Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0805(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0187/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0187/2006

Debates :

PV 13/06/2006 - 18
CRE 13/06/2006 - 18

Balsojumi :

PV 14/06/2006 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0256

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 199k
Trešdiena, 2006. gada 14. jūnija - Strasbūra Galīgā redakcija
Eiropas izpildes rīkojums un notiesāto personu nodošana *
P6_TA(2006)0256A6-0187/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes Pamatlēmumu par Eiropas izpildes rīkojumu un par notiesāto personu nodošanu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā (7307/2005 – C6-0139/2005 – 2005/0805(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu (7307/2005)(1) ,

–   ņemot vērā ES Līguma 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES Līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu (C6-0139/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0187/2006),

1.   apstiprina grozīto Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu;

2.   aicina Padomi izdarīt tekstā attiecīgus grozījumus;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes valdībai.

Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
Virsraksts
par Padomes pamatlēmumu par Eiropas izpildes rīkojumu un par notiesāto personu nodošanu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā
par Padomes pamatlēmumu par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu spriedumiem krimināllietās, ar ko piespriež brīvības atņemšanas sodus, vai pasākumiem, kuru izpilde Eiropas Savienībā ir saistīta ar brīvības atņemšanu
Grozījums Nr. 2
5. apsvērums
(5) dalībvalstu attiecībās, kas balstās uz īpašu savstarpēju uzticēšanos pārējo dalībvalstu tiesību sistēmām, būtu jāpanāk vairāk nekā tas, ko paredz esošie Eiropas Padomes instrumenti par nodošanu izpildei. Būtu jānosaka, ka izpildes valstij ir pamatpienākums uzņemt savus valstspiederīgos un personas, kuras likumīgi un pastāvīgi uzturas šīs valsts teritorijā, uz kurām kādā citā dalībvalstī ir uzlikts galīgais brīvības atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, neatkarīgi no attiecīgās personas piekrišanas, ja vien nepastāv īpaši noraidīšanas iemesli;
(5) dalībvalstu attiecībās, kas balstās uz īpašu savstarpēju uzticēšanos citu dalībvalstu tiesību sistēmām, būtu jāpanāk vairāk nekā tas, ko paredz pašreizējie Eiropas Padomes instrumenti par nodošanu izpildei, un izpildes valstī jānodrošina izdevējvalsts iestāžu lēmumu atzīšana. Lai gan notiesātajai personai jānodrošina pienācīga aizsardzība, šīs personas iesaistei tiesas procesos vairs nav jābūt noteicošai, lai prasītu tās piekrišanu sprieduma nosūtīšanai citai dalībvalstij ar mērķi atzīt un izpildīt piespriesto sodu;
Grozījums Nr. 3
5a apsvērums (jauns)
(5a) savstarpējā uzticība Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpai krimināllietās ir jāstiprina, veicot pasākumus Eiropas mērogā, lai nodrošinātu labāku krimināltiesisko lēmumu saskaņošanu un savstarpēju atzīšanu, un paredzot atsevišķus Eiropas krimināltiesību noteikumus un paražas;
Grozījums Nr. 4
6. apsvērums
(6) notiesāto personu nodošana soda izciešanai valstspiederības valstij vai valstij, kurā tās likumīgi uzturas, vai valstij, ar ko tām ir citas ciešas saites , veicina notiesāto personu sociālo rehabilitāciju;
(6) notiesāto personu nodošana soda izciešanai valstspiederības valstij vai valstij, kurā tās pastāvīgi uzturas likumīgā kārtā , veicinās notiesāto personu sociālo rehabilitāciju;
Grozījums Nr. 5
7. apsvērums
(7) šajā pamatlēmumā ir paredzēts ievērot pamattiesības un respektēt principi , kas atzīti Līguma 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās VI nodaļā. Nekas šajā pamatlēmumā nebūtu jāinterpretē kā aizliegums atteikties izpildīt rīkojumu, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls domāt , ka sankcija ir uzlikta , lai veiktu personas sodīšanu tās dzimuma, rases, reliģijas, etniskas izcelsmes, valstspiederības, valodas, politisko uzskatu vai seksuālās orientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli varētu pasliktināt kāda minētā iemesla dēļ;
(7) šā pamatlēmuma mērķis ir ievērot pamattiesības un principus , kas noteikti Līguma 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās VI nodaļā. Nekas šajā pamatlēmumā nebūtu jāinterpretē kā aizliegums atteikties izpildīt rīkojumu, ja pastāv objektīvi iemesli uzskatīt , ka sods ir piespriests , lai veiktu personas sodīšanu tās dzimuma, rases, reliģijas, etniskās izcelsmes, valstspiederības, valodas, politisko uzskatu vai seksuālās orientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli varētu pasliktināt kāda minētā iemesla dēļ. Kad šis pamatlēmums tiek piemērots, procedūrai jāatbilst ar procesuālajām tiesībām saistītajiem noteikumiem attiecībā uz kriminālprocesu, kā noteikts attiecīgajā Padomes pamatlēmumā;
Grozījums Nr. 6
1. panta a) apakšpunkts
a)  "Eiropas izpildes rīkojums" ir lēmums, ko pieņēmusi izsniegšanas valsts kompetenta iestāde, lai izpildītu galīgo sankciju, ko šīs valsts tiesa uzlikusi fiziskai personai;
a) "spriedums" ir izdevējvalsts tiesas galīgais lēmums vai rīkojums, ar ko fiziskai personai piespriež sodu;
Pieņemot šo grozījumu, attiecīgas izmaiņas būs jāveic visā tekstā.
