Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0246(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0429/2006

Predložena besedila :

A6-0429/2006

Razprave :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Glasovanja :

PV 12/12/2006 - 14.15
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0545

Sprejeta besedila
Torek, 12. december 2006 - Strasbourg Začasna izdaja
Carinski zakonik Skupnosti ***I
P6_TA-PROV(2006)0545A6-0429/2006

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Carinskem zakoniku Skupnosti (Posodobljeni carinski zakonik) (KOM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0608)(1) ,

–   ob upoštevanju členov 251(2), 95 in 135 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0419/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov ter mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A6-0429/2006),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 1
(1)  Skupnost temelji na carinski uniji. V korist gospodarskih subjektov in carinskih organov Skupnosti je priporočljivo zbrati veljavno carinsko zakonodajo v carinski zakonik Skupnosti (v nadaljevanju " zakonik" ). Zakonik temelji na načelu notranjega trga in mora vsebovati splošna pravila in postopke, ki zagotavljajo izvajanje tarife in drugih ukrepov skupne politike, uvedenih na ravni Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med Skupnostjo in državami ali ozemlji zunaj carinskega območja Skupnosti, ob upoštevanju zahtev teh skupnih politik. To ne bi smelo posegati v posebne določbe, določene na drugih področjih, ki lahko obstajajo ali so uvedena med drugim v okviru zakonodaje na področju kmetijstva, okolja, skupne trgovinske politike, statistike ali lastnih sredstev. Carinska zakonodaja bi morala biti glede določb o pobiranju, odlogu ali povračilu davka na dodano vrednost (DDV) in trošarin bolje usklajena, ne da bi to spremenilo področje uporabe veljavnih davčnih določb.
(1)  Skupnost temelji na carinski uniji. V korist gospodarskih subjektov in carinskih organov Skupnosti je priporočljivo zbrati veljavno carinsko zakonodajo v carinski zakonik Skupnosti (v nadaljevanju " zakonik" ). Zakonik temelji na načelu notranjega trga in bi moral vsebovati splošna pravila in postopke, ki zagotavljajo izvajanje tarife in drugih ukrepov skupne politike, uvedenih na ravni Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med Skupnostjo in državami ali ozemlji zunaj carinskega območja Skupnosti, ob upoštevanju zahtev teh skupnih politik. To ne bi smelo posegati v posebne določbe, določene na drugih področjih, ki lahko obstajajo ali so uvedena med drugim v okviru zakonodaje na področju kmetijstva, okolja, skupne trgovinske politike, statistike ali lastnih sredstev. Carinska zakonodaja bi morala biti glede določb o pobiranju uvoznih dajatev bolje usklajena, ne da bi to spremenilo področje uporabe veljavnih davčnih določb.
Sprememba 2
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a) Uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije bi morala spremljati usklajevanje carinskih kontrol, ki bodo morale biti na območju Skupnosti učinkovite in ne bodo povzročale protikonkurenčnega obnašanja na posameznih vhodnih in izhodnih točkah območja.
Sprememba 3
Uvodna izjava 8
(8)  Da se omogoči lažje poslovanje podjetij, morajo imeti gospodarski subjekti pravico imenovati zastopnika za opravljanje carinskih formalnosti.
(8)  Da se omogoči lažje poslovanje določenih podjetij, bi morali imeti gospodarski subjekti še naprej pravico imenovati zastopnika za opravljanje carinskih formalnosti. Pravice zastopanja pa si ne sme več pridrževati nobena zakonodaja posamezne države članice.
Poleg tega se zastopniku pri carini lahko dodeli status pooblaščenega gospodarskega subjekta.
Sprememba 4
Uvodna izjava 9
(9)  Zaupanja vrednim gospodarskim subjektom, ki spoštujejo predpise, mora biti omogočeno, da kot pooblaščeni gospodarski subjekti kar najučinkoviteje uporabljajo poenostavitve ter da imajo ob upoštevanju vidikov varnosti in varovanja korist zaradi zmanjšanega obsega carinskih kontrol.
