Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0204(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0186/2006

Pateikti tekstai :

A6-0186/2006

Debatai :

PV 05/07/2006 - 16
CRE 05/07/2006 - 16

Balsavimas :

PV 06/07/2006 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0313

Priimti tekstai
PDF 126kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2006 m. liepos 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tarpusavio keitimosi informacija prieglobsčio ir imigracijos klausimais tvarka *
P6_TA(2006)0313A6-0186/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, tvarkos nustatymo (KOM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (KOM(2005)0480)(1) ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6-0335/2005),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 41 straipsnio 4 dalį ir 35 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6–0186/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   prašo Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) Ši nauja procedūra turėtų veikti dviem lygiais: valstybių narių administracijos informuoja viena kitą per tinklą, kokių priemonių valstybė ėmėsi prieglobsčio ir imigracijos srityse, o politinės valdančios institucijos rengia nuolatines diskusijas šiose srityse Europos lygiu.
Pakeitimas 2
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Keitimosi informacija tvarka turėtų būti grindžiama solidarumo, skaidrumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais;
(4)  Keitimosi informacija tvarka turėtų būti grindžiama solidarumo, skaidrumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais ir ji turėtų užtikrinti darnų bei koordinuotą prieglobsčio ir imigracijos traktavimą valstybėse narėse.
Pakeitimas 3
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
4a. Šios tvarkos nustatymas padėtų supaprastinti, racionalizuoti ir pergrupuoti Bendrijos sistemas, struktūras ir tinklus prieglobsčio ir imigracijos srityse.
Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Siekiant veiksmingumo ir prieinamumo internetinis tinklas turėtų būti esminis keitimosi informacija apie nacionalines priemones prieglobsčio ir imigracijos srityse tvarkos elementas.
(5)  Siekiant veiksmingumo ir prieinamumo Komisijos tvarkomas tinklas, kuri užtikrina, kad jis būtų saugus ir konfidencialus, internetinis tinklas turėtų būti esminis keitimosi informacija apie nacionalines priemones prieglobsčio ir imigracijos srityse tvarkos elementas.
Pakeitimas 5
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Kadangi valstybės narės negali pakankamai veiksmingai įgyvendinti šio sprendimo tikslų, t. y. užtikrinti keitimąsi informacija ir konsultavimąsi tarp valstybių narių, ir todėl siekiant numatytos veiklos rezultato šį tikslą sėkmingiau galima pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali imtis priemonių pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis sprendimas apima tik tuos veiksmus, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti;
(7)  Kadangi valstybės narės negali pakankamai veiksmingai įgyvendinti šio sprendimo tikslų, t. y. užtikrinti keitimąsi informacija, pagerinti koordinavimą ir konsultavimąsi tarp valstybių narių, ir todėl siekiant numatytos veiklos rezultato šį tikslą sėkmingiau galima pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali imtis priemonių pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje pateiktą proporcingumo principą, šiuo sprendimu nėra siekiama daugiau, nei yra būtina, norint įgyvendinti tuos tikslus.
Pakeitimas 6
1 straipsnis
Šis sprendimas nustato keitimosi informacija, susijusia su nacionalinėmis priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityje, tvarką naudojantis internetinu tinklu; ši tvarka leistų keistis nuomonėmis apie tokias priemones .
Šis sprendimas nustato keitimosi informacija, susijusia su nacionalinėmis priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityje, tvarką naudojantis internetinu tinklu. Ši tvarka sudarys sąlygas Taryboje nuolat keistis nuomonėmis apie priemones, kurios darytų didelį poveikį keliose valstybėse narėse arba Bendrijos lygiu, ir ne tik administracijos lygiu, bet ir politiniu lygiu Taryboje .
Pakeitimas 7
2 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis ir a punktas
1.  Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie toliau nurodytas priemones, kurių jos ketina imtis prieglobsčio ir imigracijos srityse, jei manoma, kad šios priemonės gali turėti įtakos kitoms valstybėms narėms arba visai Bendrijai:
1.  Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie toliau nurodytas priemones, kurių jos ketina imtis arba kurių jau ėmėsi prieglobsčio ir imigracijos srityse, jei manoma, kad šios priemonės gali turėti įtakos kitoms valstybėms narėms (pavyzdžiui, nukreipti migracijos srautus į kitą valstybę narę arba iš jos) arba visai Bendrijai:
a) teisės aktų projektus (vėliausiai – pateikiant juos priimti ); ir
a) teisės aktus (vėliausiai – jų priėmimo metu arba tuojau po to ); ir
Pakeitimas 10
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie priemones, kurios susijusios su teisėta imigracija ir kova su nelegalia imigracija, kurios gali turėti didelės įtakos kitoms valstybėms narėms vėliausiai tuomet, kai jos pateikiamos tvirtinti.
Pakeitimas 11
2 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms:
Išbraukta.
Pakeitimas 12
2 straipsnio 2 dalies a punktas
(a)  Galutinius priemonių, nurodytų 1 dalies a punkte, tekstus jų priėmimo metu arba tuoj po priėmimo;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
2 straipsnio 2 dalies b punktas
(b)  Galutinius priemonių, nurodytų 1 dalies b punkte, tekstus tada, kai valstybė narė išreiškia savo sutikimą jų laikytis arba tuoj po to.
išbraukta
Pakeitimas 14
2 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis ir a punktas
