Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2664(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0597/2006

Keskustelut :

PV 16/11/2006 - 12.3
CRE 16/11/2006 - 12.3

Äänestykset :

PV 16/11/2006 - 13.3
CRE 16/11/2006 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0503

Hyväksytyt tekstit
WORD 65k
Torstai 16. marraskuuta 2006 - Strasbourg Lopullinen painos
Iran
P6_TA(2006)0503B6-0597, 0602, 0604, 0607, 0609 ja 0614/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Iranista ja erityisesti ihmisoikeuksia Iranissa koskevat päätöslauselmansa,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joiden kaikkien sopimusvaltio Iran on,

–   ottaa huomioon EU:n ja Iranin ihmisoikeusvuoropuhelun,

–   ottaa huomioon EU:n kahdeksannen vuosikertomuksen ihmisoikeuksista (2006), jonka neuvosto hyväksyi 17. lokakuuta 2006,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 20. joulukuuta 2005 antaman julkilausuman EU:n ja Iranin ihmisoikeusvuoropuhelusta,

–   ottaa huomioon 10. ja 11. huhtikuuta, 15. ja 16. toukokuuta ja 17. heinäkuuta 2006 annetut neuvoston päätelmät, 26. heinäkuuta 2006 päivätyn neuvoston julkilausuman sananvapaudesta, 5. toukokuuta 2006 annetun julkilausuman ihmisoikeuksista Iranissa, 24. elokuuta 2006 annetun julkilausuman Akbar Mohammadin kuolemasta ja Manouchehr Mohammadin vangitsemisesta sekä 5. lokakuuta 2006 päivätyn julkilausuman lehdistön vapaudesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

Yleinen tilanne

A.   ottaa huomioon, että kansalaisoikeuksien ja poliittisten vapauksien käyttöä koskeva tilanne on huonontunut viime vuonna, erityisesti kesäkuussa 2005 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, vaikka Iranin viranomaiset ovat useasti sitoutuneet edistämään yleismaailmallisia arvoja,

B.   ottaa huomioon, että Iran otti velvollisuudekseen edistää ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin se on sitoutunut monissa kansainvälisissä tämän alan sopimuksissa,

Poliittiset vangit

C.   ottaa huomioon, että Iranin viranomaiset ilmoittivat, että oikeusviranomaisten valmistelemassa raportissa esitettiin yksityiskohtaisia todisteita ihmisoikeusrikkomuksista, mukaan luettuna vankien ja pidätettyjen kiduttaminen ja huono kohtelu vankiloissa ja pidätyskeskuksissa, mutta että siinä vahvistettiin myös, että yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi oli toteutettu toimenpiteitä,

D.   ottaa huomioon, että vankien kiduttamisen ja huonon kohtelun käytännöt, eristäminen, salaiset pidätykset sekä julmien, epäinhimillisten ja alentavien rangaistusten käyttö ja järjestysvallan edustajien rankaisematta jääminen ovat edelleen yleinen ilmiö,

E.   on huolissaan siitä, että presidentti Ahmadinejad julisti elokuussa 2006, että ihmisoikeuksien puolustamiskeskus CDHR, jonka perustajiin kuului vuoden 2003 Nobelin rauhan palkinnon saaja Shirin Ebadi ja joka tarjosi ilmaista oikeusapua Zahra Kazemille, Akbar Ganjille ja Abdoulfatah Soltanille, oli laiton järjestö, ja sisäministeriö uhkasi toiminnan jatkajia syytteeseen asettamisella,

Nuorten rikoksentekijöiden syytteeseen asettaminen

F.   on syvästi huolissaan yleistyvistä raporteista, jotka koskevat nuorten rikoksentekijöiden teloituksia ja kuolemantuomioita, ja panee merkille, että Iran teloittaa maailmassa eniten nuoria rikoksentekijöitä,

Vähemmistöoikeudet

G.   ottaa huomioon, että Iranin perustuslaki takaa joitakin vähemmistöoikeuksia, kuten oikeuden oman kielen käyttöön, mutta että tällaisia oikeuksia ei kuitenkaan suurelta osin voida käytännössä hyödyntää, ottaa huomioon, että vähemmistöryhmät ovat viime kuukausina osoittaneet mieltään tällaisten oikeuksien käyttämisen puolesta, mikä on johtanut osanottajien laajamittaisiin pidätyksiin,

