Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0279(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0253/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0253/2006

Debates :

PV 27/09/2006 - 16
CRE 27/09/2006 - 16

Balsojumi :

PV 28/09/2006 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0384

Pieņemtie teksti
PDF 180kWORD 87k
Ceturtdiena, 2006. gada 28. septembra - Strasbūra Galīgā redakcija
Lauksaimniecības produktu bioloģiskā ražošana un norādes par to*
P6_TA(2006)0384A6-0253/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (KOM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0671)(1) ,

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0033/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0253/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 26
1. PANTA 1. PUNKTS (jauns)
1. panta 1. punkta c) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
-1.  5. panta 3. punkta c) apakšpunktu izsaka šādā redakcijā:
"c) produkts satur tikai VI pielikuma A iedaļā uzskaitītās vielas kā nelauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas; sālījumam paredzētos nitrīta sāļus (kālija nitrātu un kālija nitrītu) nedrīkst iekļaut minētajā sarakstā;"
Grozījums Nr. 1
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 1. punkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
1.  No trešās valsts importētu ražojumu var laist Kopienas tirgū ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu, ja tas atbilst ražošanas noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā.
1.  No trešās valsts importētu ražojumu var laist Kopienas tirgū ar bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:
– tas atbilst ražošanas noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, izcelsmes valsts ir skaidri norādīta importētājiem un patērētājiem, iespējams pārbaudīt un pierādīt atbilstību iepriekšminētiem nosacījumiem; un
– trešās valsts tautsaimniecības subjektiem, kuri piedalās jebkurā attiecīgā ražojuma ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmā, ir jāpaziņo par savu darbību kompetentai iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, ja attiecīgā iestāde vai organizācija veic pārbaudes trešā valstī, kurā notiek ražošana, vai arī kontroles iestādei, kas ir apstiprināta saskaņā ar 9. panta 5. punktu.
Ražojumam piešķir sertifikātu, ko izsniegušas kompetentās kontroles iestādes vai organizācijas atbilstīgi 9. pantam. Ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
Grozījums Nr. 3
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 3. punkta a) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai lauksaimniecībai Kopienā, vai saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos;
a) ražojumi ir izgatavoti saskaņā ar ražošanas standartiem, kas līdzvērtīgi standartiem, kurus piemēro bioloģiskajai lauksaimniecībai Kopienā;
Grozījums Nr. 4
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 3. punkta b) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem vai atbilst Pārtikas kodeksa norādījumiem;
b) uzņēmums ir bijis pakļauts kontroles pasākumiem, kuru nosacījumi ir līdzvērtīgi Kopienas kontroles sistēmas nosacījumiem;
Grozījums Nr. 5
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 3. punkta d) apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
d) ražojumam ir piešķirts sertifikāts, ko izsniegušas tādas kompetentās iestādes vai kontroles organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu, un ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
d) ražojumam ir piešķirts sertifikāts, ko izsniegušas tādas kontroles iestādes vai organizācijas trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar 5. punktu, un ar šo sertifikātu apliecina, ka ražojums atbilst šajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem.
Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija precizē kontroles sertifikāta īpašības un nosaka tā izmantošanas noteikumus pirms stājas spēkā jaunā importa shēma. Sertifikātu izsniedz tikai saistībā ar konkrētu sūtījumu, kam tas ir pievienots un uz ko tas attiecas.
Grozījums Nr. 6
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 3. punkta da) apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
da) kontroles iestādes trešā valstī, kas atzītas saskaņā ar 4. punktu, vai kas atzītas saskaņā ar 5. punktu, atbilst Eiropas standartam EN 45011 saistībā ar vispārīgām prasībām institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām vai ISO 65 un kuras akreditē līdz 2009. gada 1. janvārim saskaņā ar minēto standartu akreditācijas iestāde, kas ir parakstījusi daudzpusējo atzīšanas nolīgumu.
