Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0264(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0217/2006

Indgivne tekster :

A6-0217/2006

Forhandlinger :

PV 03/07/2006 - 15
CRE 03/07/2006 - 15

Afstemninger :

PV 04/07/2006 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0291

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 75k
Tirsdag den 4. juli 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Cabotagesejlads og international trampfart *
P6_TA(2006)0291A6-0217/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport og ændring af forordning (EF) nr. 1/2003 med henblik på udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte cabotagesejlads og international trampfart (KOM(2005)0651 - C6-0046/2006 - 2005/0264(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0651)(1) ,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 83, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0046/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0217/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 3
(3)  Gruppefritagelsen for linjekonferencer i forordning (EØF) nr. 4056/86 indebærer, at aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem alle eller nogle af en eller flere linjekonferencers medlemmer er fritaget fra forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, på bestemte betingelser. Begrundelsen for gruppefritagelsen er hovedsagelig, at konferencerne formodes at medføre stabilitet og dermed sikrer eksportørerne pålidelige ydelser, som ikke kan opnås med mindre restriktive midler. Ved en indgående undersøgelse af denne branche har Kommissionen dog påvist, at linjefart ikke er enestående, da dens omkostningsstruktur ikke adskiller sig væsentligt fra andre branchers. Der er derfor ikke noget belæg for, at denne branche behøver at være beskyttet mod konkurrence.
(3)  Gruppefritagelsen for linjekonferencer i forordning (EØF) nr. 4056/86 indebærer, at aftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem alle eller nogle af en eller flere linjekonferencers medlemmer er fritaget fra forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, på bestemte betingelser. Begrundelsen for gruppefritagelsen er hovedsagelig, at konferencerne formodes at medføre stabilitet og dermed sikrer eksportørerne pålidelige ydelser, som ikke kan opnås med mindre restriktive midler. En grundig undersøgelse af industrien, som Kommissionen har gennemført, har vist, at linjeskibsfarten i dag er meget konkurrencedygtig, og at intet tyder på, at industrien bør beskyttes mod konkurrence. Nytten af at udveksle oplysninger blandt aktørerne i sektoren anerkendes dog i betragtning af den aktuelle konkurrence på verdensmarkedet, den rivende udvikling, de høje omkostninger og risikoen forbundet med investeringer i linjeskibsfarten.
Ændring 2
BETRAGTNING 9
(9)  Udelukkelse af rent tekniske aftaler fra forbuddet i traktatens artikel 81, stk. 1, og proceduren for behandling af eventuelle lovkonflikter er også overflødige. Disse bestemmelser bør derfor også ophæves.
(9)  Med henblik på at fremme transaktioner i sektoren vil de retningslinjer, der udstedes i henhold til artikel 1, stk. 2a, omfatte vejledning i spørgsmål, der vedrører tekniske aftaler som omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 4056/86.
Ændring 3
BETRAGTNING 10
(10)  På baggrund af ovenstående bør forordning (EØF) nr. 4056/86 helt ophæves.
(10)  På baggrund af ovenstående bør forordning (EØF) nr. 4056/86 helt ophæves, og gruppefritagelsen for linjekonferencer vil træde i kraft efter en overgangsperiode på to år fra datoen denne forordnings ikrafttræden.
Ændring 4
BETRAGTNING 10 A (ny)
(10a) Da anvendelsen af denne forordning giver anledning til en lovkonflikt, hvad angår nogle medlemsstaters deltagelse i UNCTAD-linjekonferencernes adfærdskodeks, henstilles det til medlemsstaterne at trække sig ud af denne, uden at det dog kan pålægges dem. Der er på grund af denne situation behov for at indføre en præcis procedure for behandling af de internationale lovkonflikter, der vil kunne opstå. Efter ophævelse af bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 4056/86 vil det retsgrundlag, der giver Kommissionen beføjelse til at træffe foranstaltninger efter bemyndigelse fra Rådet på dette område blive opretholdt, jf. EF-traktatens artikel 300.
Ændring 22
BETRAGTNING 10 B (ny)
(10b) For at skabe retssikkerhed for linjefartssektoren udarbejder Kommissionen i tæt samarbejde med aktørerne og efter høring af Europa-Parlamentet retningslinjer inden for rammerne af traktatens artikel 81og 82 inden udløbet af overgangsperioden.
Ændring 5
BETRAGTNING 11 OG 12
(11)  Linjekonferencer er tilladt i flere jurisdiktioner, men som det er tilfældet inden for andre sektorer anvendes konkurrencereglerne ikke på samme måde overalt i verden. Da linjeskibsfarten er international, vil Kommissionen tage initiativ til at fremskynde afskaffelsen af fritagelsen for prisfastsættelse for linjekonferencer, der eksisterer andre steder, og samtidig opretholde fritagelsen for driftssamarbejde mellem linjerederier, der indgår i konsortier og alliancer, i overensstemmelse med OECD-sekretariatets henstillinger i 2002.
