Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2584(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0357/2006

Debatter :

PV 13/06/2006 - 14
CRE 13/06/2006 - 14

Omröstningar :

PV 15/06/2006 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2006)0270

Antagna texter
PDF 93kWORD 40k
Torsdagen den 15 juni 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Det 17:e toppmötet mellan EU och Ryssland
P6_TA(2006)0270B6-0338, 0339, 0349, 0354, 0356 och 0357/2006

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland i Sotji den 25 maj 2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ryska federationen å andra sidan(1) , vilket trädde i kraft den 1 december 1997 och kommer att löpa ut 2007,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland och Tjetjenien, särskilt sin rekommendation av den 26 februari 2004 till rådet om förbindelserna mellan EU och Ryssland(2) samt sin resolution av den 15 december 2004 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Haag den 25 november 2004(3) ,

–   med beaktande av resultatet av det sjuttonde toppmötet mellan EU och Ryssland i Sotji den 25 maj 2006,

–   med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av Rysslands internationella och europeiska ansvar idag, i dess egenskap av tjänstgörande ordförande för G8 och Europarådets ministerutskott,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett ökat samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är av avgörande betydelse för stabiliteten, säkerheten och välfärden i hela Europa.

B.  Båda sidorna betonar hur viktigt det strategiska partnerskapet mellan EU och Ryssland är. Båda ämnar ytterligare intensifiera sitt samarbete i och utanför Europa på grundval av gemensamma intressen och värderingar, särskilt demokrati, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna.

C.  Vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Sankt Petersburg i maj 2003 beslutades att anta fyra samarbetsområden. Man lade då till ett område för frihet, säkerhet och rättvisa, ett område för yttre säkerhet och ett område för forskning, utbildning och kultur till det ekonomiska samarbetsområde som man kom överens om två år tidigare. Båda parterna såg då över de framsteg som dittills gjorts för att införa de fyra samarbetsområdena.

D.  Förbindelserna måste ytterligare förbättras särskilt på energiområdet genom större öppenhet och förbättrad styrning inom denna sektor, ökad leveranssäkerhet, icke-diskriminerande tillgång till transitinfrastruktur och förbättrat investeringsklimat.

E.  EU är efter sin senaste utvidgning fast beslutet att genomföra den europeiska grannskapspolitiken som ett prioriterat område inom ramen för sina externa åtgärder och att sålunda fortsätta arbeta för en lösning på konflikterna i Transnistrien och Södra Kaukasus. EU och Ryssland har ett gemensamt ansvar för att finna fredliga lösningar på konflikter i deras omedelbara närhet.

F.  Demokratins försvagade ställning i Ryssland, den ökade statliga kontrollen över medierna, det allt svårare klimat inom vilket icke-statliga organisationer verkar, den ökade politiska kontrollen över rättsväsendet, de försvårade verksamhetsmöjligheterna för den politiska oppositionen och andra åtgärder som i ansenlig mån har stärkt Kremls makt väcker fortsättningsvis oro, och oron ökar allt mer.

G.  Samarbetet bör intensifieras för att stärka demokratin, säkerheten och stabiliteten i det gemensamma grannskapet, framför allt genom gemensamma åtgärder för att inrätta demokrati och skapa respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna i Vitryssland.

H.  Sedan maj 2006 innehar Ryssland det roterande ordförandeskapet i Europarådets ministerutskott. Rysslands högsta prioritet under ordförandeskapet presenterades av Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov som "Stärkande av nationella mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter, utveckling av utbildningen i anslutning till frågor kring mänskliga rättigheter samt nationella minoriteters rättigheter".

1.  Europaparlamentet betonar vikten av att stärka och förbättra partnerskapet mellan EU och Ryssland på grundval av ömsesidighet och gemensamma intressen då de fyra samarbetsområdena utvecklas. Europaparlamentet anser emellertid att det nuvarande partnerskapet med Ryssland snarare är pragmatiskt än strategiskt eftersom det i första rummet återspeglar gemensamma ekonomiska intressen utan att bidra till några som helst större resultat rörande de mänskliga rättigheterna eller rättsstatsprincipen.

2.  Europaparlamentet välkomnar det pågående arbetet med det gemensamma ekonomiska området som har som övergripande mål att sänka hindren för handel och investeringar och främja reformer och konkurrenskraft på grundval av principerna om icke-diskriminering, insyn och god förvaltning. Parlamentet beklagar ändå bristerna på betydande framsteg vid det praktiska genomförandet av färdplanerna för de andra tre samarbetsområdena.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att öppet och i god tid ge en fullständig redogörelse för sin politik beträffande Rysslands anslutning till WTO innefattande samtliga områden och sektorer som man förhandlat om.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att undersöka ryska myndigheters handelsdiskriminering av jordbruksprodukter från EU-medlemsstater, såsom Polen, men också från gemensamma grannländer såsom Moldavien och Georgien.