(9)  Zaupanja vrednim gospodarskim subjektom, ki spoštujejo predpise, bi moralo biti omogočeno, da kot pooblaščeni gospodarski subjekti kar najučinkoviteje uporabljajo poenostavitve ter da imajo ob upoštevanju vidikov varnosti in varovanja korist zaradi zmanjšanega obsega carinskih kontrol. Lahko pa neodvisno ali kumulirano koristijo status pooblaščenega gospodarskega subjekta za "carinske poenostavitve" ali pooblaščenega gospodarskega subjekta za "varnost in varovanje".
Sprememba 5
Uvodna izjava 36
(36)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. januarja 1999 o določitvi postopka za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.
(36)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. januarja 1999 o določitvi postopka za uresničevanje Komisiji1 podeljenih izvedbenih pooblastil.
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
Sprememba 6
Uvodna izjava 38
(38)  Da se carinska zakonodaja poenostavili in racionalizira , so bile zaradi preglednosti številne določbe iz predhodnih avtonomnih pravnih aktov Skupnosti vključene v zakonik.
(38)  Da bi se carinska zakonodaja poenostavila in racionalizirala , so bile zaradi preglednosti številne določbe iz predhodnih avtonomnih pravnih aktov Skupnosti vključene v zakonik.
Skupaj z Uredbo (EGS) št. 2913/92 je treba razveljaviti naslednje uredbe:
Skupaj z Uredbo (EGS) št. 2913/92 bi bilo treba razveljaviti naslednje uredbe:
  Uredba Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti 1 ,
–  Uredba Sveta (EGS) št. 3925/91 z dne 19. decembra 1991 o odpravi nadzora in formalnosti za ročno in oddano prtljago na letih znotraj Skupnosti ter za prtljago oseb, ki potujejo po morju znotraj Skupnosti;
   Uredba Sveta (EGS) št. 3925/91 z dne 19. decembra 1991 o odpravi nadzora in formalnosti za ročno in oddano prtljago na letih znotraj Skupnosti ter za prtljago oseb, ki potujejo po morju znotraj Skupnosti;
–  Uredba Sveta (ES) št. 82/2001 z dne 5. decembra 2000 o opredelitvi pojma " izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja v trgovanju med carinskim območjem Skupnosti ter Ceuto in Melillo;
  Uredba Sveta (ES) št. 82/2001 z dne 5. decembra 2000 o opredelitvi pojma " izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja v trgovanju med carinskim območjem Skupnosti ter Ceuto in Melillo;
–  Uredba Sveta št. 1207/2001 z dne 11. junija 2001 o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdelave izjav na računih in obrazcev EUR.2 ter izdaje nekaterih dovoljenj za pooblaščenega izvoznika v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami.
  Uredba Sveta št. 1207/2001 z dne 11. junija 2001 o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdelave izjav na računih in obrazcev EUR.2 ter izdaje nekaterih dovoljenj za pooblaščenega izvoznika v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami.
______________
1 UL L 105, 23.4.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
Sprememba 7
Člen 2
Carinski organi so odgovorni za izvajanje mednarodne trgovine na zunanjih mejah Skupnosti, s čimer pa prispevajo k odprti trgovini, k izvajanju zunanjih vidikov notranjega trga in skupnim politik Skupnosti, povezanih s trgovino, ter k splošni varnosti dobavne verige. Te naloge so:
Carinski organi so odgovorni za nadzor mednarodne trgovine Skupnosti, s čimer pa prispevajo k odprti trgovini, k izvajanju zunanjih vidikov notranjega trga, skupni trgovinski politiki in drugim skupnim politikam Skupnosti, povezanih s trgovino, ter k splošni varnosti dobavne verige. Te naloge so:
(a) zaščita finančnih interesov Skupnosti in njenih držav članic;
(a) zaščita finančnih interesov Skupnosti in njenih držav članic;
(b) zaščita Skupnosti pred nepravično in nezakonito trgovino s podporo zakoniti poslovni dejavnosti;
(b) zaščita Skupnosti pred nepravično in nezakonito trgovino s podporo zakoniti poslovni dejavnosti;
(c) zagotovitev varnosti državljanov in okolja, po potrebi v tesnem sodelovanju z drugimi organi;
(c) zagotovitev varnosti državljanov in okolja, po potrebi v tesnem sodelovanju z drugimi organi;
(d) poenostavitev mednarodne trgovine.
(d) ohranitev ustreznega ravnotežja med carinsko kontrolo in poenostavitvijo zakonite trgovine.
