Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2003/0256(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0352/2006

Esitatud tekstid :

A6-0352/2006

Arutelud :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Hääletused :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0552

Vastuvõetud tekstid
WORD 3648k
Kolmapäev, 13. detsember 2006 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Euroopa Kemikaalide Agentuur ***II
P6_TA(2006)0552A6-0352/2006
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukohta kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (7524/8/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (7524/8/2006 – C6-0267/2006)(1) ;

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2003)0644)(3) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0352/2006);

–   võttes arvesse komisjoni avaldusi, mis on lisatud käesolevale õigusloomega seotud resolutsioonile ja mis avaldatakse koos õigusaktiga Euroopa Liidu Teatajas;

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 276 E, 14.11.2006, lk 1.
(2) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 303.
(3) ELTs seni avaldamata.


P6_TC2-COD(2003)0256

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 13. detsembril 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 1907/2006) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni avaldus alternatiivsete meetodite kohta

Arvutipõhiste, in vitro ja muude meetodite arendamine ning ka olemasolevate meetodite täiustamine on olnud aastakümneid ühenduse alternatiivsete katsemeetodite edendamise strateegia prioriteet. Aastatel 1999–2002 (viies raamprogramm) toetas EL 43 uurimisprojekti, millest osad jätkuvad veel praegu, 65 miljoni euro ulatuses. Praeguses teadusuuringute raamprogrammis (kuues raamprogramm: 2003–2006) on Euroopa Liit investeerinud rohkem kui 90 miljonit eurot, et arendada usaldusväärseid ja tõhusaid katsemeetodeid, milles ei kasutata loomi ja mis vastavad rahvusvahelistele valideerimisnõuetele.

Teadusuuringud jätkuvad tulevases seitsmendas raamprogrammis (2007–2013). Koordineeritud tegevuse teemaks on farmaatsiatoodetele (terviseteema raames) ja tööstuskemikaalidele (keskkonnateema raames) suunatud ohutustestimise alternatiivsed meetodid ja strateegiad. Arutletud on selle üle, milliste meetoditega võiks kõige tõhusamalt vähendada loomkatseid REACH määruse kohaldamisalas, võttes arvesse katsete tegemiseks kuluvat aega ja REACH määruses sätestatud asjaomaseid registreerimistähtaegu. Selle tulemusena hõlmab seitsmes raamprogramm selliste meetodite väljatöötamist, mis võiksid otseselt toetada REACH määruse raames tehtavates katsetes kasutatavate loomade arvu vähendamist. Sidusrühmi üritatakse kaasata selliste algatuste kaudu nagu Euroopa partnerlusprogramm loomkatsetele alternatiivide leidmiseks, mille käivitasid 7. novembril 2005 volinikud Janez Potocnik ja Günter Verheugen koos tööstusharu esindajatega. Ühine koordineeritud partnerlusprogramm, mis toimib nii ELi kui ka valdkondlikul tasandil ja milles on tõhusalt ühendatud komisjoni ja tööstusharu kogemused, asjatundlikkus ja ressursid, on tulutoovam kui kõnealuses valdkonnas varem tehtud eraldiseisvad algatused.

Alternatiivsete katsemeetodite valideerimine on olnud komisjoni prioriteet alates 1991. aastast. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks on komisjon asutanud alternatiivmeetodite valideerimise Euroopa keskuse (ECVAM), mis on Teadusuuringute Ühiskeskuse eriüksus, kelle ülesanne on koordineerida alternatiivsete katsemeetodite valideerimist Euroopa Liidu tasandil ning edendada alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamist, valideerimist ja rahvusvahelist tunnustamist. Komisjon jätkab asjakohaste meetodite valideerimist ja kaalub valideeritud meetodite kohaldamist ühenduse õigusaktides. Praegu kasutatakse asjakohaseid meetodeid seoses kemikaale käsitlevate ühenduse õigusaktidega, et kohandada direktiivi 67/548/EMÜ V lisa. Komisjon tunnistab kõnealuste meetodite võimalikult kiire õigusliku heakskiitmise tagamise tähtsust ja on vastu võtnud mitu direktiivi 67/548/EMÜ V lisas sisalduvat valideeritud alternatiivset katsemeetodit enne nende rahvusvahelist tunnustamist. Komisjon peab väga oluliseks tagada testimismenetlust käsitleva REACH määruse võimalikult kiire kohandamine pärast asjakohaste valideeritud meetodite kättesaadavaks muutumist.

Komisjon jätkab aktiivselt osalemist rahvusvahelistel foorumitel, eelkõige OECDs, kus ta aitab kaasa uute testimisstandardite väljatöötamisele, pöörates erilist tähelepanu äsja valideeritud meetoditele, nagu eespool osutatud.

Õiguslik raamistik, milles katsemeetodeid kasutatakse, on sama oluline kui konkreetsed meetodid. Loomkatsete minimeerimine on algusest peale olnud REACH määruse põhieesmärk ja komisjon on teinud järjepidevat tööd ettepaneku kõnealuse osa täiustamiseks. Kõnesolev tegevus nähtub protsessi käigus toimunud olulistest muudatustest. Näiteks on 2001. aasta valgele raamatule antud tagasiside tulemusena lisatud eelregistreerimisetapp ja ühtse eelregistreerimiskuupäeva heakskiitmine, mille kohta tehti ettepanek nii parlamendi esimese lugemise põhjal esitatud arvamuses kui ka nõukogu ühisseisukohas. Loomkatsete vähendamine ilmneb ka üksikasjalikes õiguslikes tekstides, hõlmates soovitusi ainete rühmitamiseks, katseettepanekute hindamist ja tulemuste interpolatsiooni. REACH määruse rakendusprojektide (RIPid) raames tehakse olulist tööd, mille eesmärk on loomade kasutamise vähendamine intelligentsete katsestrateegiate väljatöötamise kaudu. Komisjon pühendub kõnealuse töö jätkamisele pärast REACH määruse vastuvõtmist. Näiteks pakuvad juhiste ja asutuse menetluste väljatöötamine ja haldamine edasisi võimalusi loomkatsetega seonduvate probleemide käsitlemiseks.

Komisjon kaalub ka direktiivi 86/609/EMÜ läbivaatamisel asjaomaseid küsimusi ning eelkõige seda, kuidas alternatiivsete meetodite väljatöötamist, valideerimist ja õiguslikku heakskiitmist kooskõlas "kolme R-i" põhimõttega edasi arendada.

Komisjoni avaldus tubakalisandite kohta seoses REACH määruse läbirääkimistega ning Euroopa Parlamendi tubakalisandeid käsitlevate muudatustega

REACH määrus hõlmab tubakatoodete keemilisi koostisosi ja mis tahes muid keemilisi aineid. Need tuleb registreerida ning REACH süsteemile vastavalt hinnata, piirata või lubada kasutusse. Nende ainete põlemisjärgset mõju tuleks uurida mis tahes nõutava keemilise ohutushindamise käigus.

Pärast REACH süsteemi jõustumist tuleb teha kokkuvõte ja võtte arvesse teavet, mis on avalikustatud REACH määruse kohaselt tubaka koostisosade kohta, et saada suuremat kasu sünergiast, mis on tekkinud praeguse töö käigus seoses direktiiviga 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta).

Direktiivi 2001/37EÜ kontekstis on komisjon kohustatud edendama:

   tubaka koostisosade ühtlustatud aruandevormi arendamist ja rakendamist, et luua eeltingimused tubaka koostisosade süstemaatiliseks hindamiseks. Hiljem võiks sellest kujuneda tubaka koostisosade ja nende mõju Euroopa andmepank;
   toksiliste ja sõltuvust tekitavate mõjude hindamist rahvatervise seisukohast;
   sõltumatute tubakalaborite koostööd ELis, et luua liikmesriikide ühise analüüsimise ja tubaka koostisosade ja/või suitsu heite hindamise alus, ning peale selle kaalub komisjon koostisosade ühtse loetelu võimaliku ettepaneku vormi.

Komisjon:

   osaleb suuniste väljatöötamises tubakatoodete koostisosade ja heite analüüsiks ja mõõtmiseks tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni kontekstis, ja
   kaalub toksilisuse uuringu ja eelkõige tubaka koostisosade ja/või suitsu heite uuringu kaasrahastamist teadusuuringute raamprogrammi kontekstis.

Direktiivi 2001/37/EÜ järgmise läbivaatamise käigus, mis tugineb selle rakendamise aruandele, mis esitatakse 2007. aasta lõpuks, kaalub komisjon edasist raamistiku arendamist, et hinnata tubaka koostisosi kogemuste ning eri võimaluste mõju hindamise taustal.

Tõendamiskohustus tubakatoodete ja nende koostisosade ja heite mõju kohta tervisele peaks täielikult lasuma tööstusel, mis peaks olema vastutav asjaomaste toksiliste ja sõltuvusanalüüside väljatöötamise, kinnitamise ja läbiviimise rahastamise eest. Kõnealust protsessi peavad juhtima tervishoiuasutused, et tagada, et kõik väljatöötatud meetodid järgivad rahvatervise huve.

Eelmises lõigus esitatud põhimõtte alusel, milles osutati tööstuse osale analüüside rahastamisel, kontrollib komisjon konkreetseid võimalusi asjakohaste inim- ja rahaliste ressursside eraldamiseks, et rahastada olulist töökava koostisosade ja suitsu heite hindamiseks, et põhjalikult hinnata tulemusi tervishoiu seisukohast.

Komisjon on teadlik, et meetodite väljatöötamine ja kinnitamine ning koostisosade hindamine on keeruline ning kestab mitu aastat.

Viimane päevakajastamine: 5. oktoober 2007Õigusalane teave