Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2613(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0642/2006

Rozpravy :

PV 12/12/2006 - 5

Hlasování :

PV 13/12/2006 - 8.14

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0565

Přijaté texty
WORD 94k
Středa 13. prosince 2006 - Štrasburk Konečné znění
Legislativní a pracovní plán Komise 2007
P6_TA(2006)0565B6-0630, 0634, 0635, 0640 a 0642/2006

Usnesení Evropského parlamentu o legislativním a pracovmím plánu Komise 2007

Evropský parlament ,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. října 2006 k jejímu legislativnímu a pracovnímu programu na rok 2007 (KOM(2006)0629), který byl Komisí předložen a Parlamentem projednán dne 14. listopadu 2006,

-   s ohledem na strategickou politickou orientaci Komise na roky 2004–2009, výroční politickou strategii Komise na rok 2007 a příspěvky parlamentních výborů, které předala Komisi Konference předsedů, jak je stanoveno v rámcové dohodě mezi Parlamentem a Komisí,

-   s ohledem na článek 33 a čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že rok 2007 bude rozhodujícím rokem pro proces evropské integrace, jelikož Evropská unie přivítá dva nové členské státy, Rumunsko a Bulharsko, oslaví 50. výročí podepsání Římských smluv, bude usilovat o dosažení institucionálního uspořádání a zahájí rozsáhlou řadu nových finančních programů,

B.   vzhledem k tomu, že je nutné, aby Unie splnila ambiciózní politické, hospodářské a sociální cíle pro své občany a sloužila evropskému společnému zájmu tím, že se stane vedoucím činitelem v celosvětovém měřítku podporujícím společná řešení pro mír, bezpečnost, celosvětovou prosperitu a udržitelný hospodářský a sociální rozvoj,

C.   vzhledem k potřebě přísně přizpůsobit výdaje politickým prioritám, jelikož prostředky poskytnuté v novém finančním rámci nejsou dostatečné pro splnění všech výzev stojících před námi,

D.   znovu opakuje, že je nezbytné, aby Evropa přijala opatření ke splnění rostoucích očekávání občanů a ke zlepšení své úlohy vedoucího hráče na světové scéně,

1.   vítá důraz, který Komise klade ve svém legislativním a pracovním programu na rok 2007 na modernizaci evropského hospodářství a zlepšení blaha občanů; v této souvislosti souhlasí s významem přikládaným bezpečnosti, zdraví, inovaci, čistějšímu životními prostředí, energetickým a klimatickým změnám, vnitřnímu trhu, migraci a integraci, globálnímu zviditelnění a působení Evropy, a zlepšené komunikaci s evropskými občany; lituje však určitého nedostatku ambice v jednotlivých oblastech domnívá se však, že kvůli obnovení impulsu pro evropský projekt by Komise měla hrát svoji celkovou úlohu při posilování a modernizaci evropského sociálně-tržního hospodářství, založeného na udržitelném rozvoji;

2.   domnívá se, že rozlišování mezi "strategickými iniciativami" a "prioritními iniciativami" zvyšuje jasnost a důvěryhodnost legislativního a pracovního programu; nicméně požaduje, aby byla Komise koherentnější a přesnější při vysvětlování rozdílu mezi těmito dvěma kategoriemi a zejména aby objasnila časový rozvrh prezentace "prioritních iniciativ"; vyzývá Komisi, aby po šesti měsících předložila aktualizaci pokroku učiněného v legislativním a pracovním programu;

3.   vítá skutečnost, že Komise schválila celou řadu příspěvků, které přišly z výborů Parlamentu v rámci nového "strukturovaného dialogu" a byly uvedeny v souhrnné zprávě z Konference předsedů výborů;