Sprememba 8
Člen 4, točka 4
(4) " Gospodarski subjekt" pomeni osebo, ki se poklicno ukvarja z uvozom ali izvozom blaga na carinsko območje Skupnosti oziroma z njega .
(4) " Gospodarski subjekt" pomeni osebo, ki se poklicno ukvarja z dejavnostmi, ki jih ureja carinska zakonodaja.
Sprememba 9
Člen 4, točka 4 a (novo)
(4a) "Zastopnik pri carini" pomeni vsako osebo s sedežem na območju Unije, ki opravlja carinske storitve za tretje osebe.
Sprememba 10
Člen 4, točka 8 a (novo)
(8a) "Deklarant" pomeni osebo, ki izpolni skupno deklaracijo ali carinsko deklaracijo v svojem imenu, ali osebo, v imenu katere je carinska deklaracija izpolnjena;
Sprememba 11
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2
Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe za določitev izjem pri prvem pododstavku tega odstavka.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 196(2a) sprejme ukrepe za spremembo nebistvenih elementov tega akta za določitev izjem pri prvem pododstavku tega odstavka.
(Sprememba komitologije: če se sprejmejo predlogi sprememb, se spremenijo tudi členi 11(2), 59(c), 61, 68, 77, 81, 83, 93(3a), 93(3c), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143(2), 144(2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193)
Sprememba 12
Člen 9, odstavek 2, uvodni del
2.  Brez poseganja v možno uporabo upravnih ali kazenskih sankcij, je oseba, ki vloži skupno ali carinsko deklaracijo, vključno s poenostavljeno deklaracijo, ali obvestilo ali predloži zahtevek za dovoljenje ali katero drugo odločbo, odgovorna za:
2.  Brez poseganja v možno uporabo sankcij, je oseba, ki vloži skupno ali carinsko deklaracijo, vključno s poenostavljeno deklaracijo, ali obvestilo ali predloži zahtevek za dovoljenje ali katero drugo odločbo, odgovorna za:
Sprememba 13
Člen 10, odstavek 3
Komisija v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe za določitev standardnega obrazca in vsebine podatkov, ki jih je treba registrirati, ter določi pravila za dostop do teh podatkov.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 196(2a) sprejme ukrepe za spremembo nebistvenih elementov tega akta in jih dopolni z ukrepi za določitev standardnega obrazca in vsebine podatkov, ki jih je treba registrirati, ter določi pravila za dostop do teh podatkov.
(Sprememba komitologije: če se sprejmejo predlogi sprememb, se spremenijo tudi členi 11(2), 59(c), 61, 68, 77, 81, 83, 93(3a), 93(3c), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143(2), 144(2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193)
Sprememba 14
Člen 11, odstavek 2 a in 2 b (novo)
2a. Položaj zastopnika pri carini je odvisen od naslednjih meril:
- dostopen je vsakomur, ki vloži zahtevek za status,
- vodi ga vladni organ države članice,
- priznavajo ga vse države članice, potem ko je dobil dovoljenje v državi članici, v kateri je bil zahtevek vložen,
- zanj veljajo praktični standardi usposobljenosti ali poklicnih kvalifikacij, neposredno povezanih z opravljeno dejavnostjo. Število zastopnikov pri carini v EU ni omejeno.
Oseba s statusom zastopnika pri carini, kot tudi s statusom pooblaščenega gospodarskega subjekta, je lahko upravičena do vseh poenostavitev.
2b. Brez poseganja v določbe odstavka 2a ima pravico opravljati trgovinske dejavnosti vsaka oseba, s tem, da se obrne na carinske organe in ji ni potrebno imenovati zastopnika pri carini.
Sprememba 15
Člen 13, Naslov
Zastopanje v posebnih primerih
Zastopanje pri carini in status pooblaščenega gospodarskega subjekta
Sprememba 16
Člen 14, odstavek 2
2.  Pooblaščeni gospodarski subjekt je lahko upravičen do olajšav glede carinske kontrole v zvezi z varovanjem ali do poenostavitev, predvidenih v skladu z zakonikom ali z izvedbenimi odločbami.
