Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0002(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0265/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0265/2006

Keskustelut :

PV 27/09/2006 - 14
CRE 27/09/2006 - 14

Äänestykset :

PV 28/09/2006 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0383

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 91k
Torstai 28. syyskuuta 2006 - Strasbourg Lopullinen painos
Punakampela- ja kielikampelakantoja hyödyntävä kalastus Pohjanmerellä *
P6_TA(2006)0383A6-0265/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi punakampela- ja kielikampelakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta hoitosuunnitelmasta Pohjanmerellä (KOM(2005)0714 – C6-0034/2006 – 2006/0002(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0714)(1) ,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0034/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0265/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

5.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Hoitosuunnitelman tavoitteena olisi varmistaa Pohjanmeren punakampelan ja kielikampelan sellainen hyödyntäminen, joka luo talouden, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestävät olosuhteet.
(6)  Hoitosuunnitelman tavoitteena olisi oltava Pohjanmeren punakampela- ja kielikampelakantojen palauttaminen turvallisille varmuustasoille.
Tarkistus 21
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a) Hoitosuunnitelmaa laadittaessa on siksi myös otettava huomioon, että punakampelan suuri kalastuskuolevuus johtuu paljolti siitä, että suuria määriä saaliista heitetään pois kalastettaessa kielikampelaa 80 mm puomitrooleilla Pohjanmeren eteläosissa.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 edellytetään muun muassa, että yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisö noudattaa ennalta varautuvaa lähestymistapaa toteuttamalla toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu suojelemaan ja säilyttämään kantoja, mahdollistamaan niiden kestävä hyödyntäminen ja saattamaan kalastustoimien vaikutukset meriekosysteemeihin mahdollisimman vähäisiksi. Yhteisön tavoitteena on ottaa kalastuksenhoidossa asteittain käyttöön ekosysteemiin perustuva lähestymistapa ja edistää taloudellisesti kannattavalla ja kilpailukykyisellä kalastus- ja vesiviljelyalalla harjoitettavaa tehokasta kalastustoimintaa. Tämän asetuksen tavoitteena olisi tarjota kohtuullinen elintaso niille, jotka ovat riippuvaisia punakampelan ja kielikampelan kalastuksesta Pohjanmerellä, ja ottaa huomioon kuluttajien edut.
(7)  Asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 edellytetään muun muassa, että yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisö noudattaa ennalta varautuvaa lähestymistapaa toteuttamalla toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu suojelemaan ja säilyttämään kantoja, mahdollistamaan niiden kestävä hyödyntäminen ja saattamaan kalastustoimien vaikutukset meriekosysteemeihin mahdollisimman vähäisiksi. Yhteisön tavoitteena on ottaa kalastuksenhoidossa asteittain käyttöön ekosysteemiin perustuva lähestymistapa ja edistää taloudellisesti kannattavalla ja kilpailukykyisellä kalastus- ja vesiviljelyalalla harjoitettavaa tehokasta kalastustoimintaa. Tämän asetuksen tavoitteena olisi tarjota kohtuullinen elintaso niille, jotka ovat riippuvaisia punakampelan ja kielikampelan kalastuksesta Pohjanmerellä, ja ottaa huomioon kuluttajien edut. Yhteisön olisi perustettava politiikkansa osittain asianomaisen alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan suosittelemaan politiikkaan.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a) Komissio käynnistää vuonna 2006 kalastuskuolevuuden vaiheittaiseen vähentämiseen kaikilla tärkeimmillä kalastusaloilla tähtäävää yhteisön strategiaa koskevan keskustelun antamalla tiedonannon kestävää enimmäistuottoa koskevien tavoitteiden toteuttamisesta vuoteen 2015 mennessä. Komissio lähettää kyseisen tiedonannon alueellisille neuvoa-antaville toimikunnille näiden lausunnon saamiseksi.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b) Ennen komission lainsäädäntöehdotusta olisi tehtävä tarkkoihin, objektiivisiin ja kattaviin biologisiin ja taloudellisiin tietoihin perustuva vaikutustenarviointi, joka olisi liitettävä komission ehdotukseen ennen 1. tammikuuta 2007.
