Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0185(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0379/2006

Předložené texty :

A6-0379/2006

Rozpravy :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Hlasování :

PV 30/11/2006 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0521

Přijaté texty
WORD 661k
Čtvrtek 30. listopadu 2006 - Brusel Konečné znění
Specifický program "Spolupráce" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) *
P6_TA(2006)0521A6-0379/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o specifickém programu s názvem Spolupráce, kterým se provádí sedmý rámcový program (2007 až 2013) Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0440)(1) a na pozměněný návrh (KOM(2005)0440/2)(2) ,

-   s ohledem na článek 166 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0381/2005),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0379/2006),

1.   schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2.   domnívá se, že orientační referenční finanční částka stanovená v legislativním návrhu musí být v souladu se stropem okruhu 1a finančního rámce pro období 2007-2013, a zdůrazňuje, že roční částka bude stanovena v průběhu ročního rozpočtového procesu v souladu s bodem 38 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006(3) ;

3.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

4.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4
(4)  Rámcový program by měl doplňovat činnosti prováděné ve členských státech a další akce Společenství, které jsou nezbytné pro celkové strategické úsilí při provádění lisabonských cílů, a činnosti týkající se strukturálních fondů, zemědělství, vzdělávání, školení, konkurenceschopnosti a inovací, průmyslu, zdraví, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, energetiky, dopravy a životního prostředí.
(4)  Tento specifický program by měl doplňovat činnosti prováděné ve členských státech a další akce Společenství, které jsou nezbytné pro celkové strategické úsilí při provádění lisabonských cílů. Akce podle tohoto programu by proto měly být co nejúčinnější a posilovat doplňkovou povahu a součinnost s dalšími programy a akcemi Společenství, zejména s těmi, které se týkají strukturálních fondů, zemědělství, vzdělávání, školení, kultury, konkurenceschopnosti a inovací, průmyslu, zdraví, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, energetiky, dopravy, životního prostředí a informační společnosti .
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4a (nový)
(4a) V souladu s doporučeními Evropského poradního výboru pro výzkum (EPVPV 04.009, duben 2004) a v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 10. března 2005 o vědě a technologii – hlavních směrech budoucí politiky Evropské unie na podporu výzkumu 1 by se v rámci tohoto specifického programu mělo zvláště přihlížet k požadavkům víceoborovosti a mezioborovosti.
--  --------------
1 Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 259.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 4b (nový)
(4b) Tento specifický program by se měl zvláště zaměřit na předávání poznatků, výsledků a technologií získaných v odvětví veřejného výzkumu podnikům, zejména malým a středním, a na mechanismy pro zajištění účinného a souvislého předávání požadavků podniků výzkumným týmům.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 5
(5)  Inovace a činnosti týkající se malých a středních podniků podporované v rámci tohoto specifického rámcového programu by měly doplňovat činnosti prováděné v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovaci.
(5)  Tento specifický program se měl zvláště zaměřit na zajištění přiměřené účasti malých a středních podniků na všech jeho činnostech a projektech . Inovace a činnosti týkající se malých a středních podniků podporované v rámci tohoto specifického programu by měly usilovat o co největší součinnost a doplňování činností prováděných v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovaci a ostatních programů a akcí Společenství.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a) Tento specifický program by měl přihlížet k významu regionů při uskutečňování Evropského výzkumného prostoru uznaného Komisí ve sdělení o regionálním rozměru Evropského výzkumného prostoru (KOM(2001)0549).
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 7
(7)  Tento specifický program by měl přispět ke grantu Evropské investiční bance na vytvoření "finančního zařízení sdílení rizik", aby se zlepšil přístup k půjčkám EIB.
(7)  Tento specifický program by měl přispět ke grantu Evropské investiční bance na vytvoření "finančního nástroje sdílení rizik", aby se zlepšil přístup k půjčkám EIB. Obdobně by měl specifický program poskytnout finanční podporu ve stejné výši s cílem pokrýt riziko spojené s účastí malých a středních podniků na projektech a ušetřit jim tak nutnost získat bankovní záruky.
Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 8
(8)  V souladu s článkem 170 Smlouvy uzavřelo Společenství řadu mezinárodních dohod v oblasti výzkumu a mělo by usilovat o posílení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, aby se prohloubila integrace Společenství do celosvětové výzkumné obce. Proto by tento specifický program měl být otevřen účasti zemí, které za tímto účelem uzavřou nezbytné smlouvy, a na úrovni projektů by měl být rovněž na základě vzájemného prospěchu otevřen účasti subjektů ze třetích zemí a mezinárodních organizací pro vědeckou spolupráci.
(8)  V souladu s článkem 170 Smlouvy uzavřelo Společenství řadu mezinárodních dohod v oblasti výzkumu a mělo by usilovat o posílení mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, aby se prohloubila integrace Společenství do celosvětové výzkumné obce. Proto by tento specifický program měl být otevřen účasti zemí, které za tímto účelem uzavřely nezbytné smlouvy, a měl by také posilovat spolupráci se zeměmi, které za tímto účelem neuzavřely žádné dohody, a na úrovni projektů, na základě obecného blaha a vzájemného prospěchu by měl být rovněž otevřen účasti subjektů ze třetích zemí a mezinárodních organizací pro vědeckou spolupráci.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 9
(9)  Výzkumné činnosti uskutečňované v rámci tohoto programu by měly dodržovat základní etické zásady včetně těch, které jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie.
(9)  Výzkumné činnosti uskutečňované v rámci tohoto programu by měly dodržovat základní etické zásady včetně těch, které jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie, stvrzovat občanské a humanitní hodnoty výzkumu a brát současně ohled na etickou a kulturní rozmanitost.
Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 9a (nový)
(9a) Tento specifický program by měl náležitě zohlednit významnou úlohu vysokých škol při zajišťování skutečně vynikajících výkonů ve vědeckém a technickém výzkumu při budování Evropského výzkumného prostoru, jak potvrzuje sdělení Komise o úloze vysokých škol v Evropě znalostí (KOM(2003)0058), a při přispívání k rozvoji společnosti znalostí.
Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 10
(10)  Rámcový program by měl přispívat k prosazování udržitelného rozvoje.
(10)  Tento specifický program a celý sedmý rámcový program by měly přispívat k prosazování udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 10a (nový)
(10a) Tento specifický program by měl přispět k šíření poznatků vědy a techniky s cílem přiblížit je společnosti.
Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 11
(11)  Je třeba zajistit řádnou finanční správu rámcového programu a jeho provádění způsobem co možná nejefektivnějším a nepraktičtějším a rovněž snadno přístupným všem účastníkům , a to v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení a jeho následným změnám.
(11)  Komise se zavazuje zajistit řádnou finanční správu sedmého rámcového programu a tohoto specifického programu a jejich provádění, a rovněž průhledný, jasný a snadný přístup pro všechny účastníky, co nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem , a to v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení a jeho následným změnám. .
Pozměňovací návrh 13
Článek 2
Specifický program podporuje činnosti založené na spolupráci, které jsou zaměřeny na celou řadu výzkumných akcí prováděných za nadnárodní spolupráce v následujících tématických oblastech:
Specifický program podporuje činnosti založené na spolupráci, které jsou zaměřeny na celou řadu výzkumných akcí prováděných za nadnárodní spolupráce v následujících tématických oblastech:
(a) zdraví;
(a) zdraví;
(b) potraviny, zemědělství a biotechnologie;
(b) potraviny, zemědělství a rybolov, a biotechnologie;
(c) informační a komunikační technologie;
(c) informační a komunikační technologie;
(d) nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie;
(d) nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie;
(e) energetika;
(e) energetika;
(f) životní prostředí (včetně změny klimatu);
(f) životní prostředí (včetně změny klimatu);
(g) doprava (včetně letectví);
(g) doprava (včetně letectví);
(h) sociálně-ekonomické a humanitní vědy;
(h) sociálně-ekonomické a humanitní vědy;
(i) bezpečnost a vesmír .
(i) bezpečnost
(ia) vesmír
Pozměňovací návrh 14
Čl. 3a odst. 1 (nový)
Článek 3a
1.  Komise přijme veškerá nezbytná opatření, aby ověřila, zda činnosti, na které jsou vynakládány finanční prostředky, probíhají účinně a v souladu s ustanoveními nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 3a odst. 2 (nový)
2.  Celkové administrativní výdaje specifického programu, včetně interních výdajů a výdajů na řízení výkonné agentury, jejíž zřízení se navrhuje, by měly být úměrné aktivitám rozvíjeným v rámci specifického programu a podléhat rozhodnutí rozpočtových a legislativních orgánů.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 3a odst. 3 (nový)
3.  Rozpočtové položky se použijí v souladu se zásadou řádného finančního řízení, konkrétně v souladu se zásadou úspornosti, hospodárnosti a účinnosti, a taktéž se zásadou proporcionality.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 4 odst. 1
1.  Všechny výzkumné činnosti v rámci specifického programu musí být prováděny v souladu se základními etickými zásadami.
1.  Všechny výzkumné činnosti v rámci specifického programu musí být prováděny v souladu se základními etickými zásadami, s přihlédnutím k vědeckým bezpečnostním prvkům, které jsou vyžadovány podle dané oblasti znalostí a druhu dotčeného výzkumu .
Pozměňovací návrh 18
Článek 5a (nový)
Článek 5a
Komise bude s předstihem informovat o provádění specifických programů rozpočtový orgán, kdykoli bude mít v úmyslu odchýlit se od rozdělení výdajů stanoveného v souhrnném rozpočtu.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 6 odst. 3
3.  Pracovní program upřesní kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci režimů financování a kritéria pro výběr projektů. Bude sem patřit kritérium excelence, dopadu a provádění a v tomto rámci lze dodatečné požadavky, váhu a prahy v pracovním programu dále upřesnit nebo doplnit.
3.  Pracovní program upřesní kritéria pro hodnocení návrhů na nepřímé akce v rámci režimů financování a kritéria pro výběr projektů, přičemž bude uznávat slučitelnost souběžné účasti výzkumných pracovníků a skupin v národních a evropských programech . Bude sem patřit kritérium excelence, dopadu a provádění a v tomto rámci lze dodatečné požadavky, váhu a prahy v pracovním programu dále upřesnit nebo doplnit.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 2
2.  Postup uvedený v čl. 8 odst. 2 se použije pro přijetí:
2.  Regulativní postup s kontrolou uvedený v čl. 8 odst. 3 se použije pro přijetí:
Pozměňovací návrh 21
Článek 8
1.  Komisi je nápomocen výbor.
1.  Komisi je nápomocen výbor.
2.   Odkazuje­li se na tento odstavec, použije se řídící postup podle článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES v souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
2.   Komise pravidelně informuje výbor o celkovém vývoji při provádění specifického programu a informuje o všech činnostech v rámci výzkumu a technologického rozvoje, které jsou financovány z programu.
3.  Odkazuje­li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
3.  Odkazuje­li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení uvedené v článku 8 zmíněného rozhodnutí.
4.  Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 a v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.
5.  Komise pravidelně informuje výbor o celkovém pokroku při provádění specifického programu a poskytne mu údaje o všech akcích VTR hrazených v rámci tohoto programu.
Pozměňovací návrh 22
Příloha I, úvod, odstavec 2
Zastřešujícím cílem je přispívat k udržitelnému rozvoji v souvislosti s podporou výzkumu na vynikající úrovni.
Výzkum musí směřovat především k obohacování vědomostí. Zastřešujícím cílem je přispívat k obohacování vědomostí, jakož i k udržitelnému rozvoji v souvislosti s podporou výzkumu na vynikající úrovni. Výzkum je základním nástrojem k podpoře sociálního začlenění, aktivní účasti a aktivního občanství, hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, zdraví a kvality života.
Pozměňovací návrh 23
Příloha I, úvod, odstavec 2a (nový)
Pokud jde o partnerství vysokých škol a průmyslu, Komise se bude zasazovat o šíření výsledků základního i aplikovaného výzkumu, jestliže tyto výsledky budou ve veřejném zájmu a budou směřovat k dosažení obecného blaha.
Pozměňovací návrh 24
Příloha I, úvod, odst. 3 bod 9)
(9) bezpečnost a vesmír.
(9) bezpečnost;
(9a) vesmír.
Pozměňovací návrh 25
Příloha I úvod odstavec 5
Náležitě se zohlední zásada udržitelného rozvoje a rovnoprávnost mužů a žen . Pokud to bude v souvislosti s činnostmi v rámci tohoto specifického programu vhodné, budou dále zvážena etická, sociální, právní a širší kulturní hlediska výzkumu, jenž má být proveden, a jeho možná využití, jakož i sociálně ekonomické dopady vědecko-technického rozvoje a také výhledy.
Zásada vědeckotechnické excelence musí být zásadním prvkem celého sedmého rámcového programu . Pokud to bude v souvislosti s činnostmi v rámci tohoto specifického programu vhodné, budou dále zvážena etická, sociální, právní a širší kulturní hlediska výzkumu, jenž má být proveden, a jeho možná využití, jakož i sociálně ekonomické dopady vědecko-technického rozvoje a také výhledy.
Pozměňovací návrh 26
Příloha I, odstavec 5a (nový)
Zvláštní pozornost bude věnována zvyšování soudržnosti mezi státy a regiony Evropské unie v oblasti vědy a techniky, zejména v oblasti opatření umožňujících snížení rozdílů v úrovni technického vybavení mezi jednotlivými oblastmi, a to prostřednictvím diferencované podpory technických kapacit podniků na všech úrovních. Proto budou činnosti rámcového programu koordinovány s akčními směry ostatních politik Společenství, zejména s regionální politikou a s politikami hospodářské soutěže a inovací.
Pozměňovací návrh 27
Příloha I, okruh "Víceoborový a vícetematický výzkum včetně společných výzev", odstavec 1
Zvláštní pozornost bude věnována prioritním vědním oblastem, které se prolínají různými tématy, jako jsou námořní vědní obory a technologie. Víceoborovost bude podporována společnými vícetematickými přístupy k předmětům výzkumu a techniky, které souvisejí s více než jedním tématem. Tyto vícetematické přístupy se budou provádět mimo jiné prostřednictvím:
Zvláštní pozornost bude věnována prioritním vědním a technologickým oblastem, které se prolínají různými tématy, jako jsou námořní vědní obory, technologie v oblasti cestovního ruchu, ekologické inženýrství a chemie a ochrana životního prostředí . Víceoborovost, včetně výzkumu zabývajícího se danými úkoly, bude podporována společnými vícetematickými přístupy k předmětům výzkumu a techniky, které souvisejí s více než jedním tématem. Tyto vícetematické přístupy se budou provádět mimo jiné prostřednictvím:
– využití společných výzev mezi jednotlivými tématy, u nichž předmět výzkumu jasně souvisí s činnostmi prováděnými v rámci témat;
– využití společných výzev mezi jednotlivými tématy, u nichž předmět výzkumu jasně souvisí s činnostmi prováděnými v rámci témat;;
– zvláštního důrazu na víceoborový výzkum v rámci činností souvisejících se "vznikajícími potřebami";;
– zvláštního důrazu na víceoborový výzkum v rámci činností souvisejících se "vznikajícími potřebami";
– využití externího poradenství z široké škály oborů a oblastí při tvorbě pracovního programu;
– využití poradenství renomovaných výzkumných pracovníků z široké škály oborů a oblastí při tvorbě pracovního programu;
– zajištění soudržnosti s politikami EU u výzkumu, který souvisí s politikou; ;
– zajištění soudržnosti s politikami EU u výzkumu, který souvisí s politikou; ;
Pozměňovací návrh 28
Příloha I, okruh "Víceoborový a vícetematický výzkum včetně společných výzev", odstavec 2
Evropská komise zajistí koordinaci jednotlivých témat tohoto specifického programu a akcí prováděných v rámci jiných specifických programů sedmého rámcového programu, například akcí týkajících se výzkumných infrastruktur ve specifickém programu Kapacity.
Evropská komise zajistí koordinaci jednotlivých témat tohoto specifického programu a akcí prováděných v rámci jiných specifických programů sedmého rámcového programu, například akcí týkajících se výzkumných infrastruktur ve specifickém programu Kapacity. V pracovním programu budou stanoveny činnosti, které musí být zvláštním způsobem koordinovány s činnostmi jiných specifických programů a budou v něm uvedeny vhodné mechanismy, kterými bude efektivita této koordinace zajišťována.
Pozměňovací návrh 29
Příloha I, okruh "Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem", odstavec 1
Hledáním opory v různých zdrojích, mimo jiné také v práci různých "evropských technologických platforem", se zajistí trvalý význam témat pro průmyslové odvětví. Tento specifický program tak přispěje k uskutečnění strategických plánů výzkumu stanovených a rozvíjených evropskými technologickými platformami tam, kde představují skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Potřeby rozsáhlého výzkumu určené v dostupných strategických plánech výzkumu se zřetelně odrážejí v devíti níže uvedených tématech. Podrobnější zapracování jejich technického obsahu se následně zohlední při formulaci podrobného pracovního programu pro specifické výzvy k předkládání návrhů.
Hledáním opory v různých zdrojích, mimo jiné také v práci různých "evropských technologických platforem", se zajistí trvalý význam témat pro průmyslové odvětví a trvalá účast průmyslu na tématech . Tento specifický program tak spolu s příspěvky ze strany průmyslu přispěje k uskutečnění strategických plánů výzkumu stanovených a rozvíjených evropskými technologickými platformami tam, kde představují skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Potřeby rozsáhlého výzkumu určené v dostupných strategických plánech výzkumu se zřetelně odrážejí v devíti níže uvedených tématech. Podrobnější zapracování jejich technického obsahu se následně zohlední při formulaci podrobného pracovního programu pro specifické výzvy k předkládání návrhů.
Pozměňovací návrh 30
Příloha I, okruh "Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem", odstavec 2
Rovněž bude zajištěn trvalý význam témat při formulaci, provádění a posuzování politik a nařízení EU. To se týká oblastí politiky, jako jsou zdraví, bezpečnost, ochrana spotřebitele, energetika, životní prostředí, rozvojová pomoc, rybolov, námořní záležitosti, zemědělství, dobré životní podmínky zvířat, doprava, vzdělávání a odborná příprava, informační společnost a media, zaměstnanost, sociální věci, soudržnost, spravedlnost a vnitřní věci, společně s přípravným a doprovodným výzkumem na podporu normalizace, který je důležitý pro zvyšování kvality norem a jejich zavádění. V této souvislosti mohou mít významnou úlohu platformy, které sdružují zúčastněné subjekty a výzkumnou obec za účelem zvážení strategických plánů výzkumu důležitých pro oblast sociální, oblast životního prostředí či jiné oblasti politiky.
Rovněž bude zajištěn trvalý význam témat při formulaci, provádění a posuzování politik a nařízení EU. To se týká oblastí politiky, jako jsou zdraví, bezpečnost, ochrana spotřebitele, energetika, životní prostředí, rozvojová pomoc, rybolov, námořní záležitosti, zemědělství, dobré životní podmínky zvířat, doprava, vzdělávání a odborná příprava, informační společnost a media, zaměstnanost, sociální věci, soudržnost, spravedlnost a vnitřní věci, společně s přípravným a doprovodným výzkumem na podporu normalizace, který je důležitý pro zlepšování interoperability a hospodářské soutěže a kvality norem a jejich zavádění. V této souvislosti mohou mít významnou úlohu platformy, které sdružují zúčastněné subjekty a výzkumnou obec za účelem zvážení strategických plánů výzkumu důležitých pro oblast sociální, oblast životního prostředí či jiné oblasti politiky.
Pozměňovací návrh 31
Příloha I, nadpis "Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem", bod 1 úvodní část
Vznikající potřeby: prostřednictvím konkrétní podpory pro výzkumné návrhy zaměřené na určení nebo další zkoumání v dané oblasti a/nebo na rozmezí několika oborů, nových vědeckých a technických příležitostí, zejména příležitostí, které by mohly potenciálně přinést zásadní zvrat. To se uskuteční prostřednictvím:
Vznikající potřeby: prostřednictvím konkrétní podpory pro výzkumné návrhy zaměřené na určení nebo další zkoumání v dané oblasti nebo na rozmezí několika oborů, nových vědeckých a technických příležitostí, zejména příležitostí, které by mohly potenciálně přinést zásadní zvrat nebo přímá uplatnění . To se uskuteční prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 32
Příloha I, okruh "Přizpůsobení se vyvíjejícím se potřebám a příležitostem", bod 1 odrážka 1
- otevřeného výzkumu "zdola nahoru" týkajícího se témat, která určí sami vědci, aby mohly být rozvíjeny nové vědecké a technické příležitosti (akce v rámci "objevování") nebo vyhodnoceny nové objevy či nově zpozorované jevy, které by mohly poukazovat na společenské hrozby či obtíže (akce v rámci "porozumění");
– otevřeného výzkumu "zdola nahoru" týkajícího se témat, která určí sami vědci, aby mohly být rozvíjeny nové vědecké a technické příležitosti (akce v rámci "objevování") nebo v rané fázi určeny vývoje a trendy s významným budoucím uplatněním ("prognostické" akce), nebo vyhodnoceny nové objevy či nově zpozorované jevy, které by mohly poukazovat na společenské hrozby či obtíže (akce v rámci "porozumění");
Pozměňovací návrh 33
Příloha I, okruh "Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení", odstavec 1 úvodní část
Aby se podpořilo rozšíření a využívání výsledků výzkumu prováděného EU, bude šíření vědomostí a přenos výsledků, a to také tvůrcům politik, podporováno ve všech tematických oblastech, také prostřednictvím financování iniciativ na vytváření sítí/zprostředkování, školení a setkání, pomoci ze strany externích odborníků a elektronických informačních služeb. To se v jednotlivých tematických oblastech uskuteční prostřednictvím:
Aby se podpořilo rozšíření, využívání a dopad výsledků výzkumu prováděného EU, bude šíření a přenos vědomostí a využití výsledků, a to také tvůrcům politik, podporováno ve všech tematických oblastech, také prostřednictvím financování iniciativ na vytváření sítí/zprostředkování, školení a setkání, pomoci ze strany externích odborníků a poskytování informačních a poradenských služeb. To se v jednotlivých tematických oblastech uskuteční prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 34
Příloha I, okruh "Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení", odstavec 1 odrážka 2
– nabízení cílené pomoci projektům a konsorciím s cílem poskytnout jim přístup k nezbytným dovednostem potřebným k dosažení co nejlepších výsledků;
– nabízení cílené pomoci projektům a konsorciím s cílem poskytnout jim přístup k nezbytným dovednostem a prostředkům, a to zejména finančním, potřebným k dosažení co nejlepších výsledků;
Pozměňovací návrh 35
Příloha I, okruh "Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení", odstavec 1 odrážka 3
- specifických akcí v oblasti šíření, které aktivněji šíří výsledky řady projektů, včetně výsledků předchozích rámcových programů a jiných výzkumných programů, a které se zaměřují na konkrétní odvětví či skupiny zúčastněných subjektů coby na případné uživatele;
- specifických akcí v oblasti šíření, které aktivněji šíří výsledky řady projektů, včetně výsledků předchozích rámcových programů a jiných výzkumných programů, a které se zaměřují na konkrétní odvětví či skupiny zúčastněných subjektů, se zvláštním důrazem na případné uživatele a učitele na úrovních nižších, než je vysoké školství ;
Pozměňovací návrh 36
Příloha I, okruh "Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení", odstavec 1 odrážka 5
- služeb CORDIS na podporu šíření vědomostí a využívání výsledků výzkumu;
– služeb CORDIS na podporu šíření vědomostí ve formě přístupné pro uživatele a využívání výsledků výzkumu;
Pozměňovací návrh 37
Příloha I, okruh "Šíření, přenos vědomostí a širší zapojení", odstavec 1 odrážka 6
- iniciativ na podporu dialogu a diskuse o vědeckých záležitostech a výsledcích výzkumu se širší veřejností mimo výzkumnou obec.