Grozījums Nr. 7
1. panta b) apakšpunkts
b) "sankcija " ir jebkurš brīvības atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, kuru, pamatojoties uz kriminālprocesu, uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir piespriedusi tiesa par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ;
b) "sods " ir jebkurš brīvības atņemšanas sods vai jebkurš līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, kurš, pamatojoties uz kriminālprocesu, ir piespriests uz noteiktu vai nenoteiktu laiku par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ;
Grozījums Nr. 8
1. panta c) apakšpunkts
c) "izsniegšanas valsts " ir dalībvalsts, kurā ir izsniegts Eiropas izpildes rīkojums;
c) "izdevējvalsts " ir dalībvalsts, kurā ir taisīts spriedums šā pamatlēmuma izpratnē;
Grozījums Nr. 9
1. panta d) apakšpunkts
d) "izpildes valsts" ir dalībvalsts, kurai Eiropas izpildes rīkojums ir pārsūtīts izpildei .
d) "izpildes valsts" ir dalībvalsts, kurai spriedums ir nosūtīts atzīšanai un piespriestā soda izpildei.
Grozījums Nr. 10
2. panta 2. punkts
2.  Neatkarīgi no 4. panta, ja tas ir vajadzīgs valsts tiesību sistēmas iekārtas dēļ, katra dalībvalsts var paredzēt vienu vai vairākas centrālās iestādes, kas ir atbildīgas par Eiropas izpildes rīkojuma administratīvu pārsūtīšanu un saņemšanu un palīdzības sniegšanu kompetentajām iestādēm.
svītrots
Grozījums Nr. 11
2. panta 3. punkts
3.  Padomes Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai .
3.  Padomes Ģenerālsekretariāts saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm, uz kurām tā attiecas .
Grozījums Nr. 12
3. panta 1. punkts
1.  Šī pamatlēmuma mērķis ir izveidot noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis atzīst un izpilda savā teritorijā sankciju, ko uzlikusi citas dalībvalsts tiesa saskaņā ar 1. panta b) punktu , neatkarīgi no tā, vai sankcijas izpilde jau ir sākusies vai nē.
1.  Šā pamatlēmuma mērķis ir izveidot noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis atzīst spriedumu un izpilda piespriesto sodu , neatkarīgi no tā, vai soda izpilde jau ir sākusies vai nē.
Grozījums Nr. 13
3. panta 1.a punkts (jauns)
1.a)  Šis pamatlēmums attiecas tikai uz spriedumu atzīšanu un sodu izpildi šā pamatlēmuma izpratnē. Tas, ka papildus sodam piespriests naudas sods un/vai izdots konfiskācijas rīkojums, kas vēl vav samaksāts, atgūts vai izpildīts, neaizkavē sprieduma nosūtīšanu. Šādu naudas sodu un konfiskācijas rīkojumu atzīšana un izpilde citā dalībvalstī pamatojas uz dalībvalstīs savstarpēji piemērojamiem instrumentiem, jo īpaši uz Padomes 2005. gada 24. februāra Pamatlēmumu 2005/214/TI par finansiālu sodu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu 1 un Padomes ... gada ... Pamatlēmumu 2006/ .../TI par konfiskācijas rīkojumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu 2 .
__________________
1 OV L 76, 22.3.2005., 16. lpp.
2 OV L
Grozījums Nr. 14
3. panta 3. punkta a) apakšpunkta ievaddaļa
a)  Šādus šā pamatlēmuma pantus sankciju izpildei piemēro arī gadījumos, kas atbilstīgi prasībai 5. panta 3. punktā Padomes Pamatlēmumā 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm personu nogādā atpakaļ izpildes, lai izciestu brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli , kas tai piespriests izsniegšanas dalībvalstī :
a)  Ja saskaņā ar Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 5. panta 3. punkta prasību personu nogādā atpakaļ izpildes valstī , lai izciestu sodu , kas tai piespriests izdevējvalstī, sodu izpildei piemēro šādus šā pamatlēmuma pantus:
Grozījums Nr. 15
3. panta 3. punkta a) apakšpunkta 3. ievilkums
4. panta 3. līdz 6. punkts: Eiropas izpildes rīkojuma pārsūtīšana ;
– 4. panta 1., 3.a, 4., 5. un 6. punkts: Sprieduma un apliecinošā dokumenta nosūtīšana;
Grozījums Nr. 16
3. panta 3. punkta a) apakšpunkta 5. ievilkums
– 8. pants: Eiropas izpildes rīkojuma atzīšana un izpilde;
– 8. pants: Sprieduma atzīšana un izpilde;
Grozījums Nr. 17
3. panta 3. punkta b) apakšpunkta 2. ievilkums
– 8. pants: Eiropas izpildes rīkojuma atzīšana un izpilde,
– 8. pants: Sprieduma atzīšana un izpilde;
Grozījums Nr. 18
3. panta 3. punkta b) apakšpunkta 2. rindkopa
Valsts, kas izsniegusi Eiropas apcietināšanas orderi, sniedz izpildes valstij informāciju, kas ietverta Eiropas izpildes rīkojumā . Kompetentās iestādes tieši sazinās par jautājumiem, kas attiecas uz šo punktu.
