θέμα αυτό και να παράσχει σχετική βοήθεια, όσο είναι τεχνικά δυνατόν και οικονομικά βιώσιμο, όχι μόνον υπό τη μορφή κοινοτικής ενίσχυσης, αλλά επίσης βοηθώντας τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και στις ανταλλαγές ιδεών για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές·

23.   επισημαίνει την ανάγκη στήριξης προσπαθειών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση δημόσιων πόρων· θεωρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο των δράσεων, κατόπιν του οποίου θα πρέπει να αποσύρονται και να αντικαθίστανται από μηχανισμούς της αγοράς·

24.   συνειδητοποιεί ότι τα νέα κράτη μέλη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην παροχή χρηματοδότησης για την εφαρμογή αρκετών οικονομικά αποδοτικών από πλευράς ενέργειας μέτρων λόγω του προκαταβληθέντος κόστους των εν λόγω μέτρων, ιδίως στον τομέα της στέγασης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διάθεση επαρκούς διαρθρωτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ για τη στέγαση και να διασφαλίσει τουλάχιστον ότι τα νέα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν έως το 10% των συνολικών πόρων του ΕΤΠΑ για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της στέγασης·

25.   εξακολουθεί να πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας είναι ουσιαστική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με έλεγχο των ενεργειακών τιμών και ενίσχυση της ασφάλειας για τον εφοδιασμό και την ενεργειακή απόδοση, και ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να παρακολουθήσει και να προωθήσει εντατικότερα την εφαρμογή της διαδικασίας απελευθέρωσης στα κράτη μέλη· υποστηρίζει ωστόσο τη θέσπιση ενός πιο ισόρροπου πλαισίου όσον αφορά την προώθηση των επενδύσεων για τη βελτίωση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού· επισημαίνει μάλιστα ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο, πρέπει να βελτιωθούν οι ρυθμιστικές ικανότητες των κρατών μελών και της ΕΕ·

26.   πιστεύει ότι η θέσπιση οικονομικών κινήτρων και χρηματοδοτικών μέσων είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι για τον λόγο αυτό πρέπει να καθορισθεί με ακριβή και ορατό τρόπο ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και επιχειρήσεων·

27.   καλεί την Επιτροπή να προαγάγει ένα νομοθετικό περιβάλλον το οποίο θα στηρίζει πλήρως και θα παροτρύνει το πλήρες δυναμικό των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, ιδιαίτερα για βιομηχανική χρήση καθώς και συμπαραγωγή για ΜΜΕ, και ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τη συμπαραγωγή κατά τρόπο ο οποίος θα εκφράζει μια ρεαλιστική και οικονομικά εφικτή προσέγγιση και θα αποφεύγει τη δημιουργία φραγμών για αυτού του είδους τις επενδύσεις· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να επωφεληθούν πλήρως και να επεκτείνουν την εφαρμογή της υφιστάμενης τεχνολογίας - συμπεριλαμβανομένης και της τριπλής συμπαραγωγής ενέργειας - η οποία εκμεταλλεύεται την ενέργεια που σήμερα χάνεται εντός της βιομηχανικής και ενεργειακής παραγωγής·

28.   επισημαίνει ότι η μεταφορά και η διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος ευθύνεται για την απώλεια έως και 10% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας· υπογραμμίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτές οι απώλειες ανέρχονται σε περισσότερο από το 20% της παραγόμενης ενέργειας· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν επείγουσα δράση για την ελαχιστοποίηση των απωλειών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος·

29.   θεωρεί ότι τα φορολογικά μέτρα δύνανται να είναι αποτελεσματικά ως κίνητρο αλλά και ως μέσο αποτροπής και ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και της ταχύτερης επιβολής ενεργειακά αποδοτικών λύσεων· τονίζει ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει'·

30.   θεωρεί ότι η φορολογία κατέχει εξέχοντα ρόλο στην ενδυνάμωση της ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου τα εθνικά φορολογικά συστήματα των κρατών μελών να ευνοούν τις πρακτικές ενεργειακής απόδοσης·

