Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2193(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0252/2006

Indgivne tekster :

A6-0252/2006

Forhandlinger :

PV 07/09/2006 - 4
CRE 07/09/2006 - 4

Afstemninger :

PV 07/09/2006 - 7.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0354

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 75k
Torsdag den 7. september 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Aftale med USA om passagerlisteoplysninger
P6_TA(2006)0354A6-0252/2006

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingerne om en aftale med Amerikas Forenede Stater om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge og bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet (2006/2193(INI))

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen om indholdet af aftalen med Amerikas Forenede Stater om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR) med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet (B6-0382/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og 94,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0252/2006),

A.   der henviser til sine tidligere beslutninger om PNR-sagen(1) , hvori det fra begyndelsen blev fastslået:

   - at Parlamentet er parat til at acceptere, at offentlige myndigheder får adgang til passagerers personoplysninger af sikkerhedshensyn, når det er nødvendigt for at identificere enkeltpersoner og sammenholde disse oplysninger med en "overvågningsliste" over farlige personer eller kendte kriminelle og terrorister (således som det sker i EU i forbindelse med Schengen-gennemførelseskonventionen eller i henhold til direktiv 2004/82/EF(2) , som giver adgang til de identifikationsdata, som luftfartsselskaberne forvalter gennem det såkaldte Advanced Passenger Information System (APIS), og
   - at Parlamentet er dybt foruroliget over, at offentlige myndigheder får systematisk adgang til adfærdsrelaterede data som f.eks. kreditkortnummer, e-mail-adresse, tilhørsforhold til en bestemt gruppe samt "frequent flyer"-oplysninger vedrørende almindelige passagerer (dvs. mennesker, der ikke i modtagerlandet er registreret som farlige eller kriminelle) for at føre en rent teoretisk kontrol med, om den pågældende passager kan udgøre en potentiel trussel mod flyvningen, mod sit destinationsland eller mod et land, som passageren rejser igennem i transit,

B.   der henviser til, at lande som USA, Canada og Australien i øjeblikket stiller krav om systematisk adgang til "adfærdsrelaterede" oplysninger for at beskytte deres indre sikkerhed, selv om et sådant krav ikke er accepteret i EU, men understreger, at

   - både Canada og Australien har lovgivning, der giver myndighederne adgang til oplysninger med visse begrænsninger i henseende til omfang og tid og hvad angår mængden af oplysninger samt under retslig kontrol, således at Parlamentet og de nationale databeskyttelsesmyndigheder i EU betragter disse systemer som tilstrækkelige, og at
   - der for USA's vedkommende - selv efter langstrakte forhandlinger med Kommissionen og efter tilkendegivelsen af et vist mål af goodwill i den såkaldte forpligtelseserklæring ("undertakings") - stadig ikke foreligger nogen form for retlig databeskyttelse på lufttransportområdet i amerikansk regi, og at der således er adgang til alle PNR-oplysninger med "følsomme" oplysninger som den eneste undtagelse, at disse oplysninger kan opbevares i årevis, efter at sikkerhedskontrollen er udført, og at der endvidere ikke findes nogen som helst retslig beskyttelse for ikke-amerikanske statsborgere,

C.   der henviser til, at der siden de rædselsvækkende begivenheder den 11. september 2001 er blevet gennemført en lang række forskellige sikkerhedsforanstaltninger, som ofte omfatter systematisk indsamling og overvågning af personoplysninger om samtlige borgere, særlig oplysninger om pengeoverførsler samt telekommunikations- og passageroplysninger, og ligeledes henviser til, at der er risiko for, at den enkelte borgers stilling over for statsmagten svækkes, medmindre EU gennemfører en sammenhængende sikkerhedspolitik,

D.   der erindrer om, at Parlamentet anlagde sag med påstand om annullation af Rådets afgørelse 2004/496/EF(3) om indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater - der var forhandlet på grundlag af Kommissionens beslutning 2004/535/EF(4) - ved De Europæiske Fællesskabers Domstol med den begrundelse, at Rådets afgørelse manglede både et retsgrundlag og juridisk klarhed, og fordi indsamlingen af personoplysninger som reguleret i aftalen gik ud over, hvad der var nødvendigt for at bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme,