– iniciativ na podporu dialogu a diskuse o vědeckých záležitostech a výsledcích výzkumu se širší veřejností mimo výzkumnou obec, včetně využití výzkumu ve prospěch organizací občanské společnosti .
Pozměňovací návrh 38
Příloha I, okruh "Společné technologické iniciativy", odstavec 1
V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR a míra potřebných zdrojů opravňují vytváření dlouhodobých veřejno-soukromých partnerství v podobě společných technologických iniciativ. Tyto iniciativy, které jsou výsledkem práce evropských technologických platforem a zahrnují jedno nebo malý počet vybraných hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou slučovat investice soukromého sektoru a vnitrostátní a evropské veřejné financování, včetně poskytování grantů z výzkumného rámcového programu a poskytování půjček od Evropské investiční banky. O společných technologických iniciativách se rozhodne na základě samostatných návrhů (tj. na základě článku 171 Smlouvy).
V omezeném počtu případů rozsah cíle VTR a míra potřebných zdrojů opravňují vytváření dlouhodobých veřejno-soukromých partnerství v podobě společných technologických iniciativ. Tyto iniciativy, které jsou výsledkem práce evropských technologických platforem a zahrnují jedno nebo malý počet vybraných hledisek výzkumu v příslušné oblasti, budou slučovat investice soukromého sektoru a vnitrostátní a evropské veřejné financování, včetně poskytování grantů z výzkumného rámcového programu a poskytování půjček od Evropské investiční banky. O společných technologických iniciativách se rozhodne jednotlivě na základě samostatných návrhů (tj. na základě článku 171 Smlouvy).
Pozměňovací návrh 39
Příloha I, okruh "Koordinace výzkumných programů, které nejsou programy Společenství", odstavec 1
Akce prováděná v této oblasti bude využívat dvou hlavních nástrojů: programu ERA-NET a účasti Společenství ve společně prováděných vnitrostátních výzkumných programech (článek 169 Smlouvy). Tato akce bude také využita k vzájemnému doplňování a součinnosti mezi rámcovým programem a činnostmi prováděnými v rámci mezivládních struktur, jako jsou EUREKA, EIROforum a COST. Finanční podpora na správu a koordinaci činností v rámci struktury COST se bude poskytovat tak, aby struktura COST mohla pokračovat v přispívání ke koordinaci a výměnám mezi výzkumnými týmy, které jsou financovány vnitrostátně.
Akce prováděná v této oblasti bude využívat dvou hlavních nástrojů: programu ERA-NET a účasti Společenství ve společně prováděných vnitrostátních výzkumných programech (článek 169 Smlouvy). Tato akce bude také využita k vzájemnému doplňování a součinnosti mezi rámcovým programem a činnostmi prováděnými v rámci mezivládních struktur, jako jsou EUREKA, EIROforum a COST. Vzhledem k významu konkurenceschopnosti EU pro rozvoj malých a středních bude třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění pomoci MSP, které jsou technologicky na výši, aby měly přístup k výzkumu v souladu s článkem 169 Smlouvy ( v programu EUREKA a "EUROSTARS"). Finanční podpora na správu a koordinaci činností v rámci struktury COST se bude poskytovat tak, aby struktura COST mohla pokračovat v přispívání ke koordinaci a výměnám mezi výzkumnými týmy, které jsou financovány vnitrostátně.
Pozměňovací návrh 40
Příloha I, okruh "Mezinárodní spolupráce", návětí a odrážka -1 (nová)
Akce mezinárodní spolupráce budou podporovat mezinárodní politiku ve vědecko-technické oblasti a tato politika má dva vzájemně provázané cíle:
Akce mezinárodní spolupráce budou podporovat mezinárodní politiku ve vědecko-technické oblasti a tato politika má tři vzájemně provázané cíle:
- vybudovat základ pro výzkumnou činnost a kapacity v rozvojových zemích a upevnit a posílit odpovědné orgány: vysoké školy a veřejná a soukromá střediska pro vzdělávání výzkumných pracovníků;
Pozměňovací návrh 41
Příloha I, okruh "Mezinárodní spolupráce" odstavec 1, odrážka 1
– podporovat a prosazovat evropskou konkurenceschopnost prostřednictvím strategických výzkumných partnerství v oblasti vědy a techniky se třetími zeměmi, včetně vysoce průmyslově vyspělých ekonomik a vznikajících ekonomik, a to zapojením nejlepších vědců ze třetích zemí do práce v Evropě a s Evropou;
- podporovat a prosazovat výzkumné projekty všeobecné hodnoty prostřednictvím strategických výzkumných partnerství v oblasti vědy a techniky se třetími zeměmi, včetně vysoce průmyslově vyspělých ekonomik a vznikajících ekonomik, a to takovou podporou mobility vědců ze třetích zemí, která by jim zajistila nejlepší podmínky pro práci v Evropě a ve spolupráci s Evropou a poté umožnila snadný návrat do vlasti ;
Pozměňovací návrh 42
Příloha I, okruh "Mezinárodní spolupráce", odstavec 1 odrážka 2
– řešit konkrétní obtíže, s nimiž se potýkají třetí země nebo jež mají globální povahu, a to na základě společného zájmu a vzájemného prospěchu .
– řešit konkrétní obtíže, s nimiž se potýkají třetí země nebo jež mají globální povahu, a to posílením koncepce celosvětové spolupráce a předávání poznatků a informací .
Pozměňovací návrh 43
Příloha I, okruh "Mezinárodní spolupráce", odstavec 2
Politika v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce v EU bude zdůrazňovat a rozvíjet spolupráci, aby se vytvářely, sdílely a využívaly vědomosti pomocí rovnocenných výzkumných partnerství, která zohledňují kontext dané země, regionu či kontext sociálně-ekonomický a také vědomostní základnu partnerských zemí. Strategický přístup má posílit konkurenceschopnost EU a celosvětově udržitelný rozvoj prostřednictvím takových partnerství mezi EU a třetími zeměmi na dvoustranné, regionální a globální úrovni, a to na základě společného zájmu a s ohledem na vzájemný prospěch . Za tímto účelem by se rovněž měla prostřednictvím vícestranných mezinárodních výzkumných programů podporovat úloha EU v celosvětovém měřítku. Podporované akce mezinárodní spolupráce budou propojeny s hlavními záležitostmi politiky, aby se podpořilo plnění mezinárodních závazků EU a přispělo ke sdílení evropských hodnot, konkurenceschopnosti, sociálně-ekonomickému pokroku, ochraně životního prostředí a dobrých životních podmínek, a to vše pod záštitou celosvětově udržitelného rozvoje.
Politika v oblasti mezinárodní vědecké spolupráce v EU bude zdůrazňovat a rozvíjet spolupráci, aby se vytvářely, sdílely a využívaly vědomosti pomocí rovnocenných výzkumných partnerství, která zohledňují mezinárodní kontext , kontext dané země, regionu či kontext sociálně-ekonomický a také vědomostní základnu partnerských zemí a jejich evropské priority . Strategický přístup má posílit konkurenceschopnost EU a celosvětově udržitelný rozvoj prostřednictvím takových partnerství mezi EU a třetími zeměmi na dvoustranné, regionální a globální úrovni, a to na základě veřejného a kolektivního zájmu. Za tímto účelem by se rovněž měla prostřednictvím vícestranných mezinárodních výzkumných programů podporovat úloha EU v celosvětovém měřítku. Podporované akce mezinárodní spolupráce budou propojeny s hlavními záležitostmi politiky, aby se podpořilo plnění mezinárodních závazků EU a přispělo ke sdílení výsledků za účelem zlepšení konkurenceschopnosti, sociálně-ekonomického pokroku, ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek, a to vše pod záštitou celosvětově udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 44
Příloha I, okruh "Mezinárodní spolupráce", odst. 3 bod 2
Specifické akce týkající se spolupráce v každé tématické oblasti věnované třetím zemím v případě vzájemného zájmu o spolupráci na jednotlivých tématech. Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude úzce propojeno se souvisejícími dvoustrannými dohodami o spolupráci a s probíhajícími vícestrannými či meziregionálními dialogy mezi EU a těmito zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority se určí podle konkrétních potřeb, potenciálu a úrovně hospodářského rozvoje v daném regionu či zemi. Za tímto účelem budou vyvinuty strategie pro mezinárodní spolupráci a prováděcí plán s konkrétními cílenými akcemi v rámci témat či napříč tématy, např. ve zdravotnictví, zemědělství, hygienických zařízeních, vodním hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální soudržnosti, energetice, životním prostředí, rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, udržitelné hospodářské politice a informačních a komunikačních technologiích. Tyto akce budou sloužit jako přednostní nástroje pro uskutečňování spolupráce EU a těchto zemí. Takovými akcemi jsou zejména : akce zaměřené na posílení výzkumných kapacit a kapacit pro spolupráci v kandidátských zemích, jakož i sousedních zemích a zemích rozvojových a vznikajících. Tyto akce budou předmětem cílených výzev k předkládání návrhů a bude kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu náležitých třetích zemí, a to zejména zemí rozvojových, k těmto akcím.
Specifické akce týkající se spolupráce v každé tématické oblasti věnované třetím zemím v případě vzájemného zájmu o spolupráci na jednotlivých tématech. Vymezení konkrétních potřeb a priorit bude úzce propojeno se souvisejícími dvoustrannými dohodami o spolupráci a s probíhajícími vícestrannými či meziregionálními dialogy mezi EU a těmito zeměmi či skupinami těchto zemí. Priority se určí podle společného zájmu a prospěchu a podle konkrétních potřeb, potenciálu a úrovně hospodářského rozvoje v daném regionu či zemi. Za tímto účelem budou vyvinuty strategie pro mezinárodní spolupráci a prováděcí plán s konkrétními cílenými akcemi v rámci témat či napříč tématy, např. ve zdravotnictví, zemědělství, hygienických zařízeních, vodním hospodářství, bezpečnosti potravin, sociální soudržnosti, energetice, životním prostředí, rybářství, akvakultuře a přírodních zdrojích, udržitelné hospodářské politice a informačních a komunikačních technologiích. Tyto akce budou sloužit jako přednostní nástroje pro uskutečňování spolupráce EU a těchto zemí. Stejně jako oblasti společného zájmu tyto akce rovněž zahrnují: akce zaměřené na posílení výzkumných kapacit a kapacit pro spolupráci v kandidátských zemích, jakož i sousedních zemích a zemích rozvojových a vznikajících. Tyto akce budou předmětem cílených výzev k předkládání návrhů a bude kladen zvláštní důraz na usnadnění přístupu náležitých třetích zemí, a to zejména zemí rozvojových, k těmto akcím.
Pozměňovací návrh 45
Příloha I, oddíl Témata" bod 1 "Zdraví" podbod "Přístup", odstavec 1a (nový)
Za tímto účelem se bude usilovat o co nejlepší vzájemné doplňování a součinnost s dalšími programy a akcemi Společenství a rovněž s národními a regionálními výzkumnými programy, které jsou rozvíjeny v jednotlivých členských státech.
Pozměňovací návrh 46
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 "Zdraví" podbod "Přístup" odstavec 3
Kdykoli to bude vhodné, bude vzata v úvahu problematika rovnosti pohlaví ve výzkumu a bude začleněna do projektů. Zvláštní pozornost bude věnována sdělování výstupů výzkumu a zapojení se do dialogu s občanskou společností, zejména se skupinami pacientů, a to v co nejranějším stupni nových vývojových tendencí vyplývajících z biolékařského a genetického výzkumu. Rovněž se zajistí rozsáhlé šíření a využití výsledků
Kdykoli to bude vhodné, budou vzata v úvahu a do projektů začleněna problematika rovnosti pohlaví . Rizikové faktory, biologické procesy, klinické projevy, následky a léčba chorob často nejsou u mužů a žen stejné. Kromě toho existují choroby, které postihují pouze ženy nebo se více vyskytují u žen nebo u mužů (takovým příkladem může být fibromyalgie/ chronický únavový syndrom, který ovlivňuje daleko větší počet žen než mužů). Všechny činnosti, které by měly být financovány v souvislosti s tímto tématem, by proto měly umožňovat rozlišení v souvisejících výzkumných protokolech, metodologiích a analýzách zjištění. Zvláštní pozornost bude věnována sdělování výstupů výzkumu a zapojení se do dialogu s občanskou společností, zejména se skupinami pacientů, a to v co nejranějším stupni nových vývojových tendencí vyplývajících z biolékařského a genetického výzkumu. Rovněž se zajistí rozsáhlé šíření a využití výsledků.
Pozměňovací návrh 47
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 "Zdraví" podbod "Činnosti" oddíl 1 "Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví" odrážka 1
–  Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové výzkumné nástroje pro moderní biologii, které výrazně podpoří vytváření údajů a vylepší standardizaci údajů a vzorků (biobanky), jejich získávání a analýzu. Bude kladen důraz na nové technologie pro: sekvenování; expresi genů, genotypizaci a fenotypizaci; strukturální genomiku; bioinformatiku a biologii systémů; další technologie, které mají v názvu příponu "-omika".
–  Vysoce výkonný výzkum: vyvinout nové výzkumné nástroje pro moderní biologii, které výrazně podpoří vytváření údajů a vylepší standardizaci údajů a vzorků (biobanky), jejich získávání a experimentální a bio-počítačovou analýzu. Bude kladen důraz na nové technologie pro: sekvenování; expresi genů, genotypizaci a fenotypizaci; strukturální genomiku; bioinformatiku a biologii systémů včetně vysoce výkonné počítačové technologie pro strukturální modelování ; další technologie, které mají v názvu příponu "-omika".
Pozměňovací návrh 172
Příloha I část "Témata" oddíl 1 "Zdraví" pododdíl "Činnosti" okruh 1 "Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví" odrážka 2
–  Detekce, diagnóza a sledování: rozvíjet vizualizaci, zobrazování, detekci a analytické nástroje a technologie pro biolékařský výzkum, odhad, diagnózu, sledování a předpověď chorob a na podporu a vedení při terapeutických zásazích. Důraz bude kladen na víceoborový přístup, který bude sjednocovat oblasti jako jsou: molekulární a buněčná biologie, fyziologie, genetika, fyzika, chemie, nanotechnologie, mikrosystémy, zařízení a informační technologie. Budou též zdůrazněny neinvazivní nebo minimálně invazivní a kvantitativní metody a aspekty zabezpečování jakosti.
–  Detekce, diagnóza a sledování: rozvíjet vizualizaci, zobrazování, detekci a analytické nástroje a technologie pro biolékařský výzkum, odhad, diagnózu, sledování a předpověď chorob a na podporu a vedení při terapeutických zásazích. Důraz bude kladen na víceoborový přístup, a upřednostněny budou diagnostické přístroje přímo spojené s léčbou , který bude sjednocovat oblasti jako jsou: molekulární a buněčná biologie, fyziologie, genetika, fyzika, chemie, nanotechnologie, mikrosystémy, zařízení a informační technologie. Budou též zdůrazněny neinvazivní nebo minimálně invazivní a kvantitativní metody a aspekty zabezpečování jakosti.
Pozměňovací návrh 48
Příloha I, oddíl "Témata", oddíl 1 "Zdraví" pododdíl "Činnosti" okruh 1 "Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví" odrážka 4
-  Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a účinnosti terapií: vyvíjet a validovat parametry, nástroje, metody a standardy potřebné k tomu, aby pacientům byly poskytovány nové bezpečné a účinné bioléky (u běžných léků bude tato problematika řešena v rámci navrhované společné technologické iniciativy pro inovační lékařství). Bude kladen důraz na přístupy, jako jsou farmakogenomika a metody a modely in silico, in vitro (včetně alternativních pokusů na zvířatech) a in vivo.
-  Předvídání vhodnosti, bezpečnosti a účinnosti terapií: vyvíjet a validovat parametry, nástroje, metody a standardy potřebné k tomu, aby pacientům byly poskytovány nové bezpečné a účinné bioléky (u běžných léků bude tato problematika řešena v rámci navrhované společné technologické iniciativy pro inovační lékařství). Bude kladen důraz na přístupy, jako jsou farmakogenomika a metody a modely in silico, in vitro (včetně alternativních pokusů na zvířatech) a in vivo a imunitní monitoring .
Pozměňovací návrh 49
Příloha I, oddíl "Témata", oddíl 1 "Zdraví" podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 1 bod 1
Shromaždování údajů ve velkém měřítku: využívat vysoce výkonné technologie k vytváření údajů na objasnění funkce genů a genových výrobků a jejich vzájemného působení ve složitých sítích. Bude kladen důraz na: genomiku; proteonomiku; populační genetiku; srovnávací a funkcionální genomiku.
Shromaždování údajů ve velkém měřítku: využívat vysoce výkonné technologie k vytváření údajů na objasnění funkce genů a genových výrobků a buněčných soustav, jejich vzájemného působení ve složitých sítích a v důležitých biologických procesech (tzn. v synaptické a buněčné reorganizaci) a v mutačních procesech . Bude kladen důraz na: genomiku, včetně RNA , proteonomiku; populační genetiku; srovnávací a funkcionální genomiku.
Pozměňovací návrh 50
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 2 bod 1
Mozek a související choroby: lépe porozumět integrované struktuře a dynamice mozku, studovat mozkové choroby a hledat nové terapie. Důraz bude kladen na prozkoumání mozkových funkcí, a to od molekul k poznávání, a bude řešit problematiku neurologických a psychiatrických chorob a poruch, včetně regenerativních a obnovujících terapeutických přístupů
Mozek a související choroby: lépe porozumět integrované struktuře a dynamice mozku, studovat mozkové choroby, včetně problematiky odlišnosti u jednotlivých pohlaví, a významné choroby spojené se stárnutím (například demence, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba) a hledat nové terapie. Důraz bude kladen na prozkoumání mozkových funkcí, a to od molekul k poznávání, a mozkových dysfunkcí, od synaptické činnosti po neurodegeneraci a zejména na celkové pochopení fungování mozku. Cílem výzkumu bude řešit problematiku neurologických a psychiatrických chorob a poruch, včetně regenerativních a obnovujících terapeutických přístupů a technologií.
Pozměňovací návrh 51
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 2 bod 2
Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. Důraz bude kladen na studium lidských a modelových systémů, včetně interakcí s faktory jako životní prostředí, chování či pohlaví.
Lidský vývoj a stárnutí: lépe pochopit proces celoživotního vývoje a zdravého stárnutí. Důraz bude kladen na studium lidských, modelových a buněčných systémů, včetně interakcí s faktory jako životní prostředí, chování, kultura či pohlaví s cílem usnadnit problémy každodenního života ve stáří, a od synaptické činnosti po neurodegeneraci, také pomocí klinických nebo předklinických funkčních nebo molekulárních přístupů k zobrazování .
Pozměňovací návrh 52
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 "Zdraví" podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 4 bod 1
Rakovina: důraz bude kladen na etiologii choroby; identifikaci a validaci specifických cílů léčiv a biologických markerů, které napomáhají při prevenci, rané diagnóze a léčbě; a při posuzování účinnosti prognostických, diagnostických a terapeutických zásahů.
Rakovina: důraz bude kladen na etiologii choroby, na epidemiologický výzkum , nové léky a léčebné terapie a na rizikové faktory; identifikaci a validaci činitelů životního prostředí, specifických cílů léčiv a biologických markerů, které napomáhají při prevenci, rané diagnóze a léčbě; při posuzování účinnosti prognostických, diagnostických a terapeutických zásahů.
Degenerativní poruchy spojené s věkem.
Pozměňovací návrh 53
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 4 bod 3
Diabetes a obezita: v prvním případě bude kladen důraz na etiologie různých typů diabetu a na jejich prevenci a léčení. V druhém případě se zdůrazní víceoborové přístupy zahrnující genetiku, životní cyklus a epidemiologii.
Diabetes a obezita: v prvním případě bude kladen důraz na etiologie různých typů diabetu a na jejich prevenci a léčení, které zahrnuje terapii formou buněčných náhrad . V druhém případě se zdůrazní víceoborové přístupy zahrnující genetiku, biochemii a fyziologii (hodnocenou pomocí neinvazivních přístupů, jako je molekulární a funkční zobrazování), životní cyklus a epidemiologii. U diabetu i obezity bude kladen důraz na nemoci mladistvých a faktory působící v dětství.
Pozměňovací návrh 54
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 "Zdraví" podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 4 bod 3a (nový)
Revmatické choroby: důraz bude kladen na etiologii, včasnou diagnózu, biologické ukazatele revmatických chorob a léčbu, se zvláštním důrazem na zánětlivé revmatické choroby.
Pozměňovací návrh 55
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 "Zdraví" podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 4 bod 5
Další chronické choroby: důraz bude kladen na nesmrtící choroby s velkým dopadem na kvalitu života ve stáří jako pohybové či smyslové zhoršení či jiné chronické choroby (např. revmatické choroby).
Další chronické choroby: důraz bude kladen na nesmrtící choroby s velkým dopadem na kvalitu života ve stáří jako pohybové či smyslové zhoršení či jiné chronické choroby, zejména zánětlivé choroby, (např. revmatické choroby, jako jsou revmatoidní artritida, osteoporóza, demence a neurodegenerativní choroby ).
Pozměňovací návrh 56
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") bod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 4 bod 5a (nový)
Jiné choroby: důraz bude kladen na respirační choroby, zanedbávané choroby a studie obyvatelstva vyšetřující nové rizikové faktory.
Pozměňovací návrh 57
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 2 "Translační výzkum pro lidské zdraví" podokruh 4 bod 5b (nový)
Výzkum regenerace tkání: důraz bude kladen na výzkum regenerace tkání, například regenerace tkání pokožky a srdečních tkání, s cílem pochopit mechanismy regenerativních procesů a určit inovační přístupy genové a buněčné terapie.
Pozměňovací návrh 58
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 3 "Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům Evropy" odrážka 1
–  Zlepšené posilování zdraví a prevence proti chorobám: poskytovat důkazy pro lepší opatření v oblasti veřejného zdraví z hlediska životního stylu a zásahů na různých úrovních v různých souvislostech. Důraz bude kladen na hlavní zdravotní faktory a na to, jak jsou vzájemně propojeny na úrovni jednotlivce i na úrovni společnosti (například dieta, stres, tabák a jiné látky, fyzické činnosti, kulturní kontext, sociálně-hospodářské nebo environmentální faktory). Zejména bude řešena otázka duševního zdraví z hlediska celého životního cyklu.
–  Zlepšené posilování zdraví a prevence proti chorobám: poskytovat důkazy pro lepší opatření v oblasti veřejného zdraví z hlediska životního stylu a zásahů na různých úrovních v různých souvislostech. Důraz bude kladen na hlavní zdravotní faktory a na to, jak jsou vzájemně propojeny na úrovni jednotlivce i na úrovni společnosti (například dieta, stres, tabák a jiné látky, fyzické činnosti, kvalita života, kulturní kontext, sociálně-hospodářské, výživové nebo environmentální faktory). Zejména bude řešena otázka duševního zdraví z hlediska celého životního cyklu.
Pozměňovací návrh 59
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 3 "Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům Evropy" odrážka 2
   Převádění klinického výzkumu do klinické praxe, včetně lepšího využití léčivých prostředků, a vhodné využití behaviorálních a organizačních zásahů a zdravotních terapií a technologií. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnost pacientů: na určení nejlepší klinické praxe; na porozumění rozhodovacího procesu v klinickém prostředí v rámci základní i specializované zdravotnické péče; a na podporu uplatňování lékařství založeného na důkazech a na posílení postavení pacienta. Důraz bude kladen na srovnávací analýzy jednotlivých strategií; na zkoumání výstupů z různých zásahů včetně léčivých prostředků, a to s ohledem na farmakovigilanční důkazy, specifika jednotlivých pacientů (např. genetická vnímavost, věk, pohlaví a dodržování lékařských pokynů) a hospodárnost.