31.   θεωρεί ότι οι πολυμερείς τράπεζες και δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ένα ταμείο ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα χορηγεί χρήματα για έργα ενεργειακής απόδοσης· είναι της γνώμης ότι οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να ενσωματωθούν σε άλλες τομεακές πολιτικές, ειδικότερα στην αλιευτική πολιτική, την πολιτική μεταφορών και συνοχής· πιστεύει ότι πρέπει να προταθούν καινοτόμα χρηματοδοτικά προγράμματα και συμβατικά εργαλεία, όπως οι μικροπιστώσεις και οι συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών και δημοτικών αρχών, προκειμένου να συμπεριληφθούν ενεργά οι τοπικοί εταίροι και οι φορείς λήψης αποφάσεων·

32.   προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τη συμπαραγωγή, να συνειδητοποιήσουν το τεράστιο δυναμικό ενεργειακής εξοικονόμησης από τη συμπαραγωγή και ζητεί την ανάληψη μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας συμπαραγωγής για τη συμπλήρωση της οδηγίας προκειμένου να διασφαλιστούν σαφή και ορατά αποτελέσματα τα προσεχή έτη· εκφράζει την άποψη ότι η προώθηση της συμπαραγωγής πρέπει να ενσωματωθεί σε όλα τα σχετιζόμενα πεδία πολιτικής της ΕΕ, όπως το περιβάλλον, η έρευνα, η εκπαίδευση, ο ανταγωνισμός, η βιομηχανία, το εμπόριο, και η περιφερειακή πολιτική·

33.   θεωρεί, βάσει θετικών πειραμάτων με οικιακές συσκευές, ότι είναι απαραίτητη η εξέταση των δυνατοτήτων επέκτασης της σήμανσης ενεργειακής απόδοσης, ή άλλων λύσεων για την πληροφόρηση των καταναλωτών, και σε άλλα προϊόντα·

34.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τις τοπικές αρχές να λάβουν καινοτόμα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκή χρήση των ενεργειακών πόρων, αναβαθμίζοντας την παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές χρησιμοποιώντας τη φορολογική ελάφρυνση και την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ·

35.   πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κίνητρα για τη βελτίωση των υποδομών και διασυνδέσεων, ούτως ώστε να μειωθούν οι απώλειες κατά τη μεταφορά και διανομή· πιστεύει ότι τα σημεία παραγωγής πρέπει να κατανέμονται ορθολογικά εντός της εθνικής επικράτειας όσο το δυνατόν πλησιέστερα εκεί όπου καταναλώνεται ο ηλεκτρισμός· επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ταιριάζουν ιδιαίτερα στην αποκεντρωμένη παραγωγή·

36.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως την οδηγία 2002/91/ΕΚ·καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει άμεσα την επίπτωση της οδηγίας για την κατανάλωση ενέργειας καθώς και για την οικονομία και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, να εξετάσει το ενδεχόμενο σταδιακής διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της προκειμένου να καλύψει πλήρως όλα τα κτίρια, ιδιαίτερα για να διασφαλιστεί ότι όλα τα υφιστάμενα κτίρια κατοικιών μικρότερα των 1 000 τ.μ. καλύπτονται επίσης από μια υποχρέωση εξίσωσης των προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης των συστατικών μερών (π.χ. μόνωση στέγης, παράθυρα) με τις νέες κτιριακές προδιαγραφές κατά την ανακαίνιση, με βάση παρεμφερείς πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί σε κράτη μέλη·

37.   προτρέπει την Επιτροπή, στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, να προβεί σε περισσότερες ενέργειες προκειμένου να ενθαρρύνει τη χρήση παθητικών ή φυσικών πηγών φωτισμού, ψύξης και θέρμανσης και να προτείνει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας προκειμένου να καλύψει αστικές υποδομές και άλλους χώρους εκτός των κτιρίων υπό την αυστηρή έννοια του όρου·

38.   τονίζει την εξέχουσα σημασία των εθνικών σχεδίων ενεργειακής απόδοσης και την ανάγκη να καταστούν ευρέως γνωστά στο ευρύ κοινό ούτως ώστε η κοινωνία, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η βιομηχανία και οι πολιτικοί να δύνανται να διαδραματίσουν επίσης ισχυρό ρόλο στην κατάρτιση και την παρακολούθησή τους·

