Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0018(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0268/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0268/2006

Keskustelut :

PV 26/09/2006 - 16
CRE 26/09/2006 - 16

Äänestykset :

PV 27/09/2006 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0373

Hyväksytyt tekstit
PDF 103kWORD 88k
Keskiviikko 27. syyskuuta 2006 - Strasbourg Lopullinen painos
Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *
P6_TA(2006)0373A6-0268/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon ottamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa (KOM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2005)0091)(1) ,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0235/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0268/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jäsenvaltion kansalaiselle tai sen alueella oleskelevalle henkilölle toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion kirjaaminen kansalliseen rikosrekisteriin on suoritettava samojen sääntöjen mukaisesti kuin kansallisten tuomioiden kirjaaminen, eikä se saisi johtaa siihen, että toisessa jäsenvaltiossa tuomittua henkilöä kohdeltaisiin epäedullisemmin kuin kansallisessa tuomioistuimessa tuomittua henkilöä.
Poistetaan.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tämä päätös korvaa rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehtyyn yleissopimukseen sisältyvät määräykset , jotka koskevat rikostuomioiden huomioon ottamista.
(7)  Tätä puitepäätöstä sovelletaan jäsenvaltioiden välillä sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehtyyn yleissopimukseen sisältyvien määräysten soveltamista, jotka koskevat rikostuomioiden huomioon ottamista.
Tarkistus 3
1 artiklan 1 kohta
1.  Tässä puitepäätöksessä määritellään ne edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltio ottaa huomioon toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot, jos samaa henkilöä vastaan käynnistetään uusi rikosprosessi eri tosiseikkojen perusteella , ja joiden mukaan kyseiset tuomiot kirjataan kansalliseen rikosrekisteriin.
1.  Tässä puitepäätöksessä määritellään ne edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltio ottaa huomioon henkilölle toisessa jäsenvaltiossa eri tosiseikkojen perusteella annetut aiemmat tuomiot, jos kyseistä henkilöä vastaan käynnistetään rikosprosessi.
Tarkistus 5
2 artiklan a alakohta
a) 'tuomiolla' tarkoitetaan rikostuomioistuimen tai sellaisen hallintoviranomaisen lopullista päätöstä, jonka päätös voidaan saattaa rikosasiassa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi, henkilön toteamisesta syylliseksi rikokseen tai tekoon, joka on kansallisten oikeussääntöjen mukaisesti rangaistava ja hallinnollisen viranomaisen toimivaltaan kuuluva järjestysrikkomus;
a) 'tuomiolla' tarkoitetaan tuomioistuimen rikosprosessissa tekemää lopullista päätöstä henkilön toteamisesta syylliseksi rikokseen kansallisten oikeussääntöjen mukaisesti;
Tarkistus 6
2 artiklan b alakohta
b) 'rikosrekisterillä' tarkoitetaan kansallista rekisteriä tai kansallisia rekistereitä, joihin kirjataan tiedot kansallisen oikeuden mukaisista rikostuomioista.
Poistetaan.
Tarkistus 7
3 artiklan 1 kohta
1.  Kukin jäsenvaltio liittää toisissa jäsenvaltioissa annettuihin tuomioihin omien sääntöjensä mukaiset oikeusvaikutukset, jotka vastaavat kansallisten tuomioiden oikeusvaikutuksia, jos samaa henkilöä vastaan käynnistetään uusi rikosprosessi eri tosiseikkojen perusteella .
1.  Kukin jäsenvaltio varmistaa, että sen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet ottavat huomioon henkilölle toisissa jäsenvaltioissa eri tosiseikkojen perusteella annetut aiemmat tuomiot kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja liittävät niihin samat oikeusvaikutukset kuin aiempiin kansallisiin tuomioihin edellyttäen , että henkilöä ei kohdella epäedullisemmin kuin siinä tapauksessa, että aiemmat tuomiot olisivat olleet kansallisia tuomioita .
Tarkistus 8
3 artiklan 2 kohta
2.  Artiklan 1 kohtaa sovelletaan rikosoikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, itse rikosoikeudenkäynnin aikana ja tuomion täytäntöönpanovaiheessa erityisesti rikosprosessissa sovellettavien menettelysääntöjen osalta, joihin kuuluvat tutkintavankeutta, rikoksen määrittelyä ja rangaistuksen tyyppiä ja tasoa sekä tuomion täytäntöönpanoa koskevat säännöt.
2.  Artiklan 1 kohtaa sovelletaan rikosoikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, itse rikosoikeudenkäynnin aikana ja tuomion täytäntöönpanovaiheessa erityisesti rikosprosessissa sovellettavien sääntöjen osalta, joihin kuuluvat tutkintavankeutta, rikoksen määrittelyä ja rangaistuksen tyyppiä ja tasoa sekä tuomion täytäntöönpanoa koskevat säännöt.
Tarkistus 9
5 artiklan 1 kohta
Toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot voidaan jättää ottamatta huomioon, jos tuomion perusteena olevat tosiseikat eivät jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ole rikoksia.
Poistetaan.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta seuraaviin rikoslajeihin:
– rikollisjärjestöön osallistuminen
– terrorismi
– ihmiskauppa
– lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia
– huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa
– aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa
– lahjonta
– petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuva petos
– rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesu
– rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen
– tietoverkkorikollisuus
– ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja kasvilajikkeiden laiton kauppa
– laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen
– tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen
– ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa
– ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen
– rasismi ja muukalaisviha
– järjestäytynyt varkausrikollisuus ja aseellinen ryöstö
– kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa
– petollinen menettely
– ryöstöntapainen kiristys ja kiristys
– tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen
– hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä
– maksuvälineväärennykset,
– hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa
– ydin- tai radioaktiivisten aineiden laiton kauppa
– varastettujen ajoneuvojen kauppa
– raiskaus
– murhapoltto
– kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset
– ilma-aluksen ja aluksen kaappaus
– tuhotyö
– tieliikennerikkomukset, mukaan lukien ajo- ja lepoaikoja sekä vaarallisia aineita koskevien säännösten rikkominen
– tavaroiden salakuljetus
– teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen
– henkilöihin kohdistuva uhkailu ja väkivallanteot, mukaan lukien väkivaltaisuudet urheilutapahtumien aikana
– vahingonteko
– varkaus
– rikokset, jotka tuomion antanut jäsenvaltio on vahvistanut ja jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla hyväksytyistä välineistä johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanon piiriin.
Tarkistus 10
5 artikla 2 kohta
2.  Toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot voidaan myös jättää ottamatta huomioon, jos henkilöä eri tosiseikkojen perusteella käynnistetyssä uudessa rikosprosessissa kohdeltaisiin toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion vuoksi epäedullisemmin kuin siinä tapauksessa, että tuomion olisi antanut kansallinen tuomioistuin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan säännöksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 11
6 artiklan 1 kohta
1.  Kun jäsenvaltio kirjaa toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion rikosrekisteriinsä, kirjatun rangaistuksen on vastattava todellista tuomittua rangaistusta, ellei rangaistusta ole tosiasiassa muutettu sen täytäntöönpanevassa ja kirjaavassa valtiossa.
Poistetaan.
Tarkistus 12
6 artiklan 2 kohta
2.  Jos jäsenvaltion kansalaisille tai sen alueella oleskeleville henkilöille toisissa jäsenvaltioissa annetut tuomiot kirjataan kansallisen lainsäädännön nojalla kansalliseen rikosrekisteriin, kirjaamista ja mahdollisia muutoksia sekä kirjattujen tietojen poistamista koskevat säännöt eivät missään tapauksessa saa olla sellaiset, että niiden perusteella kyseistä henkilöä kohdeltaisiin epäedullisemmin verrattuna siihen, että hänet olisi tuomittu kansallisessa tuomioistuimessa.
Poistetaan.
Tarkistus 13
6 artiklan 3 kohta
3.  Jos tuomion antaneessa jäsenvaltiossa muutetaan tai poistetaan rekisteritietoja, vastaava muutos tai poisto on tehtävä myös tuomion kirjanneessa kansallisuus- tai asuinpaikkavaltiossa, jos sille on ilmoitettu muutoksesta tai poistosta, ellei tuomittuun henkilöön jälkimmäisen valtion lainsäädännön nojalla muuten sovellettaisi edullisempia säännöksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 14
7 artikla
1.  Tämä puitepäätös korvaa rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehdyn Haagin yleissopimuksen 56 artiklan määräykset, kun kyse on jäsenvaltioiden välisistä suhteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta määräysten soveltamista jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välisiin suhteisiin.
Tätä puitepäätöstä sovelletaan jäsenvaltioiden välillä sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeudellisten tuomioiden kansainvälisestä pätevyydestä 28 päivänä toukokuuta 1970 tehdyn Haagin yleissopimuksen 56 artiklan soveltamista, kun on kyse jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisistä suhteista.
Tarkistus 15
8 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä.
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän puitepäätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet vuoden kuluessa päätöksen hyväksymisestä .
Tarkistus 16
8 artiklan 3 kohta
3.  Neuvoston pääsihteeristön toimittamien tietojen perusteella komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta ja esittää tarvittaessa säädösehdotuksia.
3.  Neuvoston pääsihteeristön toimittamien tietojen perusteella komissio toimittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän puitepäätöksen hyväksymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän puitepäätöksen soveltamisesta ja esittää tarvittaessa säädösehdotuksia.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta 2007Oikeudellinen huomautus