2.  Status pooblaščenega gospodarskega subjekta obsega dve vrsti pooblastil: pooblastilo pooblaščenega gospodarskega subjekta za "carinske poenostavitve" in pooblastilo pooblaščenega gospodarskega subjekta za "varnost in varovanje".
Pri prvem pooblastilu je gospodarski subjekt upravičen do določenih poenostavitev, predvidenih v skladu s tem zakonikom ali z izvedbenimi določbami. Drugo pooblastilo pa imetniku daje olajšave v zvezi z varnostjo in varovanjem.
Pooblastili se lahko kumulirata.
Sprememba 17
Člen 14, odstavek 3
3.  Status pooblaščenega gospodarskega subjekta ob upoštevanju členov 15 in 16 priznajo carinski organi v vseh državah članicah, ne da bi to vplivalo na carinske kontrole. Ob upoštevanju pogojev določenih na podlagi točke (g) člena 16 lahko vlagatelj vseeno vloži zahtevek, da se status iz odstavka 1 tega člena omeji na eno ali več določenih držav članic.
3.  Status pooblaščenega gospodarskega subjekta ob upoštevanju členov 15 in 16 priznajo carinski organi v vseh državah članicah, ne da bi to vplivalo na carinske kontrole.
Sprememba 18
Člen 15
Za podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta morajo veljati vsaj naslednja merila:
Za podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta morajo veljati vsaj naslednja merila:
(a) ustrezna evidenca o izpolnjevanju carinskih zahtev;
(a) ustrezna evidenca o izpolnjevanju carinskih in davčnih zahtev;
(b) zadovoljiv sistem vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne carinske kontrole;
(b) zadovoljiv sistem vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne carinske kontrole;
(c) kadar je primerno, dokazana plačilna sposobnost;
(c) kadar je primerno, dokazana plačilna sposobnost;
kadar je primerno , praktični standardi usposobljenosti ali poklicnih kvalifikacij, neposredno povezanih z opravljeno dejavnostjo, in
(d) v skladu z določbami člena 14(2), ko želi biti pooblaščeni gospodarski subjekt upravičen do poenostavitev, predvidenih v skladu z zakonikom ali z izvedbenimi določbami zakonika, praktični standardi usposobljenosti ali poklicnih kvalifikacij, neposredno povezanih z opravljeno dejavnostjo, in
(e) po potrebi, ustrezni varstveni in varnostni standardi.
(e) v skladu z določbami člena 14(2), ko želi biti pooblaščeni gospodarski subjekt upravičen do olajšav glede varstva in varnosti pri carinskih pregledih, po potrebi, ustrezni varstveni in varnostni standardi.
Sprememba 20
Člen 16, točka (e)
(e) vrsti in obsegu olajšav, ki se lahko odobrijo za carinske kontrole v zvezi z varstvom in varnostjo ob upoštevanju pravil, sprejetih na podlagi člena 27(3);
(e) vrsto in obsegom olajšav, ki se lahko odobrijo za carinske kontrole v zvezi z varstvom in varnostjo;
Sprememba 21
Člen 22, odstavek 1
1.  Vsaka država članica uvede upravne kazni in kazenske sankcije za neupoštevanje carinske zakonodaje Skupnosti. Takšne kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
1.  Vsaka država članica uvede sankcije za neupoštevanje carinske zakonodaje Skupnosti. Takšne kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
Sprememba 22
Člen 27, odstavek 2, podostavek 1
2.  Carinske kontrole, razen naključnih pregledov , temeljijo na analizi tveganja z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, z namenom prepoznavanja in ocenjevanja tveganja ter oblikovanja potrebnih ukrepov za oceno tveganja na podlagi meril, oblikovanih na nacionalni ravni in ravni Skupnosti in, kadar so na razpolago, na mednarodni ravni.
2.  Carinske kontrole, vključno z naključnimi pregledi , temeljijo na analizi tveganja z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, z namenom prepoznavanja in ocenjevanja tveganja ter oblikovanja potrebnih ukrepov za oceno tveganja na podlagi meril, oblikovanih na nacionalni ravni in ravni Skupnosti in, kadar so na razpolago, na mednarodni ravni.
Sprememba 23
Člen 32, odstavek 1
1.  Carinski organi ne zaračunavajo pristojbin za izvajanje carinskih kontrol ali katere koli druge uporabe carinskih predpisov v času običajnega delovnega časa svojih pristojnih carinskih uradov.
