Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2115(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0421/2006

Predkladané texty :

A6-0421/2006

Rozpravy :

PV 29/11/2006 - 14
CRE 29/11/2006 - 14

Hlasovanie :

PV 30/11/2006 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0512

Prijaté texty
WORD 60k
Štvrtok, 30. novembra 2006 - Brusel Finálna verzia
Pristúpenie Rumunska
P6_TA(2006)0512A6-0421/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o pristúpení Rumunska k Európskej únii (2006/2115(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunskej republiky k Európskej únii(1) podpísanú 25. apríla 2005,

–   so zreteľom na všetky svoje predchádzajúce uznesenia a správy od začatia procesu rozšírenia do dnešného dňa a najmä na svoje posledné uznesenie zo 14. júna 2006 o pristúpení Bulharska a Rumunska(2) ,

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 15. a 16. júna 2006,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy o rozšírení Európskej únie zo 17. októbra 2006,

–   so zreteľom na monitorovaciu správu Komisie o Rumunsku z 26. septembra 2006 (KOM(2006)0549) a jej predchádzajúce monitorovacie správy,

–   so zreteľom na korešpondenciu medzi predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Komisie o plnom začlenení Európskeho parlamentu do posudzovania možnosti uplatnenia jednej z ochranných doložiek zmluvy o pristúpení,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0421/2006),

A.   keďže pristúpenie Rumunska k Európskej únii predstavuje významný historický posun, sprevádzaný hlbokými zmenami hospodárskej, sociálnej a občianskej situácie krajiny a keďže toto pristúpenie bude mať pozitívny vplyv tak na rumunské obyvateľstvo, ako aj na rozvoj a súdržnosť Európskej únie,

B.   keďže integrácia Rumunska do Európskej únie prispeje k stabilite a prosperite juhovýchodnej Európy,

C.   keďže začlenenie Rumunska do Európskej únie posilní politický a kultúrny rozmer európskej integrácie,

D.   keďže prvé štádium piateho rozšírenia v roku 2004 sa ukázalo prínosným pre staré i nové členské štáty a keďže sa takým nepochybne stane i toto štádium rozšírenia, čím sa piate rozšírenie ukončí,

E.   keďže sa od správy Komisie z mája 2006 dajú zaznamenať ďalšie výrazné zlepšenia, ako ich rozoberá posledná monitorovacia správa Komisie z 26. septembra 2006,

F.   keďže Rumunsko pokračuje v napredovaní zameranom na splnenie podmienok formulovaných v zmluve o pristúpení, aby sa spoločne s Bulharskom mohlo stať členom Európskej únie od 1. januára 2007 a keďže Európsky parlament neprestajne vyjadroval svoju podporu spoločnému pristúpeniu oboch krajín,

1.   vyslovuje uznanie Komisii za serióznosť a dôslednosť pri monitorovaní reforiem, ktoré Rumunsko uskutočnilo;

2.   blahoželá Rumunsku a víta jeho pristúpenie 1. januára 2007, očakáva príchod jeho 35 poslancov Európskeho parlamentu, ako aj jeho člena Komisie a úradníkov inštitúcií EÚ a vyjadruje uznanie veľkému prínosu rumunských pozorovateľov v Európskom parlamente od septembra 2005;

3.   zdôrazňuje, že toto rozšírenie Európskej únie, tak ako predchádzajúce rozšírenia, stelesňuje myšlienku európskej jednoty a solidarity, z ktorej majú prospech všetky strany a ktorá umožňuje podporu hodnôt demokracie, rovnosti, pluralizmu a nediskriminácie;

4.   víta skutočnosť, že správa Komisie z 26. septembra 2006 odporučila, aby Bulharsko a Rumunsko vstúpili do EÚ spoločne;

5.   víta významný pokrok, ktorý krajina dosiahla od poslednej monitorovacej správy v máji 2006 a z tohto dôvodu schvaľuje návrh dátumu 1. januára 2007 pre pristúpenie Rumunska, ale pripomína rumunským orgánom, že po pristúpení je potrebné pokračovať v tempe uskutočňovania reforiem;