(11)  Linjekonferencer er tilladt i flere jurisdiktioner, men som det er tilfældet inden for andre sektorer anvendes konkurrencereglerne ikke på samme måde overalt i verden. Da linjeskibsfarten er international, vil Kommissionen tage initiativ til at fremskynde afskaffelsen af fritagelsen for prisfastsættelse for linjekonferencer, der eksisterer andre steder. Samtidig vil fritagelsen for driftssamarbejde mellem linjerederier, der indgår i konsortier og alliancer, i overensstemmelse med OECD-sekretariatets henstillinger i 2002 blive opretholdt .
(12)  Cabotagesejlads og international trampfart er udelukket fra reglerne om anvendelse af traktatens artikel 81 og 82, som oprindelig blev fastlagt i forordning (EØF) nr. 4056/86 og senere i forordning (EF) nr. 1/2003. De er for øjeblikket de eneste sektorer, der fortsat skal udelukkes fra Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser på konkurrenceområdet. Manglen på effektive håndhævelsesbeføjelser for disse sektorer er en lovgivningsmæssig brist.
udgår
Ændring 6
BETRAGTNING 12 A (ny)
(12a) Kommissionen vil sammen med retningslinjerne forelægge Europa-Parlamentet en klar oversigt over holdningerne i tredjelande (Kina, USA, Canada, Japan, Singapore og Indien) til EU's nye politik om linjefart (accept, tilpasning, modstand, negative virkninger m.m.) samt deres vilje til at tilpasse deres egne systemer.
Ændring 7
BETRAGTNING 12 B (ny)
(12b) Eftersom medlemsstaterne eventuelt skal tilpasse deres internationale forpligtelser som følge af afskaffelsen af linjekonferencesystemet, bør bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4056/86 om gruppefritagelsen for linjekonferencer fortsat finde anvendelse på linjekonferencer, som opfylder kravene i forordning (EØF) nr. 4056/86 på ikrafttrædelsesdatoen for denne forordning i en overgangsperiode.
Ændring 8
BETRAGTNING 12 C (ny)
(12c) UNCTAD's kodeks synes ikke længere at spille en vigtig rolle i den internationale linjefartsektor. Kravet om, at medlemsstaterne skal forkaste kodeksen bør derfor ikke være en hindring for revisionen af Fællesskabets konkurrencesystem for linjekonferencer. Kommissionen bør imidlertid grundigt undersøge de kommercielle og politiske følger af en sådan forkastelse.
Ændring 9
BETRAGTNING 13 A (ny)
(13a) Cabotagesejlads og international trampfart har hidtil været undtaget fra bestemmelserne om gennemførelse af traktatens artikel 81 og 82, som oprindeligt blev fastlagt i forordning (EØF) nr. 4056/86 og senere i forordning (EF) nr. 1/2003. De er i øjeblikket de eneste sektorer, der stadig er udelukket fra Fællesskabets gennemførelsesbestemmelser på konkurrenceområdet. Manglen på effektive håndhævelsesbeføjelser for konkurrencen inden for cabotagesejlads og international trampfart er en lovgivningsmæssig brist.
Ændring 10
BETRAGTNING 15 A (ny)
(15a) Før ophævelsen af især artikel 32 i forordning (EF) nr. 1/2003 bør ændringen af forordning (EF) nr. 1/2003 ledsages af vedtagelsen af retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82 på trampfartsektoren med henblik på at skabe retssikkerhed og tage hensyn til de særlige forhold i denne sektor, navnlig pooling-aftaler. Disse retningslinjer bør udstedes i tæt samarbejde med aktørerne og efter høring af Europa-Parlamentet.
Ændring 11
BETRAGTNING 16
(16)  Da medlemsstaterne måske skal tilpasse deres internationale forpligtelser på grund af afskaffelsen af konferencesystemet, bør bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 4056/86 om gruppefritagelse for linjekonferencer fortsat gælde i en overgangsperiode for konferencer, der på nærværende forordnings ikrafttrædelsestidspunkt opfylder kravene i forordning (EØF) nr. 4056/86 -
udgår
Ændring 12
BETRAGTNING 16 A (ny)
(15a) I denne forbindelse bør Kommissionen undersøge, om det er nødvendigt at ændre eller ophæve anden fællesskabslovgivning såsom Rådets forordning (EØF) nr. 954/79 af 15. maj 1979 om medlemsstaternes ratifikation eller tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention om en kodeks for linjekonferencer 1 eller Rådets forordning (EØF) nr. 4055/86 af 22. december 1986 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser på søtransportområdet 2 .
________________
1 EFT L 121 af 17.5.1979, s. 1.
2 EFT L 378 af 31.12.1986, s. 1.
Ændring 13
ARTIKEL 1, STK. 2 A (NYT)
Kommissionen vedtager retningslinjer før udløbet af overgangsperioden. Retningslinjerne skal blandt andet omfatte vejledning på det område, der behandles i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 4056/86, indtil dens ophævelse. I retningslinjerne skal der desuden tages særligt hensyn til de små og mellemstore rederier og de rederier, som udfører specialiserede tjenester.
Ændring 14
ARTIKEL 2
Artikel 32 i forordning (EF) nr. 1/2003 ophæves.
Artikel 32 i forordning (EF) nr. 1/2003 ophæves.
Kommissionen vedtager retningslinjer for anvendelse af traktatens artikel 81 og 82 på trampfartsektoren før den dato, hvor artikel 32 i forordning (EF) nr. 1/2003 ophæves.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 23. januar 2007Juridisk meddelelse