H.   ottaa huomioon, että Iranin suurimman etnisen vähemmistön muodostavia azereita loukattiin avoimesti etnisenä vähemmistöryhmänä valtion omistamassa sanomalehdessä toukokuussa 2006 julkaistuissa sarjakuvissa; ottaa huomioon, että muita vähemmistöjä edelleen syrjitään ja ahdistellaan niiden uskonnollisen tai etnisen taustan vuoksi ja että tällaisia ovat esimerkiksi kurdit sekä Ahwazin kaupunkia ympäröivän alueen asukkaat (Ahwaz on pääosin etnisten arabien asuttaman Khuzestanin provinssin alueellinen keskus), jotka esimerkiksi YK:n asumista käsittelevän erityisesittelijän Miloon Kotharin lausuntojen mukaan on häädetty kylistään, ja jotkut heistä ovat edelleen vangittuina ja joitakin on tuomittu kuolemaan;

Uskonnonvapaus

I.   ottaa huomioon, että islamin lisäksi ainoastaan zarathustralaisuus, kristinusko ja juutalaisuus on tunnustettu laissa uskonnoiksi ja että tunnustamattomia uskontoja syrjitään ja ne pyritään väkivaltaisesti tukahduttamaan, kuten baha'i-uskonto ja suufilaisuus; ottaa huomioon, että erityisesti baha'i-uskonnon harjoittajat eivät voi harjoittaa uskontoaan ja heiltä lisäksi johdonmukaisesti riistetään kaikki kansalaisoikeudet, muun muassa oikeus omaisuuteen ja korkeakoulutukseen,

J.   ottaa huomioon, että vaarassa ovat jopa papiston jäsenet, jotka vastustavat Iranin teokraattista hallintoa, mistä on osoituksena ajatolla Sayed Bouroujerdi ja hänen kannattajansa, jotka pidätettiin lokakuussa 2006 ja jotka ovat edelleen vangittuna,

Lehdistönvapaus

K.   on erityisen huolissaan yleistyvistä raporteista, joiden mukaan lehtimiehiä, Internet-toimittajia ja verkkopäiväkirjan pitäjiä pidätetään ja uhkaillaan mielivaltaisesti yhä useammin, ja ottaa huomioon, että ainakin 16 toimittajaa on tiettävästi pidätetty vuoden alusta lukien, ja katsoo että tällä perusteella Iran on yksi maailman pahimmista maista toimittajien vainoamisen ja lehdistön vapauden supistamisen alalla, kun käytännöllisesti katsoen kaikki kriittiset sanomalehdet ja Internet-sivustot on suljettu; huomauttaa, että tähän liittyy myös perheenjäsenten ahdistelu, toimittajille asetettavat matkustuskiellot ja satelliittilautasten takavarikointi,

L.   ottaa huomioon, että raporttien mukaan Iranin viranomaiset valvovat yhä tiukemmin Internet-sivujen sisältöä ja estävät pääsyn useisiin kymmeniin verkkojulkaisuihin ja sivustoille, joilla käsitellään poliittisia, yhteiskunnallisia ja kulttuuria koskevia aiheita; katsoo, että estämällä Internetin vapaan käytön Iranin viranomaiset heikentävät iranilaisten ainoaa jäljellä olevaa mahdollisuutta saada sensuroimatonta tietoa,

Naisten oikeudet

M.   ottaa huomioon, että Iran ei ole vieläkään liittynyt kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen,

N.   ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan syrjinnän lopettamiseen tähtääviä oikeudellisia uudistuksia vaatineet mielenosoitukset hajotettiin ja niihin osallistujat pidätettiin, vaikka heidät myöhemmin vapautettiin,

Muiden oikeuksien rikkominen

O.   ottaa huomioon, että presidentti Mahmud Ahmadinejad vaati syyskuussa 2006 avoimesti liberaaleihin ja sekulaarisiin tiedemiehiin kohdistuvia puhdistuksia yliopistoissa, ja Iranin hallitus estää yhä useammin yliopisto-opiskelijoita suorittamasta opintojaan, vaikka he ovat läpäisseet tiukat pääsykokeet, ja maan oikeuslaitos on syyttänyt tai tuominnut useita opiskelijoita vankeuteen, sakkoihin tai ruoskittaviksi viime vuoden aikana,

P.   ottaa huomioon, että ihmisiä yhä vangitaan ja ajoittain teloitetaan seksuaalirikoksista muun muassa naimattomien ja homoseksuaalien aikuisten välisestä molemminpuoliseen suostumukseen perustuvasta seksuaalisesta toiminnasta,