3.  Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie toliau nurodytus sprendimus, jei manoma, kad šios priemonės gali turėti įtakos kitoms valstybėms narėms arba visai Bendrijai:
3.  Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie toliau nurodytus sprendimus, jei manoma, kad šios priemonės gali turėti įtakos kitoms valstybėms narėms (pavyzdžiui, nukreipti migracijos srautus į kitą valstybę narę arba iš jos) arba visai Bendrijai:
a)  G alutinius teismų sprendimus, kuriais taikomos arba aiškinamos nacionalinės teisės priemonės prieglobsčio arba imigracijos srityse tuo metu, kai jie yra skelbiami arba tuoj po paskelbimo; ir
a) g alutinius nacionalinių ir tarptautinių teismų, sprendimus, įskaitant nustatančius precedentą, kuriuo taikomos arba aiškinamos nacionalinės teisės priemonės arba tarptautiniai susitarimai prieglobsčio arba imigracijos srityse, tuo metu, kai jie yra skelbiami arba tuojau po paskelbimo; ir
Pakeitimas 15
2 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija arba valstybė narė gali paprašyti papildomos informacijos dėl tam tikros priemonės arba sprendimo , apie kurį valstybė narė pranešė per tinklą. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė pateikia papildomos informacijos dėl šios priemonės arba sprendimo per dvi savaites po prašymo pateikimo per tinklą. Papildoma informacija pateikiama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms per tinklą.
5.  Komisija arba valstybė narė gali paprašyti papildomos informacijos apie tam tikrą priemonę ar sprendimą , apie kurį valstybė narė pranešė per tinklą. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė pateikia papildomos informacijos per keturias savaites po prašymo pateikimo per tinklą. Papildoma informacija pateikiama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms per tinklą.
Pakeitimas 16
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a. (5a) Kiekviena valstybė narė ir (arba) Komisija gali prašyti suteikti informacijos apie priemones, apie kurias kita valstybė narė iš anksto nepranešė, jei ji mano, kad šios priemonės gali turėti poveikį prašančios suteikti informaciją valstybės migracijos srautams arba, apskritai, Bendrijai.
Pakeitimas 17
2 straipsnio 6 dalis
6.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kiekvienos priemonės arba sprendimo teksto , kurį ji perduoda per tinklą, santrauką galima perskaityti oficialia Bendrijos kalba , išskyrus tos valstybės oficialią kalbą. Šioje santraukoje turi būti bent jau surašyti šios priemonės arba sprendimo tikslai ir taikymo sritis, pagrindinės nuostatos ir poveikio, kurį ji (jis) gali turėti kitoms valstybėms narėms arba visai Bendrijai, įvertinimas.
6.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad priemonės ir sprendimai , kuriuos ji perduoda per tinklą, būtų prieinami viena iš trijų dažniausiai vartojamų oficialių Bendrijos kalbų , išskyrus tos valstybės oficialią kalbą.
Pakeitimas 18
4 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija yra atsakinga už tinklo plėtojimą ir valdymą, įskaitant tinklo struktūrą ir turinį bei prieigą prie jo. Tinkle įdiegtos atitinkamos priemonės, garantuojančios jo konfidencialumą.
2.  Komisija yra atsakinga už tinklo plėtojimą ir valdymą, įskaitant tinklo struktūrą ir turinį bei prieigą prie jo. Tinkle turi būti įdiegtos atitinkamos priemonės, užtikrinančios bet kokios jame esančio informacijos ar jos dalies konfidencialumą.
Pakeitimas 30
4 straipsnio 2a dalis (nauja)
Visuomenei turi būti prieinami teisės aktai, jau priimti kiekvienos valstybės narės ir skelbiami tinkle, taip pat galutiniai nacionalinių ir tarptautinių teismų sprendimai.
Pakeitimas 20
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Nustatydamos keitimosi tarpusavyje informacija tvarką, valstybės narės pateikia duomenis apie esamus teisės aktus, tokiu būdu sukurdamos bazinį "duomenų banką" .
Pakeitimas 21
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Turi būti numatyta specifinė tinklo funkcija, kuria naudodamosi valstybės narės gali vienai ar kelioms valstybėms narėms ir (arba) Komisijai pateikti prašymą gauti konkrečią informaciją, susijusią su šio sprendimo sritimis .
Pakeitimas 22
4 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b. Tinkle turi būti numatyta speciali funkcija, sudaranti galimybę automatiniu būdu išversti prijungties būdu rodomą informaciją į visas oficialias Bendrijos kalbas arba bent į dažniausiai vartojamas kalbas, tokiu būdu sudarant galimybę geriau suprasti dokumentus.
Pakeitimas 23
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a. Europos Parlamente jo nariams turi būti sukurta saugi priegos prie tinklo vieta.
Pakeitimas 24
5 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija gali savo iniciatyva arba valstybės narės reikalavimu surengti pasikeitimą nuomonėmis su valstybių narių ekspertais dėl tam tikros nacionalinės priemonės, pateiktos pagal šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius. Valstybė narė, kurios priemonė yra aptariama, yra atstovaujama pasikeitimo nuomonėmis renginyje.
1.  Komisija du kartus per metus pateikia ataskaitą, kurioje apibendrina valstybių narių pateiktą informaciją. Rengdama šią ataskaitą Komisija gali papildomai konsultuotis su valstybėmis narėmis. Ataskaita perduodama Europos Parlamentui ir atitinkamoms Tarybos institucijoms, kad padėtų politinėms valdžios institucijoms keistis nuomonėmis.
Pakeitimas 25
5 straipsnio 2 dalis
2.  Šio pasikeitimo nuomonėmis tikslas yra nustatyti visiems svarbius klausimus.
Išbraukta.
Pakeitimas 26
6 straipsnio 1 dalis
Komisija vertina sistemos veikimą praėjus 3 metams po šio sprendimo įsigaliojimo ir reguliariai po to.
Komisija vertina sistemos veikimą praėjus dvejiems metams po šio sprendimo įsigaliojimo ir reguliariai po to.

(1) Dar neskelbta OL.

Atnaujinta: 2007 m. kovo 23 d.Teisinis pranešimas