Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2627(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0510/2006

Rozpravy :

PV 27/09/2006 - 3
CRE 27/09/2006 - 3

Hlasování :

PV 28/09/2006 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0386

Přijaté texty
PDF 93kWORD 65k
Čtvrtek 28. září 2006 - Štrasburk Konečné znění
Společná přistěhovalecká politika
P6_TA(2006)0386B6-0508, 0510, 0518 a 0520/2006

Usnesení Evropského parlamentu o společné přistěhovalecké politice EU

Evropský parlament ,

-   s ohledem na článek 6 Smlouvy o EU a článek 63 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 42 Smlouvy o EU,

-   s ohledem na Tamperský program z roku 1999 a Haagský program z roku 2004 o prostoru svobody, bezpečnosti a práva,

-   s ohledem na zasedání Rady ve složení spravedlnost a vnitřní věci v Tampere ve dnech 20.–22. září 2006,

-   s ohledem na právě probíhající diskusi o finančním rámci, týkající se také Evropského fondu pro uprchlíky a Evropského fondu pro navracení státních příslušníků třetích zemí do země původu,

-   s ohledem na své usnesení v souvislosti s usnesením o situaci v uprchlických táborech na Maltě, ze dne 6. dubna 2006(1) ;

-   s ohledem na své usnesení o Lampeduse ze dne 14. dubna 2005(2) ,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že sedm let po přijetí programu z Tampere nemá Evropská unie soudržnou přistěhovaleckou politiku, především pokud jde o nelegální přistěhovalectví a politiku navracení přistěhovalců,

B.   vzhledem k tomu, že společný evropský azylový systém je založen na sbírce předpisů, ze kterých žádný členský stát, jež se tohoto systému neúčastní, nesmí mít výjimku,

C.   vzhledem k naléhavé humanitární situaci v několika členských státech EU, které se nacházejí na jižní hranici Evropské unie, kde tisíce přistěhovalců zemřelo ve Středozemním moři, a vzhledem k masivnímu přílivu přistěhovalců zvláště v létě 2006,

D.   vzhledem k ministerské euro-africké konferenci o migraci a rozvoji, která se konala ve dnech 10.–11. července 2006 v Rabatu, která vyvrcholila schválením prohlášení a akčního plánu;

E.   vzhledem k tomu, že střednědobá revize Haagského programu bude provedena do konce tohoto roku,

F.   vzhledem k tomu, že nelegální přistěhovalectví může vest k vykořisťování a nucené práci,

G.   vzhledem k tomu, že Zelená kniha o přístupu EU k řízení ekonomické migrace (KOM(2004)0811) počítá s tím, že "v letech 2010 až 2030, při současném stavu přívalu přistěhovalců, dojde ve 25 členských státech k poklesu aktivní populace ve výši 20 milionů" a že "pro uspokojení potřeb evropského trhu práce a pro zajištění prosperity Evropy je třeba stále výraznější migrační tok",

1.   zdůrazňuje, že rostoucí přistěhovalectví je globálním jevem s mnohými důvody a dopady, který vyžaduje celkově vyvážený a soudržný přístup;

2.   je si vědom toho, že z důvodu "cest pro legální migraci", byly azylové systémy doposud pod vzrůstajícím tlakem soudního řešení;

3.   je si vědom lidských dramat a obtíží, kterým čelily členské státy při zvládání velkých migračních toků v posledních letech; bere na vědomí zejména problémy spojené se znepokojivě vysokým počtem nezletilých přistěhovalců, kteří se v poslední době nacházejí mezi příchozími;

4.   vyslovuje politování nad značnými humanitárními náklady, včetně ztrát na životech přistěhovalců;

5.   je pevně přesvědčen, že členské státy musí v souladu s evropským a mezinárodním právem plnit své povinnosti týkající se uchazečů o azyl a přistěhovalců;

6.   domnívá se, že Evropská unie nemá prostor k tomu, aby využívala lidi k nucené práci a že členské státy proto musí zajistit, aby k jejímu praktikování nedocházelo;

7.   trvá na tom, aby členské státy zajistily pravidla azylového řízení v souladu s ustanoveními směrnice 2003/9/EC(3) soudržným a konzistentním způsobem, a aby se žádosti o azyl zpracovávaly rychle a účinně;

8.   zdůrazňuje, že ucelený přístup k přistěhovalectví nesmí opomíjet "faktory podněcující k migraci", které vedou obyvatele v prvé řadě k tomu, aby opustili svou zemi, neboť pro legální přistěhovalectví do Evropské unie jsou zapotřebí reálné možnosti, ale také jasné plány pro rozvoj a investice do zemí původu a tranzitu, včetně obchodní a zemědělské politiky, které podporují ekonomické příležitosti, zvláště s cílem zabránit masivnímu odlivu mozků;

9.   připomíná, že soudržná evropská přistěhovalecká politika musí být doprovázena integrační politikou, která mimo jiné umožňuje pravidelnou integraci na trhu práce, právo na vzdělání a odborné školení, přístup k sociálním službám a zdravotní péči, účast přistěhovalců na sociálním, kulturním a politickém životě;

10.   znovu opakuje, že jakékoli rozhodnutí jednoho členského státu o uvolnění pravidel týkajících se přistěhovalectví ovlivní situaci v dalších členských státech, a že členské státy mají v duchu loajální spolupráce povinnost konzultovat další členské státy a informovat je o opatřeních, která zřejmě budou mít dopad na situaci týkající se přistěhovalectví, jak se uvádí v jeho postoji ze dne 6. července 2006 k návrhu rozhodnutí Rady o zavedení postupu vzájemného předávání informací o opatřeních členských států v oblasti azylu a přistěhovalectví(4) ;