–  Převádění výsledků klinického výzkumu do klinické praxe, včetně lepšího využití léčivých prostředků (například s cílem vyhnout se rozvoji rezistence proti antibiotikům) a vhodné využívání zásahů týkajících se organizace, veřejných zdravotnických systémů a chování, a využívání zdravotních terapií a technologií. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnost pacientů, včetně vedlejších účinků léčivých přípravků; stanovení nejlepší klinické praxe, porozumění rozhodovacímu procesu v klinickém prostředí v rámci základní i specializované zdravotnické péče a na podporu uplatňování lékařství založeného na důkazech a na posílení možností pacienta, s cílem zvýšit jeho osobní a sociální autonomii . Důraz bude kladen na srovnávací analýzy jednotlivých strategií; na zkoumání výstupů z různých zásahů včetně léčivých prostředků a nových zdravotnických technologií , a to s ohledem na farmakovigilanční důkazy, specifika jednotlivých pacientů (např. genetická vnímavost, věk, pohlaví a dodržování lékařských pokynů) a hospodárnost, pokud jde o zdraví, kvalitu života a účinné postupy .
Pozměňovací návrh 60
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 ("Zdraví") podbod "Činnosti" okruh 3 "Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům Evropy" odrážka 3
-  Kvalita, solidarita a udržitelnost systémů zdravotnictví; poskytovat zemím základ pro to, aby mohly upravit své zdravotnické systémy podle zkušeností jiných zemí a s ohledem na význam vnitrostátních kontextů a populačních charakteristik (stárnutí, mobilita, migrace, vzdělání, sociálně-ekonomický status a měnící se svět práce atd.). Důraz bude kladen na organizační, finanční a regulační aspekty systémů zdravotnictví, na jejich provádění a výstupy z hlediska hospodárnosti, účinnosti a spravedlnosti. Zvláštní důraz bude kladen na otázky investic a lidských zdrojů.
-  Kvalita, solidarita a udržitelnost systémů zdravotnictví; poskytovat zemím základ pro to, aby mohly upravit své zdravotnické systémy podle zkušeností jiných zemí a s ohledem na význam vnitrostátních kontextů a populačních charakteristik (stárnutí, mobilita, migrace, vzdělání, sociálně-ekonomický status a měnící se svět práce atd.). Důraz bude kladen na organizační, finanční a regulační aspekty systémů zdravotnictví, na jejich provádění a výstupy z hlediska hospodárnosti, účinnosti a spravedlnosti. Zvláštní důraz bude kladen na otázky investic a lidských zdrojů a na přístup znevýhodněných obyvatel včetně zdravotně postižených ke zdravotní péči.
Pozměňovací návrh 61
Příloha I, oddíl "Témata", bod 1 "Zdraví" podbod "Činnosti" oddíl 3 "Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům Evropy" odrážka 3a (nová)
.
  Vhodně využívat nové terapie a technologie. Dlouhodobě sledovat bezpečnostní hlediska a široké využití nových lékařských technologií (včetně zařízení) a pokročilých terapií, které zajistí zejména vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví.
Pozměňovací návrh 62
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Přístup" odstavec 2
Zemědělsko-potravinářské průmyslové odvětví, které tvoří z 90 % malé a střední podniky, bude mít obzvláštní užitek z mnoha výzkumných činností, včetně činností cíleného šíření a přenosu technologií, a to konkrétně pokud jde o integraci a využívání pokročilých ekologicky efektivních technologií, metodologií a postupů a rozvoj norem. Očekává se, že špičkové technologické objevy v biotechnologii, nanotechnologii a v informačním a komunikačním odvětví výrazně přispějí k pěstování rostlin, zlepšené ochraně plodin a rostlin, pokročilým technologiím na detekci a monitorování, a zajistí tak bezpečnost a jakost potravin a nových průmyslových biologických procesů.
Jak lze pozorovat především v malých průmyslových odvětvích, zemědělsko-potravinářské průmyslové odvětví, které tvoří z 90 % malé a střední podniky, bude mít obzvláštní užitek z mnoha výzkumných činností, včetně činností cíleného šíření a přenosu technologií, a to konkrétně pokud jde o integraci a využívání pokročilých ekologicky efektivních technologií, metodologií a postupů a rozvoj norem. Očekává se, že špičkové technologické objevy v biotechnologii, nanotechnologii a v informačním a komunikačním odvětví výrazně přispějí k pěstování rostlin, zlepšené ochraně plodin a rostlin, pokročilým technologiím na detekci a monitorování, a zajistí tak bezpečnost a jakost potravin a nových průmyslových biologických procesů.
Pozměňovací návrh 63
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Činnosti" 1 okruh odrážka 1a (nová)
- zkoumání biologické rozmanitosti a její molekulární charakterizace je zaměřena na její ochranu, nikoli pouze na zkoumání nových způsobů jejího využívání. Ochrana a zachování životního prostředí je klíčovým prvkem trvale udržitelného řízení biologických zdrojů. Mělo by se usilovat o lepší integraci s tématem "Životní prostředí".
Pozměňovací návrh 64
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Činnosti" okruh 1 "Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů z pozemního, lesního a vodního prostředí" odrážka 2
–  Zvýšená udržitelnost a konkurenceschopnost a snížení dopadů na životní prostředí v zemědělství, lesnictví, rybářství a akvakultuře prostřednictvím rozvoje nových technologií, vybavení, monitorovacích systémů, nových rostlin a systémů produkce, zlepšení vědecké a technické základny pro řízení rybolovu a lepšího porozumění vzájemného působení mezi jednotlivými systémy (zemědělství a lesnictví; rybolov a akvakultura) v rámci přístupu týkajícího se celého ekosystému. U pozemních biologických zdrojů bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní náklady a systémy organické produkce, zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové rostliny (plodiny a stromy) s lepším složením, odolností vůči tlaku, účinnějším využíváním živin a stavbou. To bude podporováno výzkumem biologické bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových rostlinných systémů a produktů. Zlepší se zdraví rostlin, a to pomocí lepšího porozumění ekologii, biologii škůdců, chorob a dalších hrozeb a také prostřednictvím podpory kontroly ohnisek chorob a posílením nástrojů a technik pro udržitelné řízení škůdců. U biologických zdrojů z vodního prostředí bude kladen důraz na základní biologické funkce, bezpečné a ekologicky šetrné systémy produkce a krmiva pro chovné druhy a na biologii rybářství, dynamiku smíšeného rybolovu, interakci mezi rybolovnými činnostmi a mořským ekosystémem a na regionální a víceleté systémy řízení založené na loďstvu.
–  Zvýšená udržitelnost a konkurenceschopnost a ochrana zdraví spotřebitele a snížení dopadů na životní prostředí v zemědělství, lesnictví, rybářství a akvakultuře prostřednictvím rozvoje nových technologií, vybavení, monitorovacích systémů, nových rostlin a systémů produkce, zlepšení vědecké a technické základny pro řízení rybolovu a pěstování plodin pomocí selektivního křížení rostlin, zdraví rostlin a optimalizovaných produkčních systémů a lepšího porozumění vzájemného působení mezi jednotlivými systémy (zemědělství a lesnictví; rybolov a akvakultura) v rámci přístupu týkajícího se celého ekosystému. – Bude podporováno zachování původních ekosystémů (např. ve středomořské oblasti), rozvoj činitelů biokontroly a mikrobiologického rozměru biologické rozmanitosti a metagenomických činitelů. U pozemních biologických zdrojů bude kladen zvláštní důraz na nízké vstupní náklady a systémy organické produkce, monitorování a hodnocení dopadu geneticky modifikovaných organismů na životní prostředí a lidské zdraví a udržitelné, konkurenceschopné a mnohotvárné zemědělství a lesnictví. Rovněž bude podporováno zlepšené řízení zdrojů a nová krmiva a nové rostliny (plodiny a stromy) s lepším složením, odolností vůči tlaku, účinnějším využíváním živin a stavbou. To bude podporováno výzkumem biologické bezpečnosti, soužití a sledovatelnosti nových rostlinných systémů a produktů. Zlepší se zdraví rostlin a ochrana sklizní , a to pomocí lepšího porozumění ekologii, biologii škůdců, chorob, plevele a dalším hrozbám a také prostřednictvím podpory kontroly ohnisek chorob a posílením nástrojů a technik pro udržitelné řízení škůdců a plevele . Budou vyvinuty zlepšené metody pro sledování, ochranu a zvyšování úrodnosti půdy. U biologických zdrojů z vodního prostředí bude kladen důraz na základní biologické funkce, bezpečné a ekologicky šetrné systémy produkce a krmiva pro chovné druhy a na biologii rybářství, dynamiku smíšeného rybolovu, interakci mezi rybolovnými činnostmi a mořským ekosystémem a na regionální a víceleté systémy řízení založené na loďstvu.
Pozměňovací návrh 65
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Činnosti" okruh 1 "Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů z pozemního, lesního a vodního prostředí" odrážka 3
–  Co nejrozvinutější živočišná výroba a dobré životní podmínky zvířat v zemědělství, rybolovu a akvakultuře, a to mimo jiné prostřednictvím využívání znalostí o genetice, nových chovných metodách, zlepšeného porozumění fyziologii zvířat a jejich chování a lepšího povědomí o nakažlivých chorobách zvířat a jejich kontrole, včetně zoonóz. Problematika zoonóz bude rovněž řešena vývojem nástrojů pro monitorování, prevenci a kontrolu, podporou a aplikovaným výzkumem očkovacích látek a diagnostik, studiem ekologie známých a vznikajících infekčních činitelů a jiných hrozeb, včetně jednání se zlým úmyslem a dopadů na různé systémy chovu a klima. Budou rozvíjeny nové poznatky pro bezpečné odstraňování živočišného odpadu a zlepšené řízení vedlejších produktů.
–  Co nejrozvinutější živočišná výroba a dobré životní podmínky a zdraví zvířat v zemědělství, rybolovu a akvakultuře, a to mimo jiné prostřednictvím využívání znalostí o genetice, nových chovných metodách, zlepšeného porozumění fyziologii zvířat a jejich chování a lepšího povědomí o nakažlivých chorobách zvířat a jejich kontrole, včetně zoonóz a jejich patogenních mechanismů a nemocí způsobených krmivy . Problematika zoonóz bude rovněž řešena vývojem nástrojů pro monitorování, prevenci a kontrolu, podporou a aplikovaným výzkumem očkovacích látek a diagnostik, studiem ekologie známých a vznikajících infekčních činitelů a jiných hrozeb, včetně jednání se zlým úmyslem a dopadů na různé systémy chovu a klima. V této souvislosti by měla být provedena studie o tom, jakým způsobem je třeba zemědělství přizpůsobit posunu klimatických pásem Budou rozvíjeny nové poznatky pro bezpečné odstraňování živočišného odpadu a zlepšené řízení vedlejších produktů. Bude se přihlížet k dalším hrozbám udržitelné a bezpečné produkce potravin, jakými jsou možné dopady změny klimatu na výrobní postupy.
Pozměňovací návrh 66
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Činnosti" okruh 1 "Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů z pozemního, lesního a vodního prostředí" odrážka 4
-  Poskytování nástrojů pro tvůrce politiky a další činitele s cílem podpořit provádění náležitých strategií, politik a právních předpisů, a zejména podpořit budování evropského znalostního biologického hospodářství (EZBH) a potřeby rozvoje venkova a pobřeží. Společná rybářská politika bude podporována pomocí rozvoje přizpůsobivých přístupů, které podporují celkový ekosystémový přístup ke sběru mořských zdrojů. U všech politik bude výzkum zahrnovat sociálně-ekonomické studie, srovnávací šetření různých systémů chovu, hospodárné systémy pro řízení rybolovu, chov nepotravinářských zvířat, interakce s lesnictvím a studie na zlepšení venkovských a pobřežních životních podmínek.
-  Poskytování nástrojů pro tvůrce politiky a další činitele s cílem podpořit provádění náležitých strategií, politik a právních předpisů, a zejména podpořit budování evropského znalostního biologického hospodářství (EZBH) a potřeby rozvoje venkova a pobřeží, jakož i tvorbu inovačních mechanismů pro lesní hospodářství, metod prevence lesních požárů a boje proti nim a opatření pro boj proti erozi v důsledku zemědělské činnosti a proti následkům sucha . Podporována bude zvláště společná zemědělská politika, politika Společenství pro zdraví zvířat, strategie EU v lesnictví a společná rybářská politika . Společná rybářská politika bude podporována pomocí rozvoje přizpůsobivých přístupů, které podporují celkový ekosystémový přístup ke sběru mořských zdrojů. U všech politik bude výzkum zahrnovat sociálně-ekonomické studie, sociální výzkum venkova, srovnávací šetření různých systémů chovu, hospodárné systémy pro řízení rybolovu, chov nepotravinářských zvířat, interakce s lesnictvím a studie na zlepšení venkovských a pobřežních životních podmínek.
Pozměňovací návrh 68
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 ("Potraviny, zemědělství a biotechnologie)" podbod "Činnosti" okruh 2 ("Od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky") odrážka 2
–  Chápání dietárních faktorů a zvyků jako hlavního kontrolovatelného faktoru při rozvoji a snížení výskytu chorob a poruch souvisejících s výživou. To bude zahrnovat rozvoj a uplatňování nutrigenomiky a biologie systémů a studium interakcí mezi výživou, fyziologií a fyziologickými funkcemi. Mohlo by to vést k přeformulování zpracovaných potravin a k rozvoji potravin nových, dietních potravin a potravin, na něž jsou kladeny vyživovací a zdravotní nároky. Prozkoumání tradičních, místních či sezónních potravin a stravy bude rovněž důležité pro zvýraznění dopadu některých potravin a stravy na zdraví a pro rozvoj integrovaných pokynů v oblasti potravin.
–  Chápání dietárních faktorů a zvyků jako hlavního kontrolovatelného faktoru při rozvoji a snížení výskytu chorob a poruch souvisejících s výživou včetně obezity (dětské i obezity dospělých) a alergií; . výživa ve spojení s prevencí chorob, včetně poznatků o zdraví, vlastnostech a složkách potravin. To bude zahrnovat rozvoj a uplatňování nutrigenomiky a biologie systémů. Integrovaný přístup by se měl soustředit zejména na studium interakcí mezi výživou, fyziologií a psychologickými funkcemi. Mohlo by to vést k přeformulování zpracovaných potravin a k rozvoji potravin nových, dietních potravin a potravin, na něž jsou kladeny vyživovací a zdravotní nároky. Prozkoumání tradičních, místních či sezónních potravin a stravy bude rovněž důležité pro zvýraznění dopadu některých potravin a stravy na zdraví a pro rozvoj integrovaných pokynů v oblasti potravin.
Pozměňovací návrh 69
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Činnosti" okruh 2 ("Od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky") odrážka 3
–  Co největší rozvinutí inovace v evropském potravinářském průmyslu, a to integrací pokročilých technologií do tradiční výroby potravin, klíčové zpracovatelské technologie na posílení funkčnosti potravin, rozvoj a demonstrace vyspělých technologií, ekologicky účinné zpracování a balení, aplikace pro inteligentní kontrolu a účinnější řízení vedlejších produktů, odpadů a energetiky. Nový výzkum bude rovněž rozvíjet udržitelné a nové technologie pro krmiva pro zvířata, včetně zpracovatelských formulací pro bezpečná krmiva a pro kontrolu jakosti krmiv.
–  Co největší rozvinutí inovace v evropském potravinářském průmyslu, a to integrací pokročilých technologií do tradiční výroby potravin; klíčové zpracovatelské technologie na posílení funkčnosti potravin; rozvoj nových složek a produktů, metod a technologií konzervace a organoleptické aspekty ve výrobě potravin a vývoj nových potravinových složek; rozvoj a demonstrace vyspělých technologií, ekologicky účinné zpracování a balení; aplikace pro inteligentní kontrolu; a účinnější řízení vedlejších produktů, odpadů a energetiky. Nový výzkum bude rovněž rozvíjet udržitelné a nové technologie pro krmiva pro zvířata, včetně zpracovatelských formulací pro bezpečná krmiva a pro kontrolu jakosti krmiv.
Pozměňovací návrh 70
Příloha I, oddíl "Témata", bod "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Činnosti" okruh 2 "Od stolu k zemědělskému podniku: potraviny, zdraví a dobré životní podmínky" odrážka 5
-  Ochrana lidského zdraví a životního prostředí pomocí lepšího porozumění environmentálním dopadům potravinových a krmivových řetězců a dopadům na tyto řetězce. To bude zahrnovat studium kontaminujících látek v potravinách a zdravotních výsledků, rozvoj silnějších nástrojů a metod pro posouzení dopadů potravinových a krmivových řetězců na životní prostředí. Zajištění jakosti a integrity potravinového řetězce vyžaduje nové modely pro analýzu řetězce komodit a koncepty řízení celého potravinového řetězce, včetně spotřebitelských aspektů.
-  Ochrana lidského zdraví a životního prostředí pomocí lepšího porozumění environmentálním dopadům potravinových a krmivových řetězců a dopadům na tyto řetězce. To bude zahrnovat studium kontaminujících látek v potravinách a zdravotních výsledků, rozvoj silnějších nástrojů a metod pro posouzení dopadů potravinových a krmivových řetězců na životní prostředí. Zajištění jakosti a integrity potravinového řetězce vyžaduje nové modely pro analýzu řetězce komodit a koncepty řízení celého potravinového řetězce, včetně spotřebitelských aspektů. Bude se zkoumat vývoj nových metod zajištění sledovatelnosti (pro geneticky modifikované i nemodifikované organismy a důsledků krmiv a veterinárních léčiv na zdraví lidí.
Pozměňovací návrh 71
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Mezinárodní spolupráce" odstavec 1
Mezinárodní spolupráce je prioritou výzkumu potravin, zemědělství a biotechnologie a bude v celé oblasti silně podporována. Bude podporován výzkum konkrétních zájmů u rozvojových zemí s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí a na jiné probíhající činnosti. Budou podniknuty konkrétní kroky na podporu spolupráce s prioritními partnerskými regiony a zeměmi – zejména s těmi, které jsou zapojeny do biregionálních dialogů a dvoustranných dohod v oblasti vědy a techniky, jakož i se sousedními zeměmi, vznikajícími ekonomikami a rozvojovými zeměmi.
Mezinárodní spolupráce je prioritou výzkumu potravin, zemědělství a biotechnologie a bude v celé oblasti silně podporována. Bude podporován výzkum konkrétních zájmů u rozvojových zemí s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí a na jiné probíhající činnosti (například sítě pro zlepšení správy půd a vody). Budou podniknuty konkrétní kroky na podporu spolupráce s prioritními partnerskými regiony a zeměmi – zejména s těmi, které jsou zapojeny do biregionálních dialogů a dvoustranných dohod v oblasti vědy a techniky, jakož i se sousedními zeměmi, vznikajícími ekonomikami a rozvojovými zeměmi.
Pozměňovací návrh 72
Příloha I, oddíl "Témata", bod 2 "Potraviny, zemědělství a biotechnologie" podbod "Mezinárodní spolupráce" odstavec 2
Dále bude prováděna vícestranná spolupráce, aby se řešily jak výzvy vyžadující rozsáhlé mezinárodní úsilí, například rozměr a složitost biologie systémů u rostlin a mikroorganismů, tak celosvětové výzvy a mezinárodní závazky EU (bezpečnost a zabezpečení potravin a pitné vody, celosvětové šíření chorob zvířat, spravedlivé využívání biologické rozmanitosti, obnova světových lovišť na maximální udržitelný výnos do roku 2015, vliv na změnu klimatu a vliv změny klimatu).
Dále bude prováděna vícestranná spolupráce, aby se řešily jak výzvy vyžadující rozsáhlé mezinárodní úsilí, například rozměr a složitost biologie systémů u rostlin a mikroorganismů, tak celosvětové výzvy a mezinárodní závazky EU (bezpečnost a zabezpečení potravin a pitné vody, celosvětové šíření chorob zvířat, spravedlivé využívání biologické rozmanitosti, obnova světových lovišť na maximální udržitelný výnos do roku 2015 ve spolupráci s Organizací OSN pro výživu a zemědělství, vliv na změnu klimatu a vliv změny klimatu).
Pozměňovací návrh 73
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Cíl"
Zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví a umožnit Evropě, aby řídila a utvářela budoucí rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) tak, aby byly splněna poptávka její společnosti a ekonomiky. Tyto činnosti posílí evropskou vědecko-technickou základnu a zajistí její celosvětové vedoucí postavení v oblasti informačních a komunikačních technologií, budou hnací silou a budou podporovat inovace prostřednictvím využívání těchto technologií a zajistí, že je pokrok v oblasti těchto technologií prospěšný evropským občanům, podnikům, průmyslovým odvětvím a vládám.
Zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví a umožnit Evropě, aby řídila a utvářela budoucí rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) tak, aby byly splněna poptávka její společnosti a ekonomiky. Tyto činnosti posílí evropskou vědecko-technickou základnu a zajistí její celosvětové vedoucí postavení v oblasti informačních a komunikačních technologií, budou hnací silou a budou podporovat inovace prostřednictvím využívání těchto technologií a zajistí, že je pokrok v oblasti těchto technologií prospěšný všem evropským občanům, a zejména starším lidem a lidem, kterým hrozí sociální vyloučení, například zdravotně postiženým a osobám s obtížným přístupem k IKT; podnikům, průmyslovým odvětvím a vládám. Za prioritní cíl těchto činností se bude považovat zmenšení digitální propasti a vyloučení z přístupu k informacím.
Pozměňovací návrh 74
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie'podbod 3 "Úvod" odstavec 1
Informační a komunikační technologie mají jedinečnou a osvědčenou úlohu při podporování inovativnosti, tvořivosti a konkurenceschopnosti všech odvětví průmyslu i služeb. Jsou důležité při řešení klíčových společenských výzev a modernizaci veřejných služeb a rovněž jsou podporou pro pokrok ve všech vědecko-technických oblastech. Z toho důvodu musí Evropa řídit a utvářet budoucí vývojové tendence v oblasti IKT a zajistit, aby služby a produkty založené na IKT byly vnímány a využívány způsobem, který je pro občany a podniky co nejpřínosnější.
Informační a komunikační technologie (IKT) mají jedinečnou a osvědčenou úlohu při podporování inovativnosti, tvořivosti a konkurenceschopnosti všech odvětví průmyslu i služeb. IKT mohou hrát významnou úlohu i z hlediska šíření a zpřístupňování vědomostí, poznatků a výsledků výzkumu. Jsou důležité při řešení klíčových společenských výzev a modernizaci veřejných služeb a rovněž jsou podporou pro pokrok ve všech vědecko-technických oblastech. Přispívají ke zlepšení a k diferenciaci přístupu k informacím a musí podněcovat aktivní zapojení občanů. Z toho důvodu musí Evropa podněcovat budoucí vývoj v oblasti IKT směrem k otevřenosti a začlenění všech a zajistit, aby služby a produkty založené na IKT byly vnímány a využívány způsobem, který je pro občany a podniky co nejpřínosnější.
Pozměňovací návrh 75
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Úvod" odstavec 4
Téma IKT upřednostňuje strategický výzkum klíčových technologických pilířů, zajišťuje ucelenou integraci technologií a poskytuje vědomosti a prostředky k rozvoji široké řady inovativních aplikací informačních a komunikačních technologií. Činnosti budou využívat průmyslového a technického pokroku v odvětví IKT a zlepší konkurenceschopnost důležitých odvětví, která intenzivně využívají informační a komunikační technologie – jak prostřednictvím inovativních vysoce hodnotných produktů a služeb založených na IKT, tak pomocí zlepšení organizačních procesů v podnicích a administrativě. Toto téma bude podporovat další politiky Evropské unie a bude usilovat o to, aby informační a komunikační technologie naplnily veřejnou a společenskou poptávku.