E.   der bifalder Domstolens annullation af Rådets afgørelse 2004/496/EF og Kommissionens beslutning 2004/535/EF (5) ,

F.   der beklager, at Domstolen ikke har reageret på Parlamentets betænkeligheder vedrørende aftalens retlige struktur og dens manglende overensstemmelse med databeskyttelsesprincipperne i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK),

G.   der henviser til, at Domstolen har fastslået, at Rådets afgørelse 2004/496/EF ikke kunne vedtages gyldigt med hjemmel i EF-traktatens artikel 95, sammenholdt med direktiv 95/46/EF(6) , da videregivelsen af PNR-oplysninger til US Bureau of Customs and Border Protection (CBP) og denne myndigheds anvendelse af disse oplysninger udgør databehandling, der vedrører den offentlige sikkerhed og statens aktiviteter på det strafferetlige område, og denne form for databehandling ikke hører under anvendelsesområdet for direktiv 95/46/EF og den første søjle,

H.   der henviser til, at Kommissionen og Rådet har udtrykt vilje til at indgå i et nært samarbejde med Parlamentet for at sikre en konsekvent efterlevelse af Domstolens dom, men beklager, at Rådet ikke har inddraget Parlamentet i de igangværende forhandlinger,

I.   der tilslutter sig den udtalelse, som Artikel 29-Gruppen vedtog den 14. juni 2006 om den nødvendige opfølgning af Domstolens dom(7) ,

J.   der mener, at dette spørgsmål er af så stor betydning, at EU under alle omstændigheder bør nå til enighed med USA om en egentlig international aftale, der under behørig hensyntagen til de grundlæggende rettigheder fastsætter:

   a) hvilke oplysninger der er påkrævet af identifikationshensyn og bør videregives systematisk på en automatisk måde (APIS), og hvilke oplysninger vedrørende passagerers "adfærd" der kan videregives i konkrete tilfælde, når det drejer sig om personer, der er registreret på såkaldte "overvågningslister" om offentlig sikkerhed som "farlige" på grund af kriminalitet eller terrorvirksomhed
   b) en liste over alvorlige forbrydelser, som kan give anledning til anmodninger om supplerende oplysninger
   c) en liste over myndigheder og agenturer, som har adgang til de relevante data, og som skal respektere ensartede databeskyttelsesvilkår
   d) dataopbevaringsperioden for de to datakategorier, idet det er indlysende, at data vedrørende forebyggelse af alvorlige forbrydelser skal udveksles i overensstemmelse med aftalerne mellem EU og USA om henholdsvis gensidig retshjælp(8) og udlevering(9)
   e) hvilken rolle luftfartsselskaberne, edb-reservationssystemerne eller private organisationer (som f.eks. SITA og AMADEUS) spiller i forbindelse med overførslen af passageroplysninger, og hvilke hjælpemidler (APIS, PNR osv.) der vil blive taget i anvendelse for at tilgodese den offentlige sikkerhed
   f) hvilke garantier der skal gives til passagererne, således at de kan få mulighed for at foretage berigtigelse af de oplysninger, der vedrører dem selv, eller for at give en forklaring, hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne om en rejseaftale og de data, der fremgår af identifikationspapirer, visa, pas og andre officielle dokumenter
   g) luftfartsselskabernes ansvar over for passagerer og offentlige myndigheder ved skrivning eller indkodning af fejl og hvad angår beskyttelse af de behandlede oplysninger
   h) retten til at klage til en uafhængig myndighed og domstolsadgang i forbindelse med krænkelse af passagerers rettigheder
   i) nødvendigheden af streng overholdelse af artikel 6, litra d) i Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89 af 24. juli 1989 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer(10) , der kræver forudgående samtykke fra passageren ved enhver overførsel af personoplysninger,

1.   henstiller til Rådet:

