Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2675(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0656/2006

Rozpravy :

PV 14/12/2006 - 11.2
CRE 14/12/2006 - 11.2

Hlasování :

PV 14/12/2006 - 12.2

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0606

Přijaté texty
WORD 53k
Čtvrtek 14. prosince 2006 - Štrasburk Konečné znění
Zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti
P6_TA(2006)0606B6-0648, 0653, 0654, 0656 a 0659/2006

Usnesení Evropského parlamentu o zapojení sil OSN do sexuálního zneužívání v Libérii a na Haiti

Evropský parlament ,

-   s ohledem na konferenci OSN na vysoké úrovni o odstranění sexuálního vykořisťování a zneužívání ze strany zaměstnanců OSN a nevládních organizací, která se konala dne 4. prosince 2006 v New Yorku, a na připomínky generálního tajemníka přednesené na této konferenci,

-   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949 a dodatečné protokoly, které stanoví, že ženy musejí být chráněny před znásilněním a jinými formami sexuálního násilí,

-   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění násilí páchaného na ženách ze dne 20. prosince 1993 a na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) ze dne 31. října 2000 o ženách, míru a bezpečnosti,

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1265 (1999) ze dne 17. září 1999 o ochraně civilistů během ozbrojených konfliktů, a zejména její bod 14, podle nějž zaměstnanci OSN zapojení do činností týkajících se obnovení, udržování a budování míru musejí mít náležitou odbornou přípravu, zvláště v oblasti lidských práv, včetně opatření týkajících se pohlaví,

-   s ohledem na Římský statut zřizující Mezinárodní trestní soud, a zejména jeho články 7 a 8, které považují znásilnění, sexuální otroctví, nucenou prostituci, nucené těhotenství a nucenou sterilizaci nebo jakoukoli obdobně závažnou formu sexuálního násilí za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny a staví je na stejnou úroveň s mučením a závažnými válečnými zločiny bez ohledu na to, zda tyto činy jsou nebo nejsou soustavně páchány během mezinárodních či vnitřních konfliktů,

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č 1712 (2006) ze dne 29. září 2006 o Libérii,

-   s ohledem na zprávu prince Zeida Ra'Ada Zeida Al-Husseina, poradce generálního tajemníka pro sexuální vykořisťování a zneužívání při mírových operacích OSN, ze dne 4. dubna 2005 s názvem "Celková strategie pro odstranění budoucího sexuálního vykořisťování a zneužívání během mírových operací Organizace spojených národů",

-   s ohledem na zprávu Úřadu pro vnitřní dohled (OIOS) ze dne 5. ledna 2005 s názvem "Vyšetřování obvinění ze sexuálního vykořisťování a zneužívání během mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo",

-   s ohledem na usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích po ukončení konfliktů(1) ,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že nedávná tvrzení, že se děti na Haiti a v Libérii staly oběťmi znásilňování a prostituce ze strany mírových sil OSN, jsou posledními ze smutné řady podobných skandálů, mezi které patří i akty pedofilie spáchané zaměstnanci OSN v Demokratické republice Kongo a obchodování s lidmi v Kosovu,

B.   vzhledem k tomu, že ve světě působí téměř 100 000 příslušníků mírových sil OSN, z nichž naprostá většina pracuje čestně a úctyhodně, avšak jejich příspěvek k míru a bezpečnosti podkopávají závažné činy sexuálního zneužívání páchané malým počtem jednotlivých zaměstnanců OSN,

C.   vzhledem k tomu, že OSN od roku 2004 vyšetřovala 319 příslušníků mírových sil podezřelých ze sexuálního zneužívání a potrestala 179 vojáků, civilistů a příslušníků policie,

D.   vzhledem k tomu, že zaměstnanci OSN vyloučení z této organizace za sexuální vykořisťování jsou jen zřídkakdy stíháni ve svých zemích původu,

E.   vzhledem k tomu, že účelem mírových misí je pomoci zemím sužovaným občanskými nebo mezinárodními konflikty obnovit stabilitu, zajistit veřejnou bezpečnost a prosazovat právní stát,

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad ohavnými zločiny připisovanými zaměstnancům OSN, mezi něž patří i výměna jídla za sex;

2.   odsuzuje činy příslušníků mírových sil OSN na Haiti a v Libérii, při nichž se staly oběťmi znásilňování a prostituce děti;

3.   odsuzuje všechny činy sexuálního zneužívání a vykořisťování i jiné formy trestných činů spáchaných zaměstnanci OSN, které porušují lidská práva a které jsou v příkrém rozporu s mírovým a humanitárním posláním celé organizace a zrazují je;

4.   zdůrazňuje zvláště odpornou povahu těchto činů, zaměřených na mimořádně zranitelné a slabé místní obyvatelstvo, jež by zaměstnanci OSN měli chránit, a nikoli zneužívat;

5.   vyzývá všechny členské státy OSN, které vysílají příslušníky do mírových misí, aby se řádně zabývaly všemi obviněními ze sexuálního zneužívání a vykořisťování, zejména pokud se týkají nezletilých osob, a aby jedince, kteří spáchali akty sexuálního zneužívání, postavily co možná nejdříve před soud;

6.   vyzývá generálního tajemníka OSN, aby provedl další vyšetřování úlohy příslušníků mírových sil a pracovníků humanitární pomoci OSN v sexuálním vykořisťování a zneužívání dětí a zranitelných osob, s cílem zavést efektivní kontrolní systém a prosadit politiku nulové tolerance OSN;

7.   vítá nedávnou konferenci OSN na vysoké úrovni konanou dne 4. prosince 2006, která se zabývala tématy prevence nezákonného sexuálního jednání ze strany terénních zaměstnanců, a oznámení generálního tajemníka o připravované strategii na pomoc obětem sexuálního vykořisťování a zneužívání a zavedení odběru vzorků DNA za účelem prevence dalšího zneužívání;

8.   vyjadřuje vážné znepokojení nad zprávami o "kultuře mlčení" v některých misích OSN, jež je produktem strachu z potrestání a odplaty; vyzývá OSN, aby podnikla všechny nezbytné kroky k vytvoření takového pracovního prostředí, které zaměstnancům umožní oznamovat zneužívání beze strachu z odplaty;

9.   zdůrazňuje, že navzdory současným opatřením a dlouhotrvajícímu přístupu "nulové tolerance" OSN obvinění z nezákonného sexuálního jednání přetrvávají a budou mít, pokud OSN tomuto jednání urychleně neučiní přítrž, škodlivý dopad na důvěryhodnost a morální autoritu této organizace jako celku a konečně že některé členské státy mohou snížit počet svých jednotek – a to v době, kdy jsou mírové mise naléhavě zapotřebí;

10.   zdůrazňuje problém, jemuž čelí OSN v souvislosti s potrestáním příslušníků jednotek, kteří se proviní nezákonným sexuálním jednáním, neboť konečnou odpovědnost za výcvik a potrestání těchto příslušníků mají nadále členské státy; naléhá proto na dotyčné země, aby všude, kde je to možné, uplatňovaly příslušné disciplinární postupy;

11.   vítá ambiciózní záměr vypracovat závaznou smlouvu OSN o stíhání příslušníků mírových sil, kteří se dopustí sexuálního zneužívání;

12.   zdůrazňuje, že by tato smlouva měla rovněž obsahovat politiky bránící tomu, aby byli zaměstnanci OSN obvinění ze sexuálního zneužívání opětovně přijímáni, zřízení fondu pro pomoc obětem zneužívání a opatření ke zlepšení odborné přípravy zaměstnanců OSN v oblasti dodržování lidských práv;

13.   vyzývá OSN, aby v oblastech, kde působí její jednotky, podnikla kroky k zajištění ochrany zranitelných osob, zejména žen, dětí a uprchlíků; dále vyzývá OSN a EU, aby podpořily opatření k posílení postavení žen v období konfliktu a po konfliktu, aby byly méně zranitelné vůči sexuálnímu vykořisťování;

14.   vítá národní kampaň boje proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání, kterou zahájila vláda Libérie dne 4. prosince 2006 společně s OSN a organizacemi občanské společnosti, a výzvu prezidentky Ellen Johnson-Sirleafové adresovanou mezinárodnímu společenství, aby "nezneužívalo [svého] bohatství a moci k sexuálnímu vykořisťování dětí a žen";

15.   uznává práci, kterou mírové mise OSN vykonávají na podporu míru a bezpečnosti na celém světě;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám členských států OSN.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0245.

Poslední aktualizace: 4. října 2007Právní upozornění