Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0429/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0429/2006

Συζήτηση :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2006 - 14.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0545

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας ***I
P6_TA-PROV(2006)0545A6-0429/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) (COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0608)(1) ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 95 και 135 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υπεβλήθη η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0419/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0429/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (εφεξής "ο κώδικας"). Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω κοινών πολιτικών. Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που διέπουν άλλους τομείς και που ενδέχεται να υφίστανται ή να θεσπίζονται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, νομοθεσίας που έχει σχέση με τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινή εμπορική πολιτική, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή τους ιδίους πόρους. Η τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις σχετικά με την είσπραξη, την αναστολή ή την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης , χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.
(1)  Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (εφεξής "ο κώδικας"). Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω κοινών πολιτικών. Τούτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που διέπουν άλλους τομείς και που ενδέχεται να υφίστανται ή να θεσπίζονται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, νομοθεσίας που έχει σχέση με τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινή εμπορική πολιτική, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή τους ιδίους πόρους. Η τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις σχετικά με την είσπραξη εισαγωγικών δασμών χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας πρέπει να συνοδεύεται από εναρμόνιση των τελωνειακών ελέγχων που πρέπει να είναι αποτελεσματικοί σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια και δεν πρέπει να οδηγούν σε πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στα διάφορα σημεία εισόδου και εξόδου από το κοινοτικό έδαφος.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές.
(8)  Για τη διευκόλυνση ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό αντιπροσώπευσης δεν πρέπει πλέον να μπορεί να ασκείται από καμία νομοθεσία κράτους μέλους.
Επί πλέον, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος θα πρέπει να μπορεί να αποκτά το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, ως "εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς", να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της διαφύλαξης της ασφάλειας και προστασίας, να επωφελούνται από μείωση του επιπέδου των τελωνειακών ελέγχων.
(9)  Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, ως "εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς", να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της διαφύλαξης της ασφάλειας και προστασίας, να επωφελούνται από μείωση του επιπέδου των τελωνειακών ελέγχων. Θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να επωφεληθούν του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "τελωνειακή απλούστευση" ή του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "ασφάλεια και προστασία" είτε ανεξάρτητα του ενός από το άλλο είτε και των δύο αθροιστικά.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(36)  Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.
__________________________
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999 σ.23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Για να απλουστευθεί και να αναπροσαρμοστεί ορθολογικά η τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται επί του παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους διαφάνειας, στον κώδικα.
(38)  Για να απλουστευθεί και να αναπροσαρμοστεί ορθολογικά η τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται επί του παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους διαφάνειας, στον κώδικα.
Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, πρέπει συνεπώς να καταργηθούν:
Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, πρέπει συνεπώς να καταργηθούν:
-  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών 1 .
-  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι.
-  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι.
-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας.
-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 82/2001 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για τον ορισμό της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας κατά τις συναλλαγές μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας.
-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών.
-  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, της σύνταξης των δηλώσεων τιμολογίου και των εντύπων EUR.2 και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών.
____________________
1 ΕΕ L 105, 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.
Τροπολογία 7
Άρθρο 2
Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Κατ'αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Κοινότητας. Κατ" αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και των άλλων κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και με τη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
(α) την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών της·
(α) την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών της
(β) την προστασία της Κοινότητας από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·
(β) την προστασία της Κοινότητας από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
(γ) τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές·
(γ) τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές·
(δ) τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου.
(δ) τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των τελωνειακών ελέγχων και της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου.
Τροπολογία 8
Άρθρο 4, σημείο 4
(4)  "Οικονομικός φορέας": πρόσωπο που συμμετέχει επαγγελματικά στην εισαγωγή ή εξαγωγή των εμπορευμάτων προς ή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ·
(4)  "Οικονομικός φορέας": πρόσωπο που, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του, συμμετέχει στις δραστηριότητες που καλύπτονται από τη νομοθεσία περί τελωνείων·
Τροπολογία 9
Άρθρο 4, σημείο 4α (νέο)
(4α) "τελωνειακός αντιπρόσωπος": κάθε πρόσωπο εγκατεστημένο στην επικράτεια της Ένωσης που παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες στον τελωνειακό τομέα.
