Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2212(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0467/2006

Teksty złożone :

A6-0467/2006

Debaty :

PV 13/02/2007 - 13
CRE 13/02/2007 - 13

Głosowanie :

PV 14/02/2007 - 5.10
CRE 14/02/2007 - 5.10

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0041

Teksty przyjęte
PDF 100kWORD 83k
Środa, 14 lutego 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Widmo radiowe
P6_TA(2007)0041A6-0467/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej polityki w zakresie widma radiowego (2006/2212(INI))

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "Podejście rynkowe do zarządzania widmem w Unii Europejskiej" (COM(2005)0400),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany "Przyszłościowa polityka wykorzystania widma radiowego Unii Europejskiej: drugie sprawozdanie roczne" (COM(2005)0411),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "Priorytety polityki spektrum radiowego UE w zakresie przejścia na nadawanie cyfrowe w kontekście zbliżającej się Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU w roku 2006 (RRC-06)" (COM(2005)0461),

–   uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym)(1) ,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie przeglądu ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0334),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany "Pierwsze sprawozdanie roczne na temat polityki w zakresie spektrum radiowego w Unii Europejskiej, stan obecny i perspektywy" (COM(2004)0507),

–   uwzględniając opinię Zespołu ds. Polityki Widma Radiowego na temat odsprzedaży praw do widma radiowego z dnia 19 listopada 2004 r. (RSPG04-54 Rev.),

–   uwzględniając konkluzje Rady (transport, telekomunikacja i energia) z dnia 9 i 10 grudnia 2004 r. w sprawie pierwszego sprawozdania rocznego na temat polityki w zakresie spektrum radiowego w Unii Europejskiej,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia" (COM(2005)0229) oraz towarzyszący mu dokument roboczy personelu Komisji w sprawie poszerzonej oceny skutków (SEC(2005)0717),

–   uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa)(2) ,

–   uwzględniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)(3) ,

–   uwzględniając dyrektywę 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach)(4) ,

–   uwzględniając dyrektywę 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o dostępie)(5) ,

–   uwzględniając rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia(6) ,

–   uwzględniając konkluzje prezydencji z Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22 i 23 marca 2005 r.,

–   uwzględniając dyrektywę 2005/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylającą dyrektywę 90/544/EWG w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie(7) ,

–   uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej wykorzystującej linie energetyczne(8) ,

–   uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących zapewniania publicznego dostępu Lokalnych Sieci Radiowych do publicznych sieci i usług komunikacji elektronicznej dla Wspólnoty(9) ,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "Komunikacja elektroniczna: droga do gospodarki opartej na wiedzy" (COM(2003)0065),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "Szybkie połączenia internetowe dla Europy: najnowsze osiągnięcia w sektorze łączności elektronicznej" (COM(2004)0061),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "eEuropa 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich, Plan działania - Rada Europejska w Sewilli, 21 - 22 czerwca 2002 r." (COM(2002)0263),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "Inicjatywa i2010 – pierwsze roczne sprawozdanie na temat europejskiego społeczeństwa informacyjnego" (COM(2006)0215),

–   uwzględniając komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem na Wiosenny Szczyt Rady Europejskiej w 2005 r., zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Nowy początek strategii lizbońskiej" (COM(2005)0024),

–   uwzględniając dokument roboczy personelu Komisji zatytułowany "Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Kolejne etapy realizacji zrewidowanej strategii lizbońskiej" (SEC(2005)0622),

–   uwzględniając konkluzje Rady (Transport, Telekomunikacja i Energia) z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów zatytułowany "Wyniki Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WRC-03)" (COM(2003)0707),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2003 (WRC-03) (COM(2003)0183),

–   uwzględniając opinię Zespołu ds. Polityki Widma Radiowego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie Polityki Dostępu Bezprzewodowego do Usług Łączności Elektronicznej (WAPECS) (Bardziej elastyczne podejście do zarządzania widmem) (RSPG05-111),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe(10) ,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe (COM(2005)0204),

–   uwzględniając opinię Zespołu ds. Polityki Widma Radiowego z dnia 19 listopada 2004 r. na temat skutków, jakie wywoła dla widma radiowego przejście na nadawanie cyfrowe (RSPG04 - 55 Rev.),

–   uwzględniając protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich dołączony do traktatu amsterdamskiego,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A6-0467/2006),