Téma IKT upřednostňuje strategický výzkum klíčových technologických pilířů, zajišťuje plnou integraci IKT a poskytuje vědomosti a prostředky k rozvoji široké řady inovativních aplikací informačních a komunikačních technologií. Činnosti budou využívat průmyslového a technického pokroku v odvětví IKT a zlepší konkurenceschopnost důležitých odvětví, která intenzivně využívají informační a komunikační technologie – jak prostřednictvím inovativních vysoce hodnotných produktů a služeb založených na IKT, tak pomocí zlepšení nových nebo zlepšených organizačních procesů v podnicích a administrativě. Toto téma bude podporovat další politiky Evropské unie a bude usilovat o to, aby informační a komunikační technologie naplnily veřejnou a společenskou poptávku v oblastech jako jsou zdraví a ochrana životního prostředí.
Pozměňovací návrh 76
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Úvod" odstavec 5
Činnosti se budou týkat spolupráce a tvorby sítí, podpory společných technologických iniciativ, včetně vybraných aspektů výzkumu v oblastech nanoelektronických technologií a vestavěných počítačových systémů, a vnitrostátních programů týkajících se koordinačních iniciativ v oblasti asistovaného žití v domácím prostředí. Priority činností budou zahrnovat témata, která kromě jiných zdrojů závisejí na práci evropských technologických platforem. Rovněž budou rozvíjeny tématické synergie se souvisejícími činnostmi v rámci jiných specifických programů.
Činnosti se budou týkat spolupráce a tvorby sítí a mohly by podporovat společné technologické iniciativy a vnitrostátní programy týkající se koordinačních iniciativ (včetně nanotechnologie, vestavěných systémů a asistovaného žití v domácím prostředí) . Priority činností budou zahrnovat témata, která kromě jiných zdrojů závisejí na práci evropských technologických platforem. Rovněž budou rozvíjeny tématické synergie se souvisejícími činnostmi v rámci jiných specifických programů. Bude rovněž usilováno o co největší součinnost a komplementaritu s dalšími programy a akcemi Společenství, zejména se strukturálními fondy, rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace, iniciativou i-2010 a s celostátními a regionálními programy členských států souvisejícími s IKT.
Pozměňovací návrh 77
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 1 odrážka 1
–  Nanoelektronika, fotonika a integrované mikro- a nanosystémy: procesy, zařízení a technologie pro navrhování na zlepšení rozměrů, hustoty, výkonu, energetické účinnosti, zpracování a hospodárnosti součástí, jednočipových systémů, systémů v souboru (systemsin-a-package) a integrovaných systémů; základní fotonové součásti pro širokou řadu aplikací; vysoce výkonné systémy ukládání dat s vysokou hustotou; řešení v oblasti velmi rozměrných či vysoce integrovaných zobrazovacích panelů; snímání, ovládání, vizualizace a zařízení pro zobrazování; vysoce úsporné systémy elektrického napájení, náhradní zdroje/zásobníky energie; heterogenní technologie/systémy integrace; vícefunkční integrované mikrosystémy, nanosystémy, biosystémy a informační systémy; rozměrná elektronika; integrace v různých materiálech / objektech; propojení s živými organismy; (samostatné) seskupování molekul a atomů do stabilních struktur
–  Nanoelektronika, fotonika a integrované mikro- a nanosystémy: procesy, zařízení, technologie pro navrhování a testování a metodologie na zlepšení rozměrů, hustoty, výkonu, energetické účinnosti, zpracování a hospodárnosti součástí, jednočipových systémů, systémů v souboru (systems in-a-package) a integrovaných systémů; pokročilé bezdrátové prvky a subsystémy, základní fotonové součásti pro generování světla, manipulaci se světlem a jeho detekci pro širokou řadu aplikací včetně ultra rychlých součástí; systémy RF; vysoce výkonné systémy ukládání dat s vysokou hustotou; řešení v oblasti velmi rozměrných či vysoce integrovaných zobrazovacích panelů; snímání, ovládání, vizualizace a zařízení pro zobrazování; vysoce úsporné systémy elektrického napájení, náhradní zdroje/zásobníky energie; heterogenní technologie/systémy integrace; inteligentní systémy; vícefunkční integrované mikrosystémy, nanosystémy, biosystémy a informační systémy; rozměrná elektronika; integrace v různých materiálech / objektech; propojení s živými organismy; (samostatné) seskupování molekul a atomů do stabilních struktur
Pozměňovací návrh 78
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 1 "Technologické pilíře IKT" odrážka 2
–  Všudypřítomné počítačové sítě s neomezenou kapacitou: hospodárné mobilní a vysokorychlostní síťové technologie a systémy včetně pozemních a satelitních sítí; konvergence různých pevných, mobilních, bezdrátových a vysokorychlostních sítí, a to jak v osobní oblasti, tak v oblastech regionálních a celosvětových; interoperabilita drátových a bezdrátových komunikačních služeb a aplikací, řízení zdrojů propojených sítí, přizpůsobivost služeb; ucelené síťové propojení ad-hoc inteligentních multimediálních přístrojů, čidel a mikročipů.
-  Všudypřítomné počítačové sítě s vysokou kapacitou: hospodárné, rekonfigurovatelné a pružné mobilní a vysokorychlostní síťové technologie, systémy a architektury včetně pozemních a satelitních sítí; konvergence různých pevných, mobilních, bezdrátových a vysokorychlostních sítí a služeb , a to jak v osobní oblasti, tak v oblastech regionálních a celosvětových; Infrastruktura a strukturované systémy pro poskytování služeb, interoperabilita drátových a bezdrátových komunikačních služeb a aplikací, řízení zdrojů propojených sítí (včetně účinnosti a kvality služeb (QoS)) , přizpůsobivost služeb; ucelené síťové propojení ad-hoc inteligentních multimediálních přístrojů, čidel a mikročipů.
Pozměňovací návrh 79
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 1 odrážka 3
-  Vestavěné systémy, počítače a řízení: výkonnější, bezpečné, distribuované, spolehlivé a účinné systémy hardwaru/softwaru, které vnímají své okolí, řídí je a jsou schopné se mu přizpůsobit a současně co nejlépe využívají zdroje; metody a nástroje pro modelování systémů, jejich navrhování a vytváření, aby byly ovládány v celé jejich složitosti; otevřené sestavovatelné architektonické struktury a platformy s neomezenými rozměry, middleware a distribuované operační systémy umožňující skutečně bezešvé inteligentní okolní prostředí podporující spolupráci v oblasti snímání, ovládání, počítačového zpracování, komunikace, uskladnění a dodávky služeb; počítačové architektonické struktury obsahující heterogenní, síťově propojené a přizpůsobitelné prvky včetně kompilací, programování a podpory během doby chodu; kontrola rozměrných, distribuovaných a nestálých systémů.
-  Vestavěné systémy, počítače a řízení: výkonnější, bezpečné, distribuované, spolehlivé a účinné systémy hardwaru/softwaru, které vnímají své okolí, řídí je a jsou schopné se mu přizpůsobit a současně co nejlépe využívají zdroje; metody a nástroje pro modelování, analýzu a validaci systémů, jejich navrhování a vytváření, aby byly ovládány v celé jejich složitosti; otevřené sestavovatelné architektonické struktury a platformy s neomezenými rozměry, middleware a distribuované operační systémy umožňující skutečně bezešvé inteligentní okolní prostředí podporující spolupráci v oblasti snímání, ovládání, počítačového zpracování, komunikace, uskladnění a dodávky služeb; počítačové architektonické struktury obsahující heterogenní, síťově propojené a přizpůsobitelné prvky včetně kompilací, programování a podpory během doby chodu; kontrola rozměrných, distribuovaných a nestálých systémů, vysoce výkonná výpočetní technika (hardware a software) ..
Pozměňovací návrh 80
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 1 "Technologické pilíře IKT" odrážka 4
   Software, technologie Grid, bezpečnost a spolehlivost: technologie, nástroje a metody pro dynamický a důvěryhodný software, architektonické struktury a systémy middleware, které podporují služby založené na znalostech včetně jejich poskytování coby veřejných služeb; na služby zaměřené, interoperabilní infrastruktury neomezených rozměrů, souřadnicová virtualizace zdrojů, síťové operační systémy; otevřené platformy a přístupy založené na spolupráci pro rozvoj softwaru, služeb a systémů; kompoziční nástroje; zvládání mimořádného chování složitých systémů; zlepšení spolehlivosti a odolnosti rozměrných, distribuovaných a nesouvisle propojených systémů; bezpečné a důvěryhodné systémy a služby, včetně kontroly a ověřování přístupu, při nichž je zohledněno soukromí, dynamické politiky v oblasti bezpečnosti a důvěry, spolehlivé a důvěryhodné metamodely
–  Software, technologie Grid, strukturované systémy distribuce služeb, bezpečnost a spolehlivost: technologie, nástroje a metody vývoje a hodnocení pro vysoce kvalitní dynamický a důvěryhodný software, architektonické struktury a systémy middleware, které podporují služby založené na znalostech včetně jejich poskytování coby veřejných služeb, a pro rozvoj vysoce kvalitních distribučních služeb a technologií, nástrojů a metod pro rozvoj a validaci na služby zaměřených , interoperabilní infrastruktury neomezených rozměrů, souřadnicová virtualizace zdrojů, včetně platforem s konkrétní doménou, síťové operační systémy, software s otevřeným zdrojovým kódem; otevřené platformy a přístupy založené na spolupráci pro rozvoj a validaci softwaru, včetně bezplatného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, služeb a systémů; kompoziční nástroje, včetně programovacích jazyků ; zvládání mimořádného chování složitých systémů; zlepšení spolehlivosti a odolnosti rozměrných, distribuovaných a nesouvisle propojených systémů; bezpečné a důvěryhodné systémy a služby, včetně kontroly a ověřování přístupu, při nichž je zohledněno soukromí, dynamické politiky v oblasti bezpečnosti a důvěry, spolehlivé a důvěryhodné metamodely; zavedení softwarových modelů do průmyslu.
Pozměňovací návrh 81
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" nadpis 1 "Technologické pilíře IKT" odrážka 5
   Znalostní, kognitivní systémy a systémy schopné učit se: metody a techniky na získávání a výklad, předkládání a personalizaci, nasměrování a vyhledávání, sdílení a poskytování vědomostí, přičemž budou uznávány sémantické vztahy v daném kontextu pro využití lidmi i stroji; umělé systémy, které vnímají, interpretují a vyhodnocují informace a které mohou spolupracovat, samostatně jednat a učit se; teorie a experimenty, které přesahují pokrok související s pochopením přirozeného poznávání, zejména učení se a paměti, také po účely pokročilých systémů lidského vzdělávání.
–  Znalostní, kognitivní systémy a systémy schopné učit se: metody a techniky na získávání a výklad, předkládání a personalizaci, nasměrování a vyhledávání, sdílení a poskytování vědomostí, přičemž budou uznávány sémantické vztahy v daném kontextu pro využití lidmi i stroji; distribuované řízení znalostí; umělé systémy, které vnímají, interpretují a vyhodnocují informace a které mohou spolupracovat, samostatně jednat a učit se; teorie a experimenty, které přesahují pokrok související s pochopením přirozeného poznávání, zejména učení se a paměti, také po účely pokročilých systémů lidského vzdělávání.
Pozměňovací návrh 82
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 1 odrážka 6
-  Simulace, vizualizace, interakce a smíšené reality: nástroje pro modelování, simulaci, vizualizaci, interakci, virtuální, umocněnou a smíšenou realitu a pro jejich integraci do ucelených prostředí; nástroje pro inovativní návrhářství a tvořivost produktů, služeb a digitálních audio-vizuálních médií; přirozenější, intuitivní a snadnou použitelná rozhraní a nové způsoby interakce s technologiemi, stroji, zařízením a jinými lidskými výtvory; vícejazyčné a automatické překladatelské strojové systémy.
-  Simulace, vizualizace, interakce a smíšené reality: nástroje pro modelování, simulaci, vizualizaci, interakci, virtuální, umocněnou a smíšenou realitu a pro jejich integraci do ucelených prostředí; nástroje pro inovativní návrhářství a tvořivost produktů, služeb a digitálních audio-vizuálních médií; přirozenější, intuitivní a snadnou použitelná rozhraní a nové způsoby interakce s technologiemi, stroji, zařízením a jinými lidskými výtvory; jazyková technologie včetně vícejazyčných a automatických překladatelských strojových systémů.
Pozměňovací návrh 83
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti'okruh 1"Technologické pilíře IKT" odrážka 6a (nová)
–   Přechod ke čtvrté a další generaci mobilních systémů a související průlomové technologie pro digitální přenos a antény.
Pozměňovací návrh 84
Příloha I oddíl'Témata" bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 2 "Integrace technologií" odrážka 2
   Domácí prostředí: komunikace, sledování, ovládání, pomoc v domovech, budovách a veřejných prostorech; bezešvá interoperabilita a využívání všech zařízení s ohledem na hospodárnost, dostupnost a užitečnost; nové služby a nové formy interaktivního digitálního obsahu a služeb; přístup k informacím a řízení vědomostí.
–  Domácí prostředí: komunikace, sledování, ovládání, pomoc v domovech, budovách a veřejných prostorech; bezešvá interoperabilita a využívání všech zařízení s ohledem na hospodárnost, dostupnost a užitečnost a bezpečnost ; nové služby (včetně zábavních služeb) a nové formy interaktivního digitálního obsahu a služeb; přístup k informacím a řízení vědomostí.
Pozměňovací návrh 85
Příloha I, oddíl'Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 1 pododrážka 1
– v oblasti zdraví: osobní nenápadné systémy, které umožňují občanům ovládat své dobré životní podmínky, například nositelná a implantovatelná monitorovací zařízení a autonomní systémy na podporu zdravotního stavu; vznikající systémy, jako je molekulární obrazování pro zlepšenou prevenci a individualizované lékařství; získávání nových vědomostí v oblasti zdraví a jejich využívání v klinické praxi; modelování a simulace funkcí jednotlivých orgánů; mikrorobotická a nanorobotická zařízení pro minimálně invazivní chirurgické a terapeutické aplikace
– v oblasti zdraví: osobní nenápadné systémy, které umožňují občanům ovládat své dobré životní podmínky, například nositelná a implantovatelná monitorovací zařízení s komunikačními schopnostmi a autonomní systémy na podporu zdravotního stavu; vznikající systémy, jako je molekulární obrazování pro zlepšenou prevenci a individualizované lékařství; získávání nových vědomostí v oblasti zdraví a jejich využívání v klinické praxi; modelování a simulace funkcí jednotlivých orgánů; mikrorobotická a nanorobotická zařízení pro minimálně invazivní chirurgické a terapeutické aplikace; metody pomoci na dálku a dálkového sledování pro chronicky nemocné a starší osoby ; počítačové systémy detekce a podpory klinického rozhodování, vedoucí ke spolehlivější diagnóze a lepšímu toku práce, případně k expertním systémům pro konkrétní nemoci s integrálním přístupem k cyklu péče a využívajícím akumulované údaje o pacientech, a znalosti nemocí na základě modelů získané pomocí sběru dat, bioinformatiky a systémové biologie; podnikové systémy IT vedoucí ke zvýšené efektivitě a omezení lékařských chyb v nemocnicích a zařízeních následné péče;
Pozměňovací návrh 86
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 1 pododrážka 2
– v oblasti veřejné moci: využívání IKT v mezioborovém přístupu ve veřejné správě v kombinaci s organizačními změnami a novými dovednostmi s cílem poskytovat všem inovativní a na občany zaměřené služby; pokročilý výzkum založený na IKT a řešení, jež mají zlepšit demokratické a participační procesy a výkon a kvalitu v odvětví veřejných služeb, interakce se správami a vládami a mezi nimi a podpora zákonodárných procesů a procesů tvorby politiky na všech úrovních demokracie.
– v oblasti veřejné moci: využívání IKT v mezioborovém přístupu ve veřejné správě v kombinaci s organizačními změnami, procesy reinženýringu a novými dovednostmi s cílem poskytovat všem inovativní a na občany zaměřené služby; pokročilý výzkum založený na IKT a řešení, jež mají zlepšit demokratické a participační procesy (včetně "e-demokracie") a výkon a kvalitu v odvětví veřejných služeb, interakce se správami a vládami a mezi nimi a podpora zákonodárných procesů a procesů tvorby politiky na všech úrovních demokracie,
Pozměňovací návrh 87
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" bod "Činnosti" okruh 3 odrážka 1 pododrážka 3
- v oblasti začleňování: zmocnit jednotlivce a jejich komunity a zlepšit rovnocennou účast všech občanů v informační společnosti a zabraňovat vzniku digitálních propastí v důsledku zdravotního postižení, nízkých dovedností, chudoby, zeměpisné izolace, kultury, pohlaví či věku, mimo jiné podporou pomocných technologií, prosazováním nezávislého života, zvyšováním dovedností v oblasti elektroniky a rozvojem produktů a služeb pro všechny,
- v oblasti začleňování: zmocnit jednotlivce a jejich komunity a zlepšit rovnocennou účast všech občanů v informační společnosti a zabraňovat vzniku digitálních propastí v důsledku zdravotního postižení, nízkých dovedností, chudoby, zeměpisné izolace, kultury, pohlaví či věku, mimo jiné podporou pomocných technologií, prosazováním nezávislého života (například pomocí technologií a služeb domácí zdravotní péče) , zvyšováním dovedností v oblasti elektroniky a rozvojem produktů a služeb pro všechny,
Pozměňovací návrh 88
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" bod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 1 pododrážka 4
- v oblasti mobility: integrované bezpečnostní systémy ve vozidlech využívající IKT a založené na otevřených, bezpečných a spolehlivých architektonických strukturách a rozhraních; interoperativní systémy založené na spolupráci pro účinnost a bezpečnost dopravy , založené na komunikaci mezi vozidly a s dopravní infrastrukturou a integrující přesné a odolné technologie pro určení pozice; personalizované infomobilní a multimodální služby zohledňující umístění, včetně inteligentních řešení služeb v cestovních ruchu,
- v oblasti mobility: integrované bezpečnostní systémy ve vozidlech využívající IKT a založené na otevřených, bezpečných a spolehlivých architektonických strukturách a rozhraních; interoperativní systémy založené na spolupráci pro účinnou a bezpečnou dopravu, která nebude poškozovat životní prostředí , založené na komunikaci mezi vozidly a s dopravní infrastrukturou a integrující přesné a odolné technologie pro určení pozice a navigaci ; personalizované infomobilní a multimodální služby zohledňující umístění, včetně inteligentních řešení služeb v cestovních ruchu,
Pozměňovací návrh 89
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 1 pododrážka 5a (nová)
- v oblasti kultury: přenos řešení IKT pro využití hospodářského potenciálu v kulturní oblasti (včetně kulturního dědictví, regionálního rozvoje, turistiky) a podporu zaměstnanosti v těchto oblastech; zohledněno bude partnerství mezi veřejnými organizacemi (na místní, regionální a celostátní úrovni) a soukromými organizacemi (zejména malými a středními podniky).
Pozměňovací návrh 90
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 1a (nová)
– nové podnikové modely pro IKT: formulování a definování nových podnikových modelů pro IKT pomocí společné práce na tématech, u kterých IKT hrají zásadní úlohu při změně přístupu k výrobě a službám (např. doprava, zdravotnictví, energetika, životní prostředí). Projekty pocházející z tohoto společného výzkumu by měly být testovány v konkrétních situacích. Společná práce by měla být podpořena průřezovým přístupem uvedeným v příloze 1.
Pozměňovací návrh 91
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 2 pododrážka 1
- nové formy interaktivního, nelineárního a samostatně přizpůsobivého obsahu; tvořivost a obohacená uživatelská zkušenost; úprava různých médií podle požadavků zákazníka a dodávka mediálního obsahu; kombinace produkce a řízení celodigitálního obsahu se vznikajícími sémantickými technologiemi; užívání zaměřené na uživatele, přístup k obsahu a jeho tvorba,
- nové formy interaktivního, nelineárního a samostatně přizpůsobivého obsahu určeného i pro zábavu a účely designu ; tvořivost a obohacená uživatelská zkušenost; úprava různých médií podle požadavků zákazníka a dodávka mediálního obsahu; kombinace produkce a řízení celodigitálního obsahu se vznikajícími sémantickými technologiemi; užívání zaměřené na uživatele, přístup k obsahu a jeho tvorba;
Pozměňovací návrh 92
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti'okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 2 pododrážka 2a (nová)
- ochrana, zachování a prohlubování významu kulturního dědictví, včetně přirozených prostředí života lidí: technologie zdravého a z ekologického hlediska udržitelného řízení lidského prostředí, včetně zastavěných oblastí, městských oblastí a krajiny, i ochrany, zachování, optimálního využití a integrace kulturního dědictví, včetně hodnocení vlivu na životní prostředí, modelů a nástrojů pro posouzení rizik, moderních a šetrných technik posuzování škod, nových produktů a metod obnovy, strategií omezování škod a přizpůsobování pro účely udržitelné péče o movité i nemovité kulturní dědictví.
Pozměňovací návrh 93
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 2 pododrážka 3
- inteligentní služby pro přístup ke kulturnímu dědictví v digitální podobě ; nástroje, které různým společenstvím umožní vytvářet novou kulturní paměť založenou na živým dědictvím; metody a nástroje pro ochranu digitálního obsahu; vytváření digitálních objektů, které budou moci budoucí uživatelé použít a zachovat přitom autentičnost a integritu původního výtvoru a kontextu používání.
- inteligentní služby pro přístup ke kultuře a její prosazování (včetně kulturního dědictví, regionálního rozvoje a cestovního ruchu; nástroje, které různým společenstvím umožní shromažďovat a vytvářet své kulturní paměti založené na živém dědictví; metody a nástroje pro ochranu a diverzifikaci digitálního obsahu; vytváření digitálních objektů, které budou moci budoucí uživatelé použít a zachovat přitom autentičnost a integritu původního výtvoru a kontextu používání..
Pozměňovací návrh 94
Příloha I, oddíl'Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 3 pododrážka 1
- dynamické a síťově orientované systémy podniků pro tvorbu a dodávání produktů a služeb; decentralizovaná kontrola a řízení inteligentních pomůcek; digitální podnikové ekosystémy, zejména softwarová řešení, která lze přizpůsobit potřebám malých a středně velkých organizací; služby založené na spolupráci pro distribuované pracovní prostory; intenzivnější přítomnost ve skupinách, řízení skupin a sdílení podpory,
- dynamické a síťově orientované systémy podniků pro tvorbu a dodávání produktů a služeb; decentralizovaná kontrola a řízení inteligentních pomůcek; digitální podnikové ekosystémy, zejména softwarová řešení, která lze přizpůsobit potřebám malých a středně velkých organizací; služby založené na spolupráci pro distribuované pracovní prostory vědomé si souvislostí ; intenzivnější přítomnost ve skupinách, řízení skupin a sdílení podpory; služby sdílení znalostí a interaktivní služby;
Pozměňovací návrh 95
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 3 pododrážka 2
- výroba: síťově propojené inteligentní kontroly pro využití ve vysoce přesné nízkonákladové výrobě; bezdrátová automatizace a logistika pro rychlé přizpůsobení výrobních podniků; integrovaná prostředí pro modelování, simulaci, prezentaci a virtuální produkci; výrobní technologie pro miniaturizované systémy IKT a pro systémy obsahující různé druhy materiálů a objektů.