Q.   ottaa huomioon, että Iranissa teloitettiin toiseksi eniten ihmisiä koko maailmassa ja että raporttien mukaan maassa langetettiin 282 kuolemantuomiota, joista 111 pantiin täytäntöön lokakuun 2005 ja syyskuun 2006 välisenä aikana, ja on erityisen huolissaan siitä, että ihmisiä, erityisesti seksuaalirikoksesta syytettyjä naisia, tuomitaan edelleen teloitettavaksi kivittämällä huolimatta joulukuussa 1982 määrättyä kivitysten toimeenpanon keskeyttämistä,

R.   ottaa huomioon Iranin islamilaisen tasavallan tuomarikunnan johtajan huhtikuussa 2004 ilmoittaman kidutuskiellon ja ottaa huomioon parlamentin tämän jälkeen tekemän lainsäädännön uudistuksen, jonka valvontaneuvosto hyväksyi toukokuussa 2004,

S.   katsoo, että joulukuussa 2006 järjestetään "asiantuntijaraadin" vaalit, jossa valitaan tämän Iranin ylimmän uskonnollisen johtajan työtä valvovan, papistoa edustavan elimen jäsenet, sekä valvojien neuvoston vaalit, ottaa huomioon, että neuvoston vaaleista on raportoitu, että Reyn ja Shemirantin vaalipiireissä ehdokkaita ei ole päästetty rekisteröitymään ja asiantuntijaraadin vaaleissa uudistusmieliset ovat uhanneet vaaliboikotilla, jos kaikkia ehdokkaita ei hyväksytä,

T.   on syvästi huolissaan, että Iranissa ei ole pystytty noudattamaan täysin kansainvälisiä oikeusnormeja, että takeita oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ei ole ja että kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia turvatakeita ei noudateta,

Kansainvälisten velvoitteiden rikkominen

U.   ottaa huomioon, että Iran ei ole suostunut vuonna 2002 sovitun EU:n ja Iranin ihmisoikeusvuoropuhelun seuraavaan neuvottelukierrokseen, ja katsoo, että 14. ja 15. kesäkuuta 2004 järjestetyn neljännen kierroksen jälkeen Iran ei ole osallistunut keskusteluihin huolimatta EU:n viime ja tänä vuonna tekemistä useista yrityksistä sopia viidennen neuvottelukierroksen päivämäärä,

V.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Iranin suhteet ovat perustuneet kolmiosaiseen lähestymistapaan, johon kuuluvat kauppa- ja yhteistyösopimusneuvottelut, poliittinen vuoropuhelu ja ihmisoikeusvuoropuhelu, ja että poliittinen vuoropuhelu on keskeytynyt Iranin ydinohjelmaansa ottaman kannan vuoksi,

Tilanne yleisesti

1.   ilmaisee vakavan huolensa Iranin ihmisoikeustilanteen heikkenemisen johdosta sen jälkeen kun presidentti Ahmadinejad nousi valtaan kesäkuussa 2005;

2.   kehottaa Irania antamaan kaikille ihmisille oikeuden käyttää kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia vapauksiaan ja toivoo, että Iranin viranomaiset täyttävät yleismaailmallisten arvojen edistämistä koskevan sitoumuksensa, johon myös Iran on velvoitettu ratifioimiensa yleissopimusten mukaisesti;

Poliittiset vangit

3.   kehottaa Iranin viranomaisia nopeuttamaan älymystön jäsenten ja poliittisten aktivistien epäilyttävien kuolemantapauksien ja murhien tutkimuksia, saattamaan niistä syytetyt oikeuden eteen ja järjestämään ehdottomasti asianmukaisen lääkäriavun huonossa terveydentilassa oleville vangeille;

4.   kehottaa Iranin viranomaisia vapauttamaan ehdoitta kaikki mielipidevangit, erityisesti Keyvan Ansarin, Keyvan Rafiin, Kheirollah Derakhshandin, Abolfazl Jahandarin and Koroush Zaimin;

5.   panee tyytyväisenä merkille tässä yhteydessä Iranin parlamentin entisen jäsenen Sayed Ali Akbar Mousavi-Kho'inin äskettäisen vapauttamisen ja aiemmat Ramin Jahanbegloon ja Akbar Ganjin vapauttamiset; odottaa, että Akbar Ganji, joka kutsuttiin Euroopan parlamenttiin lokakuussa, voi palata vapaasti Iraniin ilman minkäänlaisia esteitä;

Nuorten rikoksentekijöiden syytteeseen asettaminen

6.   on tyrmistynyt, että alaikäisten teloitukset ja tuomitseminen kivitettäviksi jatkuvat edelleen ja että hallituksen vakuutteluista huolimatta ainakin kaksi kivittämistuomiota on pantu täytäntöön;

