Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2572(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0295/2006

Debaty :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Głosowanie :

PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0254

Teksty przyjęte
PDF 85kWORD 46k
Wtorek, 13 czerwca 2006 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Sytuacja więźniów w Guantanamo
P6_TA(2006)0254B6-0295, 0296, 0298, 0299 i 0300/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji więźniów w Guantanamo

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając rezolucję zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zgodności z prawem przetrzymywania przez Stany Zjednoczone więźniów w Zatoce Guantanamo,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Człowieka ONZ (KPC ONZ) z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie Guantanamo wzywające do natychmiastowego zamknięcia więzienia w Guantanamo i do osądzenia bądź uwolnienia wciąż przebywających w nim więźniów,

–   uwzględniając wnioski i zalecenia Komisji ONZ ds. zwalczania tortur dotyczące Stanów Zjednoczonych Ameryki opublikowane w dniu 19 maja 2006 r.,

–   uwzględniając fakt publikacji przez Ministerstwo obrony USA w dniu 15 maja 2006 r. listy 759 byłych i obecnych więźniów przetrzymywanych w Zatoce Guantanamo, bez wskazań pozwalających stwierdzić, czy lista ta obejmuje wszystkich więźniów,

–   uwzględniając najnowsze dane rządu USA na temat liczby osób przetrzymywanych w Guantanamo, według których około 275 więźniów zostało zwolnionych, a 465 wciąż pozostaje uwięzionych – 133 z nich przewidziano do zwolnienia,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące praw więźniów Guantanamo do sprawiedliwego procesu, w szczególności rezolucję z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie więźniów Guantanamo(1) , zalecenia dla Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie prawa więźniów Guantanamo do sprawiedliwego procesu(2) oraz rezolucję z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Guantanamo(3) ,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania na temat praw człowieka na świecie w 2005 roku i polityki UE w tej dziedzinie (4) ,

–   uwzględniając Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (UNCAT), przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1984 r.;

–   uwzględniając wytyczne UE dotyczące zwalczania tortur i kary śmierci oraz jej wytyczne dotyczące dialogu na temat praw człowieka z krajami trzecimi, przyjęte w 2001 r.,

–   uwzględniając nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE w Wiedniu w dniach 27-28 maja 2006 r.,

–   uwzględniając, że między innymi Kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii i Sekretarz Generalny ONZ wezwali do zamknięcia więzienia w Zatoce Guantanamo,

–   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   świadomy tego, że Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że nikt nie może być samowolnie zatrzymywany, a pozbawienie wolności musi odbywać się na zasadach i w trybie ustalonym przez prawo, oraz wzywając wszystkie strony do zastosowania się do tych postanowień,

B.   mając na uwadze, że doniesienia o znęcaniu się nad więźniami, próbach samobójczych oraz buncie więźniów w amerykańskim areszcie w Zatoce Guantanamo wzbudzają znaczny niepokój; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone podjęły ograniczone działania w zakresie prowadzenia dochodzenia i – w przypadku istnienia dowodów – ukarania personelu, który brał w tym udział,

C.  mając na uwadze, że w dniu 10 czerwca 2006 roku samobójstwa trzech osób przetrzymywanych w zatoce Guantanamo spowodowały kolejny niepokój społeczności międzynarodowej co do ośrodków więziennych,

D.   z zadowoleniem przyjmując fakt, że niektórym więźniom przyznano prawo do prywatnych konsultacji z niezależnymi prawnikami,

1.   ponownie wzywa administrację USA do zamknięcia więzienia w Zatoce Guantanamo i podkreśla, że każdy więzień powinien być traktowany zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i – w przypadku postawienia mu zarzutów – bezzwłocznie osądzony w sprawiedliwej rozprawie publicznej przez właściwy, niezawisły i bezstronny sąd lub międzynarodowy trybunał;

2.   potępia wszelkie formy tortur i znęcania się oraz przypomina o konieczności stosowania się do prawa międzynarodowego;