39.   ζητεί την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα κτίρια η οποία θα συντονίζει την αναβάθμιση των προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων και θα δημιουργεί κίνητρα για την επίσπευση της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παθητική θέρμανση και ψύξη· θεωρεί επίσης ότι προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η οικονομική απόδοση, η πρωτοβουλία πρέπει επίσης να συντονίζει τις προσπάθειες αρχιτεκτόνων, αναδόχων, ιδιοκτητών, τοπικών πολιτικών και πρέπει να συμπεριλάβει την κατάρτιση των διαχειριστών των κτιρίων·

40.   τονίζει την ανάγκη να διευρυνθεί ο στόχος της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, προκειμένου να περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα ανακαίνισης κτιρίων παντός μεγέθους και να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση για να επιταχυνθούν οι ανακαινίσεις στα οικοδομικά τετράγωνα εξασφαλίζοντας το υψηλότερο ποσοστό εξοικονόμησης· επισημαίνει ότι τα προγράμματα αυτά, όπου αυτό είναι απαραίτητο, πρέπει να συνδυαστούν και με την ανακαίνιση του αστικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης που υπάρχει στα κτίρια, επισημαίνει όμως ότι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο πληθυσμού, η κεντρική θέρμανση δεν είναι εφικτή·

41.   πιστεύει ότι η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του αστικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης καθώς και η συμπαραγωγή πρέπει να στηρίζονται σθεναρά μέσω σαφών στόχων και κινήτρων·

42.   συνιστά όπως τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ούτως ώστε τα εν λόγω κτίρια να καταστούν το επίκεντρο της καινοτομίας·

43.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν το παράδειγμα εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης υποχρεωτικού χαρακτήρα στο δημόσιο τομέα, μεταξύ άλλων με την αγορά αποδοτικών οχημάτων κατά την ανανέωση του στόλου οχημάτων δημοσίων μεταφορών, εφαρμόζοντας τα πρότυπα απόδοσης κατά την ανακαίνιση κτιρίων, περιλαμβάνοντας για παράδειγμα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες συμβάσεις· χαιρετίζει σχετικώς την εισαγωγή των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση·

44.   θεωρεί ότι αυτά τα σχέδια δράσης πρέπει να δημιουργήσουν, κατά το δυνατό, πλαίσιο, οικονομικά αποδοτικές, συνεκτικές και συμβατές με την αγορά συνθήκες, που θα υπόκεινται σε εκτίμηση των επιπτώσεων· θεωρεί επίσης ότι τα σχέδια δράσης πρέπει επίσης να είναι συναφή με τον ρόλο του εκάστοτε παράγοντα στη δομή της αγοράς ενέργειας·

45.   επικροτεί τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα επειδή δύνανται να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι, θέτοντας ως κοινό στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην ΕΕ, το συντονισμένο αποτέλεσμα των ενωμένων δυνάμεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπερβαίνει το σύνολο των ατομικών προσπαθειών (επί παραδείγματι στις ενημερωτικές εκστρατείες και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών)·

46.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη δημιουργία μιας ελεύθερης αγοράς υπηρεσιών ενέργειας με την ίδια μεταχείριση και διαφάνεια για όλους τους φορείς, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τις εταιρείες ενέργειας να αναπτύξουν την εναλλακτική δραστηριότητα της ενεργειακής απόδοσης και να τις ωθήσει να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης·

47.   καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αποτελέσουν θετικό παράδειγμα περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου στις διάφορες δραστηριότητές τους, μέσω της ενισχυμένης ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια γραφείων και για όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τη μετακίνηση χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κλπ· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες σε σχέση με τη μετακίνηση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποδεικνύοντας την επανεξέταση των πολλαπλών εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οχήματα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για την υπηρεσία οδηγών, κλπ·

48.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν μεταξύ των κριτηρίων για την επιλογή δημοσίων προμηθειών το υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης·