1.  Carinski organi ne zaračunavajo pristojbin za izvajanje carinskih kontrol.
Vendar lahko carinski organi zaračunajo pristojbine ali zahtevajo povrnitev stroškov, kadar opravljajo posebne storitve.
Vendar lahko carinski organi zaračunajo pristojbine ali zahtevajo povrnitev stroškov, kadar opravljajo posebne storitve ali katere koli druge uporabe carinskih predpisov .
Sprememba 25
Člen 32, odstavek 2, točka (a)
(a) prisotnosti carinskega osebja, kadar je to zahtevano, zunaj običajnega delovnega časa ali drugje kot v prostorih carine;
(a) prisotnosti carinskega osebja, kadar je to zahtevano drugje kot v prostorih carine;
Sprememba 26
Člen 35
Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe za določitev primerov in pogojev, ko se lahko ta zakonik poenostavljeno uporabi.
1.   Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe za določitev primerov in pogojev, ko se lahko ta zakonik poenostavljeno uporabi.
1a. Poenostavljeni postopki, ki jih je treba opredeliti v skladu s postopkom iz člena 196(2a), se uporabljajo za blago Skupnosti, ki se prevaža med nacionalnim ozemljem v skladu s členom 3(3) Direktive 77/388/EGS, ter drugim delom carinskega območja Skupnosti.
1b. Država članica lahko, pod pogojem, da Komisija odobri (v skladu s postopkom iz člena 196(2)), uporablja poenostavljene postopke za blago Skupnosti iz odstavka 1a, ki se prevaža izključno na njenem ozemlju ter se dve ali več držav članic med seboj dogovorijo o uporabi poenostavljenih postopkov za blago, ki potuje med njimi.
Sprememba 28
Člen 42, odstavek 5 a (novo)
5a. Ko se pogaja v imenu Skupnosti o sporazumih iz odstavka 2 tega člena ali predloži predlog za opredelitev, z uredbo, sprejeto v skladu s postopkom soodločanja ali v skladu s členom 187 Pogodbe, pravil iz odstavkov 3, 4 in 5, Komisija še zlasti upošteva:
(a) obveznosti in odgovornosti, sprejete v povezavi z mednarodnimi sporazumi;
(b) potrebo po opredelitvi meril, ki zadevajo izvorno naravo proizvodov, in ki so prilagojena značilnostim vsakega proizvoda ter ob zagotovilu, da je ekonomska korist preferencialnih ukrepov dejansko namenjena državam, ozemljem ali skupinam držav ali ozemelj, zaradi katerih se je dogovorilo o teh ukrepih ali so bili ti ukrepi sprejeti;
(c) raven razvoja in stopnjo industrializacije države, ozemelj ali skupine držav ali ozemelj, zaradi katerih se je dogovorilo o preferencialnih ukrepih ali so ti bili sprejeti,
(d) cilje regionalne integracije, ki so osnova nekaterih zadevnih preferencialnih režimov, z določanjem primernih kumulativnih pravil,
(e) potrebo po opredelitvi pravil, ki so lahko razumljiva in se preprosto izvajajo, da bi operaterji držav, ozemelj ali skupin držav ali ozemelj, za katere so bili preferencialni ukrepi dogovorjeni ali sprejeti, lahko dejansko uporabljali ta preferencialna pravila, in ki morajo biti v skladu s ciljem olajševanja trgovanja.
Komisija predvidi primerne ukrepe nadzora, ki omogočajo preprečevanje ali kaznovanje zlorabe ali neuporabe preferencialnih ukrepov.
Sprememba 29
Člen 56, odstavek 1 a (novo)
Prednost pa ima izterjava carinskega dolga od uvoznika ali registriranega izvoznika.
Sprememba 30
Člen 64, odstavek 1, točka (c)
(c) z drugo obliko zavarovanja, ki daje enakovredno zagotovilo, da bo carinski dolg plačan.
(c) z drugo obliko zavarovanja, ki daje enakovredno zagotovilo, da bo carinski dolg plačan, kot je izjava o skladnosti z obstoječim panožnim sporazumom, notarsko overjena izjava, poseben sporazum med subjekti in carinskimi organi itd.