Valsts, kas izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi, izpildes valstij nosūta spriedumu kopā ar 4. pantā minēto apliecinošo dokumentu. Kompetentās iestādes tieši sazinās par jautājumiem, kas attiecas uz šo punktu.
Grozījums Nr. 19
4. panta virsraksts
Eiropas izpildes rīkojuma pārsūtīšana
Sprieduma un apliecinošā dokumenta nosūtīšana
Grozījums Nr. 20
4. panta -1. punkts (jauns)
-1.  Spriedumu kopā ar šajā  pantā minēto apliecinošo dokumentu var nosūtīt vienai no šīm dalībvalstīm:
i) notiesātās personas valstspiederības valsts vai valsts, kurā tā pastāvīgi uzturas likumīgā kārtā;
ii) notiesātās personas valstspiederības valsts, uz kuru to izraidīs pēc atbrīvošanas no apcietinājuma saskaņā ar spriedumu vai ar šo spriedumu pamatotu administratīvu lēmumu;
iii) notiesātās personas valstspiederības valsts vai valsts, kurā tā pastāvīgi uzturas likumīgā kārtā un kura, pamatojoties uz Eiropas apcietināšanas orderi, šo personu izdevusi izdevējvalstij, gadījumā, ja tā pēc lietas izskatīšanas ir nosūtīta atpakaļ uz izpildes valsti, lai tajā izciestu izdevējvalstī piespriesto sodu;
iv) valsts, kurā notiesātā persona uzturas vai ir tās valstspiederīgā, vai kurā tā ir likumīga pastāvīgā iedzīvotāja un kura piekrīt soda atzīšanai un izpildei;
v) valsts, kurā ir personas likumīga pastāvīgā dzīvesvieta, ja vien šī persona nav zaudējusi uzturēšanās atļauju saskaņā ar spriedumu vai ar šo spriedumu pamatotu administratīvu lēmumu; vai
vi) valsts, kas piekrīt nosūtīt spriedumu kopā ar apliecinošo dokumentu, lai atzītu spriedumu un izpildītu piespriesto sodu.
Pirms sprieduma nosūtīšanas izdevējvalsts kompetentā iestāde īpaši apsver konsultēšanās iespējas ar izpildes valsti, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus. Konsultēšanās ir obligāta, ja saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem kritērijiem spriedumu var nosūtīt divām vai vairākām dalībvalstīm.
Izpildes valsts pēc savas iniciatīvas var pieprasīt izdevējvalstij nosūtīt spriedumu kopā ar apliecinošo dokumentu.
Grozījums Nr. 21
4. panta 1. punkts
1.  Eiropas izpildes rīkojums par sankciju atbilstīgi 1. panta b) punktam var pārsūtīt 2. panta 1. punktā minētajām iestādēm tajā dalībvalstī, kuras valstspiederīgajam ir uzlikta sankcija, kurā šī persona likumīgi un pastāvīgi dzīvo vai ar kuru personai ir citas ciešas saites .
1. Lai spriedumu atzītu un izpildītu piespriesto sodu, spriedumu vai apliecinātu tā kopiju kopā ar apliecinošo dokumentu saskaņā ar 3. panta 3. punkta a) apakšpunkta 3. ievilkumu izdevējvalsts kompetentā iestāde tieši nosūta izpildes valsts kompetentajai iestādei, izmantojot jebkādus līdzekļus, pēc kuriem paliek rakstiska liecība un kuri izpildes valstij ļauj noteikt tā autentiskumu. Sprieduma oriģinālu vai apliecinātu tā kopiju un apliecinošā dokumenta oriģinālu nosūta izpildes valstij, ja tā izvirza šādu prasību. Arī visa oficiālā saziņa notiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.
Grozījums Nr. 22
4. panta 2. punkts
2.  Eiropas izpildes rīkojumu nepārsūta, ja personas, attiecībā uz kuru ir noteikta sankcija, pastāvīgā likumīgā uzturēšanās vieta atrodas izsniegšanas valstī, izņemot gadījumus, ja notiesātā persona piekrīt nodošanai vai ja nolēmumā vai no tā izrietošā administratīvā lēmumā ir paredzēta personas izsūtīšana, izraidīšana vai cits pasākums, kas nosaka, ka pēc sankcijas izciešanas personai nav atļauts palikt izsniegšanas valsts teritorijā .
svītrots
Grozījums Nr. 23
4. panta 3. punkts
3.  Tas, ka papildus sankcijai atbilstīgi 1. panta b) punktam attiecībā uz darbību, kas ir pamatā Eiropas izpildes rīkojumam, ir uzlikts arī naudassods, ko notiesātā persona vēl nav samaksājusi, nekavē Eiropas izpildes rīkojuma pārsūtīšanu. Naudassoda izpilde citā dalībvalstī balstās uz attiecīgiem noteikumiem šajā jomā, ko piemēro starp dalībvalstīm.
svītrots
Grozījums Nr. 24
4. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Uz apliecinošā dokumenta, kura veidlapas paraugs ir iekļauts Pielikumā, jābūt izdevējvalsts kompetentās iestādes parakstam, kā arī jābūt apliecinājumam, ka dokumenta saturs ir pareizs.