49.   τονίζει ότι οι επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, μέσω συμβάσεων εκτέλεσης με εξοικονόμηση ενέργειας, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τις ανακαινίσεις κτιρίων όσον αφορά τις βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης χωρίς ανάγκη αρχικών επενδύσεων από τον εργολάβο·

50.   θεωρεί ότι στο πλαίσιο αναθεώρησης των κοινοτικών προσανατολισμών των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να αναληφθούν δράσεις για την περαιτέρω ενθάρρυνση των επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης·

51.   επισημαίνει ότι οι πόροι της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση διαπεριφερειακών προγραμμάτων παρέχοντας μεταφορά τεχνογνωσίας στα κράτη μέλη και σε περιοχές που υστερούν σε ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για ενεργειακή απόδοση·

52.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, μαζί με την Επιτροπή και τις πρωτοβουλίες της για την "ενεργειακή παιδεία", η πληροφόρηση των πολιτών συνιστά κυρίως εθνική, περιφερειακή και τοπική ευθύνη και ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση της παροχής πληροφοριών στους πολίτες και τον ιδιωτικό τομέα· πιστεύει ότι στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υφιστάμενης και αποτελεσματικής από πλευράς κόστους τεχνολογίας και την αυξανόμενη ανεπάρκεια των πόρων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μαζί με τα αρμόδια εθνικά όργανα μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη βέλτιστη πρακτική στην ενεργειακή απόδοση και τα δίκτυα αριστείας·

53.   επαναλαμβάνει τη σημασία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας(8) (τη λεγόμενη "κοινοτική οδηγία του συστήματος εμπορίας εκπομπών" (ΣΕΕ)) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την εκπλήρωση των τρεχουσών και μετά το 2012 υποχρεώσεων του Κυότο της ΕΕ· ζητεί τη συμπερίληψη του τομέα των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου του ΣΕΕ της ΕΕ·

54.   καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να μειώσουν τη γραφειοκρατία που παρεμποδίζει την εφαρμογή εκ μέρους των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα δημόσιων πρωτοβουλιών για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας·

55.   επισημαίνει ότι τα δημόσια απόβλητα περιλαμβάνουν μεγάλη ποσότητα χημικής ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οικονομικά εάν βελτιώνονταν επίσης οι συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος·

56.   τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικά αποθέματα ενέργειας σε άνθρακα καθώς και τεχνολογικές δυνατότητες για την αποδοτική και καθαρή καύση του άνθρακα και τη μετατροπή του σε αέριο και πετρέλαιο μηχανών εσωτερικής καύσης·

57.   εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη εκσυγχρονισμού των παλαιών εγκαταστάσεων θέρμανσης και παραγωγής ενέργειας·

58.   πιστεύει ότι, καθώς η ΕΕ καλύπτει διάφορες χρονικές ζώνες, τα διασυνοριακά δίκτυα ηλεκτρισμού θα διευκολύνουν τον ενεργειακό εφοδιασμό κατά τις περιόδους αιχμής της κατανάλωσης και θα μειώσουν σημαντικά τις απώλειες που απορρέουν από την ανάγκη διατήρησης εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας·

59.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στις οποίες υπάρχουν μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα να αξιολογήσουν το δυναμικό συμπαραγωγής και την ποσότητα της δαπανηθείσας ενέργειας σε αυτές τις περιοχές·

60.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως την αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα SAVE και Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη μεταξύ των κρατών μελών και να εντείνει τις προσπάθειές της διαδίδοντας και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές·

61.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία CARS21 της Επιτροπής και πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη προσέγγιση των μεταφορών· πιστεύει πάντως ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν πρέπει να σημάνει μείωση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων παραγόντων· τονίζει τη σημασία μιας οδηγίας-πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση στις μεταφορές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικές πρωτοβουλίες βιώσιμων μεταφορών, που επικεντρώνονται στην αστική μετακίνηση, τη σιδηροδρομική υποδομή, τα αποδοτικά από ενεργειακή άποψη οχήματα και τη δράση αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει νέες προδιαγραφές απόδοσης για τα οχήματα κατόπιν αξιολόγησης εθελοντικών συμφωνιών με την αυτοκινητοβιομηχανία·