- výroba, včetně tradičního průmyslu: síťově propojené inteligentní kontroly pro využití ve vysoce přesné nízkonákladové výrobě; bezdrátová automatizace a logistika pro rychlé přizpůsobení výrobních podniků; integrovaná prostředí pro modelování, simulaci, optimalizaci, prezentaci a virtuální produkci; výrobní technologie pro miniaturizované systémy IKT a pro systémy obsahující různé druhy materiálů a objektů.
Pozměňovací návrh 96
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 3, pododrážka 2a (nová)
- sledování obchodního řízení a výkonu v reálném čase: účinná a produktivní podpora manažerských rozhodnutí, sledování, shromažďování a zpracování dat;
Pozměňovací návrh 97
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3 "Informační a komunikační technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Výzkum aplikací" odrážka 4 pododrážka 1
- nástroje podporující důvěru a důvěryhodnost IKT a jejich aplikací; systémy řízení několikanásobné či federální identity; ověřovací a schvalovací techniky; systémy splňující požadavky na soukromí vyplývající z nového technického rozvoje; správa práv a aktiv; nástroje na ochranu proti ohrožení z internetu.
- nástroje podporující důvěru a důvěryhodnost IKT a jejich aplikací; systémy řízení několikanásobné či federální identity; ověřovací a schvalovací techniky; systémy splňující požadavky na soukromí vyplývající z nového technického rozvoje; správa práv a aktiv; nástroje na ochranu proti nevyžádané elektronické poště a ohrožení z internetu.
Pozměňovací návrh 98
Příloha I, oddíl "Témata", bod 3"Informační a komunikační technologie" podbod "Reakce na vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby" odstavec 1
Činnosti v oblasti budoucích a vznikajících technologií budou přitahovat a podněcovat mezioborový výzkum na vynikající odborné úrovni ve vznikajících oblastech výzkumu souvisejícího s IKT. Důraz bude zahrnovat: výzkum nových miniaturizačních a výpočetních hranic včetně například využívání kvantových účinků; propojení složitého komplexu síťově spojených výpočetních a komunikačních systémů; zkoumání nových konceptů a experimenty s inteligentními systémy nových personalizovaných produktů a služeb.
Činnosti v oblasti budoucích a vznikajících technologií budou přitahovat a podněcovat mezioborový výzkum na vynikající odborné úrovni ve vznikajících oblastech výzkumu souvisejícího s IKT. Důraz bude zahrnovat: výzkum nových miniaturizačních a výpočetních hranic včetně například využívání kvantových účinků; propojení složitého komplexu síťově spojených výpočetních a komunikačních systémů včetně softwaru ; zkoumání nových konceptů a experimenty s inteligentními systémy nových personalizovaných produktů a služeb.
Pozměňovací návrh 99
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4 "Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" podbod "Přístup" odstavec 1
Aby se posílila konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví, je třeba radikálních inovací. Odvětví musí zaměřit své schopnosti na produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou, aby se splnily požadavky zákazníků, jakož i očekávání v oblasti životního prostředí, zdraví a společnosti. Pro řešení těchto výzev je výzkum velice důležitý.
Aby se posílila konkurenceschopnost evropského průmyslového odvětví, je třeba radikálních inovací. Odvětví musí zaměřit své schopnosti na produkty, postupy a technologie s vysokou přidanou hodnotou, aby se splnily požadavky zákazníků, jakož i očekávání v oblasti životního prostředí, zdraví a společnosti. Pro řešení těchto výzev je výzkum velice důležitý.
Pozměňovací návrh 100
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4"Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" podbod "Přístup" odstavec 2
Klíčovým prvkem tohoto tématu je účinná integrace nanotechnologie , věd o materiálech a nových výrobních metod, aby bylo dosaženo průmyslové přeměny, aby se maximalizovaly dopady této přeměny a současně se podpořila udržitelná výroba a spotřeba . Téma bude podporovat veškeré průmyslové činnosti, které jsou prováděny v synergii s jinými tématy. Budou podporovány aplikace ve všech odvětvích a oblastech , a to včetně vědy o materiálech, vysoce výkonných zpracovatelských technologií a technologií postupu, nanobiotechnologie nebo nanoelektroniky.
V budoucnosti bude konkurenceschopnost průmyslu záviset z velké části na nanotechnologii a jejím uplatnění . Přeměnu evropského průmyslu mohou urychlit činnosti VTR prováděné v mnoha oblastech nanovědy a nanotechnologie. Evropská unie zaujímá uznávané vůdčí postavení v oblastech, jako jsou nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, a to se musí podporovat, aby se posílilo její postavení v silně konkurenčním celosvětovém kontextu.
Pozměňovací návrh 101
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4 "Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" podbod "Činnosti" okruh 2 "Materiály" odstavec 1
Pro průmyslovou konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj jsou stále důležitější nové pokročilé technologie s vysokým vědomostním obsahem, novými funkcemi a zlepšeným výkonem. V souladu s novými modely zpracovatelského průmyslu jsou samotné materiály, spíše než zpracovatelské fáze, prvním krokem ke zvýšení hodnoty produktů a jejich výkonu.
Pro průmyslovou konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj jsou stále důležitější nové pokročilé technologie, včetně složených materiálů, s vysokým vědomostním obsahem, novými funkcemi a zlepšeným výkonem. V souladu s novými modely zpracovatelského průmyslu jsou samotné materiály, spíše než zpracovatelské fáze, prvním krokem ke zvýšení hodnoty produktů a jejich výkonu.
Pozměňovací návrh 102
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4 "Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" podbod "Činnosti" bod 2 odstavec 2
Výzkum se zaměří na rozvoj nových materiálů založených na znalostech s vlastnostmi "na míru". To vyžaduje inteligentní kontrolu vnitřních vlastností, zpracování a výroby a je také třeba zohlednit potenciální dopady na zdraví a životní prostředí během celého jejich životního cyklu. Důraz bude kladen na nové pokročilé materiály získané využitím potenciálu nanotechnologií a biotechnologií a/nebo "učením se od přírody", zejména na vysoce výkonné nanomateriály, biomateriály a hybridní materiály.
Výzkum se zaměří na rozvoj nových materiálů založených na znalostech s vlastnostmi "na míru". To vyžaduje inteligentní kontrolu vnitřních vlastností, zpracování a výroby a je také třeba zohlednit potenciální dopady na zdraví a životní prostředí během celého jejich životního cyklu. Důraz bude kladen na nové pokročilé materiály získané využitím potenciálu nanotechnologií a biotechnologií nebo "učením se od přírody", zejména na vysoce výkonné nanomateriály, biomateriály, metamateriály a hybridní materiály.
Pozměňovací návrh 103
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4 "Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Nové výrobní technologie" odstavec 1
Nový přístup ke zpracování je vyžadován pro transformaci průmyslového odvětví EU z odvětví intenzivně využívajícího zdroje na znalostní průmyslové prostředí a bude záviset na zaujetí zcela nových postojů k nepřetržitém získávání, šíření, ochraně a financování nových vědomostí a jejich uplatňování a také k udržitelným modelům výroby a spotřeby. To zahrnuje také vytváření správných podmínek pro nepřetržité inovace (v průmyslových činnostech a výrobních systémech, včetně konstrukce, zařízení a služeb) a pro rozvoj generických výrobních "aktiv" (technologie, organizace a výrobní zařízení) a současně plnění bezpečnostních požadavků a požadavků na životní prostředí.
Nový přístup ke zpracování je vyžadován pro transformaci průmyslového odvětví EU z odvětví intenzivně využívajícího zdroje na znalostní průmyslové prostředí a bude záviset na zaujetí zcela nových postojů k nepřetržitém získávání, šíření, ochraně a financování nových vědomostí a jejich uplatňování a také k udržitelným modelům výroby a spotřeby. To zahrnuje také vytváření správných podmínek pro nepřetržité inovace (v průmyslových činnostech a výrobních systémech, včetně konstrukce, zařízení a služeb) a pro rozvoj generických výrobních "aktiv" (technologie, automatizace, organizace zdrojů/vybavení a výrobní zařízení) a současně podpora modernizace základního evropského průmyslu a plnění bezpečnostních požadavků a požadavků na životní prostředí, včetně těch, které se týkají kompozitních materiálů .
Pozměňovací návrh 104
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4 "Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" podbod "Činnosti" okruh 3 "Nové výrobní technologie" bod 3 odst. 2
Výzkum se zaměří mnoha směry: na rozvoj a validaci nových průmyslových modelů a strategií pokrývajících veškeré aspekty výrobků a procesu a jejich životního cyklu; na přizpůsobivé výrobní systémy, které překračují stávající procesní omezení a umožňují využívat nové zpracovatelské a výrobní metody; síťově propojenou výrobu na rozvoj nástrojů a metod pro operace, které mají přidanou hodnotu a jsou založeny na spolupráci na celosvětové úrovni; nástroje pro rychlý přenos a integraci nových technologií do návrhů a fungování zpracovatelských procesů; a využívání konvergence nanotechnologií, biotechnologií, informačních technologií a kognitivních technologií na rozvoj nových výrobků a strojírenských konceptů a možnosti nových průmyslových odvětví.
Výzkum se zaměří mnoha směry: na rozvoj a validaci nových průmyslových modelů a strategií pokrývajících veškeré aspekty výrobků a procesu a jejich životního cyklu; na přizpůsobivé výrobní systémy, které překračují stávající procesní omezení a umožňují využívat nové zpracovatelské a výrobní metody; síťově propojenou výrobu na rozvoj nástrojů a metod pro operace, které mají přidanou hodnotu a jsou založeny na spolupráci na celosvětové úrovni; nástroje pro rychlý přenos a integraci nových technologií do návrhů a fungování zpracovatelských procesů; a využívání víceoborových výzkumných sítí a konvergence nanotechnologií, biotechnologií, informačních technologií a kognitivních technologií na rozvoj nových hybridních technologií, výrobků a strojírenských konceptů a možnosti nových průmyslových odvětví.
Pozměňovací návrh 105
Příloha I, oddíl "Témata", bod 4 "Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie" bod "Činnosti" okruh 4 "Integrace technologií pro průmyslové aplikace" odstavec 2
Výzkum se zaměří na nové aplikace a nová neotřelá řešení reagující na hlavní výzvy a také na potřeby vědecko-technického rozvoje určené různými evropskými technologickými platformami. Integrace nových poznatků a nanotechnologií, materiálových technologií a výrobních technologií bude podporována v různých odvětvových a víceodvětvových aplikacích, například v oblasti zdraví, konstrukce, kosmického průmyslu, dopravy, energetiky, chemie, životního prostředí, textilních a oděvních výrobků, buničiny a papíru a strojírenského průmyslu, jakož i v oblasti týkající se generického předmětu průmyslové bezpečnosti
Výzkum se zaměří na nové aplikace a nová neotřelá řešení reagující na hlavní výzvy a také na potřeby vědecko-technického rozvoje určené různými evropskými technologickými platformami. Integrace nových poznatků a nanotechnologií, materiálových technologií a výrobních technologií bude podporována v různých odvětvových a víceodvětvových aplikacích, například v oblasti zdraví, zpracování potravin , konstrukce (včetně inženýrských staveb ), leteckého a kosmického průmyslu, dopravy, energetiky, chemie, životního prostředí, textilních a oděvních výrobků, obuvi , buničiny a papíru a strojírenského průmyslu, jakož i v oblasti týkající se generického předmětu průmyslové bezpečnosti.
Pozměňovací návrh 106
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5"Energetika" podbod "Přístup" odstavec 3
Vzhledem ke značné celosvětové konkurenci je důležitým cílem tohoto tématu posílit konkurenceschopnost evropského energetického odvětví a umožnit tím evropskému průmyslu, aby dosáhl klíčového postavení v oblasti energetických technologií a aby si toto postavení udržel. Pro energetické odvětví jsou životně důležité především malé a střední podniky, neboť mají hlavní úlohu v energetickém řetězci a jsou klíčem k podporování inovativnosti. Proto je důležitá jejich intenzivní účast na výzkumných a demonstračních projektech a tato účast bude aktivně podporována.
Vzhledem ke značné celosvětové konkurenci je důležitým cílem tohoto tématu posílit konkurenceschopnost evropského energetického odvětví a umožnit tím evropskému průmyslu, aby dosáhl klíčového postavení v oblasti energetických technologií a aby si toto postavení udržel. Vzhledem k silné konkurenci je možné toto čelní postavení zajistit pouze vysokou mírou investic do výzkumu a vývoje. Pro energetické odvětví jsou životně důležité především malé a střední podniky, neboť mají hlavní úlohu v energetickém řetězci a jsou klíčem k podporování inovativnosti. Proto je důležitá jejich intenzivní účast na výzkumných a demonstračních projektech a tato účast bude aktivně podporována.
Pozměňovací návrh 107
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Přístup" odstavec 5
Aby se posílilo šíření a využívání výstupů výzkumu, bude ve všech oblastech podporováno šíření vědomostí a přenos výsledků, a to také směrem ke tvůrcům politiky. Tím budou doplněny akce v rámci programu Inteligentní energie – Evropa, který jsou součástí Programu pro konkurenceschopnost a inovace, jenž má podpořit inovace a odstranit netechnologické zábrany celotržního využívání demonstrovaných energetických technologií.
Aby se posílilo šíření a využívání výstupů výzkumu, bude ve všech oblastech podporováno šíření vědomostí a přenos výsledků, a to také směrem ke tvůrcům politiky. Konkrétně bude podporována víceoborovost a mezioborovost a bude vyvíjeno úsilí o co možná největší součinnost a doplňkovost s ostatními programy a činnostmi Společenství, jako např. s programem pro konkurenceschopnost a inovaci "Inteligentní energie – Evropa".
Pozměňovací návrh 108
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti", úvodní část odstavec -1 (nový)
Přidělování finančních prostředků v energetickém odvětví se musí opírat o kritéria, která umožňují posuzování technologií podle jejich schopnosti pomoci EU při dosahování jejích energetických cílů. Jedná se o vytvoření energetického sektoru, který je konkurenceschopný, z hlediska životního prostředí udržitelný a bezpečný. Relativně omezené finanční prostředky EU na výzkum a vývoj v rámci tohoto tématu se musí zaměřit na technologie, které mohou rychle přinést snížení emisí CO 2 .
Pozměňovací návrh 109
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti" nadpis "Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů" odstavec 1
Rozvoj a demonstrace integrovaných technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů upravených podle odlišných regionálních podmínek, aby byly poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU. Výzkum by měl zvýšit celkovou účinnost konverze, výrazně snížit cenu elektřiny, posílit spolehlivost procesu a dále snížit dopad na životní prostředí. Důraz bude kladen na fotovoltaiku, vítr a biomasu (včetně biologicky rozložitelné části odpadu). Dále se výzkum zaměří na využití plného potenciálu dalších obnovitelných zdrojů energie: geotermální, termálně solární zdroje a zdroje z mořských a malých vodních elektráren.
Výzkum , rozvoj a demonstrace integrovaných technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů upravených podle odlišných regionálních podmínek, aby byly poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU. Výzkum by měl zvýšit celkovou účinnost konverze, odstranit stávající překážky, což povede k výraznému snížení ceny elektřiny, posílit spolehlivost procesu a dále snížit dopad na životní prostředí. Důraz bude kladen na fotovoltaiku, solární zdroje , vítr, biomasu a výsadbu energetických plodin (včetně biologicky rozložitelné části odpadu). Dále se výzkum zaměří na využití plného potenciálu dalších obnovitelných zdrojů energie: geotermální, termálně solární zdroje a zdroje z mořských a malých vodních elektráren.
Pozměňovací návrh 110
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti" nadpis "Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů" odstavec 1
Rozvoj a demonstrace integrovaných technologií na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů upravených podle odlišných regionálních podmínek, aby byly poskytnuty prostředky k výraznému zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU. Výzkum by měl zvýšit celkovou účinnost konverze, výrazně snížit cenu elektřiny, posílit spolehlivost procesu a dále snížit dopad na životní prostředí. Důraz bude kladen na fotovoltaiku, vítr a biomasu (včetně biologicky rozložitelné části odpadu). Dále se výzkum zaměří na využití plného potenciálu dalších obnovitelných zdrojů energie: geotermální, termálně solární zdroje a zdroje z mořských a malých vodních elektráren.
Výzkum, vývoj a demonstrace zlepšených technologií konverze pro udržitelnou výrobu a dodávkové řetězce pevných, kapalných a plynných paliv z biomasy a výsadba energetických plodin (včetně biologicky rozložitelné části odpadu), zejména biologických paliv pro dopravu. Důraz bude kladen na nové druhy biologických paliv a na nové výrobní a distribuční způsoby stávajících biologických paliv, včetně integrované výroby energie a jiných výrobků s vysokou přidanou hodnotou v biorafineriích. Výzkum se zaměří na zvýšení energetické účinnosti a na posílení integrace technologií a využívání vstupních surovin, aby byly zdroje uhlíku přímo prospěšné spotřebitelům. Budou rovněž zahrnuty otázky energetických plodin, logistiky, vstupních surovin, prenormativního výzkumu a normalizace pro bezpečné a spolehlivé využívání v dopravě a ve stacionárních aplikacích. Bude podporována biomasa, obnovitelné zdroje elektrické energie a procesy využívající sluneční energii, aby se využil potenciál pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů.
Pozměňovací návrh 111
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti" nadpis "Obnovitelné zdroje pro ohřev a chlazení" odstavec 1
Rozvoj a demonstrace souboru technologií na zvýšení potenciálu v oblasti ohřevu a chlazení s pomocí obnovitelných zdrojů energie s cílem přispět k udržitelné energetice. Cílem je dosáhnout výrazného snížení nákladů, zvýšit účinnost, dále omezit dopady na životní prostředí a optimalizovat využívání technologií v různých regionálních podmínkách. Výzkum a demonstrace by měly zahrnovat nové systémy a prvky pro průmyslové aplikace (včetně tepelného odsolování mořské vody), zvláštní systémy vytápění a chlazení oblastí a/nebo prostor, integrace a budování zásobníků energie.
Výzkum, rozvoj a demonstrace souboru technologií na zvýšení potenciálu v oblasti aktivního ohřevu a chlazení s pomocí obnovitelných zdrojů energie, stejně jako zlepšení systémů na využití pasivního ohřevu nebo ohřevu pomocí přirozených zdrojů s cílem přispět k udržitelné energetice. Cílem je dosáhnout výrazného snížení nákladů, zvýšit účinnost, dále omezit dopady na životní prostředí a optimalizovat využívání technologií v různých regionálních podmínkách. Výzkum a demonstrace by měly zahrnovat nové systémy a prvky pro průmyslové aplikace (včetně tepelného odsolování mořské vody), zvláštní systémy vytápění a chlazení oblastí a/nebo prostor, integrace a budování zásobníků energie.
Pozměňovací návrh 112
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti" okruh 6 "Technologie čistého spalování uhlí"
Uhelné elektrárny zůstávají v celém světě hnací silou při výrobě elektřiny, mají však značné možnosti, pokud jde o zvyšování účinnosti a snižování emisí, zejména CO2. Aby se udržela konkurenceschopnost a přispělo k řízení emisí CO2, budou podporovány rozvoj a demonstrace technologií čisté přeměny uhlí, aby se výrazně zvýšila účinnost a spolehlivost elektráren, co nejvíce snížily emise znečišťujících látek a snížily celkové náklady, a to v různých provozních podmínkách. Při úsilí o dosažení výroby energie s nulovými emisemi by se tyto činnosti měly připravovat na rozvoj technologií zachycování a uchovávání CO2, měly by je doplňovat a souviset s nimi.
Uhelné elektrárny zůstávají v celém světě hnací silou při výrobě elektřiny, mají však značné možnosti, pokud jde o zvyšování účinnosti a snižování emisí, zejména CO2. Aby se udržela konkurenceschopnost a přispělo k zachování zdrojů a řízení emisí CO2, budou podporovány rozvoj a demonstrace technologií čisté přeměny uhlí, aby se výrazně zvýšila účinnost a spolehlivost elektráren, co nejvíce snížily emise znečišťujících látek včetně jemných částic, stopových prvků, rtuti a organických sloučenin a snížily celkové náklady, a to v různých provozních podmínkách. Při úsilí o dosažení výroby energie s nulovými emisemi by se tyto činnosti měly připravovat na rozvoj technologií zachycování a uchovávání CO2, měly by je doplňovat a souviset s nimi.
Pozměňovací návrh 113
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti" okruh 7 "Inteligentní energetické sítě"
Aby se usnadnil přechod na udržitelnější energetický systém, je třeba rozsáhlého úsilí v oblastech výzkumu a vývoje, aby se zvýšila účinnost, pružnost, bezpečnost a spolehlivost evropských elektroenergetických a plynárenských systémů a sítí. U elektroenergetických sítí budou cíle spočívající v transformaci stávajících elektroenergetických rozvodných sítí na odolné a interaktivní (zákazník/provozovatel) sítě služeb, v odstranění překážek rozsáhlého využívání a účinné integrace obnovitelných zdrojů energie a v distribuované výrobě (např. palivové články, mikroturbíny, pístové motory) rovněž vyžadovat rozvoj a demonstraci klíčových technologií (např. inovativních řešení v oblasti IKT, technologie uchovávání obnovitelných zdrojů energie, výkonné elektroniky a rozvinutého vědecko-technického zařízení). U plynárenských sítí je cílem demonstrovat inteligentnější a účinnější procesy a systémy pro přepravu a distribuci plynu, včetně účinné integrace obnovitelných zdrojů energie.
Aby se usnadnil přechod na udržitelnější energetický systém, je třeba rozsáhlého úsilí v oblastech výzkumu a vývoje, aby se zvýšila účinnost, pružnost, bezpečnost a spolehlivost evropských elektroenergetických a plynárenských systémů a sítí. U elektroenergetických sítí budou cíle spočívající v transformaci stávajících elektroenergetických rozvodných sítí na odolné a interaktivní (zákazník/provozovatel) sítě služeb, v odstranění překážek rozsáhlého využívání a účinné integrace obnovitelných zdrojů energie, v distribuované výrobě (např. palivové články, mikroturbíny, pístové motory) a ve zlepšení kvality dodávek (pokud jde o kvalitu dodávaného napětí a energie) rovněž vyžadovat rozvoj a demonstraci klíčových technologií (např. inovativních řešení v oblasti IKT, technologie uchovávání obnovitelných zdrojů energie, elektronických měřicích systémů a systémů automatického řízení měření, výkonné elektroniky a rozvinutého vědecko-technického zařízení, řídicích systémů IKT pro aktivní řízení sítí, účinné řízení pracovní síly atd. ). U plynárenských sítí je cílem demonstrovat inteligentnější a účinnější procesy a systémy pro přepravu a distribuci plynu, včetně účinné integrace obnovitelných zdrojů energie. Výzkum integrace mezi elektroenergetickými a plynárenskými sítěmi (např. integrovaná řídicí centra, mnohonásobná měření, sdílená pracovní síla) bude mít v obou sektorech za cíl dosažení účinnosti.
Pozměňovací návrh 114
Příloha I, oddíl "Témata", bod 5 "Energetika" podbod "Činnosti" okruh 8 "Energetická účinnost a úspory" odstavec 1
Rozsáhlý potenciál v oblasti úspor energie a zlepšování energetické účinnosti se musí využít prostřednictvím optimalizace, ověřování a demonstrace nových konceptů a technologií pro budovy, služby a průmyslové odvětví.
Rozsáhlý potenciál v oblasti úspor energie a zlepšování energetické účinnosti se musí využít prostřednictvím optimalizace, ověřování, výzkumu, rozvoje a demonstrace nových konceptů a technologií pro budovy, dopravu, služby a průmyslové odvětví.