Tarkistus 22
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)
(10 c) Tällä asetuksella ei rajoiteta puomitroolien käyttöä punakampelan ja kielikampelan kalastuksessa Pohjanmerellä. On kuitenkin vähennettävä niitä kielteisiä vaikutuksia, joita puomitroolien käytöstä voi aiheutua ekosysteemille ja meriympäristölle. Komission on siksi välittömästi asetuksen voimaantulon jälkeen teetettävä tutkimus puomitrooleilla tapahtuvan kalastuksen vaikutuksista ekosysteemiin ja meriympäristöön niillä alueilla, joilla tätä pyyntimenetelmää käytetään, ja vaihtoehtoisista puomitroolikalastuksen pyyntimenetelmistä, jotka ovat taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Tutkimuksen perusteella on laadittava toimintasuunnitelma sellaisten pyyntimenetelmien ja -välineiden asteittaiseksi käytöstä poistamiseksi, joilla on kielteisiä vaikutuksia ekosysteemiin ja meriympäristöön, ja korvattava ne pyyntimenetelmillä ja -välineillä, joilla on vähemmän kielteisiä vaikutuksia.
Tarkistus 7
2 artikla
1.  Hoitosuunnitelmalla varmistetaan punakampela- ja kielikampelakantojen kestävä hyödyntäminen Pohjanmerellä.
1.  Hoitosuunnitelmalla varmistetaan, että punakampela- ja kielikampelakannat palautuvat Pohjanmerellä turvallisille varmuustasoille, mikäli näin ei vielä ole.
2.  Edellä 1 kohdassa säädetty tavoite saavutetaan pitämällä punakampelan kalastuskuolevuus Pohjanmerellä tasolla, joka on yhtä suuri kuin 0,3 mutta ei sitä alempi.
2.  Kyseinen tavoite on saavutettava alentamalla vaiheittain näiden kantojen kalastuskuolevuutta.
3.  Edellä 1 kohdassa säädetty tavoite saavutetaan pitämällä kielikampelan kalastuskuolevuus Pohjanmerellä tasolla, joka on yhtä suuri kuin 0,2 mutta ei sitä alempi.
Tarkistus 8
3 artiklan 1 kohta
1.  Neuvosto päättää vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta seuraavan vuoden suurimmat sallitut saaliit (TACit) punakampela- ja kielikampelakannoille Pohjanmerellä.
1.  Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suurimmat kolmen vuoden pituisella jaksolla sallitut saaliit (TACit) punakampela- ja kielikampelakannoille Pohjanmerellä.
Tarkistus 9
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Lainsäädäntötoimet ja suurimpien sallittujen saaliiden vahvistaminen kolmen vuoden välein
1.  Kun kutevan kalakannan biomassa on ICES:n arvion mukaan saavuttanut tai ylittänyt turvallisen varmuustason, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission antaman ehdotuksen perusteella:
a) kalastuskuolevuuden pitkän aikavälin tavoitetasosta;
ja
b) kalastuskuolevuuden alentamista koskevasta prosenttiosuudesta, jota on sovellettava, kunnes edellä a alakohdassa vahvistettu kalastuskuoleman taso on saavutettu.
2.  Neuvosto vahvistaa edellä tarkoitettujen tavoitetasojen ja tieteellisen jälkikäteisarvioinnin perusteella seuraavan kolmen vuoden pituisen jakson aikana sallitut suurimmat saaliit punakampela- ja kielikampelakannoille.
Tarkistus 24
4 artikla
1.  Neuvosto vahvistaa punakampelan TACin tasolle, joka on tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) tieteellisen arvion mukaisesti korkeampi seuraavista:
1.  Kun tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) arvioi ICES:n viimeksi julkistaman raportin perusteella kutevan punakampelan biomassan alittavan 230 000 tonniin asetetun turvallisen varmuustason, neuvosto vahvistaa TAC:n kolmen vuoden pituiselle jaksolle. TAC on asetettava siten, että STECF:n arvion mukaan on olemassa kohtuullinen mahdollisuus siihen, että kanta on kolmen vuoden kuluttua saavuttanut turvallisen varmuustason.
a)   TAC, jonka soveltaminen johtaisi kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin soveltamisvuonna 10 prosentilla verrattuna arvioituun edellisen vuoden kalastuskuolevuuteen;
b)  TAC, jonka soveltaminen johtaisi TACin soveltamisvuonna ikäryhmässä 2–4 kalastuskuolevuuteen 0,3.