6.   víta úsilie Rumunska, ktoré vynaložilo pri zavádzaní veľkého počtu reforiem v príprave na svoje pristúpenie a blahoželá rumunským orgánom k významnému pokroku dosiahnutému v obmedzenom časovom priestore;

7.   pripomína, že proces reforiem je pre Rumunsko v kontexte pristúpenia k Európskej únii prínosom a že prispieva k upevňovaniu hospodárskej prosperity a bezpečnosti krajiny;

8.   berie na vedomie, že v oblastiach, ktoré Komisia vo svojej správe z mája 2006 označila za tie, v ktorých je potrebné okamžite konať – reforma justičného systému, boj proti korupcii, vytvorenie platobných agentúr a integrovaného administratívneho a kontrolného systému, TSE a prepojenie systémov výberu daní – bol dosiahnutý významný pokrok;

9.   s uspokojením konštatuje, že Rumunsko má životaschopné trhové hospodárstvo s rastom dosahujúcim takmer 7 % HDP a nezamestnanosťou približne na úrovni 5,5 %;

10.   nabáda členské štáty, aby od 1. januára 2007 otvorili svoje pracovné trhy rumunským pracovníkom, v súlade s celkovým duchom slobody pohybu pracovníkov, ktorú zaručujú právne predpisy Spoločenstva;

11.   zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa očakávaná reštrukturalizácia rozpočtu, s ohľadom na finančné prevody prostredníctvom EÚ a potrebné spolufinancovanie zo strany Rumunska, neuskutočnila len na úkor sociálnych nákladov, resp. nesmie viesť k ich kráteniu;

12.   nalieha na rumunskú vládu, aby konsolidovala podniknuté reformy a na rumunské orgány, aby zvýšili svoje úsilie predovšetkým v oblasti ochrany detí, začleňovania menšín, najmä rómskej a maďarskej menšiny a zaobchádzania s duševne postihnutými ľuďmi; vyzýva Rumunsko, aby v tejto súvislosti uskutočnilo okamžité kroky k náprave nedostatkov splnením požiadaviek komplexných monitorovacích správ Komisie z roku 2005 a 2006 a uznesení Európskeho parlamentu prijatých v rokoch 2004 a 2005;

13.   poznamenáva, že od správy Komisie z mája 2006 sa dosiahol pokrok v oblasti menšín; pripomína, že jeho stanovisko k menšinám v Rumunsku vychádza zo zásady rešpektu, uznania a podpory menšinám a z potreby odstránenia všetkých foriem násilia a diskriminácie voči nim; očakáva, že zákon o menšinách sa prijme čo najskôr a bude rešpektovať politické kritériá; poznamenáva, že Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu bude po pristúpení naďalej monitorovať oblasť boja proti rasizmu a diskriminácii, tak ako to robí vo všetkých členských štátoch;

14.   v oblasti zaobchádzania s rómskou menšinou: nalieha na rumunské orgány, aby zabezpečením adekvátneho financovania konsolidovali reformy podniknuté v oblasti ochrany voči inštitucionálnemu násiliu, zlepšenia životnej úrovne a bývania, prístupu k zamestnanosti a systému zdravotnej starostlivosti;

15.   v oblasti zaobchádzania s maďarskou menšinou: vyzýva rumunské orgány, aby brali do úvahy očakávania maďarskej menšiny v súlade so zásadami subsidiarity a kultúrnej samosprávy predovšetkým prostredníctvom zabezpečenia primeraného financovania zlepšovania úrovne vzdelávania;

16.   navrhuje, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci od 1. januára 2007 monitoroval reformy týkajúce sa adopcie a ochrany detí v Rumunsku;

17.   vyjadruje znepokojenie nad vážnym a pretrvávajúcim problémom násilia páchaného na ženách, ktorého významným prejavom je obchodovanie so ženami a ich sexuálne zneužívanie v krajine aj mimo nej (ide každoročne o 800 000 obetí) a domáce násilie, a vyzýva vládu, aby na tento problém zareagovala ráznymi opatreniami, a to v oblasti prevencie, informovanosti a protiopatrení v spolupráci so širokou verejnosťou, príslušnými mimovládnymi organizáciami, súdnictvom a políciou na regionálnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