Grozījums Nr. 7
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 4. punkta 1. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem standartiem un nosacījumiem vai ir saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, kas izklāstīti Pārtikas kodeksa norādījumos , un publicē šo valstu sarakstu.
Saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija atzīst trešās valstis, kuru ražošanas standarti un kontroles pasākumi ir līdzvērtīgi Kopienā piemērojamiem standartiem un nosacījumiem, un publicē šo valstu sarakstu. Publicēto sarakstu regulāri jāpārskata un dati jāpārbauda ar regulārām ražošanas iekārtu, standartu un saistīto dokumentu pārbaudēm uz vietas.
Grozījums Nr. 8
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 4. punkta 2.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Komisija līdz 2009. gada 1. janvārim iesniedz priekšlikumu ES tehniskās palīdzības pasākumiem, lai trešās valstīs ieviestu bioloģiskās lauksaimniecības tiesiskos pamatnosacījumus un pārbaudes sistēmas.
Grozījums Nr. 9
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 4. punkta 2.b apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Komisija informē trešās valstis par regulām bioloģiskās lauksamniecības jomā, kā arī pastāvošo kontroles procedūru prasībām.
Grozījums Nr. 10
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 4. punkta 2.c apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Šā punkta pirmajā daļā minētajai Komisijas trešo valstu atzīšanai ir jābūt abpusējai - attiecīgai trešai valstij ir jānodrošina ES bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu piekļuve tās tirgum.
Grozījums Nr. 11
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 5. punkta 1. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Attiecībā uz ražojumiem, kas tiek importēti no trešās valsts, kura nav atzīta saskaņā ar 4. punktu, ja uzņēmums nav paziņojis par savām darbībām kontroles iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, Komisija saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru atzīst kontroles organizācijas, kas ir kompetentas veikt kontroli un piešķirt sertifikātus šajā trešā valstī saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu, un publicē šo kontroles organizāciju sarakstu.
Attiecībā uz ražojumiem, kas tiek importēti no trešās valsts, kura nav atzīta saskaņā ar 4. punktu, ja uzņēmums nav paziņojis par savām darbībām kontroles iestādei vai kontroles organizācijai atbilstīgi 9. pantam, Komisija saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru atzīst kontroles organizācijas, kas ir kompetentas veikt kontroli un piešķirt sertifikātus šajā trešā valstī saskaņā ar šā panta 2. vai 3. punktu, un sagatavo un publicē šo kontroles organizāciju sarakstu.
Grozījums Nr. 12
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 5. punkta 3. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Izskatot atzīšanas pieprasījumus, Komisija uzaicina kontroles organizāciju sniegt visu nepieciešamo informāciju. Komisija var uzticēt ekspertiem pienākumu uz vietas pārbaudīt ražošanas noteikumus un kontroles darbības, ko trešā valstī veic attiecīgā kontroles organizācija.
Izskatot atzīšanas pieprasījumus, Komisija uzaicina kontroles organizāciju sniegt visu nepieciešamo informāciju. Komisija var uzticēt ekspertiem pienākumu uz vietas pārbaudīt ražošanas noteikumus un kontroles darbības, ko trešā valstī veic attiecīgā kontroles organizācija. Komisija izmeklē jebkuru norādi par pārkāpumu, kuru izdarīja kontroles organizācija, kas ir atzīta saskaņā ar šo procedūru. Ja kontroles organizācija vairs neatbilst atzīšanas nosacījumiem saskaņā ar šo regulu, to svītro no saraksta.
Grozījums Nr. 13
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 5. punkta 3.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Līdz 2009. gada 1. janvārim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tiem īpaša riska avotiem attiecībā uz importu no trešām valstīm, kuriem pārkāpumu novēršanas nolūkā jāpievērš īpaša uzmanība un jānodrošina pārbaudes. Turklāt Komisija iesniedz priekšlikumu par vietējo sertifikācijas speciālistu un inspektoru apmācību un/vai sekmēšanu trešās valstīs.
Grozījums Nr. 14