4.   žádá nicméně Komisi, aby informovala Parlament, proč se rozhodla nezařadit následující legislativní iniciativy do svého pracovního programu na rok 2007, jak to žádaly jeho výbory: vzájemné uznávání obchodování se zbožím, návrhy zlepšení označení CE, úprava statutu evropské společnosti, rozvoj malých půjček, sladění pracovního a rodinného života, ochrana zaměstnanců při nestandardních podmínkách, nový návrh Evropské společnosti vzájemnosti, limity pro semena obsahující geneticky modifikované organismy a návrh na iniciativu o transparentnosti;

5.   domnívá se, že působení rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí může a mělo by být zlepšeno důslednějším a včasnějším zapojením politických skupin do procesu;

6.   lituje nedostatečné součinnosti mezi legislativním a pracovním programem a rozpočtovým procesem; v souladu s rámcovou dohodou mezi Parlamentem a Komisí si přeje zlepšit vazbu mezi těmito dvěma postupy a očekává diskusi o způsobech, jak to provést;

7.   vyzývá Komisi, aby brzy zahájila dialog s Parlamentem o zásadní revizi rozpočtového rámce a finančního rámce EU, revizi SZP v polovině období a o diskusi o nových mechanismech vlastních zdrojů;

8.   vítá záměr Komise více propojit Evropu s jejími občany prostřednictvím zlepšené komunikační strategie, určené ke zlepšení informovanosti o EU a jejího pochopení na národní, regionální a místní úrovni; podporuje všechny iniciativy k vybudování partnerství a systematičtějšímu naslouchání občanům a reagování na jejich obavy;

9.   za tímto účelem zdůrazňuje zejména potřebu těsněji koordinovat komunikační politiku s národními vládami a politickými stranami, s cílem zahájit účinný otevřený dialog s občany o evropských otázkách; je přesvědčen, že poslanci mohou přispět k tomuto procesu a očekává od Komise úzkou spolupráci s Parlamentem při rozvíjení a provádění její komunikační politiky;

10.   bere na vědomí rozhodnutí Komise zapojit se do koncipování berlínského prohlášení k 50. výročí Římských smluv; považuje za důležité, aby toto prohlášení mělo skutečný interinstitucionální charakter a aby se na něm Parlament, Rada a Komise společně podílely; domnívá se, že takové prohlášení by mělo kromě jiného přispět k opětovnému potvrzení hodnot a identity Unie a k podpoře institucionální reformy v Evropě;

11.   vítá přání Komise aktivně se zapojit do procesu, který má pomoci zajistit přijetí Evropské ústavní smlouvy; je přesvědčen, že cíle a reformy obsažené v ústavní smlouvě jsou pro dobré fungování a další vývoj Unie zásadní; vyzývá Komisi, aby společně s Parlamentem převzala vedoucí úlohu při hledání realizovatelného řešení současné institucionální slepé uličky;

Priority na rok 2007
Modernizace evropského hospodářství

12.   vítá silný důraz, který je v programu Komise kladen na pokračující potřebu modernizace evropského hospodářství, aby se stalo dynamičtějším a konkurenceschopnějším tváří v tvář celosvětovým výzvám; zdůrazňuje význam aktivního provádění lisabonské strategie s důrazem na vzájemnou závislost pokroku v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí při vytváření dynamického a inovačního evropského hospodářství; znovu opakuje svoji podporu evropskému programu, v němž jsou prosperita a solidarita cíli, které se vzájemně podporují, a vyzývá Komisi, aby přijala opatření, která by to odrážela;

13.   vyzývá Komisi, aby zlepšila koordinaci hospodářských politik, zejména za účelem prosazení národních a evropských iniciativ zaměřených na podporu výzkumu, vzdělávání a nových technologií, za účelem sdílení osvědčených postupů, které by měly zlepšit účinnost a kvalitu veřejných výdajů, a za účelem zvýšení kvality statistických údajů;

Výzkum a vývoj

14.   znovu zdůrazňuje naléhavost podpory společného výzkumu ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, zejména v oblasti vyspělých technologií; naléhavě žádá o vynaložení zvýšeného koordinovaného úsilí na podporu technologických odvětví telekomunikační a informační společnosti;