   Generelle principper
   a) at undgå, at der opstår et retligt tomrum på europæisk plan fra den 1. oktober 2006 hvad angår overførsel af passageroplysninger, og at sikre, at passagerers rettigheder og friheder beskyttes i højere grad, end det er tilfældet i øjeblikket i henhold til den ensidige forpligtelseserklæring fra de amerikanske myndigheder
   b) at basere nye aftaler på dette område på EF's principper om databeskyttelse, der bygger på artikel 8 i EMRK
   Hvad angår forhandlingsproceduren
  c) inden for de tidsmæssige rammer at forhandle
   - en ny kortfristet international aftale, der dækker tidsrummet fra den 1. oktober 2006 til november 2007 (det tidsrum, der oprindelig var dækket af den aftale mellem USA og EF, der var genstand for Domstolens dom)
   - på mellemlang til lang sigt, en mere kohærent tilgang til udveksling af passageroplysninger i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) for at garantere både luftfartssikkerheden og respekten for menneskerettighederne på globalt plan
   d) at pålægge formandskabet, der bistås af Kommissionen, at underrette Parlamentet om forhandlingerne om aftalen og at inddrage repræsentanter for det relevante udvalg som observatører i dialogen med den amerikanske regering
   Hvad angår indholdet af den kortfristede aftale
   e) indledningsvis at afhjælpe de mangler, der blev konstateret ved EU's og USA's første fælles gennemgang af aftalen(11) , og at tage hensyn til henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Artikel 29-Gruppen(12)
   f) at medtage forpligtelseserklæringens indhold i selve aftaleteksten, således at disse forpligtelser bliver retligt bindende, hvilket indebærer, at de to aftaleparter vil være forpligtet til at tilvejebringe den nødvendige lovgivning eller ændre den eksisterende lovgivning, og at domstolene vil være forpligtet til at beskytte personer, der er omfattet af aftalen
  g) omgående som et bevis på de amerikanske myndigheders gode vilje at inkorporere disse forpligtelser, der endnu ikke er implementeret fuldt ud mere end to år efter aftalens ikrafttræden, i den nye aftale på følgende måde:
   - en konsekvent overholdelse af formålsbegrænsningsprincippet som tidligere fastsat i forpligtelse nr. 3, således at adfærdsrelaterede data ikke kan benyttes til at kontrollere økonomisk kriminalitet eller forebygge fugleinfluenza; en sådan begrænsning bør også finde anvendelse i forhold til videreoverførsel af sådanne data
   - overgang til et PUSH-system (som fastsat i forpligtelse nr. 13) ligesom i EF's aftaler med Canada og Australien, eftersom alle de tekniske krav er opfyldt, og dette allerede praktiseres f.eks. af SITA
   - orientering af passagererne om PNR-reglerne og indførelse af egentlige retslige klageprocedurer som fastsat i forpligtelse nr. 36-42 og i PNR-aftalerne med Canada og Australien
   - anerkendelse af behovet for at sikre fyldestgørende retningslinjer til og uddannelse af det personale, der håndterer disse data, og af behovet for at sikre it-systemerne
   - en reel gennemførelse af den årlige fælles evaluering som omhandlet i forpligtelse nr. 43 i samarbejde med de nationale databeskyttelsesmyndigheder og fuldstændig offentliggørelse af denne evaluerings resultater - evalueringen skal ikke alene vedrøre implementeringen af forpligtelserne, men også aftalens resultater, hvad angår eliminering af terrorisme og kriminalitet
   Hvad angår indholdet af den mellemfristede aftale
   h) at forsyne EU med et klart retsgrundlag ved snarest muligt at vedtage forslaget til rammeafgørelse om databeskyttelse
   i) at undgå en kunstig opdeling mellem forskellige søjler ved at skabe en sammenhængende databeskyttelsesordning på tværs af søjlerne i EU under anvendelse af den såkaldte passerelle-bestemmelse i EU-traktatens artikel 42, således at det sikres, at den nye aftale indgås i samarbejde med Parlamentet og underkastes Domstolens kontrol
   j) at begrænse mængden af oplysninger, som der kan anmodes om, og at bortfiltrere følsomme oplysninger ved kilden som påkrævet i henhold til artikel 8 i direktiv 95/46/EF; bemærker, at luftfartsselskaberne kun skal forelægge de data, som de har adgang til, således at CBP i praksis kun sjældent modtager samtlige 34 krævede datakategorier; konkluderer, at selv APIS-data ville være tilstrækkelige til at tilgodese aftalens målsætning om at forebygge og bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet; opfordrer Rådets formandskab og Kommissionen til at bringe dette emne på bane under forhandlingerne;