Grozījums Nr. 25
4. panta 4. punkts
4.  Izsniegšanas valsts kompetentā iestāde Eiropas izpildes rīkojumu tieši pārsūta izpildes valsts kompetentajai iestādei jebkurā veidā , lai pastāvētu rakstisks apliecinājums, un tādos apstākļos, lai izpildes valsts kompetentā iestāde varētu noteikt rīkojuma autentiskumu. Visi oficiālie sakari arī notiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.
4.  Izdevējvalsts kompetentā iestāde spriedumu tieši pārsūta izpildes valsts kompetentajai iestādei, izmantojot jebkādus līdzekļus, pēc kuriem paliek rakstiska liecība un kuri izpildes valstij ļauj noteikt rīkojuma autentiskumu, un kuri var ietvert ieslodzījuma vietas reģistra jebkāda veida datus attiecībā uz personu, kurai ir piespriests sods . Arī visa oficiālā saziņa notiek tieši starp minētajām kompetentajām iestādēm.
Grozījums Nr. 26
4. panta 5. punkts
5.  Izsniegšanas valsts Eiropas izpildes rīkojumu vienlaicīgi nosūta tikai vienai izpildes valstij.
5.  Izdevējvalsts spriedumu kopā ar apliecinošo dokumentu vienlaicīgi nosūta tikai vienai izpildes valstij.
Grozījums Nr. 27
4. panta 6. punkts
6.  Ja izsniegšanas valsts kompetentajai iestādei nav zināma izpildes valsts kompetentā iestāde, izsniegšanas valsts iestāde veic visu nepieciešamo izziņas darbu, tostarp izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla, kas izveidots ar Padomes Vienoto rīcību 98/428/TI, kontaktpunktus, lai iegūtu informāciju no izpildes valsts.
6.  Ja izdevējvalsts kompetentajai iestādei nav zināma izpildes valsts kompetentā iestāde, izdevējvalsts iestāde veic visu nepieciešamo izziņas darbu, izmantojot ar Padomes Vienoto rīcību 98/428/TI izveidotā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunktus, lai iegūtu informāciju no izpildes valsts.
Grozījums Nr. 28
4. panta 7. punkts
7.  Ja izpildes valsts iestādes, kas saņem Eiropas izpildes rīkojumu, kompetencē nav atzīt to un veikt tā izpildei vajadzīgos pasākumus, tā, ex officio , pārsūta Eiropas izpildes rīkojumu kompetentajai iestādei un par to attiecīgi informē izsniegšanas valsts kompetento iestādi.
svītrots
Grozījums Nr. 29
5. pants, virsraksts
Notiesāto personu viedoklis un paziņojums
Atzinums un paziņošana notiesātajai personai un cietušajam(-iem)
Grozījums Nr. 30
5. panta 1. punkts
1.  Ja notiesātā persona atrodas izsniegšanas valstī , tai, ja iespējams, dod iespēju izteikt savu viedokli mutiski vai rakstiski, pirms ir izsniegts Eiropas izpildes rīkojums . Saskaņā ar 4. panta 1. punkta otro teikumu Eiropas izpildes rīkojuma pārsūtīšanai nav vajadzīga šīs personas piekrišana. Tomēr tās viedokli ņem vērā, izšķiroties par to, vai Eiropas izpildes rīkojumu izsniegt un - izsniegšanas gadījumā - uz kuru izpildes valsti to pārsūtīt.
1.  Ja notiesātā persona atrodas izdevējvalstī , pirms Eiropas izpildes rīkojuma izdošanas tai nodrošina iespēju izteikt savu viedokli mutiski vai rakstiski. Saskaņā ar 4. panta 1. punkta otro teikumu Eiropas izpildes rīkojuma pārsūtīšanai nav vajadzīga šīs personas piekrišana. Tomēr tās viedokli ņem vērā, lemjot par to, vai izdot Eiropas izpildes rīkojumu un - izdošanas gadījumā - uz kuru izpildes valsti to pārsūtīt.
Grozījums Nr. 31
5. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Arī noziedzīgajā nodarījumā cietušajām personām paziņo, ka pastāv pieteikums soda izpildes atzīšanai un pārvietošanai, un paziņo procedūras rezultātus, tostarp - informāciju par rīkojumu attiecībā uz notiesātās personas pārvietošanu no izdevējvalsts uz izpildes valsti.
Grozījums Nr. 32
5. panta 2. punkts
2.  Ja notiesātā persona atrodas izsniegšanas valstī , šīs valsts kompetentā iestāde paziņo personai par sekām, kas rodas no nodošanas izpildes valstij. Ja notiesātā persona ir izpildes valstī, šādu paziņojumu sniedz šīs valsts kompetentā iestāde, ja tas ir vajadzīgs taisnīguma interesēs.
2.  Ja notiesātā persona atrodas izdevējvalstī , šīs valsts kompetentā iestāde paziņo personai par sekām, kas rodas no nodošanas izpildes valstij. Ja notiesātā persona ir izpildes valstī, šādu paziņojumu sniedz šīs valsts kompetentā iestāde.
Grozījums Nr. 33
6. pants
6. pants
Eiropas izpildes rīkojuma saturs un forma
svītrots
1.  Eiropas izpildes rīkojumā jābūt pielikumā dotajā veidlapā minētajiem datiem. Izsniegšanas valsts kompetentā iestāde apliecina tā satura pareizību un paraksta to.