3.   wzywa władze USA do wdrożenia zaleceń Komisji ONZ ds. zwalczania tortur i do zaprzestania stosowania "specjalnych technik przesłuchań", w tym metod opartych na poniżaniu seksualnym, tortur wodnych, skuwania metodą "short shackling" i użycia psów dla wywołania strachu, co stanowi tortury lub okrutne, nieludzkie bądź poniżające traktowanie;

4.   wzywa rząd USA do przyznania więźniom w Zatoce Guantanamo nieograniczonego dostępu do właściwych organów ONZ i międzynarodowych organizacji praw człowieka; zauważa, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest jedyną organizacją międzynarodową, która ma oficjalny dostęp do więźniów;

5.   zwraca uwagę, że armia USA dołożyła znaczących starań w celu poprawy warunków przetrzymywania więźniów, zwłaszcza w zakresie opieki medycznej, wyżywienia, wyrażania przekonań i wykonywania praktyk religijnych oraz rekreacji;

6.   jest zdania, że poprawa warunków przetrzymywania więźniów nie rozwiązuje prawdziwego problemu, który polega na tym, że pogwałcenie praworządności, prawa międzynarodowego i praw człowieka wzbudza rzeczywisty niepokój;

7.   wyraża ubolewanie z powodu widocznych planów Ministerstwa Obrony USA, których celem jest usunięcie z przepisów dotyczących przetrzymywania więźniów zapisu o zakazie poniżania więźniów oraz usunięcie z regulaminu przesłuchań armii USA wyraźnego odniesienia do konwencji genewskich oraz UNCAT;

8.   zwraca uwagę, że USA definiują walkę z terrorem jako "wojnę", ale nie uznają praw więźniów, opartych na konwencjach genewskich; jest zdania, że mimo szczególnego charakteru walki z terrorem prawo międzynarodowe musi być stosowane;

9.   zauważa, że budowa nowego obozu nr 6, którego otwarcie ma nastąpić w sierpniu 2006 r. i który będzie nowocześnie wyposażony, lecz nie będzie w nim okien, nie wskazuje na szybkie zamknięcie więzienia;

10.  10 wzywa władze USA do zapewnienia, że wszelkie zarzuty tortur i innych form znęcania się z udziałem personelu amerykańskiego będą przedmiotem bezzwłocznego, drobiazgowego i wiarygodnego dochodzenia oraz procesu sądowego;

11.   wzywa rząd USA do wyjaśnienia, czy nieletni byli lub wciąż są przetrzymywani w Guantanamo wbrew Konwencji o Prawach Dziecka ONZ;

12.   wzywa władze USA do zagwarantowania, że zwolnieni więźniowie nie zostaną odesłani do żadnego kraju, w którym mogliby być narażeni na tortury lub okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie;

13.   podkreśla, że współczesny terroryzm, szczególnie terroryzm globalny skierowany przeciwko państwom i ich ludności, stanowi zagrożenie dla podstawowych i fundamentalnych praw człowieka, z jakich korzystają nasze społeczeństwa; ponawia swoje przekonanie, że walka z terroryzmem, która ma priorytetowe znaczenie dla UE i USA, nie może odbywać się kosztem ustalonych podstawowych i podzielanych wartości, takich jak poszanowanie praw człowieka i rządów prawa;

14.   wyraża opinię, że brak poszanowania dla prawa międzynarodowego w ogłoszonej "wojnie z terrorem" mocno podważa wiarygodność i umocowanie walki z terrorem;

15.   wzywa UE do opracowania wspólnego podejścia przed szczytem UE-USA i do zaapelowania do rządu USA w ramach wspólnego działania o zamknięcie więzienia w Zatoce Guantanamo oraz o traktowanie więźniów przy poszanowaniu prawa międzynarodowego;

16.   proponuje, aby zgodnie ze wskazówkami delegacji posłów do Parlamentu Europejskiego, która w ostatnim czasie odwiedziła Guantanamo, wysłać delegację ad hoc do Guantanamo, jeśli PE uzna to za konieczne i właściwe;

17.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi UE ds. WPZiB, parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu i Przewodniczącemu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Prezydentowi i Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 353.
(2) Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 640.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0070.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0220.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2006Informacja prawna