A.   mając na uwadze, że w ciągu ostatnich lat Europa była świadkiem zwiększonego tempa ewolucji technologicznej, obejmującej zastępowanie sieci miedzianych sieciami światłowodowymi oraz wzmożone wykorzystywanie łączności bezprzewodowej i platform multimedialnych,

B.   mając na uwadze, że konwergencja technologiczna jest korzystna dla konsumentów, gdyż zapewnia większy wybór infrastruktury i usług,

C.   mając na uwadze, że widmo radiowe jest kluczowym czynnikiem w świadczeniu szerokiej gamy usług,

D.   mając na uwadze, że niedostatek częstotliwości widma stanowi przeszkodę we wdrażaniu nowych usług,

E.   mając na uwadze, że sukces bezprzewodowej sieci lokalnej (WiFi) pokazał, że obecnie możliwe stało się wykorzystanie bezlicencyjnych zakresów w bardziej skuteczny sposób niż dotychczas,

F.   mając na uwadze, że efektywne wykorzystanie widma ma kluczowe znaczenie przy zapewnieniu dostępu do widma różnym zainteresowanym stronom, pragnącym oferować usługi, i w związku z tym stanowi najważniejszy czynnik wzrostu, wydajności i rozwoju przemysłu europejskiego zgodnie ze strategią lizbońską,

G.   mając na uwadze, że efektywne i rozsądne wykorzystanie widma wpływa korzystnie na realizację celów polityki UE zgodnie z art. 151 ust. 4 traktatu WE i powinno sprzyjać językowej i kulturowej różnorodności, a także pluralizmowi środków przekazu,

H.   mając na uwadze, że dostęp do widma wymaga wspólnych parametrów technicznych,

I.   mając na uwadze, że w następstwie konwersji cyfrowej oraz przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe, zwolnione zostanie kilkaset megaherców widma, oferując tym samym możliwość ponownego rozdzielenia częstotliwości widma oraz nowe perspektywy rozwoju rynku,

J.   mając na uwadze, że ramy prawne dotyczące łączności elektronicznej stanowią warunek wstępny dla otwartego i konkurencyjnego rynku łączności elektronicznej; mając jednak na uwadze, że nie wszystkie państwa członkowskie dokonały terminowej i należytej transpozycji przepisów,

K.   mając na uwadze stanowisko Komisji, że cyfrowa łączność elektroniczna stanowi fundament całej ekonomii, procesu lizbońskiego i strategii i2010, w związku z czym konieczne jest zmodyfikowanie systemu zarządzania widmem;

L.   mając na uwadze, że technologia informacyjna i komunikacyjna zapewnia przemysłowi europejskiemu szerokie perspektywy wzrostu i rozwoju, oraz że może również przyczynić się do dobrobytu społecznego,

M.   mając na uwadze, że dostęp do widma może ułatwić rozwój rynków opartych na rozwoju technologicznym,

N.   mając na uwadze, że Komisja w swoich różnych komunikatach dotyczących widma radiowego, przyjętych w 2005 i 2006 r., proponowała bardziej elastyczne podejście do zarządzania widmem, obejmujące możliwość odsprzedaży praw do częstotliwości,

1.   stwierdza, że w Unii Europejskiej niezbędne jest przyjęcie w odniesieniu do widma trwałej strategii, która będzie promować konkurencję i rozwój innowacyjnych technologii, zapobiegać nieuzasadnionemu kumulowaniu praw do częstotliwości i powstawaniu monopoli, a także przyniesie korzyści konsumentom, oraz że taka strategia powinna uwzględniać przemiany technologiczne, jak również potrzeby uczestników rynku i obywateli;

2.   podkreśla, że znaczenie widma wzrosło w ostatnich latach oraz że rozwój sektora technologicznego zależy również od efektywnego wykorzystania widma;

3.   zwraca uwagę, że w UE systemy przydzielania częstotliwości zainteresowanym stronom różnią się w poszczególnych państwach członkowskich i że rozbieżność ta może być przyczyną dodatkowych opóźnień oraz kosztów; dlatego uważa, że UE potrzebuje skutecznych i elastycznych wytycznych dotyczących mechanizmu decyzyjnego; jest również zdania, że ukończenie, rozbudowa i udostępnienie bazy danych EFIS pociągnie za sobą konieczność stworzenia rejestru europejskiego;