2.  Eiropas izpildes rīkojumu tulko izpildes valsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām. Šā pamatlēmuma pieņemšanas brīdī vai vēlāk ikviena dalībvalsts var noteikt deklarācijā, ko tā deponē Padomes Ģenerālsekretariātā, ka tā pieņems tulkojumu vienā vai vairākās citās Savienības iestāžu oficiālajās valodās.
Grozījums Nr. 34
8. pants, virsraksts
Eiropas izpildes rīkojuma atzīšana un izpilde
Sprieduma atzīšana un soda izpilde
Grozījums Nr. 35
8. panta 1. punkts
1.  Saskaņā ar 4. pantu pārsūtīto Eiropas izpildes rīkojumu izpildes valsts kompetentā iestāde atzīst bez jebkādām papildu formalitātēm un nekavējoties veic visus vajadzīgos pasākumus tā izpildei, izņemot gadījumus, ja kompetentā iestāde nolemj izmantot kādu no 9. pantā paredzētajiem rīkojuma neatzīšanas un neizpildīšanas pamatojumiem.
1.  Saskaņā ar 4. pantu nosūtīto spriedumu izpildes valsts kompetentā iestāde atzīst bez jebkādām papildu formalitātēm un nekavējoties veic visus vajadzīgos pasākumus sprieduma izpildei, izņemot gadījumus, ja kompetentā iestāde nolemj izmantot kādu no 9. pantā paredzētajiem neatzīšanas un neizpildīšanas pamatojumiem.
Grozījums Nr. 36
8. panta 2. punkts
2.  Ja sankcijas ilgums neatbilst izpildes valsts tiesību aktu pamatprincipiem , izpildes valsts kompetenta iestāde var nolemt sankciju pielāgot līdz augstākajam iespējamajam līmenim, kas paredzēts attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem.
2.  Ja soda ilgums neatbilst izpildes valsts tiesību aktiem, izpildes valsts kompetentā iestāde var nolemt sodu pastiprināt līdz augstākajam iespējamajam līmenim, kas paredzēts attiecībā uz šo nodarījumu saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 37
8. panta 3. punkts
3.  Ja sankcijas veids neatbilst izpildes valsts tiesību aktiem, šīs valsts kompetentā iestāde var pielāgot to , ar tiesas vai administratīvu nolēmumu nosakot sodu vai pasākumu, kas paredzēts šīs valsts tiesību aktos attiecībā uz tāda paša veida noziedzīgu nodarījumu. Šim sodam vai pasākumam ir pēc iespējas jāatbilst izsniegšanas valsts noteiktajai sankcijai ; tas nozīmē, ka sankciju nevar pārvērst par naudassodu . Tas nedrīkst būt smagāks par izsniegšanas valsts sankciju .
3.  Ja soda veids neatbilst izpildes valsts tiesību aktiem, šim sodam vai pasākumam pēc iespējas lielākā mērā ir jāatbilst izdevējvalstī piespriestajam sodam ; tas nozīmē, ka sodu nevar aizvietot ar naudas sodu . Tas nedrīkst būt smagāks vai vieglāks par izdevējvalstī piespriesto sodu.
Grozījums Nr. 38
8. panta 4. punkts
4.  Ja Eiropas izpildes rīkojums ir izsniegts arī par nodarījumiem, uz kuriem neattiecas 7. panta 1. punkts un ja izpildes valsts atsakās atzīt un izpildīt Eiropas izpildes rīkojumu par šādām darbībām saskaņā ar 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu, tai ir jālūdz izsniegšanas valsts tai paziņot, kura sankcijas daļa attiecas uz attiecīgajiem nodarījumiem. Pēc šīs informācijas saņemšanas izpildes valsts var samazināt sankciju par tādu daļu, ko ir paziņojusi piešķiršanas valsts.
4.  Ja spriedums ir izdots arī par nodarījumiem, uz kuriem neattiecas 7. panta 1. punkts, un ja izpildes valsts atsakās atzīt un izpildīt spriedumu par šādiem nodarījumiem saskaņā ar 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu, šai valstij ir jālūdz izdevējvalsts tai paziņot, kura soda daļa attiecas uz attiecīgajiem nodarījumiem. Pēc šīs informācijas saņemšanas izpildes valsts var samazināt sodu tādā apmērā , kādā to ir paziņojusi izdevējvalsts .