Sprememba 31
Člen 67, odstavek 2, uvodni del
2.  Kadar je treba za carinski dolg, ki lahko nastane, predložiti skupno zavarovanje, lahko pooblaščeni gospodarski subjekt v skladu s členom 61(7) uporabi skupno zavarovanje z znižanim zneskom ali pridobi opustitev zavarovanja, pod pogojem, da so izpolnjena vsaj naslednja merila:
2.  Kadar je treba za carinski dolg, ki lahko nastane, predložiti skupno zavarovanje, lahko gospodarski subjekt v skladu s členom 61(7) uporabi skupno zavarovanje z znižanim zneskom ali pridobi opustitev zavarovanja, pod pogojem, da so izpolnjena vsaj naslednja merila:
Sprememba 32
Člen 94, odstavek 4 a (novo)
4a. Če uvozno skupno deklaracijo vloži oseba, ki ni prevoznik s prometnim sredstvom, s katerim se vnese blago na carinsko območje Skupnosti, ta prevoznik pristojnemu carinskemu uradu predložiti obvestilo o prihodu v obliki izjave, tovornega lista ali seznama blaga, ki vsebuje informacije, potrebne za prepoznavanje blaga, ki se prevaža in za katero velja uvozna skupna deklaracija.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe o določitvi informacij v obvestilu o prihodu.
Odstavek 1 se smiselno uporablja v prvi alineji tega odstavka.
Sprememba 33
Člen 101, odstavek 4, točka (c)
(c) pismi, razglednicami, tiskovinami.
(c) pismi, razglednicami, tiskovinami in njim enakovrednimi sredstvi obveščanja v elektronskimi obliki.
Sprememba 36
Člen 115, odstavek 2
2.  Deklarant mora imeti sedež na carinskem območju Skupnosti.
2.  Deklarant mora imeti sedež na carinskem območju Skupnosti.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe za določitev pogojev, pod katerimi se lahko opusti zahteva iz prvega pododstavka tega odstavka.
Pogoj sedeža v Skupnosti pa ne velja za osebe, ki:
- podajo izjavo o tranzitu ali o začasnem uvozu;
- prijavijo blago občasno, če carinski organi menijo, da je to utemeljeno.
Sprememba 37
Člen 125, odstavek 1
Carinski organi dovolijo pooblaščenemu gospodarskemu subjektu prepustitev blaga na podlagi poenostavljene deklaracije.
Carinski organi dovolijo gospodarskemu subjektu prepustitev blaga na podlagi poenostavljene deklaracije.
Sprememba 38
Člen 141
Oddelek 3
Posebne okoliščine
Člen 141
Oprostitev uvoznih dajatev na podlagi posebnih okoliščin
Komisija v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe, ki določajo primere in pogoje za odobritev oprostitve uvoznih dajatev na podlagi posebnih okoliščin, kadar se blago sprosti v prosti promet.
Pri sprejemanju teh ukrepov se upoštevajo mednarodni sporazumi, status zadevne osebe, narava blaga in posebna uporaba blaga.
črtano
Sprememba 39
Člen 152, odstavek 1, točka (b)
(b)  DDV ob uvozu in trošarine , kakor določajo veljavni predpisi o DDV in trošarinah ;
(b) druge uvozne dajatve, kakor določajo veljavni predpisi;
Sprememba 41
Člen 152, odstavek 3, točka (f a) (novo)
(fa) v okviru tovornega lista CIM ali predajnega lista TR, ki se uporabljata kot tranzitna dokumenta.
Sprememba 40
Člen 153, odstavek 2, točka (f a) (novo)
(fa) v okviru tovornega lista CIM ali predajnega lista TR, ki se uporabljata kot tranzitna dokumenta.
Sprememba 42
Člen 155, odstavek 1, točka (c)
(c) predložitev zavarovanja za zagotovitev plačila carinskega dolga ali drugih dajatev, zlasti DDV in trošarin, kakor določajo veljavni predpisi o DDV in trošarinah, ki lahko nastane v zvezi z blagom, razen če ni v carinski zakonodaji določeno drugače.
(c) predložitev zavarovanja za zagotovitev plačila carinskega dolga ali drugih dajatev, kakor to določajo veljavni predpisi, ki lahko nastane v zvezi z blagom, razen če ni v carinski zakonodaji določeno drugače.