Τροπολογία 10
Άρθρο 4, σημείο 8α (νέο)
(8α) "διασαφιστής": το πρόσωπο που προβαίνει σε συνοπτική διασάφηση ή τελωνειακή διασάφηση στο όνομά του ή στο όνομα του οποίου κατατίθεται τελωνειακή διασάφηση·
Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει , σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2 , διατάξεις που καθορίζουν εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196, παράγραφος , να θεσπίσει μέτρα με σκοπό την τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας πράξης με διατάξεις που καθορίζουν εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
(Τροπολογία επιτροπολογίας: τα άρθρα 11, παράγραφος 2, 59, στοιχείο (γ), 61, 68, 77, 81, 83, 93, παράγραφος 3, στοιχείο (α), 93, παράγραφος 3, στοιχείο (γ), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143, παράγραφος 2, 144, παράγραφος 2, 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193 θα προσαρμοσθούν αντιστοίχως)
Τροπολογία 12
Άρθρο 9, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος
2.  Με την επιφύλαξη πιθανής εφαρμογής διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η κατάθεση συνοπτικής ή συνήθους διασάφησης, συμπεριλαμβανομένης της απλουστευμένης διασάφησης, ή δήλωσης ή η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για τα ακόλουθα:
2.  Με την επιφύλαξη πιθανής εφαρμογής κυρώσεων, η κατάθεση συνοπτικής ή συνήθους διασάφησης, της απλουστευμένης διασάφησης συμπεριλαμβανομένης, ή δήλωσης ή η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για τα ακόλουθα:
Τροπολογία 13
Άρθρο 10, τρίτο εδάφιο
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν την τυποποιημένη μορφή και το περιεχόμενο των δεδομένων που καταχωρούνται και θεσπίζει τους κανόνες για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2α, μέτρα με σκοπό την τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας πράξης με διατάξεις που καθορίζουν την τυποποιημένη μορφή και το περιεχόμενο των δεδομένων που καταχωρούνται και θεσπίζει τους κανόνες για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.
(Τροπολογία επιτροπολογίας: τα άρθρα 11, παράγραφος 2, 59, στοιχείο (γ), 61, 68, 77, 81, 83, 93, παράγραφος 3, στοιχείο (α), 93, παράγραφος 3, στοιχείο (γ), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143, παράγραφος 2, 144, παράγραφος 2, 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193 θα προσαρμοσθούν αντιστοίχως)
Τροπολογία 14
Άρθρο 11, παράγραφοι 2α και 2β (νέες)
2α. Το καθεστώς του τελωνειακού αντιπροσώπου υπόκειται στα ακόλουθα κριτήρια:
- είναι ανοικτό σε κάθε πρόσωπο που υποβάλει σχετική αίτηση,
- διοικείται από κυβερνητικό όργανο του κράτους μέλους,
- αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη μετά την εγγραφή του στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση,
- υπόκειται στην ύπαρξη πρακτικών κανόνων ικανοτήτων ή επαγγελματικών προσόντων που συνδέονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα.
Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των τελωνειακών αντιπροσώπων στην ΕΕ.
Πρόσωπο το οποίο απολαύει του καθεστώτος του τελωνειακού αντιπροσώπου καθώς και του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μπορεί να δικαιούται όλες τις απλουστεύσεις.
2β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2α, κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να ασκεί εμπορική δραστηριότητα απευθυνόμενο στις τελωνειακές αρχές, χωρίς να υποχρεούται να εκπροσωπείται από τελωνειακό αντιπρόσωπο.
Τροπολογία 15
Άρθρο 13, τίτλος
Αντιπροσώπευση σε ειδικές περιπτώσεις
Αντιπροσώπευση στο τελωνείο και καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα
Τροπολογία 16
Άρθρο 14, παράγραφος 2
2.  Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας μπορεί να απολαύει διευκολύνσεων όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους για την ασφάλεια και την προστασία ή απλουστεύσεων που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις εφαρμογής του.