Grozījums Nr. 39
9. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Izpildes valsts kompetentās iestādes var atteikties atzīt un izpildīt Eiropas izpildes rīkojumu, ja :
1.  Izpildes valsts kompetentās iestādes var atteikties atzīt spriedumu un izpildīt sodu , ja :
Grozījums Nr. 40
9. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) attiecībā uz attiecīgo personu ir pieņemts lēmums par tām pašām darbībām izsniegšanas valstī vai jebkurā citā valstī, kas nav izsniegšanas valsts vai izpildes valsts, ja šajā citā valstī lēmums ir izpildīts, to pašreiz izpilda vai vairs neizpildīs saskaņā ar sprieduma sniedzējas valsts tiesību aktiem;
a) 4. pantā minētais apliecinošais dokuments ir nepilnīgs vai nepārprotami neatbilst spriedumam;
Grozījums Nr. 41
9. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) nav ievēroti 4. panta -1. punktā noteiktie kritēriji;
Grozījums Nr. 42
9. panta 1. punkta ab) apakšpunkts (jauns)
ab) soda izpilde ir pretrunā ne bis in idem principam;
Grozījums Nr. 43
9. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) 7. panta 3. punktā minētajā gadījumā izpildes rīkojums attiecas uz darbībām, ko neatzītu par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu Eiropas izpildes rīkojuma izpildi nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tāda paša veida nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietvertas tāda paša veida normas attiecībā uz nodokļiem, nodevām un muitas un valūtas maiņas noteikumiem kā izsniegšanas valsts tiesību aktos;
b) 7. panta 3. punktā minētajā gadījumā spriedums attiecas uz darbībām, ko neatzītu par noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem; tomēr attiecībā uz nodokļiem vai nodevām, muitu un valūtas maiņu sprieduma izpildi nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka izpildes valsts tiesību akti neparedz tāda paša veida nodokļus vai nodevas vai tajos nav ietvertas tāda paša veida normas attiecībā uz nodokļiem, nodevām un muitas un valūtas maiņas noteikumiem kā izdevējvalsts tiesību aktos;
Grozījums Nr. 44
9. panta 1. punkta c) apakšpunkts
c) ja lēmuma izpildei ir iestājies noilgums saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem, ciktāl Eiropas izpildes rīkojums attiecas uz darbībām, kas saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem ir tās piekritībā;
c) ja soda izpildei ir iestājies noilgums saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem un tas attiecas uz darbībām, kas saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem ir tās piekritībā;
Grozījums Nr. 45
9. panta 1. punkta ca) apakšpunkts (jauns)
ca) izpildes valsts tiesību aktos ir paredzēta imunitāte, kuras dēļ soda izpilde nav iespējama;
Grozījums Nr. 46
9. panta 1. punkta d) apakšpunkts
d)  Eiropas izpildes rīkojums ir izsniegts attiecībā uz fizisku personu, kuru saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem tās vecuma dēļ nevarētu saukt pie kriminālatbildības par nodarījumiem, saistībā ar kuriem rīkojums ir izsniegts ;
d) sods piespriests personai, kuru saskaņā ar izpildes valsts tiesību aktiem tās vecuma dēļ vēl nevar saukt pie kriminālatbildības par nodarījumiem, saistībā ar kuriem spriedums ir taisīts ;
Grozījums Nr. 47
9. panta 1. punkta e) apakšpunkts
e) brīdī, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi Eiropas izpildes rīkojumu saskaņā ar 4. panta 1. punktu , sankcijas atlikušais izpildes laiks ir īsāks nekā četri mēneši ;
e) brīdī, kad izpildes valsts kompetentā iestāde ir saņēmusi spriedumu , atlikušais soda izciešanas laiks ir īsāks nekā seši mēneši ;
Grozījums Nr. 48
9. panta 1. punkta f) apakšpunkts
f) attiecīgā persona nepiekrīt Eiropas izpildes rīkojuma pārsūtīšanai, un tas ir izsniegts, lai izpildītu sankciju, kura ir pieņemta aizmuguriskā spriedumā, ciktāl personu personiski neuzaicināja vai kādā citā veidā neinformēja par to, kad un kur notika attiecīgā lietas izskatīšana, kuras rezultātā pieņemts aizmuguriskais spriedums, vai arī, ja persona nav norādījusi kompetentajai iestādi, ka tā lēmumu neapstrīd;
f) spriedums ir taisīts in absentia , ja vien apliecinošajā dokumentā nav pierādījums, ka persona ir izsaukta personīgi vai informācija par tiesas procesa laiku un vietu tai ir nodota ar kompetentā pārstāvja starpniecību saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kā rezultātā spriedums ir taisīts in absentia ;
Grozījums Nr. 49
9. panta 1. punkta g) apakšpunkts
g) fiziska persona, attiecībā uz kuru Eiropas izpildes rīkojums ir izsniegts, nav izpildes valsts valstspiederīgais, nedz arī pastāvīgi un likumīgi uzturas šajā valstī, ne arī tai ir citas ciešas saites ar šo valsti .
svītrots
Grozījums Nr. 50
9. panta 2. punkts
2.  Gadījumos, kas minēti 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā , pirms izpildes valsts kompetentā iestāde nolemj neatzīt un neizpildīt kādu Eiropas izpildes rīkojumu , tā apspriežas ar izsniegšanas valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, un vajadzības gadījumā lūdz tai nekavējoties sniegt jebkādu vajadzīgu papildinformāciju.
2.  Gadījumos, kas minēti 1. punkta a), aa), ab) un f) apakšpunktā , pirms izpildes valsts kompetentā iestāde nolemj neatzīt spriedumu un neizpildīt sodu , tā apspriežas ar izdevējvalsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, un vajadzības gadījumā lūdz tai nekavējoties sniegt jebkādu vajadzīgu papildinformāciju.
Grozījums Nr. 51
9. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Sprieduma atzīšanu izpildes valstī var atlikt, ja 4. pantā minētais apliecinošais dokuments ir nepilnīgs vai nepārprotami neatbilst spriedumam.
Grozījums Nr. 52
10. panta virsraksts
Lēmums par Eiropas izpildes rīkojumu un termiņi
Lēmums par sprieduma izpildi un termiņi.
Grozījums Nr. 53
10. panta 1. punkts
1.  Izpildes valsts kompetentā iestāde pēc iespējas ātri un ne vēlāk kā trīs nedēļas pēc Eiropas izpildes rīkojuma saņemšanas nolemj par tā izpildi .