62.   πιστεύει ότι η ενεργειακή αξιολόγηση της λειτουργίας των πόλεων, όσον αφορά τις αστικές μεταφορές, ιδιαίτερα τις διασυνδέσεις, πρέπει να καταστεί προτεραιότητα και να λάβει τη δέουσα αντιμετώπιση στο πλαίσιο των κριτηρίων για τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων·

63.   διαπιστώνει ότι τα σύγχρονα αεροσκάφη καταναλώνουν ήδη λιγότερα καύσιμα, και παρόλα αυτά ζητεί να επιταχυνθεί η έρευνα στον τομέα αυτόν·

64.   υπενθυμίζει ότι περίπου το 59% του πετρελαίου που καταναλώθηκε στην Ευρώπη το 2004 χρησιμοποιήθηκε στον τομέα μεταφορών, ενώ το εναπομείναν 17% χρησιμοποιήθηκε σε κτίρια, το 16% σε μη ενεργειακές χρήσεις και το 8% στη βιομηχανία· επισημαίνει ότι η Επιτροπή αναμένει ότι η ενεργειακή ζήτηση στον τομέα των μεταφορών θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% έως το 2030, με ετήσια αύξηση έως 5% για τις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις εκπομπές και την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια·

65.   ζητεί, όσον αφορά τον τομέα μεταφορών, συνεκτική στρατηγική για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2 από τον τομέα μεταφορών, η οποία θα περιλαμβάνει τη σημαντική αύξηση της παραγωγής και της χρήσης βιοκαυσίμων τελευταίας τεχνολογίας σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για τα βιοκαύσιμα και πολύ υψηλότερα φορολογικά κίνητρα για οχήματα χαμηλών εκπομπών όπως προτάθηκε ήδη από την Επιτροπή στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τους φόρους που σχετίζονται με τα επιβατηγά αυτοκίνητα (COM(2005)0261

66.   κρίνει επίσης επείγουσα την υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή για συνεχή, μακροπρόθεσμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων για την επίτευξη: (α) δύο φορές οικονομικότερων αυτοκινήτων και φορτηγών από πλευράς καυσίμων· (β) της μεταφοράς της κυκλοφορίας από τις οδούς και τον αέρα στον σιδηρόδρομο και το νερό και (γ) περισσότερων δημόσιων μέσων μεταφοράς·

67.   θεωρεί την ανάπτυξη των μεταφορών –κυρίως των οδικών μεταφορών– ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την περιστολή της ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σημειωθείσα πρόοδο στο πλαίσιο της εκούσιας συμφωνίας με τους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και, εάν κριθεί αναγκαίο, να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων·

68.   θεωρεί ότι δέσμιοι στόλοι οχημάτων, ιδίως σε μεγάλες πόλεις, προσφέρουν καλές δυνατότητες προώθησης νέων και αποτελεσματικών λύσεων αστικής μεταφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες προμήθειες και τη φορολογική ελάφρυνση για την προώθηση αποδοτικότερων μέσων μεταφοράς, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία των αγορών καθαρότερων και αποδοτικότερων οχημάτων και καυσίμων·

69.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα μετασχηματισμού των αγορών που θα επιταχύνουν την εξάπλωση στην αγορά των βέλτιστων διαθέσιμων αποδοτικών τεχνολογιών όπως η ΣΗΘ και οι τεχνολογίες αιχμής, όπως οι ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές της κατηγορίας "A+/A++" και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής της προσέγγισης του "κορυφαίου διακινητή" στην Ευρώπη·

70.   υποστηρίζει την εναρμόνιση των προδιαγραφών στην εσωτερική αγορά μέσω της καθιέρωσης συστημάτων σήμανσης και κριτηρίων αξιολόγησης, αλλά τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη, στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων, τα εν λόγω πρότυπα να μετατεθούν σε διεθνές επίπεδο·