Sprememba 43
Člen 157, odstavek 2, točka (b)
(b)  DDV ob uvozu in trošarine , kakor določajo veljavni predpisi o DDV in trošarinah ;
(b) druge uvozne dajatve, kakor določajo veljavni predpisi;
Sprememba 44
Člen 158, odstavek 2
2.  Kadar se dovoljenje nanaša na javno carinsko skladišče, lahko z odstopanjem od odstavka 1 določi, da se obveznosti iz točk (a) ali (b) odstavka 1 naložijo izključno nosilcu postopka. V tem primeru carinski organi lahko zahtevajo, da nosilec postopka predloži zavarovanje za zagotovitev plačila kakršnega koli carinskega dolga ali drugih dajatev, ki utegnejo nastati, zlasti DDV in trošarin, kakor določajo veljavni predpisi o DDV in trošarinah .
2.  Kadar se dovoljenje nanaša na javno carinsko skladišče, se lahko z odstopanjem od odstavka 1 določi, da se obveznosti iz točk (a) ali (b) odstavka 1 naložijo izključno nosilcu postopka. V tem primeru carinski organi lahko zahtevajo, da nosilec postopka predloži zavarovanje za zagotovitev plačila kakršnega koli carinskega dolga ali drugih dajatev, ki utegnejo nastati, kakor določajo veljavni predpisi.
Sprememba 45
Člen 160, odstavek 3
3.  Carinski organi lahko zahtevajo, da imetnik blaga predloži zavarovanje za zagotovitev plačila kakršnega koli carinskega dolga ali drugih dajatev, ki utegnejo nastati, zlasti DDV in trošarin, kakor določajo veljavni predpisi o DDV in trošarinah .
3.  V tem primeru carinski organi lahko zahtevajo, da imetnik blaga predloži zavarovanje za zagotovitev plačila kakršnega koli carinskega dolga ali drugih dajatev, ki utegnejo nastati, kakor določajo veljavni predpisi.
Sprememba 46
Člen 172, odstavek 1, pododstavek 2
Kadar je blago deležno popolne oprostitve uvoznih dajatev, je v skladu z veljavnimi predpisi o DDV deležno tudi oprostitve DDV ob uvozu.
Kadar je blago deležno popolne oprostitve uvoznih dajatev, je v skladu z veljavnimi predpisi deležno tudi oprostitve drugih uvoznih dajatev.
Sprememba 47
Člen 178, odstavek 1, točka (b)
(b)  DDV ob uvozu in trošarine, kakor določajo veljavni predpisi o DDV in trošarinah ;
(b) druge uvozne dajatve, kakor določajo veljavni predpisi;
Prelog spremembe 48
Člen 187, odstavek 2, pododstavek 2
Kadar je to primerno, carinski organi lahko določijo ruto, po kateri blago zapusti carinsko območje Skupnosti.
Kadar je to primerno, carinski organi lahko določijo ruto, po kateri blago zapusti carinsko območje Skupnosti in datum njegovega iznosa iz tega območja.
Sprememba 49
Člen 190, odstavek 1
1.  Kadar bo neskupnostno blago zapustilo carinsko območje Skupnosti in se zanj ne zahteva obvestilo o ponovnem izvozu, se na pristojnem carinskem uradu vloži izstopna skupna deklaracija v skladu s členom 185.
1.  Kadar skupnostno ali neskupnostno blago zapusti carinsko območje Skupnosti in se zanj ne zahteva obvestilo o ponovnem izvozu, se na pristojnem carinskem uradu vloži izstopna skupna deklaracija v skladu s členom 185.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe o določitvi skupnega nabora in oblike podatkov za izstopno skupno deklaracijo, ki obsegajo navedbe, potrebne za analizo tveganja in pravilno uporabo carinskih kontrol, predvsem zaradi varnosti in varovanja, pri čemer uporabi, kadar je to primerno, mednarodne standarde in trgovinske prakse.
Sprememba 50
Člen 190, odstavek 2, pododstavek 2
Carinski organi lahko v izjemnih okoliščinah sprejmejo izstopne skupne deklaracije v papirni obliki pod pogojem, da uporabijo enako stopnjo analize tveganja kot pri izstopnih skupnih deklaracijah, vloženih z uporabo tehnike elektronske obdelave podatkov, ter da se lahko izpolnijo zahteve po izmenjavi takšnih podatkov z drugimi carinskimi organi.
