Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2599(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0407/2006

Rozpravy :

PV 06/07/2006 - 13.2
CRE 06/07/2006 - 13.2

Hlasovanie :

PV 06/07/2006 - 14.2
CRE 06/07/2006 - 14.2

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0323

Prijaté texty
PDF 88kWORD 56k
Štvrtok, 6. júla 2006 - Štrasburg Finálna verzia
Mauritánia
P6_TA(2006)0323B6-0399, 0403, 0407, 0409, 0413 a 0416/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o Mauritánii

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len "Dohoda z Cotonou"), a najmä na jej článok 96,

–   so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ o situácii v západnej Afrike(1) , prijaté 24. novembra 2005 v Edinburghu (Veľká Británia),

–   so zreteľom na 24 záväzkov, ktoré odsúhlasila Mauritánska islamská republika pri príležitosti konzultácií s AKT o Mauritánskej islamskej republike na základe článku 96 Dohody z Cotonou (Brusel, 30. novembra 2005),

–   so zreteľom na posudok informačnej a študijnej misie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ v Mauritánii od 23. do 27. februára 2006,

–   so zreteľom na správu pracovnej skupiny delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye), ktorá bola v Mauretánii od 3. do 5. mája 2006,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady pre mier a bezpečnosť Africkej únie z 21. júna 2006,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva, v mene Európskej únie, o referende, ktoré sa konalo v Mauritánii 28. júna 2006,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže zvrhnutie bývalého prezidenta Oulda Tayu 3. augusta 2005 prebehlo bez preliatia krvi,

B.   keďže Vojenská rada pre spravodlivosť a demokraciu potvrdila vôľu skončiť s totalitnými praktikami bývalého režimu a zaviazala sa zaviesť demokraciu v Mauretánii,

C.   keďže medzi politickými stranami a občianskou spoločnosťou došlo k dohode pokiaľ ide o podporu prebiehajúceho procesu,

D.   keďže bola zriadená nezávislá národná volebná komisia a bol prijatý volebný kalendár pre ústavné referendum, parlamentné, komunálne a prezidentské voľby,

E.   keďže dočasné orgány doteraz dodržali dané záväzky pokiaľ ide o volebný kalendár a najmä sčítanie voličov, ktoré sa skončilo 30. apríla 2006,

F.   keďže účasť na referende 25. júna 2006 dosiahla 76,36 % a z toho 96,96 % voličov hlasovalo za ústavné zmeny,

G.   keďže však veľká časť mauritánskeho obyvateľstva nemohla preukázať svoju totožnosť, čo bolo potrebné na vystavenie voličského preukazu, v súlade so zákonom o voľbách, podľa ktorého sa vyžaduje kópia rodného listu rodičov a starých rodičov,

H.   keďže veľká časť obyvateľstva nemohla získať svoje občianske preukazy a preto sa nemohla zúčastniť na voľbách 25. júna 2006 so zreteľom na materiálne podmienky a veľmi krátky čas na prípravu volieb,

I.   keďže bola zrušená cenzúra médií, čo sa overilo v praxi,

J.   keďže v apríli 2006 sa začalo s ťažbou ropy a začiatkom júna 2006 bola uzavretá nová dohoda o rope medzi dočasnou mauritánskou vládou a austrálskou ťažobnou spoločnosťou Woodside,

K.   keďže dočasné orgány sa zaviazali zvíťaziť nad korupciou a prijať medzinárodné dohody v tejto oblasti,

L.   keďže migračné toky do EÚ, ktorých miestom odchodu sú brehy Mauritánie, sú veľké,

M.   keďže doba platnosti dohody o rybolove, ktorá spája EÚ a Mauritániu, končí 31. júla 2006,

1.   so zadosťučinením berie na vedomie fakt, že dočasné orgány sa zaviazali nastoliť demokraciu v Mauritánii; nabáda dočasné orgány, aby napredovali v demokratickom procese a naplno rešpektovali prijaté záväzky a zdôrazňuje, že bude pozorne sledovať vývoj tohto procesu až do jeho ukončenia;

2.   vyjadruje uspokojenie nad priebehom referenda z 25. júna 2006, ktoré ocenili aj prítomní zahraniční pozorovatelia, a zdôrazňuje, že masová účasť na voľbách v prospech novej ústavy predstavuje rozhodujúcu etapu v procese demokratického prechodu a odzrkadľuje odhodlanie obyvateľstva vytvoriť skutočnú demokraciu a právny štát;

3.   trvá na tom, aby všetci Mauritánci mohli získať občianske preukazy, ktoré im umožnia zúčastniť sa na budúcich voľbách;

4.   odporúča, aby sa urobilo všetko preto, aby sa Mauritánci žijúci v zahraničí mohli zúčastniť na budúcich voľbách;

5.   vyjadruje potešenie nad tým, že živé sily krajiny, politické strany a občianska spoločnosť vcelku dôverujú aktérom procesu prechodu;

6.   víta prijatie kalendára na uskutočnenie ústavného referenda a parlamentných, komunálnych a prezidentských volieb a vyzýva úrady, aby rešpektovali tento kalendár;

7.   víta vytvorenie nezávislej národnej volebnej komisie, ktorej úlohou je uskutočniť sčítanie voličov a organizovať budúce voľby;