4.   podziela pogląd Komisji, że część częstotliwości zwalnianych w ramach dywidendy cyfrowej powinna być przewidziana do technicznej harmonizacji na poziomie europejskim;

5.   zachęca Komisję do wzięcia pod uwagę rzeczywistej sytuacji w zakresie zwolnionych częstotliwości przy określaniu przyszłego kierunku rozwoju polityki widma radiowego i do rozważenia zasadności udostępnienia części zwolnionych częstotliwości do wykorzystania bezlicencyjnego;

6.   podkreśla, że wdrożenie nowych warunków wykorzystania widma musi gwarantować swobodę wyboru możliwych do zastosowania technologii i usług, które mogą być świadczone w danym zakresie częstotliwości;

7.   z zadowoleniem przyjmuje rozwój nowych technologii radiowych, które w skuteczny i elastyczny sposób wykorzystują widmo radiowe oraz umożliwiają interoperacyjność i współistnienie różnych usług;

8.   odrzuca jednostronne podejście rynkowe do zarządzania widmem i wzywa Komisję do zmodernizowania systemu zarządzania widmem w taki sposób, by umożliwić równoczesne funkcjonowanie różnych form przyznawania zezwoleń na wykorzystanie widma, a mianowicie tradycyjnego podejścia administracyjnego, wykorzystania bez zezwolenia oraz nowego podejścia rynkowego; podkreśla, że celem musi być upowszechnianie efektywnego wykorzystania tego cennego dla społeczeństwa zasobu pod względem ekonomicznym i technicznym;

9.   zwraca uwagę, w odniesieniu do zarządzania widmem, na główne zasady neutralności technologicznej wraz z neutralnością usług w celu wspierania konkurencji i innowacyjności w kontekście strategii lizbońskiej; zauważa, że zarządzanie widmem powinno być prowadzone w taki sposób, który jest elastyczny i przejrzysty, oraz który sprzyja różnorodności kulturowej i językowej, swobodzie wyrażania i pluralizmowi środków przekazu, a także uwzględnia techniczne, społeczne, kulturowe i polityczne potrzeby wszystkich państw członkowskich;

10.   podkreśla znaczenie neutralności technologicznej w promowaniu innowacyjności i interoperacyjności oraz wzywa do przyjęcia bardziej elastycznej i przejrzystej polityki uwzględniającej interes publiczny;

11.   jest zdania, że biorąc pod uwagę ewolucję technologiczną, dotychczasowe podejście do wykorzystania częstotliwości należy dostosować, tak aby spełniało wymagania szybko zmieniającego się społeczeństwa informacyjnego i gwarantowało dostarczanie usług wysokiej jakości i związaną z tym ochronę konsumentów; uważa, że zarządzanie widmem nie może opierać się wyłącznie na podejściu rynkowym, lecz musi ono uwzględniać również szersze aspekty społeczne, kulturowe i polityczne;

12.   z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą przyjęcia zróżnicowanych modeli zarządzania widmem, w tym również modelu bezlicencyjnego, który zapewnia dodatkową elastyczność poprzez bezpłatny dostęp z pewnymi ograniczeniami natury technicznej; uważa, że właściwe połączenie różnych rodzajów modeli licencjonowania odegra ważną rolę w realizacji celów unijnej polityki;

13.   zgadza się z opinią, że widmo radiowe stanowi podstawę wielu rodzajów działalności oraz jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego; podkreśla, że wykorzystanie mechanizmów rynkowych powinno zabezpieczać interesy konsumentów oraz zachęcać do zachęcać do opracowywania innowacyjnych produktów i usług; jest również zdania, że zgodnie z art. 151 ust 4 Traktatu WE należy również uwzględnić aspekty społeczne, kulturowe i polityczne; uważa ponadto, że polityka audiowizualna, promowanie różnorodności kulturowej i językowej, a także pluralizmu mediów mogą być usprawiedliwieniem dla wyjątków od zasad neutralności technologicznej i neutralności usług;

14.   uważa, że metoda administracyjna przydzielania praw do częstotliwości może zostać uzupełniona poprzez udostępnienie na poziomie państw członkowskich większej ilości częstotliwości do bezlicencyjnego, i tym samym potencjalnie współdzielonego wykorzystania, a także poprzez udzielenie zezwolenia na odsprzedaż prawa do częstotliwości, pod warunkiem, że udostępnienie to nie ma negatywnego wpływu na ciągłość i jakość usług związanych z bezpieczeństwem obywateli i informacjami o charakterze publicznym; jest zdania, że należy uściślić definicję odsprzedaży prawa do częstotliwości i jej standardowych warunków;

