Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2587(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0331/2006

Rozpravy :

PV 14/06/2006 - 9
CRE 14/06/2006 - 9

Hlasování :

PV 15/06/2006 - 9.10
CRE 15/06/2006 - 9.10

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0273

Přijaté texty
PDF 106kWORD 74k
Čtvrtek 15. června 2006 - Štrasburk Konečné znění
Nárůst rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě
P6_TA(2006)0273B6-0330, 0331, 0332 a 0333/2006

Usnesení Evropského parlamentu o nárůstu rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě

Evropský parlament ,

-   s ohledem na mezinárodní nástroje pro lidská práva, které zakazují rasovou a etnickou diskriminaci, a zejména na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), které podepsaly všechny členské státy EU a mnoho ostatních zemí,

-   s ohledem na články 2, 6, 7 a 29 Smlouvy o Evropské unii a článek 13 Smlouvy o ES, které EU i členské státy zavazují k dodržování lidských práv a základních svobod a jež Evropě poskytují prostředky k boji proti rasismu, xenofobii a diskriminaci,

-   s ohledem na Listinu základních práv EU, zejména na článek 21 této Listiny,

-   s ohledem na činnosti Evropské unie v boji proti rasismu, xenofobii, antisemitismu a homofobii a zejména na antidiskriminační směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1) , a směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(2) , i na návrh rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii(3) ,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o rasismu, xenofobii, antisemitismu, homofobii, ochraně menšin, antidiskriminačních politikách a situaci Romů v EU,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že rasismus, xenofobie, antisemitismus, homofobie a protiromské nálady jsou motivovány iracionálními důvody a bývají někdy spojovány se sociální marginalizací nebo s vyloučením, nezaměstnaností i s odmítáním chápat rozmanitost v naší společnosti jako zdroj bohatství,

B.   vzhledem k tomu, že v několika členských státech došlo k násilným činům nebo vraždám, jejichž motivem byla rasistická, xenofobní a antisemitská nenávist, zatímco uvnitř i vně EU nadále existují další přímé i nepřímé formy rasismu, xenofobie, antisemitismu i homofobie,

C.   vzhledem k tomu, že ruské orgány zakázaly pochod za rovnost a toleranci lesbických osob, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT), který byl naplánován na 27. května 2006 v Moskvě, a porušily tak právo na mírumilovné shromáždění a demonstraci, které zaručuje EÚLP, v situaci, kdy politické i náboženské orgány byly zapojeny do očerňování a podněcovaly k násilným činům, ke kterým následně došlo a účastnily se jich,

D.   vzhledem k tomu, že politické osobnosti na evropské, národní i regionální úrovni musí sloužit za příklad a podporovat toleranci, porozumění, respekt a mírumilovné soužití,

E.   vzhledem k tomu, že některé politické strany, včetně těch, které jsou v mnoha zemích u moci, nebo jsou významně zastoupeny na místní úrovni, úmyslně zařadily záležitosti spojené s rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou a homofobní netolerancí na čelná místa svého programu, což politickým vůdcům umožňuje, aby používali rétoriku, jež podněcuje k rasové a jiné nenávisti a rozdmýchává extremismus ve společnosti,

F.   vzhledem k tomu, že člen polské vládní strany vyzýval v souvislosti s plánovaným pochodem za práva gayů ve Varšavě k otevřenému homofobnímu násilí,

G.   vzhledem k tomu, že členské státy přijaly různá opatření proti politickým stranám, které propagují programy a činnosti, jež jsou v rozporu s hodnotami zaručenými Evropskou úmluvou o lidských právech, včetně odejmutí veřejného financování,

H.   vzhledem k tomu, že během fotbalových zápasů dochází k odsouzeníhodným a vážným rasistickým incidentům a že existují obavy, aby k podobným událostem nedošlo také během současného mistrovství světa,

