Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0407/2006

Ingivna texter :

A6-0407/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2006 - 14.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0539

Antagna texter
Tisdagen den 12 december 2006 - Strasbourg Preliminär utgåva
En papperslös miljö för tullen och handeln ***I
P6_TA-PROV(2006)0539A6-0407/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en papperslös miljö för tullen och handeln (KOM(2005)0609 – C6-0420/2005 – 2005/0247(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0609)(1) ,

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 och 135 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0420/2005),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0407/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Senaste uppdatering: 13 september 2007Rättsligt meddelande