2.   gentager sit tidligere krav om, at den nye aftale bør sikre europæiske passagerer den samme grad af databeskyttelse, som amerikanske statsborgere nyder godt af;

3.   understreger atter, at EU bør undgå, at der indirekte oprettes et europæisk PNR-system ved overførsel af de relevante oplysninger fra CBP til medlemsstaternes politi og retslige myndigheder; mener, at det fortsat bør være forbudt i EU at foretage en systematisk indsamling af oplysninger om almindelige borgere uden for rammerne af en retslig procedure eller politimæssig efterforskning, og at data om nødvendigt bør udveksles i overensstemmelse med den eksisterende aftale mellem EU og USA om gensidig retshjælp i straffesager og udlevering;

4.   foreslår, at der inden udgangen af 2006 iværksættes en dialog mellem EU, USA, Canada og Australien med deltagelse af parlamentariske repræsentanter med henblik på i fællesskab at udarbejde en evaluering for 2007 og fastsætte en global standard for overførsel af PNR-oplysninger, hvis dette anses for påkrævet;

5.   opfordrer indtrængende Parlamentet til i denne forbindelse at arrangere et fælles møde med den amerikanske Kongres - ud fra den erkendelse, at Parlamentet og Kongressen er de demokratiske institutioner, som repræsenterer de berørte borgere - for at indlede en dialog om bekæmpelsen af terrorisme og konsekvenserne for borgerrettighederne og menneskerettighederne;

o
o   o

6.   pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

(1) Beslutning af 13. marts 2003 om videregivelse af personoplysninger fra luftfartsselskaber i forbindelse med transatlantiske flyvninger (EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 381), beslutning af 9. oktober 2003 om videregivelse af personoplysninger fra luftfartsselskaber i forbindelse med transatlantiske flyvninger: status for forhandlingerne med USA (EUT C 81 E af 31.3.2004, s. 105) og beslutning af 31. marts 2004 om udkastet til Kommissionens beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i fortegnelsen over reservationsnumre (PNR), der videregives til told- og grænsekontrolmyndighederne i USA (EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 665).
(2) Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 24).
(3) Rådets afgørelse 2004/496/EF af 17. maj 2004 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection (EUT L 183 af 20.5.2004, s. 83).
(4) Kommissionens beslutning 2004/535/EF af 14. maj 2004 om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, der er indeholdt i registre over flypassagerer, og som videregives til Amerikas Forenede Staters told- og grænsekontrolmyndighed (Bureau of Customs and Border Protection) ( EUT L 235 af 6.7.2004, s. 11).
(5) Dom af 30. maj 2006 i de forenede sager C-317/04 og C-318/04.
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).
(7) Udtalelse 5/2006 om EF-Domstolens dom afsagt den 30. maj 2006 i de forenede sager C-317/04 og C-318/04 om overførsel af PNR-oplysninger til Amerikas Forenede Stater.(Se: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm).
(8) EUT L 181 af 19.7.2003, s. 34.
(9) EUT L 181 af 19.7.2003, s. 27.
(10) EFT L 220 af 29.7.1989, s. 1.
(11) Joint Review of the implementation by the U.S. Bureau of Customs and Border Protection of the Undertakings set out in Commission Decision 2004/535/EC of 14 May 2004 (redigeret udgave af 12.12.2005).
(12) Se: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm.

Seneste opdatering: 23. januar 2007Juridisk meddelelse