2.   Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittäisi edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC.
2.   Jos tämä johtaa monivuotisen TAC:n pienenemiseen yli 15 prosentilla, neuvosto päättää vähentämisen toteuttamisesta vaiheittain, jolloin erot vuosien välillä saavat olla enintään 15 prosenttia .
3.   Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaisi edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
3.   Jos tämä johtaa yli 15 prosentin kasvuun, on päätettävä enintään 15 prosentin suuruisesta lisäyksestä .
Tarkistus 11
5 artikla
1.  Neuvosto vahvistaa kielikampelan TACin tasolle, joka on STECF:n tieteellisen arvion mukaisesti korkein seuraavista:
1.  Kun STECF arvioi ICES:n viimeksi julkistaman raportin perusteella kutevan kielikampelan biomassan alittavan 35 000 tonniin asetetun turvallisen varmuustason, neuvosto vahvistaa TAC:n kolmen vuoden pituiselle jaksolle. TAC on asetettava siten, että STECF:n arvion mukaan on olemassa kohtuullinen mahdollisuus siihen, että kanta on kolmen vuoden kuluttua saavuttanut turvallisen varmuustason.
a)  TAC, jonka soveltaminen johtaisi samanlaiseen kalastuskuolevuuden suhteelliseen muutokseen kuin saavutetaan soveltamalla punakampelaa koskevaa 4 artiklan 1 kohtaa;
b)  TAC, jonka soveltaminen johtaisi TACin soveltamisvuonna kalastuskuolevuuteen 0,2;
c)  TAC, jonka soveltaminen johtaisi kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin soveltamisvuonna 10 prosentilla verrattuna arvioituun edellisen vuoden kalastuskuolevuuteen.
2.  Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittäisi edellisen vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edellisen vuoden TAC.
2.  Jos tämä johtaa monivuotisen TAC:n pienenemiseen yli 15 prosentilla, neuvosto päättää vähentämisen toteuttamisesta vaiheittain, jolloin erot vuosien välillä saavat olla enintään 15 prosenttia.
3.  Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaisi edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.
3.  Jos tämä johtaa yli 15 prosentin kasvuun, on päätettävä enintään 15 prosentin suuruisesta lisäyksestä .
Tarkistus 12
6 artiklan 2 kohta
2.  Neuvosto päättää vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja 1 kohdassa tarkoitettua pyyntiponnistuksen rajoittamisjärjestelmää noudattaen merelläolopäivien enimmäismäärästä sellaisten yhteisön kalastusalusten osalta, jotka käyttävät vähintään 80 millimetrin silmäkoon puomitrooleja.
2.  Neuvosto päättää ennen kutakin kolmivuotiseen jaksoon kuuluvaa vuotta määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja 1 kohdassa tarkoitettua pyyntiponnistuksen rajoittamisjärjestelmää noudattaen merelläolopäivien (kilowattipäivinä laskettuna) enimmäismäärästä sellaisten yhteisön kalastusalusten osalta, joiden pää- tai sivusaalis on puna- tai kielikampela .
Tarkistus 13
6 artiklan 3 kohta
3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päivien enimmäismäärän vuotuisen mukauttamisen on oltava samassa suhteessa 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti säädettyyn kalastuskuolevuuden vuotuiseen mukauttamiseen .
3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merelläolopäivien enimmäismäärä on suhteutettava neuvoston vahvistamiin monivuotisiin TAC:hin sisältyvään kalastuskuolevuuden alentamiseen .
Tarkistus 14
6 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Hyväksyessään tämän hoitosuunnitelman neuvosto päättää, että niihin yhteisön kalastusaluksiin, joita käytetään kampelalajien pohjakalastuksessa, ei enää sovelleta turskan hoitosuunnitelman mukaista merelläolopäiväjärjestelmää.
Tarkistus 15
8 artiklan 1 kohta
1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, Pohjanmerellä olleilla yhteisön kalastusaluksilla pidetyn kalan kilogrammoina ilmaistuna elopainona arvioidut määrät saavat poiketa 8 prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta. Jollei yhteisön lainsäädännössä vahvisteta muuntokerrointa, sovelletaan sen jäsenvaltion vahvistamaa muuntokerrointa, jonka lipun alla alus purjehtii.