I.   vzhledem k tomu, že školy, zejména základní, jsou velmi důležitým místem umožňujícím ovlivňovat kladným způsobem myšlení a bojovat proti budoucím rasistickým postojům a předsudkům a vzhledem k tomu, že politici by měli věnovat dostatečnou pozornost výhodám vyplývajícím ze setkávání různých sociálních a etnických skupin ve státních základních školách,

J.   vzhledem k tomu, že média mají důležitý a významný vliv na to, jak veřejnost vnímá rasisticky motivované násilí a že v některých členských státech mají média tendenci popisovat násilí jednostranně a předpojatě, a šířit tak nesprávné informace o rasismu a xenofobii,

K.   vzhledem k tomu, že existuje velké množství webových stránek, které jsou hlavním zdrojem informací o rasistických skupinách a skupinách, jež podněcují k nenávisti, je třeba se zamyslet nad tím, jak tento problém řešit, aniž by byla porušena svoboda projevu,

L.   vzhledem k tomu, že policejní a soudní systémy v členských státech hrají zásadní roli při stíhání a prevenci rasově motivovaného násilí; avšak vzhledem k tomu, že se jim někdy nedaří občany proti rasově motivovanému násilí chránit a odradit extrémisty před tím, aby takové trestné činy páchali, měly by členské státy posoudit, zda jejich policejní síly a soudní systémy netrpí "institucionálním rasismem" a vzhledem k tomu, že v některých zemích se policejní násilí konkrétně zaměřuje na etnické, rasové a sexuální menšiny a přímo porušuje jejich svobodu shromažďování,

M.   vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek statistických údajů o rasismu, xenofobii, antisemitismu a homofobii v členských státech, a zejména o násilí a diskriminaci, které jsou s těmito jevy spojeny,

N.   vzhledem k tomu, že po pěti letech jednání Rada stále nepřijala návrh Komise na rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii, což vedlo Komisi k tomu, že pohrozila jeho stažením a vzhledem k tomu, že by tento nástroj byl užitečný k vyhledávání a trestání pachatelů rasově motivovaných trestných činů,

O.   vzhledem k tomu, že čtyři členské státy – Německo, Lucembursko, Rakousko a Finsko – stanuly před Evropským soudním dvorem, protože nedodržely požadavky směrnice 2000/43/ES,

1.   lituje skutečnosti, že Rada nebyla schopna přijmout výše uvedený návrh Rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii a naléhavě žádá nastávající finské předsednictví Rady, aby na něm opět začalo pracovat, a Radu, aby dosáhla dohody o explicitním rozšíření tohoto rozhodnutí na homofobní, antisemitské, islamofobní a další typy trestných činů motivovaných fóbií nebo nenávistí na základě etnické, rasové nebo náboženské příslušnosti či sexuální orientace nebo jiných iracionálních pohnutek; vyzývá členské státy, aby posílily opatření trestního práva zaměřené na sbližování trestů za tyto trestné činy po celé EU; naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby účinně prováděly antidiskriminační směrnice, a Komisi, aby postavila před Soudní dvůr ty členské státy, které tak neučiní, a také aby do poloviny roku 2007 navrhla nové legislativní nástroje, které by zahrnovaly všechny důvody pro diskriminaci uvedené v článku 13 Smlouvy o ES a které by měly stejné zaměření jako směrnice 2000/43/ES;

2.   rozhodně odsuzuje všechny rasistické útoky a projevy nenávisti, naléhá na všechny vnitrostátní orgány, aby učinily vše, co je v jejich silách a potrestaly viníky a bojovaly proti beztrestnosti těchto útoků; vyjadřuje solidaritu všem obětem těchto útoků a jejich rodinám; mezi takové útoky patří:

   - úkladná vražda černé ženy malijské národnosti a belgického dítěte, jehož byla chůvou, kterou 12. května 2006 spáchal v Antverpách mladý belgický pravicový extremista poté, co těsně předtím vážně zranil ženu tureckého původu, když se ji pokoušel zabít;
   - vražda šestnáctiletého chlapce v lednu 2006 a sedmnáctiletého chlapce v dubnu 2006 v Bruselu, Evropský parlament vyjadřuje rozhořčení nad tím, jak některá média o těchto vraždách informovala, což v očích široké veřejnosti často vedlo k nepodložené kriminalizaci celých komunit;
   - únos, mučení a vražda Ilana Halimiho, které v únoru letošního roku spáchal ve Francii gang dvaceti dvou osob různých původů; Evropský parlament je hluboce znepokojen antisemitským rozměrem tohoto trestného činu;
   - vražda Chaïba Zehafa, ke které došlo v březnu 2006 ve Francii kvůli jeho etnickému původu;
   - brutální útok na německého občana etiopského původu Kevina K., ke kterému došlo dne 9. ledna 2006 ve vesnici Poemmelte v Sasku-Anhaltsku převážně z rasového důvodu;
   - strašné mučení a vražda Gisberty, transsexuála, který žil v portugalském městě Oporto, k nimž došlo v únoru 2006, a spáchala je skupina mladistvých v pubertálním a předpubertálním věku;
   - útok na Michaela Schudricha, polského vrchního rabína, k němuž došlo ve Varšavě, i prohlášení vedoucího člena Ligy polských rodin, který podněcoval k násilí proti osobám LGBT v souvislosti s pochodem za toleranci a rovnost;
   - útok proti Fernandovi Ujiguiletemu, portugalskému občanovi guinejského původu, k němuž došlo dne 8. dubna 2006 ve španělské obci Castellar del Vallès; v důsledku tohoto rasově motivovaného útoku byl pan Ujiguilete několik dní hospitalizován,
   - rostoucí počet rasistických útoků, pokřiků a popěvků, které se objevují na fotbalových stadionech u stoupenců neonacistické ideologie,

3.   vítá skutečnost, že masových demonstrací v Antverpách a Paříži, které vyjadřovaly hrůzu veřejnosti z výše uvedených činů a veřejnou podporu boji proti rasismu, xenofobii a antisemitismu, se zúčastnily tisíce lidí; dále vítá demonstrace za toleranci v Polsku a zejména vlídné přijetí, jaké se dostalo pochodu gayů ve Varšavě;

4.   je vážně znepokojen všeobecným nárůstem rasistické, xenofobní, antisemitské a homofobní netolerance v Polsku, jež je zčásti živena náboženskými platformami jako je Radio Maryja, které kvůli jeho antisemitské rétorice kritizuje i Vatikán; věří, že by EU měla přijmout vhodná opatření k vyjádření svých obav a zejména by se měla zabývat účastí Ligy polských rodin ve vládě, protože její vůdci podněcují občany k nenávisti a násilí; připomíná Polsku jeho závazky a povinnosti vyplývající ze Smluv a zejména čl. 6 Smlouvy o EU a možné sankce, pokud by tyto smlouvy nedodržovalo; naléhavě vyzývá polskou vládu, aby v tomto kontextu znovu zvážila zrušení úřadu zmocněnce vlády pro rovné postavení žen a mužů; žádá Středisko pro sledování rasismu a xenofobie, aby provedlo průzkum týkající se vznikajícího ovzduší rasové, xenofobní a homofobní netolerance v Polsku a Komisi, aby ověřila, zda jsou činy a prohlášení polského ministra školství v souladu s článkem 6 Smlouvy o EU;

5.   rozhodně odsuzuje rozhodnutí ruských orgánů zrušit první pochod gayů v Moskvě plánovaný na 27. května 2006 i skutečnost, že nezajistily bezpečnost mírumilovných demonstrantů a aktivistů za lidská práva a připomíná ruským orgánům, že svoboda shromažďování je základním lidským právem zaručeným článkem 31 ústavy Ruské federace; vyjadřuje hluboké znepokojení nad úlohou, jakou hráli ruští politici a náboženské organizace při podněcování k násilí a nenávisti proti osobám LGBT; vyjadřuje naději, že se podobné události nebudou v budoucnu opakovat a vyzývá ruské orgány, aby povolily pochod gayů v roce 2007 a aby zajistily bezpečnost jeho účastníků;