15.   podkreśla znaczenie łączności dla regionów wiejskich i mniej rozwiniętych, w przypadku których rozpowszechnianie łączności szerokopasmowej, łączności ruchomej w niższej częstotliwości oraz nowych technologii bezprzewodowych mogłoby dostarczać efektywnych rozwiązań zapewniających powszechny zasięg w 27 państwach członkowskich w celu trwałego rozwoju wszystkich obszarów; uważa, że zapewnienie pełnego zasięgu terytorialnego nie powinno się wiązać z obarczeniem wykonaniem tego zadania odnośne regiony;

16.   zwraca uwagę na ryzyko niedoboru częstotliwości oraz kwestię zakłóceń w związku z równoległym nadawaniem programów w systemie analogowym i cyfrowym (simulcasting) między państwami członkowskimi a graniczącymi z nimi krajami trzecimi; podkreśla też, że wszystkie kraje i regiony UE powinny czerpać korzyści z dywidendy cyfrowej;

17.   zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę ograniczoność zasobów wystarczające części widma powinny zostać przydzielone w celu wyjścia naprzeciw potrzebom konsumentów oraz wymaganiom w zakresie usług o dużym znaczeniu społecznym i ogólnym, łącznie z usługami nadawczymi; zwraca również uwagę na konieczność wprowadzenia klauzuli w zakresie ponownego rozdziału częstotliwości w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań podjętych przy ich przydzielaniu;

18.   zaleca, aby państwa członkowskie powzięły decyzję w sprawie priorytetowego traktowania ochrony interesu publicznego oraz częstotliwości o znaczeniu strategicznym jako podstawowej zasady przy rozwijaniu polityk w zakresie zarządzania widmem;

19.   przyznaje, że efektywność wykorzystania spektrum jest wspólnym obowiązkiem państw członkowskich, krajowych organów regulacyjnych oraz przemysłu; kładzie nacisk na konieczność zapewnienia stabilności i ciągłości usług medialnych świadczonych przez nadawców, podkreślając jednocześnie znaczenie równych szans dla nowych podmiotów na rynku oraz nowych technologii; uważa, że w interesie konsumentów, przedsiębiorstw oraz zatrudnienia w ogólnym tego słowa znaczeniu, konieczne jest zapewnienie przestrzeni dla innowacji; wzywa Komisję do objaśnienia specyficznych zagrożeń związanych z ryzykiem interferencji oraz warunkami stosowania nowych przepisów w nowych państwach członkowskich oraz do zaproponowania odpowiednich rozwiązań;

20.   wzywa Komisję do zagwarantowania podczas kontroli ram regulacyjnych dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej stosownego uwzględnienia znaczenia usług nadawczych związanych ze swobodą przekonań jednostek oraz pluralizmu poglądów przy podziale zdolności przesyłowych na szczeblu europejskim;

21.   zwraca uwagę, że aby utrzymać wysoki poziom ich jakości, usługi o znaczeniu społecznym i ogólnym należy dostosowywać do zmieniającej się technologii;

22.   wyraża opinię, że dostęp do zharmonizowanych zakresów częstotliwości jest niezbędny dla rozwoju nowych usług i nowych rodzajów technologii bezprzewodowej gdyż przemysł poszukuje warunków wspólnego użytkowania, które umożliwią elastyczne i skuteczne wykorzystanie widma, tak aby uniknąć zahamowania rozwoju sektora ICT w Unii w przypadku nieprzydzielenia częstotliwości mających zaspokoić te nowe potrzeby;

23.   z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą wprowadzenia podejścia rynkowego do widma i uznaje, że podejście tradycyjne zachowa swoje znaczenie, zwłaszcza w przypadkach, gdy w grę będzie wchodził ważny interes publiczny;

24.   jest zdania, że wprowadzenie opartego na zasadach rynkowych podejścia do widma będzie najbardziej efektywne w przypadku, gdy zostanie oparte na umowie konsensualnej, popieranej przez organy regulacyjne, operatorów i innych uczestników; w tym kontekście wskazuje na działania Europejskiej Grupy Regulatorów (EGR) oraz zespołu ds. polityki spektrum radiowego (RSPG);

25.   wzywa do uważnego rozpatrzenia wniosków Komisji Europejskiej w sprawie zarządzania częstotliwościami i w sprawie możliwości odsprzedaży praw do częstotliwości, jak również do osiągnięcia wspólnego porozumienia na szczeblu politycznym w zakresie ich wdrożenia;

26.   zwraca uwagę, że w wyniku uwolnienia częstotliwości dotychczasowi użytkownicy staną w obliczu szeregu nowych kwestii, w związku z tym wzywa do ustanowienia jasnych ram prawnych, zapewniających rozwiązania oparte na konkurencji i określających między innymi warunki wejścia i wyjścia, zachowanie praw do częstotliwości, zakres odpowiedzialności odnośnie do zakłóceń i mechanizmy rozwiązywania sporów;

27.   sugeruje, że w celu doprowadzenia do harmonizacji technologicznej, powinno się wypracować minimalne wspólne standardy techniczne i regulacyjne, z założeniem zagwarantowania technicznej możliwości współdziałania różnych systemów oraz wyeliminowania zakłóceń, pilnując w szczególnym stopniu, aby nie wpłynęło to negatywnie na wykorzystanie przyznanych wcześniej zakresów częstotliwości, oraz aby kwestie ponadgraniczne zostały rozstrzygnięte;

28.   wzywa do zrównoważonego i efektywnego podejścia do zarządzania widmem w celu zmaksymalizowania korzyści społecznych, kulturowych i ekonomicznych wynikających z jego wykorzystania, zachęcenia do rozwoju innowacyjnych usług, zapewnienia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej, a także do ustanowienia przemysłu europejskiego światowym liderem w dziedzinie łączności elektronicznej;

29.   wyraża przekonanie, że w przyszłości będą dostępne jeszcze bardziej złożone i zintegrowane usługi niż obecne oferty typu triple play, czyli usługi telefoniczne, dostęp do Internetu i telewizja, i że w ten sposób w dalszym ciągu będą się zacierać granice między produktami a usługami w dziedzinie łączności elektronicznej;

30.   uznaje, że poza podejściem rynkowym należy zwrócić uwagę na zapewnienie powszechnego dostępu do rynku widma; zauważa, że w celu zagwarantowania takiego dostępu należy dostarczyć informacje, wiedzę i infrastrukturę technologiczną poprzez edukację lub alternatywne możliwości kształcenia;

31.   zauważa, że różnice w systemach państw członkowskich w zakresie przydzielania i wykorzystywania widma są znaczne oraz, że stanowią one poważne przeszkody w realizacji odpowiednio funkcjonującego jednolitego rynku;

32.   wzywa państwa członkowskie do wsparcia środków wzmocnionej współpracy pomiędzy władzami zarządzającymi widmem, w celu rozważenia obszarów, gdzie przyznanie wspólnego widma umożliwiłoby rozwój nowych technologii i usług i wymianę informacji; oraz do usunięcia nadmiernie rygorystycznych uregulowań;

33.   podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiednio długiego okresu przejściowego i wzywa w związku z tym do przyjęcia w tym zakresie podejścia etapowego; jest zdania, że należy uwzględnić skutki dla mniejszych sieci, w szczególności lokalnych sieci bezprzewodowych, wobec których nie stosuje się obecnie wymogu posiadania licencji oraz że należy wspierać powszechny dostęp do łączy szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich;

34.   podkreśla potencjalne znaczenie widma uwolnionego poprzez przejście na technikę cyfrową (dywidenda cyfrowa), co może zwiększyć szeroką dostępność przystępnego cenowo komórkowego/bezprzewodowego szerokiego pasma, także na obszarach wiejskich;

35.   wzywa do ustalenia jasnych definicji praw i obowiązków w celu propagowania pewności prawnej; podkreśla znaczenie rozdziału dostawców infrastruktury od dostawców usług komunikacji elektronicznej oraz znaczenie, jakie ma unikanie tworzenia monopoli;

36.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.
(3) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 51.
(4) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 21.
(5) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 7.
(6) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 133.
(7) Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 38.
(8) Dz.U. L 93 z 12.4.2005, str. 42.
(9) Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 12.
(10) Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 115

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2007Informacja prawna