2.  Το καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα καλύπτει δύο τύπους έγκρισης: του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "τελωνειακή απλούστευση" και του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα "ασφάλεια και προστασία".
Η πρώτη έγκριση παρέχει απολαυή ορισμένων διευκολύνσεων σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις εφαρμογής του. Η δεύτερη παρέχει στον κάτοχό της διευκολύνσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους για την ασφάλεια και την προστασία.
Οι δύο αυτές εγκρίσεις μπορούν να σωρευθούν.
Τροπολογία 17
Άρθρο 14, παράγραφος 3
Το καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των τελωνειακών ελέγχων. Εντούτοις, υπό τους όρους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο (ζ), ο αιτών μπορεί να ζητήσει να περιορίζεται το καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα κράτη μέλη.
Το καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16, από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των τελωνειακών ελέγχων.
Τροπολογία 18
Άρθρο 15
Τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι τουλάχιστον τα εξής:
Τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι τουλάχιστον τα εξής:
(α) ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης με τις τελωνειακές υποχρεώσεις·
(α) ικανοποιητικό ιστορικό συμμόρφωσης με τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις
(β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, παρακολούθησης των μεταφορών, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών τελωνειακών ελέγχων·
(β) ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, παρακολούθησης των μεταφορών, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών τελωνειακών ελέγχων·
(γ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της οικονομικής φερεγγυότητας·
(γ) απόδειξη, κατά περίπτωση, της οικονομικής φερεγγυότητας·
(δ) τήρηση, κατά περίπτωση, πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·
(δ) σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, εάν εγκεκριμένος οικονομικός φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των απλουστεύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κώδικα ή τις διατάξεις εφαρμογής του, τήρηση πρακτικών κριτηρίων επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·
(ε) ύπαρξη, κατά περίπτωση, καταλλήλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας.
(ε) σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, εάν ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των απλουστεύσεων που αφορούν τους τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, ύπαρξη, κατά περίπτωση, καταλλήλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας.
Τροπολογία 20
Άρθρο 16, στοιχείο (ε)
(ε) τον τύπο και την έκταση των διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 3 ·
(ε) τον τύπο και την έκταση των διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία·
Τροπολογία 21
Άρθρο 22, παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.
1.  Κάθε κράτος μέλος προβλέπει κυρώσεις για μη συμμόρφωση με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.
Τροπολογία 22
Άρθρο 27, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Οι τελωνειακοί έλεγχοι, εκτός από τους δειγματοληπτικούς, βασίζονται στην ανάλυση των κινδύνων με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και τη θέσπιση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο.
2.  Οι τελωνειακοί έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων των δειγματοληπτικών ελέγχων βασίζονται στην ανάλυση των κινδύνων με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και τη θέσπιση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 23
Άρθρο 32, παράγραφος 1
1.  Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν τέλη για τη διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων .
1.  Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν τέλη για τη διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων.
Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους, εφόσον παρέχονται ειδικές υπηρεσίες.
Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους, εφόσον παρέχονται ειδικές υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας .
Τροπολογία 25
Άρθρο 32, παράγραφος 2, στοιχείο α)
(α) παρουσία, ενδεχομένως, τελωνειακού προσωπικού εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας ή σε εγκαταστάσεις άλλες από τις τελωνειακές·
(α) παρουσία, ενδεχομένως, τελωνειακού προσωπικού σε εγκαταστάσεις άλλες από τις τελωνειακές·
Τροπολογία 26
Άρθρο 35
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιους όρους μπορεί να απλουστευθεί η εφαρμογή του παρόντος κώδικα.
1.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196, παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιους όρους μπορεί να απλουστευθεί η εφαρμογή του παρόντος κώδικα.
1α. Οι απλουστευμένες διαδικασίες που πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196, παράγραφος 2α, εφαρμόζονται για τα κοινοτικά αγαθά που διακινούνται μεταξύ τρίτης επικράτειας που ανήκει στην Κοινότητα και αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, και ενός άλλου τμήματος της κοινοτικής τελωνειακής επικράτειας.