7.   tuomitsee voimakkaasti kuolemanrangaistuksen sinänsä ja tuomitsee erityisesti nuorille rikoksentekijöille ja alaikäisille langetut kuolemantuomiot ja niiden täytäntöönpanon ja vaatii Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia turvatakeita, kuten lapsen oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta;

Vähemmistöoikeudet

8.   kehottaa viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia takeita, jotka koskevat uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvia henkilöitä, riippumatta siitä, onko kyseiset vähemmistöt tunnustettu virallisesti vai ei; tuomitsee nykyisen vähemmistöoikeuksien loukkaamisen ja vaatii, että kaikki vähemmistöt saavat harjoittaa Iranin perustuslaissa ja kansainvälisessä lainsäädännössä vahvistettuja oikeuksia; kehottaa edelleen viranomaisia poistamaan kaikentyyppisen uskontoon tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän ja vähemmistöjen kuten kurdien, azerien, arabien ja balutšien syrjinnän;

9.   on edelleen huolissaan azeriturkkilaisia oikeudenkäynnissä puolustaneen ja 14. kesäkuuta 2006 kadonneen asianajajan Saleh Kamranin kohtalosta; kehottaa Iranin viranomaisia välittömästi keskeyttämään arabikansaa edustavien Abdullah Suleymanin, Abdulreza Sanawati Zerganin, Qasem Salamatin, Mohammad Jaab Pourin, Abdulamir Farjallah Jaabin, Alireza Asakrehin, Majed Alboghubaishin, Khalaf Derhab Khudayrawin, Malek Banitamimin, Sa'id Sakin ja Abdullah Al-Mansourin lähestyvät teloitukset;

Lehdistönvapaus

10.   muistuttaa Iranin hallitusta sen velvoitteista kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevien kansainvälisten yleissopimusten allekirjoittajana turvata perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet, erityisesti mielipiteenvapauden, ja vaatii vapauttamaan kaikki toimittajat ja verkkopäiväkirjan pitäjät, mukaan lukien Motjaba Saminejadin, Ahmad Raza Shirin, Arash Sigarchin ja Masud Bastanin;

11.   tuomitsee Internet-toimittajien ja verkkopäiväkirjan pitäjien pidättämisen ja vangitsemisen sekä useiden verkkojulkaisujen, verkkopäiväkirjojen ja Internet-sivustojen samanaikaisen sensuroimisen, sillä ne ovat Iranin kansan kaikkein sensuroimattomimpia uutislähteitä; tuomitsee myös toimittajien mielivaltaisten pidätysten aallon sekä Iranin tiedotusvälineiden toiminnan tiukan rajoittamisen ja erityisesti niiden sulkemisen;

12.   pyytää Iranin parlamenttia mukauttamaan Iranin lehdistöä koskevaa lainsäädäntöään ja rikoslainsäädäntöä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja erityisesti kumoamaan kaikki rikosoikeudelliset säännökset, jotka koskevat mielipiteen rauhanomaista ilmaisua, lehdistö mukaan lukien;

Uskonnonvapaus

13.   pyytää Iranin viranomaisia poistamaan kaikenlaisen uskonnollisiin syihin perustuvan syrjinnän; kehottaa erityisesti poistamaan käytännössä vallitsevan kiellon harjoittaa baha´i-uskontoa;

14.   on huolissaan kahden asianajajan, Farshid Yadollahin ja Omid Behrouzin, pidättämisestä ja heidän saamistaan vankeustuomioista heidän puolustettuaan suufilaisia Qomissa; on myös huolissaan ajatolla Sayad Hossein Kazemeyni Boroujerdin, joka on vuosia ajanut uskonnon erottamista valtion poliittisesta perustasta ja joka on jälleen saatujen tietojen mukaan pidätetty yli 400 kannattajansa kanssa, turvallisuudesta;

Naisten oikeudet

15.   on huolissaan naisten jatkuvasta syrjinnästä oikeudessa ja käytännössä asiassa tapahtuneesta vähäisestä kehityksestä huolimatta; tuomitsee naisiin kohdistuvan väkivallan käytön ja syrjinnän Iranissa, mikä on edelleen vakava ongelma; tuomitsee lisäksi Iranin turvallisuusjoukkojen väkivallan käytön niitä naisia kohtaan, jotka aikaisemmin tänä vuonna kokoontuivat juhlimaan kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta 2006; tuomitsee lisäksi sen, että Iranin turvallisuusjoukot keskeyttivät väkivaltaisesti 12. kesäkuuta 2006 järjestetyn rauhanomaisen mielenosoituksen, johon osallistuneet naiset ja miehet ajoivat naisten laillisen syrjinnän poistamista Iranissa;