8.   vyzýva Vojenský výbor pre spravodlivosť a demokraciu, dočasnú vládu a nezávislú národnú volebnú komisiu, aby rozhodli o doplnení sčítania voličov a vydávania voličských preukazov medzi referendom a ďalšími voľbami s cieľom odstrániť rozpor medzi sčítaním v roku 1995 a súčasným zoznamom voličov vrátane akceptácie svedectva ako dôkazu totožnosti pre utečencov, ktorí sa vrátili, a v tomto smere víta otvorený postoj, ktorý zaujal predseda nezávislej národnej volebnej komisie v Bruseli 30. mája 2005;

9.   berie na vedomie vytvorenie početných politických strán po 3. auguste 2005 a konštatuje, že existuje tendencia k zoskupovaniu sa do koalícií a podporuje vytváranie volebných platforiem, ktoré prinášajú konkrétne návrhy na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v krajine;

10.   odporúča, aby sa financovanie politických strán uskutočňovalo na základe ich účasti na komunálnych voľbách, pretože pomerné zastúpenie umožňuje lepšie zohľadniť rozmanitosť krajiny a navrhuje, aby sa časť tohto financovania prideľovala vo forme materiálnej pomoci a tým sa vytvorili politickým stranám dobré podmienky na účasť na volebnej kampani;

11.   víta zásadný postoj dočasných orgánov umožňujúci návrat utečencov, ale so znepokojením poznamenáva, že toto právo sa v praxi využíva len veľmi málo z dvoch príčin: slabosť hospodárskych prostriedkov a veľký počet dotknutých osôb, ktoré nie sú schopné preukázať mauritánsku štátnu príslušnosť;

12.   z tohto dôvodu vyzýva dočasné orgány, aby v prípade parlamentných a prezidentských volieb pouvažovali nad otvorením volebných miestností pre Mauritáncov v zahraničí na veľvyslanectvách a v utečeneckých táboroch v Mali a v Senegale;

13.   berie na vedomie rozhodnutie rezervovať 20 % kandidátskych miest pre ženy a vidí v tomto rozhodnutí pokrok v porovnaní s predchádzajúcou situáciou, obáva sa však, že toto pravidlo v skutočnosti  nebude mať účinok, ak strany umiestnia ženy do volebných obvodov, ktoré sú vopred stratené, alebo na nezvoliteľné miesta na kandidátkach;

14.   vyzýva Komisiu aby rozhodla o vyslaní misie volebných pozorovateľov EÚ;

15.   víta zrušenie cenzúry médií, overené v praxi;

16.   víta slobodu prejavu, ktorou disponujú zástupcovia politických strán a občianska spoločnosť v Mauritánii a ktorá je predzvesťou živej a dynamickej demokracie;

17.   vyzýva Vojenský výbor pre spravodlivosť a demokraciu a dočasnú vládu, uvedomujúc si, že tieto orgány nemôžu vyriešiť všetky problémy z minulosti, aby sa zamerali na riešenie problému humanitárnej pasivity, utečencov a vyrovnali sa s ranami, ktoré zanechalo otroctvo, ako aj nepostihnuteľnosťou hospodárskych trestných činov;

18.   s potešením konštatuje zámer členov Vojenského výboru pre spravodlivosť a demokraciu nekandidovať v budúcich voľbách;

19.   vyzýva súčasné mauritánske úrady a tie, ktoré prevezmú funkciu v budúcnosti, aby riešili otázku nerovností v rozdelení bohatstva a aby zaviedli minimálnu sociálnu spravodlivosť v Mauritánii;

20.   s potešením konštatuje ukončenie konzultácií v zmysle nového článku 96 Dohody z Cotonou a začatie plnej spolupráce medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou, a že v tejto veci Mauritánska islamská republika nebola penalizovaná za udalosti z 3. augusta 2005;

21.   vyzýva mauritánske orgány, aby využili nové zdroje ropy a tak reagovali na potreby obyvateľstva, predovšetkým v oblasti zdravotníctva a vzdelania;

22.   s potešením konštatuje zámer dočasných orgánov uplatniť zásady iniciatívy EITI (Extractive Industries Transparency Initiative);

23.   s potešením konštatuje záväzok dočasnej vlády bojovať proti korupcii a ratifikáciu medzinárodných dohovorov v danej oblasti;

24.   s potešením konštatuje, že mauritánske orgány prejavili vôľu spolupracovať v boji proti nezákonnej imigrácii, v dôsledku čoho boli uzavreté dôležité dohody medzi EÚ a Mauritániou; jednou z týchto dohôd bola aj dohoda o projekte Atlantis, ktorý spolufinancuje Komisia, a ktorým sa zriadila spolupráca medzi krajinami EÚ a Mauritániou pri hliadkovaní mauritánskeho pobrežia zmiešanými španielsko-mautiránskymi hliadkami;

25.   vyzýva Komisiu a mauritánske orgány, aby včas uzavreli rokovania o dohode o rybolove, aby realizovali primeranú politiku s cieľom ochrany rybolovných zdrojov a aby zachovávali morskú a pozemskú biodiverzitu útesu Arguin, ktorý sa nachádza v blízkosti ťažobných ložísk;

26.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Vojenskému výboru pre spravodlivosť a demokraciu, dočasnej vláde Mauritánskej islamskej republiky, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ a Panafrického parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ C 136, 9.6.2006, s. 26.

Posledná úprava: 23. januára 2007Právne oznámenie