15.   domnívá se, že založení navrženého Evropského technologického institutu (EIT), bude-li vycházet ze správných zásad, by mohlo přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství a pomoci zvrátit tříštění výzkumných, vzdělávacích a inovačních snah, které doposud brzdí pokrok; trvá na tom, že by žádné finanční prostředky dříve určené na sedmý rámcový program pro výzkum neměly být použity na financování činnosti EIT;

16.   vítá návrhy Komise k programu Erasmus Mundus II, zaměřené na podporu spolupráce s třetími zeměmi v oblasti vyššího vzdělávání; zdůrazňuje však nutnost vyvinout další iniciativy na podporu vynikající kvality evropských univerzit, vyššího vzdělávání, celoživotního učení i lepších znalostí jazyků;

17.   zdůrazňuje strategický význam rychle se rozvíjejícího odvětví výzkumu vesmíru a tudíž plně podporuje iniciativu Komise vypracovat soudržnou a komplexní evropskou vesmírnou politiku;

Vnitřní trh

18.   vyzývá Komisi, aby urychlila kroky k dokončení vnitřního trhu, aby z něj občané měli co největší prospěch; domnívá se však, že přezkoumání strategie jednotného trhu by nemělo být záminkou pro nepředložení iniciativ týkajících se vnitřního trhu podle potřeby; trvá na tom, že jednotný trh se může úspěšně rozvíjet pouze při podpoře spravedlivé konkurence, soudržnosti, vysokého stupně ochrany spotřebitelů a dodržování göteborských zásad;

19.   znovu opakuje svou žádost, aby Komise prozkoumala všechny možné způsoby, jak zlepšit systém přihlašování patentů a systém řešení patentových sporů;

20.   zdůrazňuje význam dokončení vnitřního trhu v oblasti finančních služeb a pojištění a zejména závazku Komise navrhnout modernizaci právních předpisů o platební schopnosti, investičních fondech (UCITS) a nakládání s DPH pro finanční služby; nicméně se domnívá, že klíčovou prioritou na rok 2007 v oblasti finančních právních předpisů by mělo být řádné provedení a včasné použití právních předpisů, které byly přijaty v posledních letech; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby podala zprávu o možném účinků fondů investujících do společností nekotovaných na burze a hedge fondů na finanční stabilitu, hospodářskou výkonnost a zaměstnanost;

Řešení problémů evropské společnosti

21.   konstatuje, že Komise plánuje provést "komplexní zjištění stavu evropské společnosti", ale vyzývá ji k vyšším ambicím a, vzhledem k tomu, že rok 2007 bude Evropským rokem rovných příležitostí, aby přišla s řadou iniciativ v oblasti sociálního vyloučení, chudoby, ochrany pracovníků v nestandardním prostředí a lepší sociální ochrany nových forem zaměstnávání, i s vyhodnocením provádění právních předpisů EU týkajících se boje proti všem formám diskriminace a s jakoukoli iniciativou v této oblasti;

22.   vyzývá k náležité kontrole sdělení Komise o konzultaci ohledně opatření na úrovni EU na podporu aktivního začlenění osob nejvíce vzdálených trhu práce (KOM(2006)0044);

23.   vyzývá Komisi, aby stanovila jasný právní základ pro boj se všemi formami násilí, zejména vůči ženám a dětem;

24.   v této souvislosti vítá záměr Komise prozkoumat možné cesty k rozšíření "flexicurity" a pomoci členským státům dosáhnout jak vysoké produktivity, tak vysoké sociální ochrany;