Pozměňovací návrh 115
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Cíl"
Podporovat udržitelné řízení přírodního a lidského prostředí a jeho zdrojů prostřednictvím zlepšování znalostí o vzájemném působení biosféry, ekosystémů a lidských činností a vyvíjení nových technologií, nástrojů a služeb pro integrované řešení globálních environmentálních otázek. Důraz bude kladen na předvídání změn klimatických, ekologických, zemských a oceánských systémů; na nástroje a technologie ke sledování, prevenci a zmírňování environmentálních tlaků a rizik, včetně zdravotních rizik, jakož i na ochranu přirozeného a umělého životního prostředí.
Podporovat udržitelné řízení přírodního a lidského prostředí a jeho zdrojů prostřednictvím zlepšování znalostí o vzájemném působení biosféry, ekosystémů a lidských činností a o biologické rozmanitosti a její udržitelnosti a vyvíjení nových technologií, nástrojů a služeb pro integrované řešení globálních environmentálních otázek. Důraz bude kladen na předvídání změn klimatických, ekologických, zemských a oceánských systémů; na nástroje a technologie ke sledování, prevenci a zmírňování a přizpůsobování environmentálních tlaků a rizik, včetně zdravotních rizik, jakož i na ochranu přirozeného a umělého životního prostředí.
Pozměňovací návrh 116
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Přístup" odstavec 1
Ochrana životního prostředí je důležitá pro kvalitu života současných i budoucích generací a také pro hospodářský růst. Přirozené zdroje Země a umělé životní prostředí jsou pod tlakem v důsledku rostoucí populace, urbanizace, neustálého rozšiřování zemědělských, dopravních a energetických odvětví, jakož i proměnlivosti a oteplování klimatu v místním, regionálním a celosvětovém měřítku, a proto musí EU zajistit trvalý a udržitelný růst a současně snížit nepříznivé dopady na životní prostředí. Spolupráce v rámci celé EU je motivována skutečností, že země, regiony i města čelí environmentálním obtížím a že je vzhledem k rozsahu, působnosti a vysoké složitosti výzkumu v oblasti životního prostředí nezbytně nutný dostatečný kritický potenciál. Taková spolupráce usnadňuje společné plánování, využívání propojených a interoperabilních databází a vývoj společných ukazatelů, metod posuzování a ucelených a rozsáhlých pozorovacích a prognostických systémů. Navíc je mezinárodní spolupráce nezbytná pro ucelení vědomostí a podporu lepšího řízení na celosvětové úrovni.
Ochrana životního prostředí je důležitá pro kvalitu života současných i budoucích generací a také pro hospodářský růst. Přirozené zdroje Země a umělé životní prostředí jsou pod tlakem v důsledku rostoucí populace, urbanizace, výstavby, neustálého rozšiřování chovu skotu, akvakultury, rybolovu a zemědělských, dopravních a energetických odvětví, jakož i proměnlivosti a oteplování klimatu v místním, regionálním a celosvětovém měřítku, a proto musí EU zajistit trvalý a udržitelný růst a současně snížit nepříznivé dopady na životní prostředí. Spolupráce v rámci celé EU je motivována skutečností, že země, regiony i města čelí environmentálním obtížím a že je vzhledem k rozsahu, působnosti a vysoké složitosti výzkumu v oblasti životního prostředí nezbytně nutný dostatečný kritický potenciál. Taková spolupráce usnadňuje společné plánování, využívání propojených a interoperabilních databází a vývoj společných ukazatelů, metod posuzování a ucelených a rozsáhlých pozorovacích a prognostických systémů. Navíc je mezinárodní spolupráce nezbytná pro ucelení vědomostí a podporu lepšího řízení na celosvětové úrovni.
Pozměňovací návrh 117
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Přístup" odstavec 4
Koordinace vnitrostátních programů bude posílena rozšířením a prohloubením oblasti působnosti stávajících programů ERA-net v oblasti environmentálního výzkumu, včetně společného provádění programů při výzkumu Baltského moře a nových programů ERA-net.
Koordinace vnitrostátních programů bude posílena rozšířením a prohloubením oblasti působnosti stávajících programů ERA-net v oblasti environmentálního výzkumu, včetně společného provádění programů při výzkumu Baltského moře a nových programů ERA-net. Víceoborovost a mezioborovost bude podpořena prostřednictvím tzv. "společných výzev'v rámci těch témat, která jasně vyžadují vzájemné propojení mezi různými obory, jako jsou vědní obory a mořské technologie.
Pozměňovací návrh 118
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Přístup" odstavec 5
Zvláštní důraz bude kladen na posílení šíření výstupů výzkumu EU – také prostřednictvím využívání synergií s doplňkovými nástroji financování na úrovni EU i na úrovni členských států – a na podněcování jejich přijetí náležitými konečnými uživateli, zejména se zaměřením na tvůrce politik.
Zvláštní důraz bude kladen na posílení šíření výstupů výzkumu EU, šíření informací a vědeckých poznatků s cílem přiblížit vědu a technologii společnosti.
Bude vyvíjena snaha o co největší součinnost a doplňkovost s doplňkovými nástroji financování na úrovni EU i na úrovni členských států, jako šestý akční plán pro ochranu životního prostředí, program URBAN nebo fondy LIFE+.
Pozměňovací návrh 119
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Změna klimatu, znečištění a rizika" odrážka 1
Je nutné integrovaně zkoumat fungování podnebí a systému Země , aby bylo možné pozorovat a analyzovat, jak se tyto systémy vyvíjejí, a předvídat jejich další vývoj. To umožní vyvinout účinná opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a jejím dopadům a pro zmírnění změny i dopadů. Budou vyvíjeny a uplatňovány pokročilé modely změny klimatu na úrovních globálních, regionálních i nižších, aby mohly být posuzovány změny, případné dopady a kritické limitní hodnoty. Budou studovány změny ve složení atmosféry a ve vodním cyklu a rozvíjeny přístupy založené na analýze rizik, které zohledňují změny v modelech období sucha, bouří a záplav. Budou zkoumány tlaky na kvalitu životního prostředí a na klima, které vznikají v důsledku znečištění vzduchu, vody a půdy, jakož i vzájemné působení atmosféry, ozonové vrstvy ve stratosféře, zemského povrchu, ledu a oceánů. Budou zváženy mechanismy zpětné vazby a náhlé změny (např. mořské proudy) a dopady na biologickou rozmanitost a ekosystémy.
Je nutné integrovaně zkoumat fungování podnebí a suchozemského i vodního systému (včetně polárních oblastí), aby bylo možné pozorovat a analyzovat, jak se tyto systémy změnily v minulosti , jak se vyvíjejí, a předvídat jejich možný budoucí vývoj. To umožní vyvinout účinná opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a jejím dopadům a pro zmírnění změny i dopadů. Budou vyvíjeny a uplatňovány pokročilé modely změny klimatu na úrovních globálních, regionálních i nižších, aby mohly být posuzovány změny, případné dopady a kritické limitní hodnoty. Budou studovány změny ve složení atmosféry a ve vodním cyklu a rozvíjeny přístupy založené na analýze rizik, které zohledňují změny v modelech období sucha, bouří a záplav. Budou zkoumány tlaky na kvalitu životního prostředí a na klima, které vznikají v důsledku znečištění vzduchu, vod (povrchových i spodních) a půdy, jakož i vzájemné působení atmosféry, ozonové vrstvy ve stratosféře, zemského povrchu, ledu a oceánů, včetně všech důsledků změn úrovně hladiny moří v pobřežních oblastech. Budou zváženy mechanismy zpětné vazby a náhlé změny (např. mořské proudy) a dopady na biologickou rozmanitost a ekosystémy, včetně dopadu na obzvláště citlivé oblasti, jako jsou pobřežní a horské oblasti.
Pozměňovací návrh 120
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Změna klimatu, znečištění a rizika" odrážka 2
Je nutné provádět víceoborový výzkum vzájemného působení environmentálních rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se podpořil akční plán pro životní prostředí a zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a popis vlastností chorob týkající se vznikajících environmentálních rizik. Výzkum se zaměří na vícenásobné expozice prostřednictvím různých expozičních vstupů, identifikaci zdrojů znečištění či nových a vznikajících environmentálních podnětů způsobujících stres (např. vnitřní a venkovní ovzduší, elektromagnetická pole, hluk a vystavení toxickým látkám) a na jejich případné dopady na zdraví. Výzkum bude také zacílen na integraci výzkumných činností v oblasti biologického monitorování lidí týkajícího se vědeckých aspektů, metodik a nástrojů pro rozvoj koordinovaného a soudržného přístupu. To bude zahrnovat studie kohort s důrazem na skupiny zranitelných populací a metody a nástroje pro zlepšenou charakterizaci rizik, posuzování a srovnávání rizik a dopadů na zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele a nástroje pro modelování, přičemž zohlední kombinované expozice, změny ve zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne metody a nástroje podporující rozhodování (ukazatele, analýzy hospodárnosti založené na více kritériích, posouzení dopadu na zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a analýzu.
Je nutné provádět víceoborový výzkum vzájemného působení environmentálních a klimatických rizikových faktorů a lidského zdraví, aby se podpořil akční plán pro životní prostředí a zdraví a integrace obav o veřejné zdraví a popis vlastností chorob týkající se vznikajících environmentálních rizik, zejména v městském prostředí (včetně postindustriálních zón). Výzkum se zaměří na dopad globální změny (změna klimatu, využívání půdy, globalizace), vícenásobné expozice prostřednictvím různých expozičních vstupů, speciaci a toxikologii, identifikaci zdrojů znečištění či nových a vznikajících environmentálních podnětů způsobujících stres a jejich vzájemné působení s přírodními činiteli a složkami (např. škodlivé plyny, jemné a vysocejemné částice živé nebo neživé povahy , vnitřní a venkovní ovzduší, elektromagnetická pole, hluk, vystavení toxickým látkám, plynům a výfukovým zplodinám, a slunečnímu záření) a na jejich případné dopady na zdraví, analýzy syndromů a chronického vystavení, interakce toxických látek a směsí takových látek, analýzy genetických polymorfismů a imunologických testů, včetně testů transformace a aktivace lymfocytů. Bude podpořen výzkum nových nebo již existujících chemických látek, jak je tomu v případě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ... ze dne ... [o registraci, hodnocení, schvalování a omezování chemických látek (REACH ), a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky] 1 včetně možných alternativních řešení pokusů na zvířatech. Výzkum bude také zacílen na vývoj nových a vylepšených metod identifikace zdrojů znečištění a jejich vlivů při jejich sloučení, a na integraci epidemiologických výzkumných činností v oblasti biologického monitorování lidí týkajícího se vědeckých aspektů, metodik a nástrojů pro rozvoj koordinovaného a soudržného přístupu. To bude zahrnovat studie kohort s důrazem na skupiny zranitelných populací a metody a nástroje pro zlepšenou charakterizaci a sledování rizik, posuzování a srovnávání rizik a dopadů na zdraví. Výzkum vyvine biologické ukazatele a nástroje pro modelování a sledování , přičemž zohlední kombinované expozice, změny ve zranitelnosti a nejistotu. Rovněž poskytne metody a nástroje podporující rozhodování (ukazatele, analýzy hospodárnosti založené na více kritériích, posouzení dopadu na zdraví, zátěž způsobená chorobami a analýza udržitelnosti) pro účely posuzování rizik, řízení a komunikaci a pro rozvoj politiky a analýzu.
_____
1 Úř. věst.
Pozměňovací návrh 121
Příloha I, oddíl'Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Změna klimatu, znečištění a rizika" odrážka 3
Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje přístup zohledňující více rizik. Je třeba zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, prevence a zmírňování, včetně úvah o ekonomických a sociálních faktorech. Budou studovány pohromy související s klimatem (např. bouře, sucha, lesní požáry, sesuvy půd a záplavy) a geologická rizika (zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). Díky takovému výzkumu budou lépe pochopeny základní procesy a na základě pravděpodobnostního přístupu budou zlepšeny metody předvídání a odhadů. Rovněž bude podpořen rozvoj systémů včasného varování a informačních systémů. Budou vyčísleny společenské odezvy hlavních přírodních rizik.
Řízení v oblasti přírodních pohrom vyžaduje přístup zohledňující více rizik, který by se zaměřil na sloučení strategií v oblasti specifických rizik se přehlednými plány, postupy a protokoly. Je třeba zlepšit znalosti, metody a integrovaný rámec pro posouzení rizik, zranitelnosti a hrozeb. Dále je třeba rozvíjet strategie mapování, prevence, detekce a zmírňování, včetně úvah o ekonomických a sociálních faktorech. Budou studovány pohromy související s klimatem (např. bouře, sucha, mrazy, lesní požáry, laviny, sesuvy půd, emise, záplavy a další extrémní jevy ) a geologická rizika (zemětřesení, sopečná činnost a tsunami). Díky takovému výzkumu budou lépe pochopeny základní procesy a na základě pravděpodobnostního přístupu budou zlepšeny metody předvídání a odhadů. Rovněž bude podpořen výzkum v oblasti přírodních rizik a řízení katastrof a rozvoj systémů včasného varování a informačních systémů a systémů rychlé reakce a jejich řízení a studium toho, jak je nakládáno s přírodními riziky a katastrofami . Zvláštní pozornost bude věnována společenským vzorcům chování ve vztahu k přírodním rizikům a hodnocení dopadů.
Pozměňovací návrh 122
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 2 "Udržitelné řízení zdrojů" odrážka 1
Výzkumné činnosti se zaměří na zlepšení vědomostního základu a rozvoj pokročilých modelů a nástrojů potřebných k udržitelnému řízení zdrojů a vytvoření vzorců udržitelné spotřeby. To umožní předvídat chování ekosystémů a také jejich obnovu a dále zmírnění zhoršování a ztráty důležitých strukturálních a funkčních složek ekosystémů (v oblasti biologické rozmanitosti, vody, půdy a mořských zdrojů). Výzkum modelování ekosystémů zohlední postupy pro ochranu a zachování. Budou prosazovány inovativní přístupy na rozvoj hospodářských činností z ekosystémových služeb. Budou rozvíjeny přístupy na zabránění desertifikaci, znehodnocování půdy a erozi a na zastavení ztráty biologické rozmanitosti. Výzkum se bude také zabývat udržitelným řízením lesů a městským životním prostředím, včetně plánování a nakládání s odpady. Výzkum bude využívat rozvoje otevřených, distribuovaných a interoperabilních systémů řízení údajů a informačních systémů a bude k nim přispívat a dále bude podporovat služby v oblasti posuzování a předvídání týkající se přírodních zdrojů a jejich využívání.
Výzkumné činnosti se zaměří na zlepšení vědomostního základu a rozvoj pokročilých modelů a nástrojů potřebných k udržitelnému řízení zdrojů a vytvoření vzorců udržitelné spotřeby. To umožní předvídat chování ekosystémů a také jejich obnovu a dále zmírnění zhoršování a ztráty důležitých strukturálních a funkčních složek ekosystémů (v oblasti biologické rozmanitosti, vody, půdy a mořských zdrojů). Výzkum modelování ekosystémů zohlední postupy pro ochranu a zachování, ochranu před erozí zejména v horských oblastech. Budou prosazovány inovativní přístupy na rozvoj hospodářských činností z ekosystémových služeb. Budou rozvíjeny přístupy na zabránění desertifikaci, znehodnocování půdy a erozi a na zastavení ztráty biologické rozmanitosti. Výzkum se bude také zabývat celkovou strategií pro udržitelné řízení a zachování venkovských oblastí, včetně lesů, lesnických ekosystémů a dalších eko-systémů blízkých přírodě, které jsou ovlivněny měnícími se podmínkami, životního prostředí včetně častých nebo intenzivních katastrofických událostí a městským životním prostředím, s přihlédnutím ke kulturnímu dědictví, plánování a nakládání s odpady. Výzkum bude využívat rozvoje otevřených, distribuovaných a interoperabilních systémů řízení údajů a informačních systémů a bude k nim přispívat a dále bude podporovat služby v oblasti posuzování a předvídání týkající se přírodních zdrojů a jejich využívání.
Pozměňovací návrh 123
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 3 "Environmentální technologie" odrážka 1
Jsou potřeba nové či vylepšené environmentální technologie, aby se snížil dopad lidských činností na životní prostředí, účinněji chránilo životní prostředí a řídily zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, procesy a služby, které by byly pro životní prostředí prospěšnější než stávající alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: technologie, které zabraňují environmentálním rizikům či je snižují, zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti; technologie podporující udržitelnou produkci a spotřebu; technologie pro účinnější řízení zdrojů a ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním zdrojům či odpadu; technologie pro ekologicky šetrné a udržitelné řízení životního prostředí člověka, včetně prostředí staveb, městských prostředí, krajiny a také ochrany a obnovy kulturního dědictví.
Jsou potřeba nové či vylepšené environmentální technologie, aby se snížil dopad lidských činností na životní prostředí, účinněji chránilo životní prostředí a řídily zdroje a aby se vyvíjely nové produkty, procesy a služby, které by byly pro životní prostředí prospěšnější než stávající alternativy. Výzkum se zaměří zejména na: technologie, které zabraňují environmentálním rizikům či je snižují, zmírňují rizika a pohromy, změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti; technologie podporující udržitelnou produkci a spotřebu; technologie pro účinnější řízení zdrojů a ošetřování znečistění ve vztahu k vodě, půdě, ovzduší, moři a dalším přírodním zdrojům či odpadu včetně recyklace odpadu, technologie pro úpravu nebo hodnotné opětné využití zbytků nebo odpadních materiálů z výroby energie; technologie pro ekologicky šetrné a udržitelné řízení životního prostředí člověka, včetně prostředí staveb, městských prostředí, krajiny a také ochrany a obnovy kulturního dědictví.
Pozměňovací návrh 124
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 3 "Environmentální technologie" odrážka 2
Výzkum se zaměří na posuzování rizik a výkonu technologií, včetně procesů a produktů, a na další rozvoj souvisejících metod, jako je například analýza životního cyklu. Dále bude kladen důraz na: dlouhodobé příležitosti, tržní potenciál a sociálně-ekonomické aspekty environmentálních technologií; posouzení rizik chemických látek, inteligentní testovací strategie a metody pro minimalizace testování na zvířatech, metody kvantifikace rizik; a výzkumnou podporu rozvoje evropského systému ověřování a testování environmentálních technologií.
Výzkum se zaměří na posuzování rizik a výkonu technologií, včetně procesů, produktů a služeb , a na další rozvoj souvisejících metod, jako je například analýza životního cyklu. Dále bude kladen důraz na: dlouhodobé příležitosti, tržní potenciál a sociálně-ekonomické aspekty environmentálních technologií; posouzení rizik chemických látek, inteligentní testovací strategie a metody pro minimalizace testování na zvířatech, metody kvantifikace rizik; a výzkumnou podporu rozvoje evropského systému ověřování a testování environmentálních technologií.
Pozměňovací návrh 125
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 5 "Mezinárodní spolupráce" odstavec 2
Vědecká a technická partnerství s rozvojovými zeměmi budou přispívat k dosažení rozvojových cílů tisíciletí v řadě oblastí (např. zvrátit ztrátu přírodních zdrojů, zlepšit řízení vodního hospodářství, dodávky a hygienických zařízení a čelit environmentálním výzvám v důsledku urbanizace), v nichž hrají klíčovou úlohu malé a střední podniky. Zvláštní důraz bude kladen na vztah mezi globálními environmentálními otázkami a problémy regionálního a místního rozvoje týkajícími se přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, využívání půdy, přírodních i umělých rizik a hrozeb, změny klimatu, environmentálních technologií, životního prostředí a zdraví, jakož i nástrojů pro analýzu politiky. Spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi posílí přístup k excelenci celosvětového výzkumu.
Vědecká a technická partnerství s rozvojovými zeměmi budou přispívat k dosažení rozvojových cílů tisíciletí v řadě oblastí (např. předcházet a zmírňovat dopad klimatických změn a přírodních katastrof, zvrátit ztrátu přírodních zdrojů, zlepšit dodávky, řízení a hygienickou kontrolu vody a půdy, předcházet a bojovat proti desertifikaci a čelit environmentálním výzvám a problémům v oblasti biologické rozmanitosti , urbanizace a udržitelné výroby a spotřeby ), v nichž hrají klíčovou úlohu malé a střední podniky. Zvláštní důraz bude kladen na vztah mezi globálními environmentálními otázkami a problémy regionálního a místního rozvoje týkajícími se přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, využívání půdy, přírodních i umělých rizik a hrozeb, změny klimatu, environmentálních technologií, životního prostředí a zdraví, jakož i nástrojů pro analýzu politiky. Spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi posílí přístup k excelenci celosvětového výzkumu.
Pozměňovací návrh 126
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 5 "Mezinárodní spolupráce" odstavec 3
Zřízení systému GEOSS pro pozorování Země podpoří mezinárodní spolupráci, která přispěje k pochopení systémů Země a problematiky udržitelnosti a ke koordinovanému shromažďování údajů pro vědecké i politické účely.
Zřízení systému GEOSS pro pozorování Země podpoří mezinárodní spolupráci, která přispěje k pochopení systémů Země a problematiky udržitelnosti a ke koordinovanému shromažďování údajů pro vědecké i politické účely, stejně jako k posílení zájmu veřejného i soukromého sektoru .
Pozměňovací návrh 127
Příloha I, oddíl "Témata", bod 6 "Životní prostředí (včetně změny klimatu)" podbod "Činnosti" okruh 6 "Reakce na vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby" odstavec 3
Podpora reakce na nepředvídané environmentální politické potřeby se může týkat například posouzení dopadů nových politik EU, například politiky v oblasti životního prostředí, námořní politiky, norem a nařízení, na udržitelnost.
Podpora reakce na nepředvídané environmentální politické potřeby se může týkat například posouzení dopadů nových politik EU, například politiky v oblasti udržitelné výroby a spotřeby , životního prostředí, klimatických změn, přírodních zdrojů, námořní politiky, norem a nařízení, na udržitelnost.
Pozměňovací návrh 128
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Cíl"
Na základě technického pokroku rozvíjet integrované, ekologičtější, "chytřejší" a bezpečnější celoevropské dopravní systémy, které budou přínosné občanům i společnosti a budou šetrné k životním prostředí a přírodním zdrojům; a zabezpečí další rozvoj konkurenceschopnosti a upevnění vedoucího postavení evropských průmyslových odvětví na celosvětovém trhu.
Na základě technického pokroku rozvíjet integrované, ekologičtější, "chytřejší" a bezpečnější celoevropské dopravní systémy, které budou přínosné občanům i společnosti a budou šetrné k životním prostředí a přírodním zdrojům; a zabezpečí další rozvoj konkurenceschopnosti a upevnění vedoucího postavení evropských průmyslových odvětví na celosvětovém trhu a překonání technologických propastí mezi Amerikou a Evropou.
Pozměňovací návrh 129
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Přístup" odstavec 3
Různé technologické platformy zřízené v této oblasti (ACARE pro letectví a leteckou dopravu, ERRAC pro železniční dopravu, ERTRAC pro silniční dopravu, WATERBORNE pro vodní dopravu, vodíkové a palivové články) vypracovaly dlouhodobé vize a strategické plány výzkumu (SRA), které tvoří významné vstupy pro definici tématu a doplňují potřeby tvůrců politik a očekávání společnosti. Vybrané aspekty strategických plánů výzkumu mohou odůvodnit zřízení společných technologických iniciativ. Činnosti v rámci programu ERA-NET představují příležitosti k usnadnění další nadnárodní koordinace specifických témat v odvětví dopravy a budou prováděny, kdykoli to bude vhodné.
Různé technologické platformy zřízené v této oblasti (ACARE pro letectví a leteckou dopravu, ERRAC pro železniční dopravu, ERTRAC pro silniční dopravu WATERBORNE pro vodní dopravu a námořní technologii, vodíkové a palivové články) vypracovaly dlouhodobé vize a strategické plány výzkumu (SRA), které tvoří významné vstupy pro definici tématu a doplňují potřeby tvůrců politik a očekávání společnosti. Vybrané aspekty strategických plánů výzkumu mohou být základem pro zřízení společných technologických iniciativ. Činnosti v rámci programu ERA- NET představují příležitosti k usnadnění další nadnárodní koordinace specifických témat v odvětví dopravy a budou prováděny, kdykoli to bude vhodné.