1.  Izpildes valsts kompetentā iestāde pēc iespējas drīz lemj par sprieduma atzīšanu un soda izpildi un to paziņo izdevējvalstij, tostarp paziņo jebkādus lēmumus attiecībā uz sodu saskaņā ar 8. panta 2. un 3. punktu.
Grozījums Nr. 54
10. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Ja vien nepastāv 9. panta 2.a punktā minētais atlikšanas iemesls, galīgo lēmumu par sprieduma atzīšanu un soda izpildi pieņem 30 dienu laikā pēc sprieduma un apliecinošā dokumenta saņemšanas.
Grozījums Nr. 55
10. panta 1.b punkts (jauns)
1.b Citos gadījumos, ja vien nepastāv 9. panta 2.a punktā minētais atlikšanas iemesls, galīgo lēmumu par sprieduma atzīšanu un soda izpildi pieņem 60 dienu laikā pēc sprieduma un apliecinošā dokumenta saņemšanas.
Grozījums Nr. 56
10. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Ja īpašos gadījumos lēmumu par sprieduma atzīšanu un soda izpildi nav iespējams pieņemt 1.a un 1.b punktā minētajā termiņā, izpildes valsts kompetentā iestāde to nekavējoties paziņo izdevējvalsts kompetentajai iestādei, kā arī paziņo lēmuma atlikšanas iemeslus. Šādā gadījumā termiņu var pagarināt par 30 dienām.
Grozījums Nr. 57
11. panta 1. punkts
1.  Ja persona, attiecībā uz kuru ir izsniegts Eiropas izpildes rīkojums , atrodas izsniegšanas valstī , personu pēc iespējas ātri nodod izpildes valstij, izsniegšanas un izpildes valstu kompetentajām iestādēm vienojoties par laiku .
1.  Ja notiesātā persona atrodas izdevējvalstī , personu nodod izpildes valstij ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad izpildes valsts pieņēmusi galīgo lēmumu par sprieduma atzīšanu un soda izpildi.
Grozījums Nr. 58
11. panta 2. punkts
2.  Personu nodod ne vēlāk kā divas nedēļas pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par Eiropas izpildes rīkojuma izpildi .
svītrots
Grozījums Nr. 59
11. panta 3. punkts
3.  Ja personas nodošanu 2. punktā noteiktajā laikposmā kavē neparedzēti apstākļi, izsniegšanas un izpildes valsts kompetentās iestādes nekavējoties sazinās viena ar otru un vienojas par jaunu nodošanas datumu .
3.  Ja personas nodošanu 1. punktā noteiktajā laikposmā kavē neparedzēti apstākļi, izdevējvalsts un izpildes valsts kompetentās iestādes nekavējoties sazinās viena ar otru. Nodošana notiek tikko ir novērsti šie apstākļi. Izdevējvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē izpildes valsts kompetento iestādi un vienojas par citu nodošanas datumu. Šādā gadījumā nodošana notiek 10 dienu laikā pēc vienošanās par citu datumu.
Grozījums Nr. 60
12. panta 1. punkts
1.  Ikviena dalībvalsts atļauj tādas notiesātās personas tranzītu cauri savai teritorijai, kuru pārsūta uz izpildes valsti, ar nosacījumu, ka tai ir sniegta informācija par :
1.  Katru dalībvalsti , uz kuru tas attiecas , informē par tādas notiesātās personas tranzītu cauri šīs dalībvalsts teritorijai, kuru pārsūta uz izpildes valsti, un izdevējvalsts šai dalībvalstij iesniedz apliecinošā dokumenta kopiju .
a) personas, par kuru izsniegts Eiropas izpildes rīkojums, identitāti un valstspiederību;
b)  Eiropas izpildes rīkojuma esamību;
c) tā nodarījuma veidu un juridisko kvalifikāciju, kas ir Eiropas izpildes rīkojuma pamatā;
d) to apstākļu aprakstu, kādos tika izdarīts nodarījums, tostarp laiku un vietu .
Grozījums Nr. 61
12. panta 2. punkts
2.  Tranzīta pieprasījumu un 1. punktā minēto informāciju var pārsūtīt, izmantojot ikvienu līdzekli, ar kuru var iegūt rakstisku apliecinājumu. Tranzīta dalībvalsts tādā pašā kārtībā paziņo par savu lēmumu, ko pieņem prioritārā kārtā, un ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc pieprasījuma saņemšanas saistībā ar to pašu procedūru.
2.  Tranzīta pieprasījumu un 1. punktā minēto apliecinošo doumentu var pārsūtīt, izmantojot ikvienu līdzekli, ar kuru var iegūt rakstisku apliecinājumu. Tranzīta dalībvalsts tādā pašā kārtībā paziņo par savu lēmumu, ko pieņem prioritārā kārtā, un ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc pieprasījuma saņemšanas saistībā ar to pašu procedūru.
Grozījums Nr. 62
12. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Tranzīta dalībvalsts notiesāto personu var aizturēt tikai uz to laiku, kāds nepieciešams tranzītam cauri tās teritorijai.
Grozījums Nr. 63
12. panta 3. punkts
3.  Tranzīta pieprasījums nav nepieciešams gaisa pārvadājumu gadījumos, kuros nav paredzēta apstāšanās. Tomēr gadījumos, kad nākas veikt neparedzētu nosēšanos, izsniegšanas valsts sniedz 1. punktā paredzēto informāciju.