71.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει και να αναθεωρεί σε τακτική βάση μέσα όπως η σήμανση και οι προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, ούτως ώστε να εκφράζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις·

72.   τονίζει τη σημασία μετατροπής της ευρωπαϊκής αγοράς συσκευών, εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης και βιομηχανικών μηχανημάτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης· πιστεύει ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εισαγωγής αυστηρότερων απαιτήσεων ελάχιστων προδιαγραφών, προοδευτικών προγραμμάτων δημόσιων προσφορών, στοχευμένων εκστρατειών πληροφόρησης και της βελτίωσης της ενεργειακής σήμανσης·

73.   είναι της γνώμης ότι το σύστημα εμπορεύσιμων "λευκών πιστοποιητικών" δεν πρέπει να συνεχίζεται επί του παρόντος, εφόσον θα χρειαστεί να αναμείνουμε τα αποτελέσματα της εμπορίας εκπομπών, και το σύστημα εμπορίας εκπομπών πρέπει πρωτίστως να βελτιστοποιηθεί προκειμένου να λάβει υπόψη την έως τώρα εμπειρία·

74.   τονίζει ότι οι επιπτώσεις του συστήματος λευκού πιστοποιητικού πρέπει να εξακριβωθούν επακριβώς πριν από την πιθανή εισαγωγή του· επισημαίνει ότι υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι επίτευξης της ίδιας εξοικονόμησης·

75.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον γεωργικό τομέα και να τις συμπεριλάβει στις δράσεις της για τον εν λόγω τομέα·

76.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εξάπλωση προϊόντων και τεχνολογιών που διασφαλίζουν ότι τα αγαθά και οι συσκευές που χρησιμοποιούν ενέργεια χρησιμοποιούν ενέργεια μόνον όταν είναι όντως απαραίτητη, (επί παραδείγματι φωτισμός με αισθητήρα κίνησης και συσκευές χωρίς θέση αναμονής)·

77.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εποπτικά συστήματα της αγοράς τους είναι αυστηρά και αποτελεσματικά ούτως ώστε οι συσκευές, οι οποίες δεν συνάδουν με τα υφιστάμενα συστήματα σήμανσης της ΕΕ, να μην εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ·

78.   ζητεί την έγκαιρη εισαγωγή επισήμανσης της "κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόμετρο" για τον τομέα μεταφορών, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν, επί παραδείγματι, μεταξύ της σιδηροδρομικής, αεροπορικής και οδικής οδού αντιλαμβανόμενοι τις ενεργειακές επιπτώσεις·

79.   κρίνει επιπλέον ότι το ευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης των οχημάτων πρέπει να ενισχυθεί μέσω μέτρων προώθησης της διείσδυσης στην αγορά οχημάτων με χαμηλές εκπομπές CO2 και/ή που χρησιμοποιούν ως καύσιμο βιοΰδρογόνο, καθώς και ευρύτερων μέτρων όπως η πολύ αυστηρότερη επιβολή των ορίων ταχύτητας, η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των οδών και της κυκλοφορίας και των υποδομών, καθώς επίσης και η στήριξη της βελτίωσης της ικανότητας οδήγησης·

80.   θεωρεί ότι τα υψηλά επίπεδα δαπανών στην έρευνα και την ανάπτυξη σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο είναι απαραίτητα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης της ενεργειακής απόδοσης και επικρίνει, εν προκειμένω, την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 και τη μείωση που συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό του έβδομου προγράμματος πλαισίου· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα αντιμετωπίζοντας τις ερευνητικές δαπάνες στα πλαίσια του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης ως προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές δυνατότητες αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, μείωσης των εκπομπών και δημιουργίας παγκόσμιας αγοράς νέων και αποδοτικών εξοπλισμών και συστημάτων και αποφεύγοντας την περικοπή του προϋπολογισμού του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, και καλεί τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα να προβούν σε αποτελεσματικές δράσεις επίδειξης σε όλους αυτούς τους τομείς· θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο στην προώθηση και διάδοση των νέων τεχνολογιών στην αγορά θα πρέπει να διαδραματίσει το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

