Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2576(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0327/2006

Ingivna texter :

B6-0327/2006

Debatter :

PV 14/06/2006 - 2
CRE 14/06/2006 - 2

Omröstningar :

PV 14/06/2006 - 4.8
CRE 14/06/2006 - 4.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0263

Antagna texter
PDF 84kWORD 42k
Onsdagen den 14 juni 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Nästa steg under perioden av eftertanke (Europeiska rådets möte, 15-16 juni 2006)
P6_TA(2006)0263B6-0327/2006

Europaparlamentets resolution om nästa steg under perioden av eftertanke och analys om Europas framtid

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

–   med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en konstitution för Europa(1) ,

–   med beaktande av stats- och regeringschefernas förklaring av den 18 juni 2005 om ratificeringen av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som avslutning på Europeiska rådets möte den 16–17 juni 2005,

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 och 16 december 2005,

–   med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen(2) ,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  En ingående debatt om Europeiska unionens framtid – en debatt som inbegriper såväl politiska aktörer som medborgare – har inletts i några medlemsstater. En omfattande debatt har dock ännu inte dragits igång överallt i EU, särskilt inte i alla de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konstitutionsfördraget.

B.  Europeiska unionens institutioner bidrar till denna debatt genom att organisera offentliga diskussionsforum, inbegripet on-line forum, såväl vid institutionernas respektive säten som på utvalda platser i medlemsstaterna. Den aktuella "plan D för demokrati, dialog och debatt" har emellertid inte i någon större utsträckning nått allmänheten inom unionen.

C.  Den 8–9 maj 2006 öppnade ledamöter av Europaparlamentet och av de nationella parlamenten i unionens medlemsstater den interparlamentariska delen av denna debatt vid ett gemensamt sammanträde.

D.  Det finns ett stort behov av att få denna debatt att nå ut till medborgare i alla medlemsstater och särskilt de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konstitutionsfördraget och som har för avsikt att hålla folkomröstning innan detta fördrag ratificeras.

E.  Den 9 maj 2006 godkände Estlands parlament konstitutionsfördraget och samma sak kommer förhoppningsvis snart att åstadkommas av Finland.

F.  Detta innebär att sexton länder nu har ratificerat konstitutionsfördraget medan två länder inte kan göra detta på grund av den negativa resultatet i folkomröstningarna. Övriga medlemsstater tvekar om de skall inleda eller fortsätta ratificeringsförfarandet, vilket i sin tur även lett till att ratificeringsprocessen gått i stå i de flesta av de återstående medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att så snart som möjligt få till stånd en konstitutionell överenskommelse för Europeiska unionen och sitt stöd för fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.

2.  Europaparlamentet varnar för försök att riva upp den övergripande kompromiss som uppnåddes inom ramen för konstitutionsfördraget eftersom detta allvarligt skulle hota det europeiska politiska projektet och eventuellt leda till en försvagad och splittrad union. Parlamentet bekräftar därför att det motsätter sig att man bitvis genomför delar av överenskommelsen om det konstitutionella paketet samt att man omedelbart inrättar kärngrupper med vissa medlemsstater för att på så sätt kringgå det konstitutionella förfarandet för unionen i dess helhet.

3.  Europaparlamentet stödjer emellertid de demokratiska förbättringar av institutionella förfaranden som kan beslutas i enlighet med nuvarande EU-fördrag, exempelvis förbättrad insyn i ministerrådet, reform av överenskommelsen om kommittésystemet, tillämpning av överföring mellan pelarna ("passerelle") i samband med omröstning med kvalificerad majoritet och medbeslutandeförfarandet inom området rätts- och inrikesfrågor, förbättrad nationell parlamentarisk kontroll och införande av en form av medborgarinitiativ.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att efter denna period av eftertanke övergå till en period av analys som sträcker sig fram till mitten av 2007 för att man senast under andra halvan av 2007 skall kunna fatta ett entydigt förslag när det gäller hur man skall gå vidare med konstitutionsfördraget.

5.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att försöka nå fram till tydliga åtaganden från samtliga medlemsstater när det gäller de åtgärder med vars hjälp de avser att skapa och föra en öppen, EU-övergripande och strukturerad allmän debatt inriktad på huvudfrågorna kring det framtida Europa under den förlängda perioden av eftertanke.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sin "Plan D" inför den andra fasen av perioden av eftertanke och att ge tillräckligt finansiellt stöd till den planerade verksamheten.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att anmoda de medlemsstater som ännu inte avslutat ratificeringsförfarandet att inom perioden av eftertanke ta fram trovärdiga alternativ för hur de har för avsikt att föra utvecklingen framåt.

8.  Europaparlamentet föreslår att Europeiska rådet, så fort det politiska programmet tillåter, vidtar åtgärder för att möjliggöra en dialog med representanterna för de länder i vilka folkomröstningen om konstitutionsfördraget fick ett negativt resultat för att utreda om och under vilka omständigheter det vore möjligt för dem att återuppta ratificeringsförfarandet.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja denna strategi och att inför Europeiska rådet presentera en färdplan för hur man på bästa sätt genomför den.

10.  Europaparlamentet påpekar för kommissionen att en konstitutionell ordning är absolut nödvändig för att göra Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna rättsligt bindande, upprättandet av en europeisk demokrati och för att kunna skapa en union med större handlingskraft och tydligare social dimension.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda de kostnader som uppstår till följd av att konstitutionsfördraget inte kommer att träda i kraft den 1 november 2006, som man ursprungligen hoppats på.

12.  Europaparlamentet drar följande slutsatser av diskussionerna i Bryssel den 8–9 maj 2006 med företrädarna för medlemsstaternas nationella parlament:

   a) Behovet av att gå vidare med den konstitutionella processen i Europeiska unionen, som är baserad på principerna om fred och solidaritet och andra gemensamma värderingar, har bekräftats.
   b) Det råder ingen tvekan om att unionens medlemsstater på egen hand inte kommer att kunna handskas med de stora politiska utmaningar som Europa kommer att stå inför.
   c) Det konstitutionella fördraget anses allmänt kunna förse Europeiska unionen med det ramverk som behövs för att man skall kunna ta itu med dessa utmaningar.
   d) En mer ingående analys behövs för att man under 2007 skall kunna ta fram förslag som leder till en överenskommelse före nästa val till Europaparlamentet.
   e) Den interparlamentariska dialogen om den konstitutionella processen, i vilken Europaparlamentet och medlemsstaternas parlament deltar, är absolut nödvändig och måste fortsätta. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet från talmannen i Finlands riksdag att det andra parlamentariska forumet skall hållas i december 2006.
   f) Europaparlamentet hänvisar i detta sammanhang till det egna förslaget att gestalta diskussionerna i de parlamentariska forumen på ett sådant vis att ett intensivt och livligt meningsutbyte möjliggörs som syftar till att uppnå ett samförstånd om de centrala frågor som rör Europas framtid och hur man skall gå tillväga.

13.  Europaparlamentet står fast vid sitt mål att den nödvändiga konstitutionella överenskommelsen bör ligga färdig när unionsmedborgarna röstar i valet till Europaparlamentet år 2009.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0027.

Senaste uppdatering: 21 december 2006Rättsligt meddelande