Ochrana spotřebitelů

25.   žádá Komisi o nový impulz v oblasti ochrany spotřebitelů, zaměřený zejména na konsolidaci a přezkoumání spotřebitelského acquis za účelem posílení účinnosti politiky ochrany spotřebitelů a práv spotřebitelů zajištěním ochrany zranitelných spotřebitelů, posílením informovanosti a povědomí spotřebitelů o právech a náhradě škody – např. pomocí rozsáhlé informační kampaně EU – a ochranou zájmů spotřebitelů v souvisejících oblastech politiky; poukazuje v této souvislosti na to, že právní předpisy o ochraně spotřebitelů by neměly být v žádném případě cestou, jak vytvořit nové překážky v rámci vnitřního trhu, ale naopak zajistit, že spotřebitelé ve všech členských státech budou mít prospěch z již dosažené vysoké úrovně ochrany;

26.   vítá proto akční plán udržitelné výroby a spotřeby, protože zahrnuje sociální i hospodářské rozměry;

Bezpečnost občanů, právo a migrace

27.   žádá od členských států a Komise závazek, že budou řešit strukturální příčiny masivní migrace přijetím a novelizací svých současných politik, aby umožnily rozvojovým zemím chránit a budovat své ekonomiky a poskytly slušný příjem svému obyvatelstvu, což představuje jedinou dlouhodobou alternativu pro snížení ilegálního přistěhovalectví;

28.   vyzývá členské státy, aby posílily spolupráci a vzájemnou technickou pomoc mezi svými hraničními kontrolami a aby zvýšily financování agentury FRONTEX pro boj proti obchodování s lidmi; žádá, aby uzavření dohod o zpětném přebírání osob bylo spravedlivé a respektovalo základní práva migrantů a zohledňovalo společné potřeby členských států a zemí původu a tranzitu;

29.   je přesvědčen, že společná přistěhovalecká, vízová a azylová politika a účinná hospodářská a sociální integrace přistěhovalců na základě společných zásad musí být jádrem evropské činnosti na rok 2007; vítá navržené iniciativy Komise týkající se hospodářské imigrace a sankcí pro zaměstnavatele občanů třetích zemí s nelegálním pobytem; znovu opakuje svou výzvu k přechodu k postupu spolurozhodování a hlasování kvalifikovanou většinou ve všech oblastech, které se týkají přistěhovalectví;

30.   zdůrazňuje potřebu společné vízové politiky EU s tím, že uzavření VIS (Vízového informačního systému) je klíčovým prvkem tohoto cíle; zdůrazňuje však svou obavu v souvislosti s ochranou údajů, přístupem k údajům a interoperabilitou databází a lituje, že rámcové rozhodnutí o ochraně údajů ve třetím pilíři zůstává zablokováno v Radě;

31.   velmi podporuje Komisi v jejím záměru aktualizovat rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu, zejména řešením problémů rozšíření výbušnin a předáváním zkušeností a bojem proti teroristické propagandě, zdůrazňuje dále, že zvýšená bezpečnost občanů nesmí ohrozit ochranu jejich základních práv;

32.   trvá na potřebě zabývat se počítačovou kriminalitou a zlepšit hraniční kontroly a vyřizování žádostí o víza a současně zdůrazňuje, jak je důležité, aby systémy SIS II a VIS rychle vstoupily v platnost;

33.   naléhá na Komisi, aby v roce 2007 předložila zprávu o způsobech zabezpečení práv sezónních pracovníků v EU, aby se zabránilo zneužívání a porušování základních pracovních norem, jak se to děje v současnosti;

34.   připomíná, že ještě zůstává hodně práce na zajištění spravedlivého a účinného přístupu ke spravedlnosti pro každého; vyzývá k více iniciativám v oblasti občanské spravedlnosti, které by přinesly vyvážený právní rámec, jenž by poskytl bezpečnost a přístup ke spravedlnosti;

Bezpečná, konkurenceschopná a udržitelná energie

35.   vítá návrh Komise, učinit z rozvoje "evropské energetické politiky" strategický cíl na rok 2007 založený na zásadách bezpečnosti a rozmanitosti dodávek, udržitelnosti, účinnosti a větší energetické nezávislosti;

36.   zdůrazňuje, že zásadním prvkem společné energetické politiky by měla být silnější solidarita mezi členskými státy, aby bylo možné čelit problémům týkajícím se fyzické bezpečnosti infrastruktury a zabezpečení dodávek; dále se domnívá, že by tato zvýšená solidarita významně posílila schopnost EU bránit své společné zájmy v otázkách energetiky na mezinárodní úrovni;

37.   je pevně přesvědčen, že pokud mají být nadále zabezpečeny dodávky energie, je třeba, aby všechny členské státy rychle převedly současné právní předpisy EU do svých vnitrostátních právních předpisů, což povede k dosažení úplného fungování vnitřního trhu s elektřinou a plynem a k posílení konkurenceschopnosti, transparentnosti a energetické účinnosti;

38.   naléhavě žádá členské státy, aby vytvořily vnitřní energetický trh EU tím, že stanoví rovnováhu mezi vnitřními a vnějšími zdroji dodávek a zajistí interoperabilitu národních energetických rozvodných sítí;

39.   žádá Komisi, aby lépe rozvíjela synergie mezi hospodářským rozvojem na jedné straně a rozvojem a využitím čistých a energeticky úsporných technologií na straně druhé, a to proto, že komplementarity jsou silné a jsou potenciálním zdrojem větší konkurenceschopnosti;

Přetváření Evropy v lepší místo pro život
Životní prostředí a udržitelný rozvoj

40.   zdůrazňuje vedoucí úlohu Evropské unie na mezinárodní úrovni při podporování otázek životního prostředí a souhlasí s tím, že v příštích letech by se úsilí mělo zaměřit na ochranu biologické rozmanitosti a na otázku změny klimatu, zejména tím, že bude rozvíjena koncepce "ekologické diplomacie" a že cílem bude zvláštní energetická politika zaměřená na zvýšení podílu obnovitelné energie, úsporu energie a účinnost v rámci Evropy;

41.   vyzývá Komisi, aby podpořila významnou úlohu EU při navrhování politik v období po Kjótském protokolu a nových cílů; vítá v tomto ohledu navrženou Zelenou knihu o změně klimatu po roce 2012, která pomůže definovat oblasti, v nichž je třeba učinit opatření;

42.   očekává, že cílem návrhu revize systému obchodování s emisemi v EU bude zlepšení jeho environmentální účinnosti, a že tedy do něj budou začleněny emise z letecké přepravy;

43.   naléhá na Komisi, aby v duchu udržitelného rozvoje lépe koordinovala dopravní politiku a politiku v oblasti životního prostředí tím, že navrhne konkrétní cíle snížení emisí CO2 pro všechna vozidla a že začlení leteckou přepravu do závazků Kjótského protokolu;

44.   lituje, že ochrana a zachování biologické rozmanitosti v EU nebyla vyzdvižena jako priorita na rok 2007, a o to více podporuje Komisi, aby se postavila do čela při řešení celosvětového problému spočívajícího ve ztrátě biologické rozmanitosti a současně zajistila řádnou správu sítě NATURA 2000, zejména v mořských zónách;

45.   vyzývá Komisi, aby podnikla nezbytné kroky k vytvoření lepšího prostředí pro rozvíjející se energetické zdroje s nulovými emisemi CO2 ; zdůrazňuje, že změna klimatu ovlivňuje nejen životní prostředí, ale také zdraví, a žádá proto Komisi, aby se zabývala novými hrozbami a dlouhodobými účinky;

Zdraví

46.   vítá účast Komise na utváření zdravotní politiky v Evropě a je pevně přesvědčen, že ochrana a podpora zdraví by měla být základní součástí politik EU;

47.   zdůrazňuje, že účinná evropská strategie v oblasti zdraví si žádá lepší spolupráci zdravotnických služeb, zejména pokud jde o mobilitu pacientů a bezpečnost pacientů (např. falšování léků), informování pacientů o lécích, změny životního stylu a také tím, že se bude zabývat otázkami zdravého stárnutí;

Zemědělství a rybolov

48.   bere na vědomí záměr Komise předložit návrh na zjednodušení SZP a také návrh týkající se jednotné organizace společného trhu (CMO), v souladu s cíli zjednodušení a transparentnosti; zdůrazňuje, že s ohledem na revizi rozpočtového rámce by měla být posílena regionální , sociální a environmentální úloha SZP a současně by měly být stabilizovány zemědělské fondy Společenství;

49.   vítá zvýšení iniciativy na zjednodušení v oblasti SZP a přikládá zvláštní význam závazku Komise informovat o fungování systému podmíněnosti (cross compliance); podporuje úmysl Komise přepracovat a modernizovat stávající požadavky na označování krmiv;

50.   vítá navrhované nařízení, jehož cílem je zintenzívnit boj proti nelegálnímu, neohlášenému a neregulovanému rybolovu, vzhledem k zvláště závažným ztrátám, které tento rybolov způsobuje pobřežním společenstvím a rybářům, kteří provozují rybolov legálně; vyjadřuje však politování nad celkovým nedostatkem iniciativy a politických podnětů v oblasti společné rybářské politiky, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možno vyrovnat se s úkoly v rámci EU i na mezinárodní úrovni;

Evropa jako světový partner
Politika sousedství

51.   vítá závazek Komise zařadit mezi priority posílení evropské politiky sousedství, je však přesvědčen, že pro naplnění tohoto závazku jsou nezbytné konkrétní návrhy a kroky; varuje před nebezpečím, spočívajícím v tom, že se evropská politika sousedství omezí na bilaterální a administrativní nebo "byrokratické" vztahy s dotčenými zeměmi; vyjadřuje názor, že aby byla očekávání různých dotčených zemí zohledněna a opatření lépe přizpůsobena jejich potřebám, měly by být některé rysy politiky sousedství revidovány; vyzývá v tomto ohledu, aby byl do tohoto procesu zapojen Parlament;

52.   žádá Komisi, aby vypracovala výroční zprávu o dodržování doložky o lidských právech a demokracii obsažené v dohodách se zeměmi zapojenými do politiky sousedství, k níž by vedle podrobného hodnocení byla připojena i doporučení ohledně účinnosti a koherence podniknutých kroků;

Stabilita a demokracie v jihovýchodní Evropě

53.   konstatuje, že země jihovýchodní Evropy se přibližují k dosažení momentu přistoupení, jak se uvádí v Soluňském prohlášení, a očekává, že se Unie ujme vedení při posilování stability a zvyšování prosperity na západním Balkáně, a že tedy bude pomáhat zemím této oblasti na jejich cestě k členství v EU;

Rusko

54.   připomíná Komisi, že platnost současné Dohody o partnerství a spolupráci s Ruskem skončí v roce 2007; vyzývá Komisi, aby navrhla hlavní zásady strategického obsahu vztahů EU s Ruskem, a zejména aby zdůraznila význam zařazení otázky demokracie, lidských práv a svobody projevu jako stěžejního bodu do budoucích vztahů a zavedení jasného mechanismu ke sledování uplatňování všech ustanovení této dohody;

Rozvojová politika

55.   žádá, aby členské státy a Komise byly náročnější při dodržování svého závazku přijatého v rámci rozvojových cílů tisíciletí a vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní návrhy pro alternativní financování rozvojových programů;

56.   je přesvědčen, že k tomu, aby mohly země AKT splnit rozvojové cíle, je třeba při vyjednávání dohod o hospodářském partnerství náležitě dodržovat regionální rozvojové hledisko;

Obchodní politika a jednání s WTO

57.   na multilaterální úrovni vyzývá, aby byl výsledek jednání z Dohá úspěšný a ambiciózní; lituje, že bylo nutné na neurčito přerušit jednání o rozvojové agendě z Dohá a zdůrazňuje, že selhání multilaterálních jednání a posunutí k bilaterálním/regionálním dohodám by mohlo vést k nerovnoměrnému procesu liberalizace a nerovnoměrnému vývoji a mohlo by tedy negativně ovlivnit zejména nejméně rozvinuté země;

EBOP

58.   zdůrazňuje nutnost posílit mechanismus pro parlamentní dohled nad rozvojem evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) obecně, a zejména nad misemi v rámci EBOP, a zdůrazňuje nutnost aktivně poskytovat informace a vést diskuse ještě před rozhodováním o společných akcích v oblasti EBOP tak, aby Parlament mohl vyjádřit svůj názor a své zájmy;

Zdokonalení tvorby právních předpisů

59.   zdůrazňuje potřebu urychlit proces zjednodušení a konsolidace právních předpisů EU a aktivněji usilovat o lepší regulaci, rychlou transpozici a správné provádění právních předpisů EU; vyzývá k většímu sledování a upevnění mechanismu provádění právních předpisů EU v členských státech;

60.   trvá na tom, že všechny iniciativy zaměřené na zjednodušení jsou plně v souladu se všemi zásadami a podmínkami uvedenými v usnesení ze dne 16. května 2006 o strategii pro zjednodušení právního prostředí(1) ;

Posouzení dopadů

61.   vítá začlenění posouzení dopadů do legislativního procesu, a také skutečnost, že legislativní a pracovní program zdůrazňuje dohodu o potřebě vysoce kvalitních právních předpisů a závazku Komise provést posouzení dopadů všech strategických a prioritních iniciativ; trvá na nutnosti nezávislých posouzení dopadů, avšak zdůrazňuje, že by nemělo vést k neoprávněným zpožděním návrhů Komise, znovu připomíná, že "lepší regulace" neznamená nutně deregulaci nebo druhy minimální regulace;

Právně nevynutitelné předpisy

62.   lituje, že Komise stále více používá právně nevynutitelných předpisů, jako jsou doporučení a výkladová sdělení, čímž obchází výsady legislativního orgánu;

Kontrola uplatňování a prosazování acquis

63.   lituje, že Komise reaguje pouze nedostatečně na požadavek Parlamentu týkající se provádění právních předpisů EU v členských státech;

64.   žádá Komisi, aby celý proces transpozice a provádění zprůhlednila a aby přesvědčila členské státy, aby předložily tzv. srovnávací tabulky, jež přesně ukážou, které části z které oblasti právních předpisů jsou odvozeny z EU a které z členských států;

Rozpočtová zodpovědnost

65.   očekává, že všechny nové reformy stanovené v nové interinstitucionální dohodě ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení budou plně realizovány v průběhu roku 2007, což umožní rychlé zvýšení kvality plnění rozpočtu;

66.   žádá Komisi, aby zajistila, usnadnila a podpořila úplné provádění rozpočtu EU, zejména v nových členských státech, vzhledem ke skutečnosti, že rok 2007 bude pro provádění nové strukturální politiky rozhodujícím; žádá Komisi, aby využila všech nezbytných opatření k tomu, aby operační programy na nové finanční období byly v souladu se strategickými obecnými zásadami pro soudržnost připraveny a aby s jejich realizací mohlo být započato včas ve všech členských státech;

67.   zdůrazňuje význam, který přikládá reformnímu programu, zejména v oblasti boje proti podvodům a špatnému řízení, protože veškeré tyto případy přispívají k větší nedůvěře vůči EU; odsuzuje, že Komise, jak se zdá, snížila svůj původní reformní program; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby pokračovala ve své práci na akčním plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly a na iniciativě o transparentnosti;

o
o   o

68.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0205.

Poslední aktualizace: 5. října 2007Právní upozornění