6.   je hluboce zklamán, že se vedoucím představitelům EU nepodařilo tuto záležitost projednat během vrcholné schůzky EU–Rusko, která se konala dne26. května 2006;

7.   je stejně tak zklamán nezdarem schůzky předsedy Barrosa a komisařů Frattiniho a Špidly s evropskými náboženskými vůdci dne 30. května 2006 za účelem odsouzení aktivní účasti ruských ortodoxních kněží na násilném neonacistickém pochodu zaměřeném proti homosexuálům konaném v Moskvě dne 27. května 2006;

8.   vyjadřuje svůj údiv a znepokojení nad reakcí předsedy Parlamentního shromáždění Rady Evropy k událostem v Moskvě, když poblahopřál Rusku ke zprávě o stavu lidských práv místo toho, aby odsoudil porušení základních lidských práv, ke kterému došlo dne 27. května 2006;

9.   vyzývá zástupce EU, aby na nadcházející vrcholné schůzce G8 předložili otázku lidských práv v Rusku, a zejména práva na mírumilovné demonstrace, jako naléhavou záležitost;

10.   vyzývá orgány Evropské unie, členské státy a všechny evropské demokratické politické strany, aby odsoudily veškerou netoleranci a podněcování k rasové nenávisti, jakož i veškeré obtěžování nebo rasové násilí;

11.   lituje, že v několika členských státech roste podpora extremistických stran a skupin s jasným xenofobním, rasistickým, antisemitským a homofobním programem, z nichž některé nedávno vstoupily do vlády v Polsku, a vyjadřuje potřebu zabývat se kořeny tohoto jevu, jako je např. sociální marginalizace, vyloučení a nezaměstnanost;

12.   naléhavě žádá všechny členské státy, aby alespoň předvídaly možnost zrušení veřejného financování politických stran, které nedodržují lidská práva a základní svobody, demokracii a právní stát, jak je uvedeno v Evropské úmluvě o lidských právech a Listině základních práv EU, a vyzývá ty, které již takovou možnost mají, aby ji neprodleně využily;

13.   žádá členské státy, aby na všech úrovních a ve všech odvětvích, zejména v médiích a ve školách zahájily kampaně a projekty na podporu kulturní rozmanitosti jako formy bohatství a hospodářské dynamiky, na podporu rovnosti pohlaví, boje proti diskriminaci, podporu tolerance, dialogu a integrace, například v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) a Evropského roku mezikulturního dialogu (2008);

14.   vyzývá členské státy, aby se řádně věnovaly boji proti rasismu, sexismu, xenofobii a homofobii, a to jak v rámci svých vzájemných vztahů, tak v rámci dvoustranných vztahů se třetími zeměmi;

15.   vyzývá Komisi, aby spolu se vznikající integrační politikou nadále rozvíjela také antidiskriminační politiku; domnívá se, že k tomu, aby bylo dosaženo rovnosti, je třeba se důkladně zaměřit na integraci a další nelegislativní opatření, jako je podpora spolupráce a účasti;

16.   zdůrazňuje, že je třeba podporovat protirasistické a protixenofobní iniciativy v souvislosti se současným mistrovstvím světa ve fotbalu, které se koná v Německu, a žádá orgány, aby důkladně sledovaly, stíhaly a odsuzovaly pachatele rasistických činů;

17.   připomíná, že jedním z prostředků efektivního boje proti rasismu a xenofobii je řádná a jasná definice a statistika těchto jevů, zejména co se týče rasově a xenofobně motivovaného násilí, jak již bylo zdůrazněno ve zprávě Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie z roku 2005, která zdůrazňuje, že například v Itálii, Portugalsku a Řecku neexistují statistiky zaznamenávající rasově motivované násilí;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, Radě Evropy a vládě Ruské federace.

(1) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(3) Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s. 269.

Poslední aktualizace: 12. prosince 2006Právní upozornění