11.   vyzývá k partnerskému přístupu k zemím, odkud přistěhovalci pocházejí nebo přes něž přicházejí, který by zajistil, že budou hrát aktivní úlohu při řízení migračních toků, zamezit nelegálnímu přistěhovalectví a vytvoření účinné informační kampaně o podmínkách přijímacích zemí EU, včetně kritérií pro získání azylu;

12.   je přesvědčen, že do evropské přistěhovalecké politiky a také do společného evropského azylového systému EU musí být zahrnuto sdílení odpovědností a finanční zátěže mezi členskými státy;

13.   vyzývá k tomu, aby se Evropské unie větší měrou podílela na řešení humanitárních krizí spojených s migračními toky a žadateli o azyl;

14.   je proto přesvědčen, že země by měly získat přístup k technické pomoci a finančním prostředkům, které jsou k dispozici v rámci programu ARGO Evropského fondu pro uprchlíky, Evropském fondu pro vnější hranice, Evropského fondu pro integraci a v Evropském fondu pro navracení státních příslušníků třetích zemí do země původu na období 2007–2013;

15.   vyzývá k větší finanční podpoře, která má být dána k dispozici nevládním organizacím působícím v oblasti, které poskytují nouzovou pomoc;

16.   domnívá se, že hromadné přistěhovalectví je důsledkem selhávajících hospodářství, chudnutí obyvatel, porušování lidských práv, zhoršování životního prostředí, rozšiřující se propasti mezi bohatými a chudými zeměmi, občanských válek, bojů o ovládání přírodních zdrojů, politického pronásledování, politické nestability, korupce a diktatur v mnoha zemích původu;

17.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve navrhla vytvoření fondu pro mimořádné události na financování podpůrných týmů expertů, který by zajišťoval praktickou pomoc při příjímání na hranicích v členských státech a řešil humanitární krize, a aby zahrnula do nových finančních prostředků na období 2007–2013 nouzový mechanismus umožňující finanční pomoc, která bude poskytnuta v nouzových situacích;

18.   naléhavě žádá členské státy, aby stanovily pravidla azylového řízení a aby důsledně a pečlivě uplatňovaly opatření směrnice 2005/85/ES(5) a aby zajistily, že žádosti o azyl budou zpracovávány rychle a účinně;

19.   je si vědom naléhavé potřeby přijmout směrnici EU o navracení přistěhovalců a vyzývá Radu, aby zvýšila své úsilí k jejímu přijetí; současně zdůrazňuje – sedm let po zasedání Evropské rady v Tampere a navzdory mnohým žádostem Parlamentu – nezdar Rady v otázce definování společné přistěhovalecké politiky, namísto udržování jednoty a procesu konzultace ve všech otázkách legálního přistěhovalectví;

20.   naléhavě žádá členské státy, aby prohloubily spolupráci v rámci agentury FRONTEX a aby lépe vymezily její cíle;

21.   věří nicméně, že kontroly na hranicích a boj s nelegálním přistěhovalectvím mohou být pouze jediným aspektem politiky EU vůči třetím zemím, vůči nimž se musí požadovat rozvojová politika země původu a tranzitu s cílem minimalizovat škodlivé dopady emigrace;

22.   je si vědom toho, že když neexistuje společná přistěhovalecká politika EU, členské státy zaujímají rozdílné přístupy k řešení problému stovek či tisíců nelegálních přistěhovalců, kteří nezákonně pracují bez jakéhokoli sociálního pojištění; věří nicméně, že masivní legalizace nelegálních přistěhovalců není dlouhodobým řešením, neboť toto opatření nevyřeší skutečné zásadní problémy;

23.   zdůrazňuje, že jakákoli opatření pro boj s nelegálním přistěhovalectvím a zavádění vnějších hraničních kontrol a to i v případech spolupráce se třetími zeměmi, musejí být slučitelná se zárukami základních lidských práv stanovenými v Listině základních práv Evropské unie a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména s právem na azyl a na nenavracení;

24.   varuje před nebezpečím externalizace řízení vnějších hranic EU a doufá v lepší spolupráci se zeměmi původu a tranzitu, která se bude zakládat na všeobecném dodržování základních lidských práv, zvláště práv na azyl a nenavracení a na sdíleném zájmu EU a zemí původu a tranzitu;

25.   domnívá se, že by Evropská unie měla zaujmout průřezový přístup; věří, že by její přistěhovalecká politika neměla pouze obsahovat partnerství se třetími zeměmi, zabezpečení vnějších hranic pro boj s obchodováním s lidmi, ale současně otevřít cesty k legálnímu přistěhovalectví a podporovat začleňování přistěhovalců do společnosti přijímající země a povolit vzájemný rozvoj zemí původu s cílem řešit zásadní problémy přistěhovalectví;

26.   naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve zahájila iniciativu ve snaze upravit nařízení (ES) č. 343/2003(6) "Dublin II" tím, že zpochybní jeho zásadu, zvláště tu, že je pověřen řešením žádosti členský stát, kam žadatelé prvně přicházejí, což představuje nesnesitelnou zátěž pro země, které se nacházejí na jihu a na východě EU, a tím, že nastolí spravedlivý mechanismus sdílené odpovědnosti všech členských států;

27.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států EU.

(1) Přijaté texty , P6_TA(2006)0136.
(2) Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 598.
(3) Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 18.
(4) Přijaté texty , P6_TA(2006)0313.
(5) Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 13.
(6) Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.

Poslední aktualizace: 3. května 2007Právní upozornění