81.   τονίζει ότι τα αρμόδια ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά μέσα όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία πρέπει να παραχωρούν σημαντικότερη προτεραιότητα σε επενδύσεις διατήρησης της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· καλεί τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς επίσης τις δημόσιες τράπεζες σε εθνικό επίπεδο να συμπεριλάβουν διαδικασίες ενεργειακού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητές τους, να διαθέτουν ειδικά και εξειδικευμένα τμήματα για τη διατήρηση της ενέργειας και να ξεκινούν ειδικούς πιστωτικούς μηχανισμούς για τις επενδύσεις τους και να βελτιστοποιούν την πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης καθώς και να εισάγουν τυποποιημένες αξιολογήσεις κινδύνου για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις·

82.   επιδοκιμάζει τη διεύρυνση του Ταμείου Συνοχής ώστε να καλύψει τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση και μέτρα προώθησης καθαρών αστικών συγκοινωνιών και δημόσιων μεταφορών, κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις νέες χώρες που έχουν και το μεγαλύτερο περιθώριο ενεργειακής εξοικονόμησης·

83.   καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει οριζόντια προσέγγιση κατά την κατάρτιση μελλοντικών πολιτικών ή νομοθετικών προτάσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης λαμβάνονται σταθερά υπόψη· θεωρεί επίσης ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θετικό στοιχείο στις κοινοτικές διαδικασίες επιχορήγησης·

84.   αναγνωρίζει ότι οι ίδιοι πόροι της Επιτροπής στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν ανταποκρίνονται ούτε στη φιλοδοξία τους σε αυτόν τον τομέα ούτε στην επείγουσα ανάγκη δράσης· καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής να εγγυηθεί τη διάθεση αυξημένων πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ίδιοι πόροι της Επιτροπής ανταποκρίνονται στη φιλοδοξία της·

85.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι κανονισμοί και προδιαγραφές δεν θα κατακερματίσουν την παγκόσμια αγορά·

86.   πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική ως διάλογος με τις χώρες παραγωγούς ενέργειας· πιστεύει ότι η ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενσωματωθεί στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, ειδικότερα στην αναπτυξιακή της συνεργασία, καθώς και στο πλαίσιο των διαλόγων με τις χώρες παραγωγούς ενέργειας και με ομολόγους σε αναδυόμενες οικονομίες (συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Βραζιλίας), στις ανατολικοευρωπαϊκές, βαλκανικές και μεσογειακές χώρες και τις αφρικανικές χώρες καθώς και τις χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού·

87.   επισημαίνει ότι επί του παρόντος περίπου 188 εκατομμύρια οικιακές συσκευές στην Ευρώπη είναι παλαιότερες των δέκα ετών και περίπου το 50% της ενέργειας το οποίο απαιτούν θα μπορούσε να εξοικονομηθεί με την αντικατάστασή τους· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να επισπεύσουν την αντικατάσταση των συσκευών μέσω κατάλληλων, οικονομικών μέτρων όπως τα φορολογικά κίνητρα για τους κατασκευαστές ή οι εκστρατείες για τη χορήγηση έκπτωσης στους αγοραστές·

88.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες για ευφυή χρήση των ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας) προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή και η υλική απόδοση, μέσω της αϋλοποίησης, των ευφυών κτιρίων, της αντικατάστασης των μέσων μεταφοράς κλπ. και να διασφαλίσει τα απαραίτητα πλαίσια πολιτικής για την ενθάρρυνση των εν λόγω εξελίξεων·

89.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχονται από την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση της ενέργειας, αξιοποιώντας στο έπακρο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιλεγμένες χώρες για αποδοτική και ταυτόχρονα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα παραγωγή ενέργειας και εξετάζοντας παράλληλα κατά πόσον το σύστημα ποσοστώσεων μείωσης των εθνικών εκπομπών έχει νόημα σε μία κατάσταση με αυξημένο διασυνοριακό εμπόριο·

90.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
(2) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.
(3) ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.
(4) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.
(5) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(6) ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 190.
(7) ΕΕ C 121 της 24.4.2001, σ. 451.
(8) ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου