Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2286(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0456/2006

Ingivna texter :

A6-0456/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.34
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0602

Antagna texter
WORD 82k
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg Slutlig utgåva
Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
P6_TA(2006)0602A6-0456/2006

Europaparlamentets rekommendation till rådet om utvecklingen i förhandlingarna rörande rambeslutet om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (2006/2286(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Martine Roure för PSE-gruppen om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (B6-0618/2006),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 27 september 2006 om förslaget till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete(1) (nedan kallat "förslaget till rambeslut"),

–   med beaktande av yttrandena från den Europeiska datatillsynsmannen i detta avseende av den 19 december 2005(2) och den 29 november 2006(3) ,

–   med beaktande av Europarådets konvention 108 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter,

–   med beaktande av tillämpningskonventionen till Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna(4) ,

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 94 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0456/2006), och av följande skäl:

A.  Rådet har respekterat det åtagande som gjordes den 27 september 2006 inför Europaparlamentet och ökat takten i diskussionerna om förslaget till rambeslut och är nu nära att nå en överenskommelse om denna text.

B.  Trots det åtagande som rådet gjorde inför Europaparlamentet den 27 september 2006 verkar inte parlamentets ovannämnda ståndpunkt, som antogs enhälligt, ha beaktats under rådets förhandlingar.

C.  Europaparlamentet och de nationella parlamenten har inte hållits underrättade om förhandlingsläget i rådet.

D.  I yttrandena från konferensen för de nationella myndigheterna för uppgiftsskydd av den 24 januari 2006 och i deras uttalande i London den 2 november 2006 om en hög nivå av uppgiftsskydd inom ramen för tredje pelaren begär de att det upprättas en enhetlig ram för skydd av personuppgifter oavsett om sådana uppgifter utbyts inom och mellan medlemsstaterna eller med tredje länder.

E.  Yttrandena från Europeiska datatillsynsmannen och från konferensen för de nationella myndigheterna för uppgiftsskydd verkar inte ha beaktats under rådets förhandlingar.

F.  Den vändning som diskussionerna i rådet har tagit är högst oroväckande liksom det faktum att medlemsstaterna uppenbarligen inriktar sig på en överenskommelse som bygger på minsta gemensamma nämnare när det gäller skydd av personuppgifter. Risken är istället att skyddsnivån för personuppgifter kommer att vara sämre än det som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådan uppgifter(5) och Europarådets konvention 108, och att genomförandet av en sådan överenskommelse får negativa effekter för den allmänna principen om skydd av personuppgifter i EU:s olika medlemsstater, och inte kommer att innebära ett tillräckligt skydd på gemenskapsnivå.

G.  Det förslag till rambeslut som rådet nu förhandlar om skulle innebära att olika bestämmelser införs i fråga om skydd av personuppgifter: Å ena sidan de bestämmelser som skulle tillämpas i de länder som undertecknat tillämpningskonventionen till Schengenavtalet, och å andra sidan de bestämmelser som skulle tillämpas av de medlemsstater som inte deltar i Schengensamarbetet. Detta skulle leda till motsägelser i fråga om normerna för skyddet av personuppgifter inom Europeiska unionen.

H.  Detta förslag till rambeslut är nära kopplat till införandet av principen om tillgänglighet, som är en prioriterad punkt i Haagprogrammet.

I.  På sikt bör detta förslag till rambeslut ersätta Europarådets ovannämnda konvention 108 och förse EU med ett särskilt instrument för skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   Allmänna principer
   a) Säkerställ ett omfattande skydd för gemenskapsmedborgarnas grundläggande rättigheter genom att skapa en rättslig ram för skyddet av personuppgifter på de områden som omfattas av avdelning VI i EU-fördraget.
   b) Bidra till ett bättre polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom gemenskapen och stärk det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter genom att säkerställa en viss, harmoniserad nivå när det gäller skydd av personuppgifter.
   c) Se till att det kommande rambeslutet tillför ett europeiskt mervärde genom att garantera en hög skyddsnivå för personuppgifter i samtliga medlemsstater.
   d) Fastställ allmänna principer för skyddet av personuppgifter under den tredje pelaren genom att tillämpa gemenskapsdirektivens principer på detta område, och fastställ därvid kompletterande uppgiftsskyddsregler som tar hänsyn till polissamarbetets och det straffrättsliga samarbetets särskilda karaktär.
   e) Se till att syftes- och proportionalitetsprinciperna beaktas, enligt vilka varje inblandning i medborgarnas privatliv måste vara nödvändig och motiverad, och varje ytterligare behandling av personuppgifterna måste stämma överens med det primära syftet till att uppgifterna samlades in, detta i enlighet med den rättspraxis som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fastställt.
   f) Se till att rambeslutet får ett brett tillämpningsområde som också omfattar skydd av personuppgifter som behandlas i samband med hemmabruk, eftersom beslutet har samma syfte som direktiv 95/46/EG, nämligen att erbjuda medborgarna ett omfattande skydd inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, och undanröj skillnaderna mellan skyddsnormerna för enskildas rättigheter och säkerhetsnormerna för register och datasystem, eftersom sådana skillnader hindrar överföring och utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna.
   Miniminormer för skyddet av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
  g) Försämra inte de befintliga normerna i fråga om skyddet av personuppgifter genom att anta en text som skulle innebära ett steg tillbaka från direktiv 95/46/EG och Europarådets konvention 108 som är rättsligt bindande för medlemsstaterna, och se i synnerhet till att
   - upprätthålla berörda personers rätt till information och tillgång till personuppgifter, samt rätten att överklaga i enlighet med artikel 5 a och artikel 8 i konvention 108,
   - upprätthålla en hög skyddsnivå när det gäller känsliga uppgifter, i enlighet med befintliga normer under den första pelaren, för att på så sätt bevara det principiella förbudet mot användning av särskilda kategorier av personuppgifter som omfattas av vissa undantag, samt att säkerställa en mycket hög, det vill säga högre, skyddsnivå för skyddet av personuppgifter när det gäller behandling av biometriska uppgifter och DNA-uppgifter,
   - även fortsättningsvis göra skillnad mellan de olika typerna av personuppgifter (uppgifter om brottsoffer, brottsmisstänkta, vittnen etc.) för att tillämpa olika behandlingsmetoder och garantier beroende på vilken typ av uppgifter det rör sig om, i synnerhet när det gäller icke misstänkta personer.
   h) Beakta det faktum att alltför stora skillnader mellan skyddsnivån för personuppgifter under den första respektive den tredje pelaren skulle inverka negativt på dels medborgarnas rätt till skydd av personuppgifter dels det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna och polisarbetets effektivitet.
   i) Garantera personuppgifternas kvalitet och överför endast uppgifter som konstaterats vara korrekta, om den behöriga myndigheten i förväg begär detta och lämnar en motivering för sin begäran.
   j) Säkerställ genomförandet av gemenskapsnormer för uppgifternas konfidentialitet.
   Ytterligare behandling och vidareöverföring av personuppgifter
   k) Fastställ särskilda gränser och garantier i fråga om ytterligare behandling och överföring av personuppgifter till andra myndigheter än de behöriga myndigheterna, och bevara samtidigt syftesprincipen.
   l) Kräv att utbyte av uppgifter med behöriga myndigheter i tredjeländer ingår i rambeslutets tillämpningsområde för att, vid behov genom förhandlingar om internationella avtal, garantera en lämplig skyddsnivå för personuppgifter, och begär att kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls av tredjeländer utvärderas, bland annat med hänsyn till skyddet för de grundläggande rättigheterna.
   m) Inför särskilda garantier beträffande överföring och användning av personuppgifter som samlats in av privata aktörer och som behandlas inom den offentliga sektorn, och inför påföljder, även straffrättsliga sådana, för otillbörlig användning av uppgifter som behandlas inom den offentliga sektorn.
   Särskilda kommentarer
   n) I den ovanligt känsliga och ojämna relationen mellan offentliga myndigheter och den enskilde medborgaren får inte personens samtycke enbart i sig betraktas som en tillräcklig rättslig grund för att godkänna ytterligare behandling av personuppgifter som utförs av säkerhetsskäl, förutom i vissa, förutbestämda undantagsfall som regleras genom nationell lagstiftning. Parlamentet påminner om att direktiv 95/46/EG skall fortsätta att tillämpas i samband med ytterligare behandling som utgår från första pelaren.
   o) Man måste införa ett obligatoriskt samråd med de nationella myndigheterna för uppgiftsskydd (i enlighet med direktiv 95/46/EG) och med deras institutionella nätverk i Europa, "artikel 29-arbetsgruppen", i samband med utarbetandet av lagstiftningsåtgärder eller administrativa åtgärder beträffande skyddet av personuppgifter.
   p) Europaparlamentet och de nationella parlamenten måste få delta fullt ut i de pågående diskussionerna i rådet, och att det yttrande som parlamentet antagit enhälligt måste beaktas.
   q) Rådet uppmanas att anta rambeslutet om skydd av personuppgifter och därvid ta hänsyn till ovannämnda ståndpunkt som antogs enhälligt. Ett adekvat rambeslut om skydd av personuppgifter under den tredje pelaren måste antas för att förslaget till rådets beslut om möjlighet till sökningar i informationssystemet för viseringar (VIS) (KOM(2005)0600) och förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) (KOM(2004)0835) skall kunna antas. Europaparlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt anta rambeslutet om skydd av personuppgifter, med beaktande av den ståndpunkt som enhälligt har antagits av Europaparlamentet. Europaparlamentet bekräftar sin synpunkt att det är högst önskvärt att det antas ett lämpligt ramverk om skydd av uppgifter under den tredje pelaren före antagandet av beslutet om informationssystemet för viseringar (VIS) och förordningen om informationssystemet för viseringar (VIS).
   r) I rambeslutet bör bibehållas ingående bestämmelser om datasäkerhet, i likhet med bestämmelserna i Europolkonventionen.
   s) Förslaget till rambeslut bör antas inom kort men snabba beslut får inte leda till att skyddsnivån för personuppgifter sänks, och de problematiska artiklarna får inte bara strykas eller förenklas.

2.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att föra en diskussion med de nationella parlamenten om sin framtida ståndpunkt beträffande förslaget till rambeslut, efter det att rådet har bestämt vilken linje den kommer att driva i frågan.

o
o   o

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar samt Europarådet.

(1) Antagna texter, P6_TA(2006)0370.
(2) EUT C 47, 25.2.2006, s. 27.
(3) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(4) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.
(5) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Senaste uppdatering: 4 oktober 2007Rättsligt meddelande