16.   kehottaa Irania allekirjoittamaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen; vaatii lisäksi, että Iranissa naisten laillisen täysi-ikäisyyden raja muutetaan 18 vuoteen;

Muiden oikeuksien rikkominen

17.   tuomitsee voimakkaasti presidentti Ahmadinejadin avoimen vaatimuksen puhdistaa liberaalit ja sekulaariset tiedemiehet yliopistoista, ja kehottaa sallimaan kaikkien erotettujen paluun sekä opetuksen akateemiseen vapauteen liittyvien perusoikeuksien mukaisesti;

18.   pahoittelee syvästi opiskelija-aktivisti Akbar Mahdavi Mohammadin sekä poliittisen vangin Valiollah Feyzin kuolemaa heidän nälkälakkojensa seurauksena, ja kehottaa vapauttamaan Manoucher Mohammadin; pyytää, ettei opiskelijoilta evätä mahdollisuutta korkeakouluopetukseen heidän rauhanomaisen poliittisen toimintansa vuoksi;

19.   vaatii, ettei molemminpuoliseen suostumukseen perustuvasta naimattomien henkilöiden seksuaalisesta kanssakäymisestä aseteta syytteeseen; vaatii lisäksi, ettei ihmisiä vangita tai teloiteta sukupuolisen suuntautumisen perusteella;

20.   kehottaa Iranin viranomaisia osoittamaan, että he todellakin noudattavat julistamaansa kivittämiskieltoa, ja vaatii, että Iranin parlamentin ilmoittama ja säätämä ja valvojien neuvoston hyväksymä kidutuskielto pannaan viipymättä ja tinkimättä täytäntöön; vaatii lisäksi, että Iranin islamilainen rikoslaki uudistetaan kivityksen poistamiseksi;

21.   on hyvin huolissaan, että jälleen kerran tulevissa vaaleissa ehdokkaat eivät ole kyenneet rekisteröitymään ja että uudistusmieliset aikovat boikotoida vaaleja vaaleihin ilmoittautumiseen liittyvien demokratian vastaisten menettelyjen vuoksi;

22.   kehottaa Iranin viranomaisia ponnistelemaan, jotta taataan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin täysimääräinen toteutuminen sekä oikeuslaitoksen oikeudenmukaiset ja avoimet menettelyt ja varmistetaan puolustuksen oikeuksien noudattaminen ja kaikkien lainkäyttöelinten tuomioiden oikeudenmukaisuus;

Eurooppalaiset aloitteet

23.   kehottaa Irania käynnistämään Euroopan unionin kanssa uudelleen ihmisoikeuksia koskevan EU:n ja Iranin vuoropuhelun ja pyytää lisäksi neuvostoa ja komissiota seuraamaan tiiviisti tilanteen kehittymistä Iranissa ja ottamaan esille myös konkreettisia ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä tapauksia perusedellytyksenä EU:n ja Iranin talous- ja kauppasuhteiden kehitykselle;

24.   kehottaa komissiota tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa hyödyntämään tehokkaasti uutta demokratia- ja ihmisoikeusvälinettä, jotta taataan demokratian ja ihmisoikeuksien noudattaminen Iranissa muun muassa varmistamalla tuki sensuroimattomille tiedotusvälineille;

25.   pyytää neuvostoa tutkimaan, miten Euroopan parlamentti voisi osallistua prosessiin, jolla saatetaan säännönmukaisesti ajan tasalle erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 hyväksytty neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP(1) , ottaen huomioon vuoden 2001 jälkeiset tapahtumat;

26.   pitää myönteisenä Iranin parlamentin (majlis) valtuuskunnan ensimmäistä vierailua lokakuussa Euroopan parlamentissa, ja toivoo, että nämä menestyksekkäät keskustelut sekä tämä päätöslauselma muodostavat osan jatkuvaa vuoropuhelua, joka johtaa sekä Iranin että Euroopan unionin vähittäiseen lähentymiseen YK:n peruskirjaan ja yleissopimuksiin sisältyvien yhteisten arvojen pohjalta;

o
o   o

27.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YUTP:n korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeustoimikunnalle, Iranin korkeimman oikeuden presidentille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 344, 28.12. 2001, s. 93.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2007Oikeudellinen huomautus