1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, Pohjanmerellä olleilla yhteisön kalastusaluksilla pidetyn kalan kilogrammoina ilmaistuna elopainona arvioidut määrät saavat poiketa enintään 10 prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta. Jollei yhteisön lainsäädännössä vahvisteta muuntokerrointa, sovelletaan sen jäsenvaltion vahvistamaa muuntokerrointa, jonka lipun alla alus purjehtii.
Tarkistukset 16 ja 17
9 artikla
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava kaikista Pohjanmerellä olleista yhteisön kalastusaluksista purettujen saaliiden osalta, että:
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki Pohjanmerellä pyydetyt punakampelan saaliit, jotka ylittävät 200 kilogrammaa, ja kaikki kielikampelan saaliit, jotka ylittävät 100 kilogrammaa, punnitaan voimassa olevien yhteisön sääntöjen mukaisesti ennen ensimyyntiä .
a) kaikista yhteisön kalastusaluksista, joilla pidetyt kielikampelan saaliit ylittävät 300 kilogrammaa ja joilla pidetyt punakampelan saaliit ylittävät 500 kilogrammaa, puretut kielikampelan ja punakampelan saaliit punnitaan;
Punnituksessa on käytettävä vaakoja, jotka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteisön säädösten mukaisesti varmentaneet kohtuullisin poikkeamin tarkoiksi.
b) punakampela- ja kielikampelasaaliit punnitaan tarkastajien läsnä ollessa ennen kuin ne kuljetetaan purkamissatamasta ja tarjotaan ensimyyntiin;
c) punnitus tapahtuu käyttäen vaakoja, jotka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat varmentaneet kohtuullisin poikkeamin tarkoiksi.
Tarkistus 18
11 artiklan 2 kohta
2.  Puna- tai kielikampelaa sisältävät säiliöt on lastattava siten, että ne ovat erillään muista säiliöistä .
2.  Puna- ja kielikampela on lastattava erillisiin kala-astioihin.
Tarkistus 23
13 a artikla (uusi)
13 a artikla
Toimintasuunnitelma ympäristöystävällisten pyyntimenetelmien ja -välineiden kehittämiseksi ja käyttämiseksi
Komissio teettää välittömästi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen perusteellisen tutkimuksen puomitrooleilla tapahtuvan kalastuksen vaikutuksista ekosysteemiin ja meriympäristöön niillä alueilla, joilla tätä pyyntimenetelmää käytetään, ja vaihtoehtoisista puomitroolikalastuksen pyyntimenetelmistä, jotka ovat taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä.
Tutkimuksen tulosten perusteella komissio laatii toimintasuunnitelman varmistaakseen ympäristöystävällisten pyyntimenetelmien ja -välineiden tutkimuksen ja kehityksen, verkkojen suuruus ja muoto mukaan lukien, joilla voidaan varmistaa kalavarojen kestävä hyödyntäminen. Toimintasuunnitelmassa vahvistetaan samalla suuntaviivat sellaisten pyyntimenetelmien ja -välineiden, joilla on kielteisiä vaikutuksia ekosysteemiin ja meriympäristöön, asteittaiseksi käytöstä poistamiseksi ja korvaamiseksi ympäristöystävällisemmillä pyyntimenetelmillä ja -välineillä. Toimintasuunnitelmaan sisältyvät aloitteet rahoitetaan Euroopan kalatalousrahastosta rahaston tavoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 20
15 artikla
Jos STECF toteaa, että joko punakampelan tai kielikampelan taikka näiden molempien kutukannan koko kärsii lisääntymiskyvyn heikentymisestä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 4 artiklassa säädettyä pienemmästä punakampelan TACista, 5 artiklassa säädettyä pienemmästä kielikampelan TACista ja 6 artiklassa säädettyä alhaisemmasta merelläolopäivien lukumäärästä.
Jos STECF toteaa, että joko punakampelan tai kielikampelan taikka näiden molempien kutukannan koko kärsii lisääntymiskyvyn heikentymisestä, neuvosto voi päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 4 artiklassa säädettyä pienemmästä punakampelan TACista, 5 artiklassa säädettyä pienemmästä kielikampelan TACista ja 6 artiklassa säädettyä alhaisemmasta merelläolopäivien lukumäärästä.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Päivitetty viimeksi: 26. tammikuuta 2007Oikeudellinen huomautus