1β. Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής (που ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 196, παράγραφος 2α), ένα κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει απλουστευμένες διαδικασίες για κοινοτικά αγαθά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1α και διακινούνται αποκλειστικώς εντός της επικράτειάς του· αντιστοίχως, δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαίως να εφαρμόσουν απλουστευμένες διαδικασίες για παρόμοια αγαθά που διακινούνται μεταξύ τους.
Τροπολογία 28
Άρθρο 42, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Κοινότητας συμφωνίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ή παρουσιάζει πρόταση προκειμένου να καθοριστούν, με κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης ή σύμφωνα με το άρθρο 187 της Συνθήκης, οι κανόνες που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα :
α) τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών,
β) την ανάγκη προσδιορισμού κριτηρίων σχετικά με τον αρχικό χαρακτήρα των προϊόντων που προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος, εξασφαλίζοντας ότι το οικονομικό όφελος των προτιμησιακών μέτρων αφορά πράγματι τις χώρες, εδάφη ή ομάδες χωρών ή εδαφών για τις οποίες τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν,
γ) το επίπεδο ανάπτυξης και το βαθμό βιομηχανοποίησης των χωρών, εδαφών ή ομάδων χωρών ή εδαφών για τα οποία τα προτιμησιακά μέτρα συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν,
δ) τους στόχους της περιφερειακής ολοκλήρωσης που διέπουν ορισμένα εκ των προτιμησιακών καθεστώτων με τον προσδιορισμό των δεόντων σωρευτικών κανόνων,
ε) την ανάγκη να προσδιορισθούν κανόνες απλοί στην κατανόηση και την εφαρμογή τους, επιτρέποντας την ουσιαστική προσφυγή σε προτιμησιακά μέτρα των παραγόντων των χωρών, εδαφών ή ομάδων χωρών ή εδαφών για τα οποία τα μέτρα αυτά συμφωνήθηκαν ή αποφασίσθηκαν και είναι συμβατά με το στόχο της διευκόλυνσης του εμπορίου.
Προβλέπει τα δέοντα μέτρα ελέγχου που επιτρέπουν την πρόληψη ή την επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση ή παράκαμψη των προτιμησιακών μέτρων.
Τροπολογία 29
Άρθρο 56, εδάφιο 1α (νέο)
Εν τούτοις, δίδεται κατ' αρχήν προτεραιότητα στην ανάκτηση της τελωνειακής οφειλής του επίσημου εισαγωγέα ή εξαγωγέα.
Τροπολογία 30
Άρθρο 64, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)
(γ) με άλλο είδος εγγύησης που εξασφαλίζει κατά τρόπο ισοδύναμο την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής.
(γ) με άλλο είδος εγγύησης που εξασφαλίζει κατά τρόπο ισοδύναμο την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής, όπως με δήλωση συμμόρφωσης προς υφιστάμενη συλλογική επαγγελματική συμφωνία, δήλωση σε συμβολαιογράφο, ιδιωτική συμφωνία μεταξύ φορέων και τελωνειακών αρχών, κλπ.
Τροπολογία 31
Άρθρο 67, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος
2.  Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών που είναι δυνατό να γεννηθούν, ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας μπορεί να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 7, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα τουλάχιστον κριτήρια:
2.  Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών που είναι δυνατό να γεννηθούν, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 7, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακόλουθα τουλάχιστον κριτήρια:
Τροπολογία 32
Άρθρο 94, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο πλην του έχοντος την εκμετάλλευση του μεταφορικού μέσου επί του οποίου τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, o εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση άφιξης, υπό μορφή τελωνειακής δήλωσης, δελτίου αποστολής ή κατάστασης φορτίου, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση όλων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συνοπτικής διασάφησης εισόδου.
Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 196, παράγραφος 2, μέτρα για τον καθορισμό των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στην δήλωση άφιξης.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Τροπολογία 33
Άρθρο 101, παράγραφος 4, στοιχείο (γ)
(γ) τις επιστολές, τις ταχυδρομικές κάρτες και το έντυπο υλικό.
(γ) τις επιστολές, τις ταχυδρομικές κάρτες και το έντυπο υλικό και τα σε ηλεκτρονική μορφή αντίστοιχά τους που περιέχονται στα άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Τροπολογία 36
Άρθρο 115, παράγραφος 2
2.  Ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
2.  Ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατή η παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Ωστόσο, η προϋπόθεση της εγκατάστασης στην Κοινότητα δεν απαιτείται για τα πρόσωπα που:
- υποβάλλουν διασάφηση για εμπορεύματα σε καθεστώς διαμετακόμισης ή προσωρινής εναπόθεσης·
- δηλώνουν εμπορεύματα ευκαιριακά, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές το κρίνουν δικαιολογημένο.
Τροπολογία 37
Άρθρο 125, πρώτο εδάφιο
Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν σε εγκεκριμένο οικονομικό φορέα να παραλάβει τα εμπορεύματά του με απλουστευμένη διασάφηση.
Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν σε οικονομικό φορέα να παραλάβει τα εμπορεύματά του με απλουστευμένη διασάφηση.
Τροπολογία 38
Άρθρο 141
Άρθρο 141
Διαγράφεται
Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθώς και τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων, όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, το καθεστώς του ενδιαφερομένου προσώπου, η φύση και ο ειδικός προορισμός των εμπορευμάτων.
Τροπολογία 39
Άρθρο 152, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·
(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις·
Τροπολογία 41
Άρθρο 152, παράγραφος 3, στοιχείο στα) (νέο)
στβ) είτε υπό την κάλυψη διεθνούς φορτωτικής CIM ή δελτίου παράδοσης TR που χρησιμοποιούνται ως έγγραφα διαμετακόμισης.
Τροπολογία 40
Άρθρο 153, παράγραφος 2, στοιχείο στα) (νέο)
στα) είτε υπό την κάλυψη διεθνούς φορτωτικής CIM ή δελτίου παράδοσης TR που χρησιμοποιούνται ως έγγραφα διαμετακόμισης.
Τροπολογία 42
Άρθρο 155, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)
(γ) εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν σε σχέση με τα εμπορεύματα.
(γ) εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να γεννηθούν σε σχέση με τα εμπορεύματα.
Τροπολογία 43
Άρθρο 157, παράγραφος 2, στοιχείο (β)
(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·
(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις·
Τροπολογία 44
Άρθρο 158, παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) ή (β) βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον δικαιούχο του καθεστώτος να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής και άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) ή (β) βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον δικαιούχο του καθεστώτος να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής και άλλων επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να γεννηθούν.
Τροπολογία 45
Άρθρο 160, παράγραφος 3
3.  Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν από τον κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων, ιδίως του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που ενδέχεται να γεννηθούν.
3.  Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν από τον κάτοχο των εμπορευμάτων να παράσχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής κάθε τελωνειακής οφειλής ή άλλων επιβαρύνσεων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και που ενδέχεται να γεννηθούν.
Τροπολογία 46
Άρθρο 172, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση που ισχύει για τα εμπορεύματα πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, εφαρμόζεται σ" αυτά και απαλλαγή από το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ .
Σε περίπτωση που ισχύει για τα εμπορεύματα πλήρης απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, εφαρμόζεται σ" αυτά και απαλλαγή από τους άλλους εισαγωγικούς δασμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τροπολογία 47
Άρθρο 178, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
(β) ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης·
(β) άλλους εισαγωγικούς δασμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·
Τροπολογία 48
Άρθρο 187, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να καθορίσουν τη διαδρομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ώστε τα εμπορεύματα να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να καθορίσουν τη διαδρομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ώστε τα εμπορεύματα να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, και την προθεσμία για την απομάκρυνσή τους από το κοινοτικό έδαφος.