Pozměňovací návrh 130
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Přístup" odstavec 5
V rámci různých činností budou řešeny stávající politické potřeby, jakož i rozvoj, posuzování a provádění nových politik (např. námořní politiky). Práce bude zahrnovat studie, modely a nástroje, které se zabývají strategickým monitorováním a předvídáním a integrací vědomostí souvisejících s hlavními ekonomickými, sociálními, bezpečnostními a environmentálními otázkami v dopravě. Činnosti podporující průřezová témata se zaměří na aspekty specifické pro dopravu, např. bezpečnostní aspekty coby základní požadavek dopravního systému; využívání alternativních zdrojů energie v dopravních aplikacích; a monitorování účinků dopravy na životní prostředí, včetně změny klimatu.
V rámci různých činností budou řešeny stávající politické potřeby, jakož i rozvoj, posuzování a provádění nových politik (např. námořní politiky). Práce bude zahrnovat studie, modely a nástroje, které se zabývají strategickým monitorováním a předvídáním a integrací vědomostí souvisejících s hlavními ekonomickými, sociálními, bezpečnostními a environmentálními otázkami v dopravě. Činnosti podporující průřezová témata se zaměří na aspekty specifické pro dopravu, např. bezpečnostní aspekty coby základní požadavek dopravního systému; využívání alternativních zdrojů energie v dopravních aplikacích; monitorování účinků dopravy na životní prostředí, včetně změny klimatu; a opatření na zmírňování negativních vlivů souvisejících s trvalými zeměpisnými překážkami. Výzkum v oblasti životního prostředí by měl zahrnovat způsoby, jak zamezit, snížit a optimalizovat dopravu. Výzkum v oblasti životního prostředí by měl zahrnovat zvyšování efektivnosti dopravy.
Pozměňovací návrh 131
Příloha I, "oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Přístup" odstavec 5a (nový)
Zvláštní pozornost bude věnována posilování šíření výsledků výzkumu Společenství. Bude podpořena víceoborovost a mezioborovost a bude vyvíjena snaha o co možná největší součinnost a komplementaritu s doplňkovými mechanismy financování na úrovni Společenství a členských států, jak jsou uvedeny v programu Marco Polo pro transevropské dopravní sítě.
Pozměňovací návrh 132
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Letectví a letecká doprava'odstavec 2
Ekologizace letecké dopravy: rozvoj technologií pro snížení environmetálního dopadu letectví, které mají o polovinu snížit emise oxidu uhličitého (CO2), snížit specifické emise oxidů dusíku (NOx) o 80 % a o polovinu snížit vnímaný hluk. Výzkum se zaměří na hlubší ekologizaci technologií motorů, včetně alternativních technologií paliv a zlepšené účinnosti letadel s pevnými a točivými křídly, nové inteligentní lehké struktury a lepší aerodynamiku. Bude rovněž zahrnuta problematika týkající se například zlepšení provozu letadel na letišti (provozní nebo veřejné prostory letiště) a řízení leteckého provozu a procesy výroby, údržby a recyklace.
Ekologizace letecké dopravy: rozvoj technologií pro snížení environmetálního dopadu letectví, které mají o polovinu snížit emise oxidu uhličitého (CO2), snížit specifické emise oxidů dusíku (NOx) o 80 % a o polovinu snížit vnímaný hluk. Výzkum se zaměří na hlubší ekologizaci technologií motorů, včetně alternativních technologií paliv a zlepšené účinnosti letadel s pevnými a točivými křídly (vrtulníky a stroje s překlopnými vrtulemi) , nové inteligentní lehké struktury a lepší aerodynamiku. Bude rovněž zahrnuta problematika týkající se například zlepšení provozu letadel na letišti (provozní nebo veřejné prostory letiště) a řízení leteckého provozu a procesů výroby, údržby a oprav a recyklace.
Pozměňovací návrh 133
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Letectví a letecká doprava'odstavec 4
Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro cestující a pružnosti časového plánu při současném dosažení pětinásobného snížení počtu nehod. Nové technologie umožní širší výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro malé i velké stroje, a zvýšenou úroveň automatizace ve všech složkách systému, včetně řízení letadel. Důraz bude rovněž kladen na zvýšení pohodlí cestujících, dobré cestovní podmínky, nové služby a opatření pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním důrazem na lidský prvek. Výzkum bude zahrnovat úpravu letišť a letového provozu podle různých typů strojů a fungování po 24 hodin na přijatelné hlukové úrovni.
Zajišťování spokojenosti a bezpečnosti zákazníků: zásadní zlepšení výběru pro cestující a pružnosti časového plánu při současném dosažení pětinásobného snížení počtu nehod. Nové technologie umožní širší výběr konfigurací letadel a motorů, a to pro menší i velké stroje pro spojení mezi centry měst a pro regionální využití (např. stroje s překlopnými vrtulemi) , a zvýšenou úroveň automatizace ve všech složkách systému, včetně řízení letadel a zajistí interoperabilitu národních informačních a rezervačních systémů na celoevropské úrovni, pokud jde o dopravce a způsoby dopravy . Důraz bude rovněž kladen na zvýšení pohodlí, dobré cestovní podmínky a zdravotní podmínky cestujících, např. lepší vybavení kabin a na nové služby a opatření pro aktivní i pasivní bezpečnost se zvláštním důrazem na lidský prvek. Výzkum bude zahrnovat úpravu letišť a letového provozu podle různých typů strojů a fungování po 24 hodin na přijatelné hlukové úrovni.
Pozměňovací návrh 134
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Letectví a letecká doprava'odstavec 5
Zvyšování rentability: podpora konkurenceschopného dodávkového řetězce schopného na polovinu snížit čas potřebný k uvedení na trh a snížení nákladů na rozvoj výrobků a provozních nákladů, což učiní dopravu dostupnější pro občany. Výzkum se zaměří na zlepšení celého obchodního procesu, od koncepčních konstrukčních návrhů k vývoji výrobku, výrobě a praktickému provozu, včetně integrace dodávkového řetězce. Bude zahrnovat zlepšenou simulaci schopností a automatizace, technologie a metody pro realizaci bezúdržbových letadel, jakož i hladké operace související s letadly, letišti a letovým provozem.
Zvyšování rentability: podpora konkurenceschopného dodávkového řetězce schopného na polovinu snížit čas potřebný k uvedení na trh a snížení nákladů na rozvoj výrobků a provozních nákladů, například využíváním výsledků projektu SMMART – Systém mobilní údržby dostupné v reálném čase, což učiní dopravu dostupnější pro občany. Výzkum se zaměří na zlepšení celého obchodního procesu, od koncepčních konstrukčních návrhů k vývoji výrobku, výrobě a praktickému provozu, včetně integrace dodávkového řetězce. Bude zahrnovat zlepšenou simulaci schopností a automatizace, technologie a metody pro realizaci bezúdržbových letadel, jakož i hladké operace související s letadly, letišti a letovým provozem.
Pozměňovací návrh 135
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Letectví a letecká doprava'odstavec 6
Ochrana letadel a cestujících: předcházet nepřátelskému jednání všeho druhu, jež má způsobit zranění, ztrátu, škodu či narušení cestujícím či občanům v důsledku zneužití letadla. Výzkum se zaměří na náležité složky systému letecké dopravy včetně bezpečnostních opatření v rámci konstrukčních požadavků na kabinu a pilotní kabinu, automatické kontroly a přistání v případě neoprávněného použití letadla, ochrany proti vnějším útokům a bezpečnostních aspektů uspořádání vzdušného prostoru a letištních operací.
Ochrana letadel a cestujících: předcházet nepřátelskému jednání všeho druhu, jež má způsobit zranění, ztrátu, škodu či narušení cestujícím či občanům v důsledku zneužití letadla. Výzkum se zaměří na náležité složky systému letecké dopravy včetně bezpečnostních opatření v rámci konstrukčních požadavků na kabinu a pilotní kabinu, automatické kontroly a přistání v případě neoprávněného použití letadla, ochrany proti vnějším útokům a bezpečnostních aspektů uspořádání vzdušného prostoru a letištních operací a fyzických omezení nebo nepříznivých meteorologických podmínek.
Pozměňovací návrh 136
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 1 "Letectví a letecká doprava'odstavec7
Průkopnická činnost v letecké dopravě budoucnosti: zkoumání radikálnějších, ekologicky šetrnějších a inovativních technologií, které by mohly usnadnit zásadní změny požadované leteckou dopravou v druhé polovině tohoto století a později. Výzkum bude řešit aspekty jako nové koncepty pohonu a zdvihu, nová řešení vnitřního prostoru leteckých dopravních prostředků, nové letištní koncepty, nové metody navádění a kontroly letadel, alternativní koncepty systému letecké dopravy a jeho integrace s dalšími způsoby dopravy.
Průkopnická činnost v letecké dopravě budoucnosti: zkoumání radikálnějších, ekologicky šetrnějších a inovativních technologií, které by mohly usnadnit zásadní změny požadované leteckou dopravou v druhé polovině tohoto století a později. Výzkum bude řešit aspekty jako nové koncepty pohonu a zdvihu, nová uspořádání vnitřního prostoru leteckých dopravních prostředků, nové letištní koncepty, nové metody navádění a kontroly letadel, alternativní metody systému letecké dopravy a jeho integrace s dalšími způsoby dopravy, stejně jako nová řešení pro minimalizaci dopadů vyplývajících z nepříznivých zeměpisných překážek.
Pozměňovací návrh 137
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 2 "Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava)" odstavec 1
Ekologizace pozemní dopravy: vývoj technologií a znalostí na snížení znečištění (vzduchu, vody a půdy) a environmentálního dopadu, např. změny klimatu, zdraví, biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum zvýší čistotu a energetickou účinnost pohonných jednotek a bude podporovat využívání alternativních paliv, včetně vodíkových a palivových článků. Činnosti se budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel a technologií součástí, včetně celkové optimalizace systému. Výzkum v oblasti rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, konstrukci, provoz, údržbu, opravy, inspekce, recyklaci, strategie ukončení životnosti a zásahy na moři v případě havárie.
Ekologizace pozemní dopravy: zlepšení metodologie výpočtu vnějších sociálních nákladů a nákladů s ohledem na životní prostředí. Vývoj technologií a znalostí na snížení znečištění (vzduchu, vody a půdy) a environmentálního dopadu, např. změny klimatu, zdraví, biologické rozmanitosti a hluku. Výzkum zvýší čistotu, efektivnost nákladů a energetickou účinnost pohonných jednotek (např. hybridní řešení) a bude podporovat využívání alternativních paliv, včetně vodíkových a palivových článků, a také jednotek využívajících alternativních hybridních motorů s cílem získat dopravní prostředky, které neprodukují kysličník. Činnosti se budou týkat infrastruktury, vozidel, plavidel a technologií součástí, včetně celkové optimalizace systému. Výzkum v oblasti rozvoje dopravy bude zahrnovat výrobu, konstrukci, provoz, údržbu, diagnostiku, opravy, inspekce, rozebrání a odstranění, recyklaci, strategie ukončení životnosti a zásahy na moři v případě havárie.
Pozměňovací návrh 138
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 2 "Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava)" odstavec 3
Zajištění udržitelné městské mobility: důraz na mobilitu osob a zboží pomocí výzkumu "vozidla budoucí generace" a jeho tržního uplatnění, propojení všech složek čisté, energeticky účinné, bezpečné a inteligentní silniční dopravy. Výzkum nových konceptů mobility, inovativních režimů řízení organizace a mobility a vysoce kvalitní veřejné dopravy bude zaměřen na zajištění přístupu pro všechny a vysokých úrovní intermodální integrace. Budou rozvíjeny a testovány inovativní strategie pro čistou městskou dopravu. Zvláštní důraz bude kladen na neznečišťující způsoby dopravy, řízení poptávky, racionalizaci soukromé dopravy a informační a komunikační strategie, služby a infrastruktury. Nástroje podporující rozvoj politiky a její provádění budou zahrnovat plánování dopravy a využívání půdy.
Zajištění udržitelné městské mobility pro všechny občany, včetně zdravotně postižených osob: důraz na mobilitu osob a zboží pomocí výzkumu "vozidla budoucí generace" a jeho tržního uplatnění, propojení všech složek čisté, energeticky účinné, bezpečné a inteligentní silniční dopravy. Výzkum nových konceptů dopravy a mobility, inovativních režimů řízení organizace a mobility a vysoce kvalitní veřejné dopravy bude zaměřen na zajištění přístupu pro všechny a vysokých úrovní intermodální integrace. Budou rozvíjeny a testovány inovativní strategie pro čistou městskou dopravu. Zvláštní důraz bude kladen na neznečišťující způsoby dopravy, řízení poptávky, racionalizaci soukromé dopravy a informační a komunikační strategie, služby a infrastruktury. Důraz bude kladen také na kvalitu mobility a spokojenost uživatele, zejména osob se sníženou pohyblivostí a specifických skupin, jako jsou staří lidé a ženy. Nástroje a modely podporující rozvoj politiky a její provádění budou zahrnovat plánování dopravy a využívání půdy.
Pozměňovací návrh 139
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 2 "Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava)" odstavec 4
Zvýšení bezpečnosti a ochrany: rozvoj technologií a inteligentních systémů na ochranu zranitelných osob, jako jsou řidiči, jezdci, cestující, posádka a chodci. Budou rozvíjeny pokročilé strojírenské systémy a metodologie posuzování rizik pro navrhování vozidel, plavidel a infrastruktur. Důraz bude kladen na integrující přístupy spojující lidské složky, strukturální integritu, preventivní, pasivní a aktivní bezpečnost, řízení záchranných a krizových akcí. Bezpečnost bude považována za nedílnou součást celkového dopravního systému zahrnující infrastrukturu, zboží a kontejnery, uživatele a provozovatele dopravy, vozidla a plavidla a opatření na politické a legislativní úrovni, včetně podpory rozhodování a nástrojů pro ověřování; bezpečnost bude řešena všude, kde to dopravní systém vyžaduje.
Zvýšení bezpečnosti a ochrany: rozvoj technologií a inteligentních systémů na ochranu zranitelných osob, jako jsou řidiči, jezdci, cestující, posádka a chodci. Budou rozvíjeny pokročilé strojírenské systémy a metodologie posuzování rizik pro navrhování vozidel, plavidel a infrastruktur. Důraz bude kladen na integrující přístupy spojující lidské složky, strukturální integritu, preventivní, pasivní a aktivní bezpečnost, řízení záchranných a krizových akcí. Bezpečnost bude považována za nedílnou součást celkového dopravního systému zahrnující infrastrukturu na pobřeží i v pobřežních vodách , zboží (včetně LNG) a kontejnery, uživatele a provozovatele dopravy, vozidla a plavidla a opatření na politické a legislativní úrovni, včetně podpory rozhodování a nástrojů pro ověřování; bezpečnost bude řešena všude, kde to dopravní systém vyžaduje.
Pozměňovací návrh 140
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 2 "Pozemní (železniční, silniční a vodní) doprava)" odstavec 5
Posílení konkurenceschopnosti: zlepšení konkurenceschopnosti dopravních průmyslových odvětví, zajištění udržitelných, účinných a dostupných dopravních služeb a vytváření nových dovedností a pracovních příležitostí pomocí výzkumu a vývoje. Technologie pokročilých průmyslových procesů budou zahrnovat navrhování, výrobu, sestavování, konstrukci a údržbu a bude zaměřena na snížení nákladů souvisejících s životním cyklem a zkrácení doby na rozvoj. Důraz bude kladen na inovativní koncepty výrobků a zlepšené dopravní služby zajišťující větší spokojenost zákazníků. Bude vyvinuta nová organizace výroby zahrnující řízení dodávkových řetězců a distribučních systémů.
Posílení konkurenceschopnosti: zlepšení konkurenceschopnosti dopravních průmyslových odvětví, zajištění udržitelných, účinných a dostupných dopravních služeb a vytváření nových dovedností a pracovních příležitostí pomocí výzkumu a vývoje. Technologie pokročilých průmyslových procesů budou zahrnovat navrhování, výrobu, sestavování, konstrukci a údržbu a bude zaměřena na snížení nákladů souvisejících s životním cyklem a zkrácení doby na rozvoj. Důraz bude kladen na inovativní koncepty výrobků a systémů a zlepšené dopravní služby zajišťující větší spokojenost zákazníků. Bude vyvinuta nová organizace výroby zahrnující řízení dodávkových řetězců a distribučních systémů.
Pozměňovací návrh 141
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 3 "Podpora evropského globálního satelitního navigačního systému (Galileo)"odstavec 3
Poskytování nástrojů a vytváření náležitých prostředí: zajištění bezpečného využívání služeb, zejména prostřednictvím ověřování v oblastech klíčových aplikací; příprava a potvrzování vhodnosti služeb pro nové politiky a právní předpisy, včetně jejich realizace; řešení problematiky veřejných řízených služeb v souladu se schválenou politikou přístupu; rozvoj základní digitální topologie, kartografie, geodetických údajů a systémů využitelných v navigačních aplikacích; řešení potřeb a požadavků bezpečnosti a zabezpečení.
Poskytování nástrojů a vytváření náležitých prostředí: zajištění bezpečného využívání služeb, zejména prostřednictvím ověřování v oblastech klíčových aplikací; příprava a potvrzování vhodnosti služeb pro nové politiky a právní předpisy, včetně jejich realizace; řešení problematiky veřejných řízených služeb v souladu se schválenou politikou přístupu; rozvoj základní digitální topologie, kartografie, geodetických údajů a systémů využitelných v navigačních aplikacích; řešení potřeb a požadavků bezpečnosti a zabezpečení. V oblasti zabezpečení budou s cílem dosáhnout maximální interakce se systémy související s GMES podporovány studie proveditelnosti a demonstrace, aby bylo na každém možném kroku dosaženo slučitelnosti a konvergence mezi GMES a systémem Galileo, jako součásti "systému systémů" GMES.
Pozměňovací návrh 142
Příloha I, oddíl "Témata", bod 7 "Doprava (včetně letectví)" podbod "Činnosti" okruh 3 "Podpora evropského globálního satelitního navigačního systému (Galileo)" odstavec 1
Výzkumné priority se zabývají klíčovými společenskými, ekonomickými a kulturními výzvami, jimž musí Evropa i svět v současnosti i v budoucnu čelit. Navrhovaný plán výzkumu představuje ucelený přístup k řešení těchto výzev. Rozvoj základny tvořené sociálně-ekonomickými znalostmi a znalostmi v oblasti humanitních věd související s těmito výzvami výrazně přispěje k prosazování společného porozumění v celé Evropě a k řešení širších mezinárodních problémů. Výzkumné priority rovněž pomohou zlepšit formulaci, provádění, dopad a posouzení politiky v podstatě ve všech oblastech na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni a do většiny výzkumu je zahrnuta rozsáhlá mezinárodní perspektiva.
Výzkumné priority se zabývají klíčovými společenskými, ekonomickými a kulturními výzvami, jimž musí Evropa i svět v současnosti i v budoucnu čelit. Navrhovaný plán výzkumu představuje ucelený přístup k řešení těchto výzev. Rozvoj základny tvořené sociálně-ekonomickými a sociokulturními znalostmi a znalostmi v oblasti humanitních věd související s těmito výzvami výrazně přispěje k prosazování společného porozumění v celé Evropě a k řešení širších mezinárodních problémů. Výzkumné priority rovněž pomohou zlepšit formulaci, provádění, dopad a posouzení politiky v podstatě ve všech oblastech na evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovni a do většiny výzkumu je zahrnuta rozsáhlá mezinárodní perspektiva.
Pozměňovací návrh 143
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 1 "Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti" odstavec 1 úvodní část
Činnosti budou zaměřeny na rozvoj a integraci výzkumu u záležitostí ovlivňujících růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost, aby bylo zajištěno zlepšené a integrované chápání této problematiky pro trvalý rozvoj znalostní společnosti. Budou prospěšné pro politiku a budou podporovat dosažení těchto cílů. Výzkum bude integrovat následující aspekty dané záležitosti:
Činnosti budou zaměřeny na rozvoj a integraci výzkumu u záležitostí ovlivňujících růst, sociálně-ekonomickou stabilitu , zaměstnanost a konkurenceschopnost a technologickou soudržnost a rozvoj informační společnosti , aby bylo zajištěno zlepšené a integrované chápání této problematiky pro trvalý rozvoj znalostní společnosti. Budou prospěšné pro politiku a budou podporovat dosažení těchto cílů. Výzkum bude integrovat následující aspekty dané záležitosti:
Pozměňovací návrh 144
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 1 "Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti" odstavec 1 odrážka 1
–  Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, včetně úloh různých typů vědomostí a dovedností, vzdělání a celoživotního učení se a nehmotné investice.
–  Měnící se úloha vědomostí v ekonomice, včetně úloh různých typů vědomostí a dovedností, podnikání a kreativity, kulturních faktorů, hodnot, vzdělání, včetně neformálního vzdělávání a celoživotního vzdělávání a nehmotné investice; úloha vědomostí a nehmotných statků v produkci ekonomického, sociálního a kulturního bohatství a pro sociální a environmentální blahobyt. .
Pozměňovací návrh 145
Příloha, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 1 "Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti" odstavec 1 odrážka 2
–  Hospodářské struktury, strukturální změny a otázky produktivity, včetně úlohy odvětví služeb, financí, demografie, poptávky a procesů dlouhodobých změn.
–  Hospodářské struktury, strukturální změny, mezioborové vztahy, a otázky produktivity, včetně úlohy odvětví služeb, externalizace služeb, informačních a komunikačních technologií, financí, demografie, poptávky a procesů dlouhodobých změn.
Pozměňovací návrh 146
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 1 "Růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti" odstavec 1 odrážka 3
-  Institucionální a politické otázky, včetně makroekonomické politiky, trhů práce, institucionálních kontextů a soudržnosti a koordinace politiky.
-  Institucionální a politické otázky, včetně makroekonomické politiky, trhů práce, sociálních systémů a systémů sociálního zabezpečení, celostátních a regionálních institucionálních kontextů, měnící se úlohy vědecké odbornosti při vytváření politik a pro soudržnost a koordinaci politik.
Pozměňovací návrh 147
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 3 "Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky" odstavec 1 odrážka 1a (nová)
-  Vývoj výzkumu městského prostředí pro lepší pochopení tématických (životní prostředí, doprava, sociální, ekonomické, demografické otázky) a prostorových (městských, regionálních) interakcí ve městě a pro vytvoření, za prvé, inovačních plánovacích mechanismů pro řešení otázek jednotným a udržitelným způsobem a, za druhé, inovačních procesů správy věcí veřejných pro zlepšení účasti občanů a spolupráce mezi veřejnými a soukromými aktéry, pro lepší pochopení úlohy evropských měst v celosvětovém kontextu (městská konkurenceschopnost), na podporu orgánů místní samosprávy při zlepšování sociální soudržnosti a v boji proti vyloučení ve městech, kde nerovnosti rostou navzdory ekonomickému vývoji.
Pozměňovací návrh 148
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 3 "Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky" odstavec 1 odrážky 3a a 3b (nové)
-  Městská konkurenceschopnost: úloha evropských měst v celosvětovém kontextu, místní politiky pro zlepšení soudržnosti.
-  Výzkum městského prostředí: zaměření na tématické (životní prostředí, doprava, sociální, ekonomické, demografické otázky) a prostorové interakce ve městě pro vytvoření procesů jednotné a udržitelné správy věcí veřejných.