2a. Carinski organi lahko v izjemnih okoliščinah sprejmejo izstopne skupne deklaracije v papirni obliki pod pogojem, da uporabijo enako stopnjo analize tveganja kot pri izstopnih skupnih deklaracijah, vloženih z uporabo tehnike elektronske obdelave podatkov, ter da se lahko izpolnijo zahteve po izmenjavi takšnih podatkov z drugimi carinskimi organi.
Carinski organi lahko sprejmejo, da vložitev izstopne skupne deklaracije nadomesti vložitev obvestila s priloženim dostopom do podatkov skupne deklaracije v informacijskem sistemu gospodarskega subjekta.
Sprememba 51
Člen 190, odstavek 3 a (novo)
3a. Če izstopno skupno deklaracijo vloži oseba, ki ni prevoznik s prometnim sredstvom, s katerim blago zapušča carinsko območje Skupnosti, predloži ta v roku iz člena 186(1)(c), pristojnemu carinskemu uradu obvestilo o odhodu v obliki tovornega lista, odpremnice ali seznama blaga, ki vsebuje informacije, potrebne za prepoznavanje blaga, ki se prevaža in za katero velja izstopna skupna deklaracija.
Odstavek 2 se smiselno uporablja za prvo alineo tega odstavka.
Komisija v skladu s postopkom v členu 196(2) določi naslednje ukrepe, ki podrobno določajo :
(a) informacije v obvestilu o odhodu,
(b) pogoje, pod katerimi se zahteva po predložitvi obvestila o odhodu lahko opusti ali se spremeni,
(c) pravila, ki urejajo izjeme in dovoljene modulacije glede navedenega roka iz prve alinee tega odstavka,
(d) določitev pristojnega carinskega urada, ki se mu predloži ali da na voljo obvestilo o odhodu.
Za sprejetje teh ukrepov je treba upoštevati naslednje:
(a) posebne okoliščine,
(b) uporabo teh ukrepov v določenih vrstah tovora (blaga), način prevoza in gospodarske subjekte,
(c) mednarodne sporazume o posebnih predpisih na področju varnosti.
Sprememba 52
Člen 193
Člen 193
Oprostitev izvoznih dajatev na podlagi posebnih okoliščin
Komisija v skladu s postopkom iz člena 196(2) sprejme ukrepe, s katerimi določi primere in pogoje, ko se ob izvozu blaga odobri oprostitev izvoznih dajatev na podlagi posebnih okoliščin.
Pri sprejemanju teh ukrepov se upoštevajo mednarodni sporazumi, status zadevne osebe in narava blaga.
črtano
Sprememba 53
Člen 194, točka (a)
(a) pravila in standarde za interoperabilnost carinskih sistemov držav članic zaradi uresničevanja boljšega sodelovanja na podlagi elektronske izmenjave podatkov med carinskimi organi ter med carinskim organi in gospodarskimi subjekti;
(a) pravila in standarde za interoperabilnost carinskih sistemov držav članic zaradi uresničevanja boljšega sodelovanja na podlagi elektronske izmenjave podatkov med carinskimi organi, med carinskim organi in drugimi pristojnimi organi ter med carinskimi organi in gospodarskimi subjekti;
Sprememba 54
Člen 195, odstavek 1 a (novo)
Takšna pojasnila in smernice so kot priloge vključeni v izvedbene določbe te uredbe.
Sprememba 55
Člen 196, odstavek 2 a (novo)
2a. Pri sklicevanju na ta odstavek, se uporabljajo odstavki od 1 do 4 člena 5a in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Sprememba 56
Člen 198, pododstavek 1
Razveljavijo se uredbe (EGS) št. 918/83 , (EGS) št. 3925/91, (EGS) št. 2913/92, (ES) št. 82/2001 in (ES) št. 1207/2001.
Razveljavijo se uredbe (EGS) št. 3925/91, (EGS) št. 2913/92, (ES) št. 82/2001 in (ES) št. 1207/2001.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Zadnja posodobitev: 13. september 2007Pravno obvestilo