18.   poukazuje na skutočnosť, že Rumunsko musí urýchliť vybavovanie žalôb týkajúcich sa reštitúcií majetku, ktorý bol skonfiškovaný komunistickým režimom, zvlášť s ohľadom na cirkevný a obecný majetok, aby neostali blokované na úrovni právnych predpisov; zdôrazňuje, že na tento účel je nevyhnutné vytvoriť funkčný majetkový fond;

19.   žiada rumunské orgány, aby sa naďalej usilovali o vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, a žiada o konzultáciu so susednými krajinami a rázne uplatňovanie noriem v duchu príslušných právnych predpisov EÚ (napr. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu(3) ), pričom je potrebné venovať osobitnú pozornosť ťažobným projektom veľkého rozsahu, ktoré majú zásadný vplyv na životné prostredie, ako v prípade Rosia Montana;

20.   poznamenáva, že Komisia označila tri oblasti, v ktorých bol od poslednej správy z mája 2006 zaznamenaný významný pokrok, ale ktoré vyžadujú ešte ďalšie úsilie:

   reforma justičného systému a boj proti korupcii;
   využitie a riadenie pomoci Spoločenstva v poľnohospodárskej oblasti a zo štrukturálnych fondov;
   uplatňovanie acquis communautaire v niektorých oblastiach potravinovej bezpečnosti;

21.   zdôrazňuje, že v rámci týchto troch oblastí je kľúčové najmä dokončenie reformy justičného systému a boj proti korupcii, a preto im rumunské orgány musia venovať zvláštnu pozornosť;

22.   podporuje zavedenie mechanizmov Komisie na overovanie a podporu pokroku v týchto oblastiach spočívajúcich najmä v určení osobitných kritérií a dôrazne nalieha na rumunskú vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na splnenie vytýčených očakávaní, aby sa zabránilo uplatneniu ochrannej doložky;

23.   poukazuje na to, že i keď bude možné uplatniť dočasné opatrenia počas prvých troch rokov od pristúpenia, podobné opatrenia sa uplatňovali počas predchádzajúceho procesu rozšírenia na prospech všetkých zúčastnených strán; vyjadruje želanie, aby sa tieto mechanizmy uplatňovali iba vo veľmi špecifických oblastiach, ktoré určí Komisia, a to na obmedzený čas; poukazuje na skutočnosť, že opatrenia na zaistenie riadneho fungovania politík EÚ možno zrušiť len vtedy, ak budú úplne splnené hodnotiace kritériá stanovené Komisiou;

24.   očakáva správu Komisie o pokroku, ktorý krajina dosiahla v reforme súdnictva a v boji proti korupcii, ohlásenú na jún 2007; vyzýva Rumunsko, aby využilo všetky svoje možnosti na prijatie adekvátnych opatrení;

25.   trvá na tom, aby mu Komisia systematicky predkladala správy o pokroku, ktorý Rumunsko dosiahne v nasledujúcich mesiacoch a aby bol úzko zapojený do monitorovacieho mechanizmu, ktorý navrhne Komisia po pristúpení;

26.   zdôrazňuje, že rumunská vláda si musí uvedomovať potrebu plného využitia zostávajúceho času na pokračovanie vo svojom úsilí, aby dosiahla upevnenie dosiahnutých výsledkov;

27.   dôrazne požaduje urýchlenú ratifikáciu zmluvy o pristúpení dvomi zvyšnými členskými štátmi, ktoré tak majú učiniť;

28.   vyzýva Komisiu, aby vyčlenila primerané finančné prostriedky na informačnú kampaň s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti o pristúpení Rumunska (a Bulharska);

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rumunska.

(1) Ú. v. EÚ L 157, 21.6.2005, s. 11.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2006)0262.
(3) Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.

Posledná úprava: 12. júna 2007Právne oznámenie