5.  Europaparlamentet understryker energisamarbetets strategiska betydelse och behovet av att stärka förbindelserna mellan EU och Ryssland på energiområdet. Parlamentet beklagar därför att toppmötet misslyckades med att nå en överenskommelse på detta område och betonar att principen om ömsesidigt beroende, insyn och ömsesidighet när det gäller tillträde till marknader, infrastruktur och investeringar bör vara grunden för fortsatta förhandlingar i syfte att undvika uppkomsten av oligopol på energimarknaderna och diversifiera EU:s energiförsörjning. Parlamentet uppmanar därför Ryssland att ratificera energistadgefördraget och att öka samarbetet om energibesparing och förnybara energier.

6.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av överenskommelserna om visumlättnader och återtagande i syfte att lätta på visumrestriktionerna vid resor för vissa kategorier av medborgare och underlätta utvisningen av immigranter som kommit illegalt till EU via Ryssland.

7.  Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att samarbeta med Ryssland som en viktig strategisk partner för att bevara freden, stabiliteten och säkerheten och för att bekämpa internationell terrorism och våldsbenägen extremism samt att behandla "mjuka" säkerhetsproblem som rör exempelvis miljö- och kärnkraftshot, narkotika, vapen, människohandel och gränsöverskridande organiserad brottslighet inom det europeiska grannskapet i samarbete med Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSSE) och andra internationella fora.

8.  Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om villkoren för kommissionens program omfattande 20 000 000 EUR för bistånd till socioekonomisk återhämtning i Norra Kaukasien som ytterligare ett tecken på EU:s och Rysslands vilja att samarbeta inom detta område.

9.  Europaparlamentet stöder båda parternas arbete för att intensifiera det praktiska samarbetet inom krisförvaltningen och understryker behovet av samarbete också för att stärka multilaterala icke-spridningsmekanismer.

10.  Europaparlamentet välkomnar det kommande finska ordförandeskapets förslag om att prioritera den nordliga dimensionen i det kommande programmet för ordförandeskapet i rådet. Parlamentet betonar att detta skulle kunna utgöra ett viktigt verktyg för att stärka partnerskapet mellan EU och Ryssland, för vilket konkreta förslag och projekt bör utarbetas med tillhörande finansieringsplan.

11.  Europaparlamentet beklagar att inga framsteg gjorts för att lösa konflikterna i Transnistrien och Södra Kaukasien inom samarbetsområdet för yttre säkerhet. Inga förbättringar har skett i Tjetjenien, och Ryssland har inte visat någon vilja att samarbeta med Vitryssland för att inleda en genuin demokratiseringsprocess i landet.

Människorättsdialogen

12.  Europaparlamentet erkänner vikten av de olika dialogerna för att samarbetet och partnerskapet mellan EU och Ryssland skall fungera bättre och framhäver särskilt behovet av en effektiv människorättsdialog.

13.  Europaparlamentet uppmanar även den ryska regeringen att i detta sammanhang medverka till att människorättsdialogen mellan EU och Ryssland intensifieras och se till att denna ges en avgörande roll i partnerskapet mellan EU och Ryssland samt tillåta att inhemska och internationella människorättsorganisationer och andra icke-statliga organisationer får verka fritt.

14.  Europaparlamentet noterar det österrikiska ordförandeskapets förklaring om resultaten av dialogen mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter, vilken ägde rum i mars 2006. Parlamentet välkomnar i detta avseende det österrikiska ordförandeskapets beslut att tillsätta utredningar om fall av försvinnanden och tortyr i Tjetjenien.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att som medlem av Europarådet förbättra villkoren för fångar och att hitta en lösning på advokaters svårigheter att få besöka vissa av fångarna. Europaparlamentet påpekar att fångar enligt den ryska strafflagen skall sitta fängslade nära sin hemort eller nära den plats där rättegången ägt rum, såsom skedde med fångarna Mikhail Khodorkovsky och Platon Lebedev.

16.  Europaparlamentet uppmanar parterna att förstärka människorättsdialogen i det nya avtalet till ett välstrukturerat instrument med mer insyn som är inriktat på en gemensam människorättspolitik efter det att partnerskaps- och samarbetsavtalet gått ut.

17.  Europaparlamentet förväntar sig att den nuvarande versionen av partnerskaps- och samarbetsavtalet som går ut 2007 och som också är inriktat på mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter kommer att tjäna som grund för det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet välkomnar den överenskommelse som nåddes vid toppmötet om att det nuvarande avtalet skall gälla tills det nya avtalet träder i kraft.

18.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att i egenskap av ordförande för G8-gruppen och ordförande för Europarådets ministerutskott ta sitt ansvar för att åstadkomma konkreta resultat för att ytterligare utveckla öppna och tillförlitliga ekonomiska förbindelser och uppnå stabilitet, säkerhet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

o
o   o

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands president samt regering, OSSE och Europarådet.

(1) EGT L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) EUT C 98 E, 23.4.2004, s. 182.
(3) EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 224.

Senaste uppdatering: 12 december 2006Rättsligt meddelande