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 5. punkta 3.b apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
To trešo valstu uzņēmēju sarakstu, kuri ražo bioloģiskos produktus eksportam uz ES, pārskata katru gadu, lai pārliecinātos, ka viņi joprojām ievēro bioloģisko produktu ražošanas nosacījumus.
Grozījums Nr. 15
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 5. punkta 3.c apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
No 2009. gada 1. janvāra visām iestādēm, kuras ir atbildīgas par to preču pārbaudi, kas ievestas no trešām valstīm, ir jābūt atzītām saskaņā ar pirmajā punktā paredzēto procedūru un jāatbilst standartā EN 45011 vai ISO 65 Guide noteiktajām specifikācijām.
Grozījums Nr. 16
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 5. punkta 3.d apakšpunkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Trešo valstu inspekcijas iestāžu atzīšanas procedūrā ir jāiesaista kompetentās valsts iestādes, un tās var veikt minēto inspekcijas iestāžu izlases veida pārbaudes uz vietas, lai pilnībā nodrošinātu šīs regulas ievērošanu.
Grozījums Nr. 17
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 6. punkta 1. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad publicēts pirmais to kontroles organizāciju saraksts, kuras atzītas saskaņā ar 5. pantu, dalībvalsts kompetentā iestāde var pilnvarot importētājus šajā dalībvalstī laist tirgū ražojumus, kas importēti no trešām valstīm, kuras nav iekļautas 4. punktā minētajā sarakstā, ja importētājs nodrošina pietiekamus pierādījumus tam, ka ir izpildīti 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi. Ja šie nosacījumi vairs netiek izpildīti, pilnvaru nekavējoties anulē.
Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad publicēts pirmais to kontroles organizāciju saraksts, kuras atzītas saskaņā ar 5. pantu, dalībvalsts inspekcijas institūcija vai iestāde var pilnvarot importētājus šajā dalībvalstī laist tirgū ražojumus, kas importēti no trešām valstīm, kuras nav iekļautas 4. punktā minētajā sarakstā, ja importētājs nodrošina pietiekamus pierādījumus tam, ka ir izpildīti 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētie nosacījumi. Ja šie nosacījumi vairs netiek izpildīti, pilnvaru nekavējoties anulē.
Grozījums Nr. 18
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 6. punkta 2. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Uz importēto ražojumu attiecas sertifikāts, ko izdevusi pilnvarojošās dalībvalsts kompetentā iestāde vai saskaņā ar 5. punktu atzītā kontroles organizācija, kura apstiprina, ka ražojums atbilst šajā punktā minētajiem nosacījumiem.
Uz importēto ražojumu attiecas sertifikāts, ko izdevusi pilnvarojošās dalībvalsts inspekcijas institūcija vai iestāde, vai saskaņā ar 5. punktu atzītā kontroles organizācija, kura apstiprina, ka ražojums atbilst šajā punktā minētajiem nosacījumiem.
Grozījums Nr. 19
1. PANTA 2. PUNKTS
11. panta 6. punkta 3. daļa (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
Katra dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atbilstoši šim punktam izsniegto atļauju, ieskaitot informāciju par ražošanas standartiem un attiecīgajiem kontroles pasākumiem.
Katra dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atbilstoši šim punktam izsniegto atļauju, ieskaitot informāciju par ražošanas standartiem, importa apjomiem un attiecīgajiem kontroles pasākumiem. Dalībvalstis izmanto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes koordinētu publisku Kopienas datu banku par ES importu.
Grozījums Nr. 20
1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
I pielikuma A daļas 2.2. punkts (Regula (EEK) Nr. 2092/91)
3.a)  I pielikuma A daļas 2.2 punktu aizstāj ar šādu punktu:
"2.2. Citus II pielikumā minētos organiskos mēslošanas līdzekļus vai minerālmēslus izņēmuma kārtā var izmantot kā papildmēslojumu, nepārsniedzot daudzumu 30 kgN/ha, ja:
– augsekas periodā vietējās kultūras pienācīgu mēslošanu vai augsnes ielabošanu nevar nodrošināt ar iepriekšējā apakšpunkta a), b) un c) apakšpunktā paredzētajām metodēm;
  II pielikumā minētos produktus, kas attiecas uz kūtsmēsliem un/vai dzīvnieku ekskrementiem, var izmantot tikai tad, ja, kombinējot ar 2.1 punkta b) apakšpunktā minētajiem organiskiem mēsliem, tiek ievēroti šā pielikuma B daļas 7.1 punktā minētie ierobežojumi."

(1) OV vēl nav publicēts.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 26. janvāraJuridisks paziņojums