Pozměňovací návrh 149
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 3 "Hlavní trendy ve společnosti a jejich důsledky" odstavec 1 odrážka 3c (nová)
-  Studie dopadu kultury, kulturního dědictví a kreativních a kulturně orientovaných odvětví na sociálně-ekonomický vývoj a trh práce.
Pozměňovací návrh 150
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 4 "Evropa ve světě" odstavec 1 odrážka 2
–  Konflikty, jejich příčiny a řešení; vztah mezi bezpečností a destabilizačními faktory, jako jsou chudoba, kriminalita, zhoršování životního prostředí a nedostatek zdrojů; terorismus, jeho příčiny a následky; politiky v oblasti bezpečnosti a vnímání nízké míry bezpečnosti a vztahů mezi civilní a vojenskou sférou.
Konflikty, jejich příčiny a řešení; vztah mezi bezpečností a destabilizačními faktory, jako jsou chudoba, migrace, kriminalita, zhoršování životního prostředí a nedostatek zdrojů; terorismus, jeho příčiny a následky; politiky v oblasti bezpečnosti a vnímání nízké míry bezpečnosti a vztahů mezi civilní a vojenskou sférou.
Pozměňovací návrh 151
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 7 "Prognostické činnosti" odstavec 1 odrážka 1
-  Rozsáhlá sociálně ekonomická prognostika omezeného počtu klíčových výzev a příležitostí pro EU, zkoumání záležitostí, jako jsou budoucnost a důsledky stárnutí, migrace, globalizace znalostí, změny kriminality a hlavní rizika.
-  Rozsáhlá sociálně ekonomická prognostika omezeného počtu klíčových výzev a příležitostí pro EU, zkoumání záležitostí, jako jsou budoucnost a důsledky stárnutí, migrace, globalizace a šíření znalostí, změny kriminality a hlavní rizika.
Pozměňovací návrh 152
Příloha I, oddíl "Témata", bod 8 "Sociálně-ekonomické a humanitní vědy" podbod "Činnosti" okruh 7 "Prognostické činnosti" odstavec 1 odrážka 4a (nová)
-  Humanitní vědy: jazyk, jeho struktura a nabývání. Historie, dějiny umění, zeměpis, vědy o zemi, územní historie.
Filozofie, kulturní a náboženská historie. Kulturní dědictví výtvarného umění, tradičnímu umění a řemeslům, architektuře a městům.
Pozměňovací návrh 153
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9 "Bezpečnost a vesmír" nadpis a podbod "Cíl" odstavec 2
9.  Bezpečnost a vesmír
9.  Bezpečnost
Podporovat evropský kosmický program se zaměřením na aplikace, jako je GMES s přínosem pro občany a pro konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu. To bude přispívat k vývoji evropské kosmické politiky a doplní úsilí členských států a dalších klíčových činitelů, včetně Evropské kosmické agentury.
Pozměňovací návrh 154
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" nadpis
9.1  Bezpečnost
vypouští se
Pozměňovací návrh 155
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Přístup" odstavec 2
Činnosti na úrovni Společenství se budou zabývat čtyřmi oblastmi specifických bezpečnostních úkolů, které byly identifikovány v reakci na specifické výzvy značného politického významu a evropské přidané hodnoty, pokud jde o hrozby a potenciální bezpečnostní události, a třemi oblastmi průřezového zájmu. Každá oblast úkolů zahrnuje šest fází, které se mohou lišit podle času a významu. Jde o následujících šest fází: identifikovat (událost), zabránit (hrozbě), chránit (cíle), připravovat (operace), reagovat (na krizi) a odstranit (následky); popisují, jaká úsilí je třeba v jednotlivých fázích vyvinout. První čtyři fáze odkazují na snahy předcházet mimořádným událostem a zmírnit jejich potenciální nepříznivý dopad, poslední dvě odkazují na snahy vyrovnat se s mimořádnou situací a dlouhodobými následky.
Činnosti na úrovni Společenství se budou zabývat čtyřmi oblastmi specifických bezpečnostních úkolů, které byly identifikovány v reakci na specifické výzvy značného politického významu a evropské přidané hodnoty, pokud jde o hrozby a potenciální bezpečnostní události, a třemi oblastmi průřezového zájmu. Musí být splněny konkrétní požadavky důvěrnosti, ale bez zbytečného omezování průhlednosti výsledků výzkumu. Pro tento účel musí být identifikovány konečné oblasti, které v současné době povolují průhlednost výsledků výzkumu. Každá oblast úkolů zahrnuje šest fází, které se mohou lišit podle času a významu. Jde o následujících šest fází: identifikovat (událost), zabránit (hrozbě), chránit (cíle), připravovat (operace), reagovat (na krizi) a odstranit (následky); popisují, jaká úsilí je třeba v jednotlivých fázích vyvinout. První čtyři fáze odkazují na snahy předcházet mimořádným událostem a zmírnit jejich potenciální nepříznivý dopad, poslední dvě odkazují na snahy vyrovnat se s mimořádnou situací a dlouhodobými následky.
Pozměňovací návrh 156
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Přístup" odstavec 6
Je silně podporováno zapojení malých a středních podniků do činností a také zapojení orgánů a organizací odpovědných za bezpečnost občanů. Dlouhodobý plán výzkumu vypracovaný Evropským poradním výborem pro výzkum v otázkách bezpečnosti (ESRAB) bude podporovat definici obsahu a struktury výzkumu v rámci tohoto tématu.
Je silně podporováno zapojení malých a středních podniků do činností a také zapojení orgánů a organizací odpovědných za bezpečnost občanů. Pro výzkum v oblasti bezpečnosti však musí být definice malých a středních podniků upravena podle počtu zaměstnanců a obratu nebo by měl být podnik klasifikován jako malý a střední podnik, pokud v jeho chodu panuje jednota vlastnictví, ručení, řízení, sdílení rizika a odpovědná účast na jeho řízení. Dlouhodobý plán výzkumu vypracovaný Evropským poradním výborem pro výzkum v otázkách bezpečnosti (ESRAB) bude podporovat definici obsahu a struktury výzkumu v rámci tohoto tématu.
Pozměňovací návrh 157
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Činnosti" bod 1
Ochrana před terorismem a trestnou činností: při činnostech bude kladen důraz na aspekty hrozeb a případných mimořádných událostí, jako jsou pachatelé trestného činu, vybavení a zdroje, které používají či které slouží jako mechanismy pro útok. Pro tuto oblast úkolů je třeba řada schopností, z nichž řada primárně souvisí s fázemi identifikace, zabránění, přípravy a reakce. Cílem je zamezit mimořádné události a zmírnit její případné následky. Při získávání požadovaných schopností bude kladen důraz například na problematiku: hrozeb (chemických, biologických, radiologických a jaderných), povědomí (shromažďování informací, uchování, využívání, sdílení; varování), detekci (nebezpečné látky, jednotlivci či skupiny, podezřelé chování), identifikaci (osob, typu a množství látek), prevenci (kontrola přístupu a pohybu, s ohledem na finanční zdroje, kontrola finančních struktur), připravenost (posouzení rizik; kontrola záměrně uvolněných biologických a chemických činidel; posouzení úrovně strategických zásob, jako jsou lidské zdroje, dovednosti, vybavení, spotřební materiály; s ohledem na události velkého rozsahu atd.), neutralizace a omezování účinků teroristických útoků a trestné činnosti, zpracovávání údajů pro vymáhání práva.
Ochrana před terorismem a trestnou činností: při činnostech bude kladen důraz na aspekty hrozeb a případných mimořádných událostí, jako jsou pachatelé trestného činu, vybavení a zdroje, které používají či které slouží jako mechanismy pro útok. Pro tuto oblast úkolů je třeba řada schopností, z nichž řada primárně souvisí s fázemi identifikace, zabránění, přípravy a reakce. Cílem je zamezit mimořádné události a zmírnit její případné následky. Při získávání požadovaných schopností bude kladen důraz například na problematiku: hrozeb (chemických, biologických, radiologických a jaderných), povědomí (shromažďování informací, uchování, využívání, sdílení; varování), detekci (nebezpečné látky, jednotlivci či skupiny, podezřelé chování), identifikaci (osob, typu a množství látek), prevenci (kontrola přístupu a pohybu, s ohledem na finanční zdroje, kontrola finančních struktur), připravenost (posouzení rizik; kontrola záměrně uvolněných biologických a chemických činidel; posouzení úrovně strategických zásob, jako jsou lidské zdroje, dovednosti, vybavení, spotřební materiály; s ohledem na události velkého rozsahu atd.), neutralizace a omezování účinků teroristických útoků a trestné činnosti, zpracovávání údajů pro vymáhání práva, mírové studie a výzkum mírového předcházení konfliktům a jejich mírového řešení.
Pozměňovací návrh 158
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Činnosti" okruh 2 "Bezpečnost infrastruktur a veřejných služeb"
· Bezpečnost infrastruktur a veřejných služeb: činnosti se zaměří na cíle mimořádné události, příklady infrastruktur zahrnují místa událostí velkého rozsahu, důležitá místa politické (např. budovy parlamentů) nebo symbolické (např. konkrétní památky) hodnoty a mezi veřejné služby patří v tomto ohledu energetika (včetně ropy, elektřiny, plynu), vodní hospodářství, doprava (včetně letecké, mořské a pozemní), komunikace (včetně vysílání), dále oblast finanční, administrativní či oblast veřejného zdraví. Pro tuto oblast úkolů je třeba řada schopností, z nichž mnohé primárně souvisí s fázemi ochrany a také přípravy. Cílem je zamezit mimořádné události a zmírnit její případné následky. Při získávání požadovaných schopností bude kladen důraz například na problematiku: analýzy a posuzování zranitelnosti fyzických infrastruktur a jejich provozu; zabezpečení současných i budoucích veřejných i soukromých kritických síťově propojených infrastruktur, systémů a služeb, a to s ohledem na jejich fyzické a funkční aspekty; systémy kontroly a varování pro umožnění rychlé reakce na mimořádnou událost; ochrana proti kaskádovému efektu mimořádné událost.
· Bezpečnost infrastruktur a veřejných služeb: činnosti se zaměří na katastrofy a na cíle mimořádné události, příklady infrastruktur zahrnují místa událostí velkého rozsahu, důležitá místa politické (např. budovy parlamentů) nebo symbolické (např. konkrétní památky) hodnoty a mezi veřejné služby patří v tomto ohledu energetika (včetně ropy, elektřiny, plynu), vodní hospodářství, doprava (včetně letecké, mořské a pozemní), komunikace (včetně vysílání), dále oblast finanční, administrativní či oblast veřejného zdraví. Cílem je zamezit mimořádné události a zmírnit její případné následky. Při získávání požadovaných schopností bude kladen důraz například na problematiku: analýzy a posuzování zranitelnosti fyzických infrastruktur a jejich provozu; zabezpečení současných i budoucích veřejných i soukromých kritických síťově propojených infrastruktur, systémů a služeb, a to s ohledem na jejich fyzické a funkční aspekty; systémy kontroly a varování pro umožnění rychlé reakce na mimořádnou událost; ochrana proti kaskádovému efektu mimořádné událost.
Pozměňovací návrh 159
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Činnosti" okruh 6 název
· Integrace a interoperabilita bezpečnostních systémů
· Integrace, vzájemné propojení a interoperabilita bezpečnostních systémů:
Pozměňovací návrh 160
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Mezinárodní spolupráce" odstavec 2
Specifické akce v rámci mezinárodní spolupráce budou zvažovány, pokud to bude vzájemně přínosné a v souladu s politikou EU v oblasti bezpečnosti, např. při výzkumu týkajícím se bezpečnostních činností, které lze uplatnit celosvětově.
Specifické akce v rámci mezinárodní spolupráce budou zvažovány, pokud to bude vzájemně přínosné a v souladu s politikou EU v oblasti bezpečnosti, např. při výzkumu týkajícím se činností, které lze uplatnit celosvětově v oblasti bezpečnosti a v případě katastrof.
Pozměňovací návrh 161
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.1 "Bezpečnost" podbod "Reakce na vznikající potřeby"
Téma týkající se výzkumu v oblasti bezpečnosti je povahou i navržením pružné. Činnosti umožní přizpůsobit se dosud neznámým bezpečnostním hrozbám a politickým potřebám, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. Tato pružnost doplní na úlohy orientovanou povahu výše uvedených výzkumných činností.
Téma týkající se výzkumu v oblasti bezpečnosti je povahou i navržením pružné. Činnosti umožní přizpůsobit se katastrofám a dosud neznámým bezpečnostním hrozbám a politickým potřebám, které mohou v souvislosti s nimi vzniknout. Tato pružnost doplní na úlohy orientovanou povahu výše uvedených výzkumných činností.
Pozměňovací návrh 162
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.2 "Vesmír" nadpis a podbod "Cíl
9.2  Vesmír
9a. Vesmír
Cíl
Podpořit Evropský vesmírný program zaměřený na aplikace, jako je GMES (monitorování vývoje životního prostředí a jeho hodnocení), které mají přínos pro občany a pro konkurenceschopnost evropského vesmírného průmyslu. To přispěje k rozvoji evropské vesmírné politiky a doplní úsilí členských států a dalších zainteresovaných stran, včetně Evropské vesmírné agentury.
Pozměňovací návrh 163
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.2 "Vesmír" podbod "Činnosti" okruh 1 "Aplikace založené na vesmírných technologiích ve službách evropské společnosti" odrážka 1 "Globální sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES)" odstavec 1
Cílem je vyvinout vhodné systémy satelitního sledování a včasného varování, které budou zdrojem jedinečných a globálně dostupných údajů a budou konsolidovat a podněcovat vývoj svého operačního využívání. Tento program bude rovněž podporovat rozvoj operačních služeb GMES, které tvůrcům rozhodnutí umožňují lépe předvídat či zmírňovat krizové situace a záležitosti týkající se řízení životního prostředí a bezpečnosti. Výzkumné činnosti by měly především přispívat k co největšímu využívání údajů GMES shromážděných z vesmírných zdrojů a k jejich integraci s údaji z jiných pozorovacích systémů do ucelených produktů, které mají poskytovat informace a cílené služby konečným uživatelům prostřednictvím účinné integrace údajů a správy informací. Výzkumné činnosti by měly rovněž přispívat k posílení monitorovacích technik a souvisejících technologických nástrojů, aby byly v případě nutnosti vyvinuty nové vesmírné systémy nebo zlepšena interoperabilita systémů současných a aby se umožnilo jejich využití v předprovozních a provozních službách reagujících na různé typy poptávky.
Cílem je vyvinout vhodné systémy satelitního sledování a včasného varování, které budou zdrojem jedinečných a globálně dostupných údajů a budou konsolidovat a podněcovat vývoj svého operačního využívání. Tento program bude rovněž podporovat rozvoj operačních služeb GMES, které tvůrcům rozhodnutí umožňují lépe předvídat či zmírňovat krizové situace a záležitosti týkající se řízení životního prostředí a bezpečnosti a řízení přírodních katastrof . Výzkumné činnosti by měly především přispívat k co největšímu využívání údajů GMES shromážděných z vesmírných zdrojů a k jejich integraci s údaji z jiných pozorovacích systémů do ucelených produktů, které mají poskytovat informace a cílené služby konečným uživatelům prostřednictvím účinné integrace údajů a správy informací. Výzkumné činnosti by měly rovněž přispívat k posílení monitorovacích technik a souvisejících technologických nástrojů, aby byly v případě nutnosti vyvinuty nové vesmírné systémy nebo zlepšena interoperabilita systémů současných a aby se umožnilo jejich využití v předprovozních a provozních službách reagujících na různé typy poptávky. Výzkum by měl podporovat vývoj udržitelných systémů opírajících se o vesmír a na původním místě (včetně pozemních a leteckých systémů) pro: sledování země a krizové řízení s častým zobrazením s vysokým rozlišením pro zóny velkého významu, včetně citlivých, městských a rychle se rozvíjejících zón; pro předcházení rizikům a řízení rizik a všechny druhy nouzových situací, se zlepšením sbližování s nevesmírnými systémy.
Pozměňovací návrh 164
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.2 "Vesmír" podbod "Činnosti" okruh 1 odrážka 3 a (nová)
Posuzování a sledování mezinárodních závazků, zahrnujících Evropu, které se rozvíjí mimo evropské hranice.
Pozměňovací návrh 165
Příloha I, oddíl "Témata", bod 9.2 "Vesmír" podbod "Reakce na vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby"
Výzkum v oblasti vznikajících potřeb umožní inovační řešení technického rozvoje v oblasti vesmírného výzkumu a možné úpravy a aplikace v jiných oblastech (např. řízení zdrojů, biologické procesy a nové materiály). Výzkum pro reakci na nepředvídané politické potřeby se může zabývat tématy, jako je poskytování vesmírných řešení rozvojovým zemím, rozvoj nových nástrojů a metod pro vesmírné pozorování a komunikaci souvisejících s politikami Společenství a příspěvky k sociálnímu začlenění.
Výzkum v oblasti vznikajících potřeb umožní inovační řešení technického rozvoje v oblasti vesmírného výzkumu a možné úpravy a aplikace v jiných oblastech (např. řízení zdrojů, biologické procesy a nové materiály). Výzkum pro reakci na nepředvídané politické potřeby se může zabývat tématy, jako je poskytování vesmírných řešení rozvojovým zemím, rozvoj nových nástrojů a metod pro vesmírné pozorování a komunikaci souvisejících s politikami Společenství a příspěvky k sociálnímu začlenění. Zvláštní pozornost bude věnována výzkumu zaměřenému na zlepšení vesmírné součásti systémů sledování zaměřených na kritické infrastruktury, jako jsou: telekomunikační sítě, pozemní a mořská doprava, energetická infrastruktura a využívání evropských sítí, hlavně za hranicemi Evropy.
Pozměňovací návrh 166
Příloha II, tabulka
Znění navržené Komisí
Zdraví
5 984
Potraviny, zemědělství a biotechnologie
1 935
Informační a komunikační technologie
9 110
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
3 467
Energetika
2 265
Životní prostředí (včetně změny klimatu)
1 886
Doprava (včetně letectví)
4 180
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy
607
Bezpečnost a vesmír
2 858
CELKEM*
32 292
Pozměňovací návrhy Parlamentu
Zdraví
6 134
Potraviny, zemědělství a biotechnologie
1 935
Informační a komunikační technologie
9 020
Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
3 467
Energetika
2 385
Životní prostředí (včetně změny klimatu)
1 886
Doprava (včetně letectví)
4 150
Sociálně-ekonomické a humanitní vědy
657
Bezpečnost
1 429
Vesmír
1 429
CELKEM
32 492
Pozměňovací návrh 167
Příloha III, okruh "Společné technologické iniciativy" bod 5 ("Letectví a letecká doprava") odstavec 1
Pokud si má Evropa v budoucnu uchovat udržitelný, inovační a konkurenceschopný průmysl v oblasti letectví a letecké dopravy, musí si udržet vedoucí postavení v oblasti klíčových technologií. Letectví je průmysl, jehož silnou složku tvoří VTR, a současná konkurenceschopnost evropských společností v oblasti letectví a letecké dopravy je založena na velkých soukromých investicích do výzkumu (běžně 13-15 % z obratu) během mnoha desetiletí. Vzhledem ke zvláštnostem tohoto odvětví závisí nový rozvoj na účinné spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.
Pokud si má Evropa v budoucnu uchovat udržitelný, inovační a konkurenceschopný průmysl v oblasti letectví a letecké dopravy, musí si udržet vedoucí postavení v oblasti klíčových technologií. Existují odvětví, jako je regionální letecká doprava, kde Evropa musí znovu nabýt své konkurenceschopnosti i prostřednictvím technologicky inovačních řešení, a další odvětví, kde roste tlak konkurence. Klíčem k zajištění konkurenceschopnosti celého odvětví (včetně vírníků a regionálního letectví) je zejména vývoj ekologických technologií. Letectví je průmysl, jehož silnou složku tvoří VTR, a současná konkurenceschopnost evropských společností v oblasti letectví a letecké dopravy je založena na velkých soukromých investicích do výzkumu (běžně 13-15 % z obratu) během mnoha desetiletí. Vzhledem ke zvláštnostem tohoto odvětví závisí nový rozvoj na účinné spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.
Pozměňovací návrh 168
Příloha III, nadpis "Společné technologické iniciativy" bod 5 ("Letectví a letecká doprava") odstavec 3
V oblasti letectví a letecké dopravy budou řešeny různé oblasti, např. hospodárná letadla šetrná k životnímu prostředí ("ekologická letadla ") a řízení letového provozu podporující politiku jednotného evropského leteckého prostoru a iniciativu SESAME.
V oblasti letectví a letecké dopravy budou řešeny různé oblasti, např. hospodárný letecký dopravní systém šetrný k životnímu prostředí ("ekologický letecký dopravní systém ") a řízení letového provozu podporující politiku jednotného evropského leteckého prostoru a iniciativu SESAME.
Pozměňovací návrh 169
Příloha III, okruh "Finanční nástroj na sdílení rizik" odstavec 2
Evropská investiční banka bude půjčovat finanční prostředky získané na mezinárodních finančních trzích v souladu s vlastními standardními pravidly, předpisy a postupy. Tento grant pak společně s vlastními prostředky použije na poskytování a přidělování kapitálu v rámci banky k pokrytí části rizik souvisících s těmito úvěry na způsobilé rozsáhlé evropské akce VTR.
Evropská investiční banka bude půjčovat finanční prostředky získané na mezinárodních finančních trzích v souladu s vlastními standardními pravidly, předpisy a postupy. Tento grant pak společně s vlastními prostředky použije na poskytování a přidělování kapitálu v rámci banky k pokrytí části rizik souvisících s těmito úvěry na způsobilé evropské akce VTR.
Pozměňovací návrh 170
Příloha III, okruh "Finanční nástroj na sdílení rizik" odstavec 4
Tento grant bude hrazen ročně. Roční částka se stanoví v pracovních programech, přičemž se vezme v úvahu zpráva o činnosti a prognózy, které EIB předloží Společenství.
Celková výše grantu na celé období stejně jako plánované roční částky budou navrženy předem. Tento grant bude hrazen ročně a jeho roční částka může být přehodnocena v pracovních programech, přičemž se vezme v úvahu zpráva o činnosti a prognózy, které EIB předloží Společenství.
Pozměňovací návrh 171
Příloha III, okruh "Finanční nástroj na sdílení rizik" odstavec 5 odrážka 2
Způsobilost rozsáhlých evropských akcí VTR. Společné technologické iniciativy a velké projekty založené na spolupráci jsou automaticky financovány Společenstvím v rámci přispívajících témat a činnosti tohoto specifického programu budou automaticky způsobilé. Rovněž lze uvažovat o dalších rozsáhlých evropských projektech založených na spolupráci, jako je EUREKA. V souladu s nařízením přijatým podle článku 167 Smlouvy dohoda o grantu rovněž stanoví procedurální ustanovení a zaručí Společenství možnost za určitých okolností vetovat využití grantu pro poskytování půjček navrhovaných ze strany EIB.
Způsobilost rozsáhlých evropských akcí VTR a projektů navržených malými a středními podniky. Společné technologické iniciativy a velké projekty založené na spolupráci jsou automaticky financovány Společenstvím v rámci přispívajících témat a činnosti tohoto specifického programu budou automaticky způsobilé. Rovněž lze uvažovat o dalších rozsáhlých evropských projektech založených na spolupráci, jako je EUREKA. Měla by být jasně stanovena způsobilost malých a středních podniků. V souladu s nařízením přijatým podle článku 167 Smlouvy dohoda o grantu rovněž stanoví procedurální ustanovení a zaručí Společenství možnost za určitých okolností vetovat využití grantu pro poskytování půjček navrhovaných ze strany EIB.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
(2) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Poslední aktualizace: 12. června 2007Právní upozornění