Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/0298(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0236/2006

Ingivna texter :

A6-0236/2006

Debatter :

PV 05/07/2006 - 15
CRE 05/07/2006 - 15

Omröstningar :

PV 06/07/2006 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0310

Antagna texter
PDF 63kWORD 52k
Torsdagen den 6 juli 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kommissionens genomförandebefogenheter (förfaranden) *
P6_TA(2006)0310A6-0236/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om utkastet till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10126/1/2006 – C6-0190/2006 – 2002/0298(CNS))

(Samrådsförfarandet – förnyat samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 202 tredje strecksatsen,

–   med beaktande av artikel I–36 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa(1) ,

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (10126/1/2006)(2) ,

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2002)0719)(3) och det ändrade förslaget (KOM(2004)0324)(4) ,

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 2 september 2003(5) ,

–   med beaktande av artikel 202 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet på nytt (C6–0190/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0236/2006), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet ber sitt behöriga utskott att undersöka huruvida det skulle vara lämpligt att ändra arbetsordningen, särskilt artikel 81, för att parlamentet skall kunna utöva sina rättigheter enligt det nya rättsliga förfarandet med kontroll under bästa möjliga förutsättningar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 310, 16.12.2004, s. 1.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(4) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(5) EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 82.

Senaste uppdatering: 23 januari 2007Rättsligt meddelande