3.  Informācija par tranzītu nav nepieciešama gaisa pārvadājumu gadījumos, kuros nav paredzēta apstāšanās. Tomēr gadījumos, kad nākas veikt neparedzētu nosēšanos, izdevējvalsts 48 stundu laikā sniedz 1. punktā paredzēto informāciju.
Grozījums Nr. 64
13. panta 1. punkts
1.  Eiropas izpildes rīkojuma izpildi reglamentē izpildes valsts tiesību akti tādā pašā veidā kā sankcijas, kuras ir noteikusi minētā valsts . Tikai izpildes valsts iestādes saskaņā ar 2. un 3. punktu ir kompetentas lemt par izpildes procedūrām un noteikt visus pasākumus, kas uz tām attiecas, tostarp noteikt nosacītas atbrīvošanas iemeslus.
1.  Soda izpildi reglamentē izpildes valsts tiesību akti. Tikai izpildes valsts iestādes saskaņā ar 2. un 3. punktu ir kompetentas lemt par izpildes procedūrām un noteikt visus pasākumus, kas uz tām attiecas, tostarp noteikt pirmstermiņa vai nosacītas atbrīvošanas iemeslus.
Grozījums Nr. 65
13. panta 2. punkts
2.  Izpildes valsts kompetentā iestāde atskaita jebkuru brīvības atņemšanas laikposmu , kas izciests izsniegšanas valstī vai citā valstī saistībā ar sankciju , uz kuras pamata ir izsniegts Eiropas izpildes rīkojums , no kopējā brīvības atņemšanas laikposma , ko izcieš izpildes valstī.
2.  Izpildes valsts kompetentā iestāde no kopējā izpildes valstī izciešamā brīvības atņemšanas termiņa atskaita pilnu brīvības atņemšanas termiņu , ko notiesātā persona jau izcietusi saistībā ar spriedumā noteikto sodu.
Grozījums Nr. 66
13. panta 3. punkts
3.  Ja vien izsniegšanas un izpildes valstis nav vienojušās citādi, nosacīta atbrīvošana var notikt tikai gadījumā, ja notiesātā persona ir izcietusi kopumā vismaz pusi no sankcijas termiņa izsniegšanas un izpildes valstī.
3.  Ja vien izdevējvalsts un izpildes valsts nav vienojušās citādi, nosacīta atbrīvošana var notikt tikai gadījumā, ja notiesātā persona ir izcietusi vismaz pusi no kopējā soda termiņa izdevējvalstī un izpildes valstī vai īpaša termiņa sodu, kas ir saskaņā ar izdevējvalsts un izpildes valsts tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 67
14. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Pirmo punktu piemēro attiecībā uz pārvietojamām personām, kad tās šķērso tranzīta dalībvalstis.
Grozījums Nr. 68
15. panta 1. punkts
1.  Amnestiju un apžēlošanu var noteikt izsniegšanas un arī izpildes valsts.
1.  Amnestiju vai apžēlošanu, apspriežoties ar izpildes valsti, var noteikt izdevējvalsts vai izpildes valsts.
Grozījums Nr. 69
17. panta b) apakšpunkts
b) par jebkuru lēmumu neatzīt un neizpildīt Eiropas izpildes rīkojumu saskaņā ar 9. pantu, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu;
b) par jebkuru lēmumu pilnībā vai daļēji neatzīt spriedumu un neizpildīt sodu saskaņā ar 9. pantu, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu;
Grozījums Nr. 70
17. panta c) apakšpunkts
c) par sankcijas pielāgošanu saskaņā ar 8. panta 2. vai 3. punktu, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu;
c) par jebkādu lēmumu attiecībā uz sodu saskaņā ar 8. panta 2. vai 3. punktu, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu un ņemot vērā dalībvalstu tiesību aktu atšķirības ;
Grozījums Nr. 71
17. panta d) apakšpunkts
d) par rīkojuma pilnīgu vai daļēju neīstenošanu 8. panta 4. punktā, 13. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu, un daļējas neīstenošanas gadījumā 8. panta 4. punktā minēto iemeslu dēļ - pieprasījumu norādīt, kura sankcijas daļa attiecas uz attiecīgajiem nodarījumiem;
d) par soda pilnīgu vai daļēju nepildīšanu 13. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ, vienlaicīgi sniedzot lēmuma pamatojumu;
Grozījums Nr. 72
17. panta e) apakšpunkts
e) par to, ka attiecīgā persona bez iemesla nav uzsākusi sankcijas izciešanu;
svītrots
Grozījums Nr. 73
17. panta ga) apakšpunkts (jauns)
ga) par sprieduma atzīšanu un apstiprināšanu.
Grozījums Nr. 74
17.a pants (jauns)
17.a pants
Valodas
Apliecinošais dokuments, kura veidlapas paraugs ir iekļauts A pielikumā, jāpārtulko oficiālajā valodā vai vienā no izpildes valsts oficiālajām valodām. Pēc šā pamatlēmuma pieņemšanas vai vēlākā laikposmā ikviena dalībvalsts deklarācijā, kas nodota glabāšanai Padomes Ģenerālsekretariātā, var apliecināt, ka tā pieņems tulkojumu vienā vai vairākās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

(1) OV C 150, 21.6.2005., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2006. gada 21. decembra Juridisks paziņojums