Τροπολογία 49
Άρθρο 190, παράγραφος 1
1.  Όταν μη κοινοτικά εμπορεύματα προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται δήλωση επανεξαγωγής, συνοπτική διασάφηση εξόδου επιβάλλεται να κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 185.
1.  Όταν κοινοτικά ή μη κοινοτικά εμπορεύματα προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται δήλωση επανεξαγωγής, συνοπτική διασάφηση εξόδου επιβάλλεται να κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 185.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν σειρά κοινών δεδομένων που πρέπει να περιέχονται στη συνοπτική διασάφηση εξόδου καθώς και την κοινή μορφή των δεδομένων αυτών· τα δεδομένα αυτά περιέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάλυση κινδύνων και την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων, κυρίως για λόγους ασφαλείας και προστασίας, ενδεχομένως σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις εμπορικές πρακτικές.
Τροπολογία 50
Άρθρο 190, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου σε χαρτί, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο διαχείρισης του κινδύνου με εκείνο που εφαρμόζεται στις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου που καταρτίζονται με ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας δεδομένων και ότι πληρούνται οι όροι που διέπουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων με άλλα τελωνεία.
2α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου σε χαρτί, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο διαχείρισης του κινδύνου με εκείνο που εφαρμόζεται στις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου που καταρτίζονται με ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας δεδομένων και ότι πληρούνται οι όροι που διέπουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων με άλλα τελωνεία.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δεχτούν την αντικατάσταση της συνοπτικής διασάφησης εξόδου από την υποβολή της κοινοποίησης του συνδέσμου πρόσβασης στα δεδομένα της συνοπτικής διασάφησης στο σύστημα πληροφορικής του οικονομικού φορέα.
Τροπολογία 51
Άρθρο 190, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Όταν η συνοπτική διασάφηση εξόδου υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο πλην του έχοντος την εκμετάλλευση του μεταφορικού μέσου επί του οποίου τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, o εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης οφείλει, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 186, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ), να υποβάλει στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση αναχώρησης, υπό μορφή τελωνειακής δήλωσης, δελτίου αποστολής ή κατάστασης φορτίου, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση όλων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συνοπτικής διασάφησης εξόδου.
Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 196, παράγραφος 2, μέτρα σχετικά με :
(α) τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στην δήλωση αναχώρησης,
(β) τους όρους υπό τους οποίους η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αναχώρησης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παρέκκλισης ή κάποιας διευθέτησης,
(γ) τους κανόνες που ρυθμίζουν τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις ή διευθετήσεις όσον αφορά την προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
(δ) το αρμόδιο τελωνείο στο οποίο πρέπει να κατατεθεί ή να ευρίσκεται η δήλωση αναχώρησης.
Για την έγκριση των μέτρων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) οι ιδιαίτερες περιστάσεις,
(β) η εφαρμογή των μέτρων αυτών σε ορισμένους τύπους ροών εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων ή οικονομικών φορέων,
(γ) οι διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν ειδικές διατάξεις στον τομέα της ασφάλειας.
Τροπολογία 52
Άρθρο 193
Άρθρο 193
Διαγράφεται
Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 196 παράγραφος 2, διατάξεις που καθορίζουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθώς και τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικών περιστάσεων, όταν τα εμπορεύματα εξάγονται.
Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, η ιδιότητα του ενδιαφερομένου και η φύση των εμπορευμάτων.
Τροπολογία 53
Άρθρο 194, στοιχείο (α)
(α) κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία βάσει ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων·
(α) κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία βάσει ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών, μεταξύ τελωνειακών αρχών και άλλων αρμοδίων αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων·
Τροπολογία 54
Άρθρο 195, εδάφιο 1α (νέο)
Παρόμοιες επεξηγηματικές σημειώσεις και κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται ως παραρτήματα στις εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 55
Άρθρο 196, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Στις περίπτωση που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Τροπολογία 56
Άρθρο 198, πρώτο εδάφιο
Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, (ΕΚ) αριθ. 82/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 καταργούνται.
Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, (ΕΚ) αριθ. 82/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 καταργούνται.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου