Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2524(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0067/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0067/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 15/02/2007 - 6.4

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0045

Pieņemtie teksti
PDF 89kWORD 48k
Ceturtdiena, 2007. gada 15. februāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Valstu stratēģijas dokumenti – Malaizija, Brazīlija un Pakistāna
P6_TA(2007)0045B6-0067/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas lēmumu projektiem, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā(1) ,

–   ņemot vērā projektu Komisijas lēmumiem, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai (CMT-2007-0001, CMT-2006-3525 un CMT-2006-3021),

–   ņemot vērā atzinumus, kurus 2007. gada 25. janvārī sniegusi komiteja, kas norādīta minētās regulas 35. panta 1. punktā (turpmāk "sadarbības finanšu instrumenta (DCI ) pārvaldības komiteja"),

–   ņemot vērā Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK 8. pantu, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(2) ,

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu,

A.   tā kā 2007. gada 25. janvārī Regulas DCI pārvaldības komiteja balsojumā atbalstīja Komisijas projektu lēmumus, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai (CMT-2007-0001, CMT-2006-3525, CMT-2006-3021),

B.   tā kā, saskaņā ar lēmuma 7. panta 3. punktu un 1. punktu Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgumā par procedūrām Padomes Lēmuma 1999/468/EK(3) īstenošanai, Eiropas Parlaments ir saņēmis sadarbības finanšu instrumenta (DCI ) pārvaldības komitejai iesniegto īstenošanas pasākumu projektu un balsošanas rezultātus,

C.   tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. punktā teikts, ka sadarbības primārais un galvenais mērķis, kas izriet no šīs regulas, ir nabadzības izskaušana partnervalstīs un reģionos saistībā ar ilgtspējīgu attīstību,

D.   tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 4. punktā teikts, ka pasākumus, kas minēti 1. panta 1. punktā(4) , izstrādā tā, lai tie atbilstu Oficiālās attīstības palīdzības kritērijiem, ko pieņēmusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (EASO/DAC ) Attīstības sadarbības komiteja,

E.   tā kā tās pārskata direktīvās Kreditoru informēšanas sistēmai (DCD/DAC (2002)21), ESAO Attīstības atbalsta komiteja definē Oficiālo attīstības palīdzību kā finansējumu valstīm, kuras ir Attīstības atbalsta komitejas sarakstā šī atbalsta saņēmējas, un kurām katra transakcija tiek veikta ar mērķi sekmēt jaunattīstības valstu ekonomisko attīstību un labklājību,

F.   tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 19. panta 3. un 8. punktos teikts, ka stratēģijas dokumentus izstrādā, balstoties uz dialogu ar partnervalsti vai reģionu, kurā iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, reģionālās un vietējās varas iestādes, un plānošanas sākuma posmā Komisija un dalībvalstis savstarpēji konsultējas, kā arī konsultējas ar atbalsta sniedzējiem un iesaistītajām pusēm, tostarp ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, reģionālajām un vietējām varas iestādēm, lai veicinātu sadarbības aktivitāšu saskaņu,

1.   uzskata, ka lielākajā daļā valstu stratēģijas dokumentu projektos un indikatīvo programmu projektos kā galvenā prioritāte nav pietiekami skaidri norādīti Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM); uzskata, ka tas neatbilst Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. punktam, jo TAM mērķi tajā ir noteikti kā viens no galvenajiem principiem DCI jomā;

Malaizija

2.   uzskata, ka stratēģijas dokumenta projektā un nacionālajā projektā indikatīvajai programmai 2007.–2010. gadam, kas paredzēta Malaizijai, Komisija pārsniedz tiesību pamataktā noteiktās īstenošanas pilnvaras, kā galveno jomu izvēloties ES un Malaizijas politiskā dialoga programmu par tirdzniecību un ieguldījumiem, kurai paredzēti 100 % līdzekļu un kuras vispārējais mērķis ir veicināt tirdzniecības attiecības un ieguldījumus starp ES un Malaiziju, kā arī iekļaujot divus īpašus mērķus, proti, ES tirgus zinību veicināšanu Malaizijas uzņēmēju vidū un ES atpazīstamības veicināšanu Malaizijā, izstrādājot kopējas iniciatīvas; uzskata, ka šie mērķi nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. punktu un 4. punktu, jo šajos dokumentos izvirzītais mērķis nav nabadzības samazināšana, un šie mērķi neatbilst oficiālās palīdzības attīstībai kritērijiem, ko noteikusi ESAO Attīstības atbalsta komiteja;

Brazīlija

3.   uzskata, ka Komisija stratēģijas dokumenta projektā un nacionālajā projektā indikatīvajai programmai 2007.–2010. gadam, kas paredzēti Brazīlijai, pārsniedz tiesību pamataktā noteiktās īstenošanas pilnvaras, paredzot 70% no nacionālās indikatīvas programmas līdzekļiem prioritātei I – divpusējo attiecību uzlabošana, kurai ir īpaši mērķi: i) uzlabot nozaru dialogu starp ES un Brazīliju par kopējiem interesējošiem jautājumiem, ii) paplašināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp attiecīgajām Eiropas un Brazīlijas iestādēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām, iii) pastiprināt sadarbību starp ES un Brazīlijas akadēmiskajām aprindām, iv) sekmēt savstarpēju izpratni starp ES un Brazīlijas iestādēm un sabiedrību, un saskaņā ar to finansēs programmu, lai sekmētu un atbalstītu nozaru dialogus par kopēju interešu jautājumiem, kā arī Eiropas studiju institūtu, kura galvenais mērķis ir pilnveidot zināšanas par ES, un pastiprināt sadarbību augstākās izglītības jomā; uzskata, ka šie mērķi nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. punktu un 4. punktu, jo stratēģijas dokumenta galvenais mērķis nav nabadzības samazināšana un ka noteiktie mērķi neatbilst oficiālās palīdzības attīstībai kritērijiem, ko noteikusi ESAO Attīstības atbalsta komiteja;

Pakistāna

4.   uzskata, ka Komisija stratēģijas dokumenta projektā un nacionālajā projektā indikatīvajai programmai 2007.–2010. gadam, kas paredzēti Pakistānai, pārsniedz tiesību pamataktā noteiktās īstenošanas pilnvaras, iekļaujot nacionālās indikatīvās programmas mazāk svarīgajā daļā Nr.3 aktivitātes naudas atmazgāšanas apkarošanai(5) , lai gan tās vispārējais mērķis ir sniegt ieguldījumu Pakistānas varas iestāžu centienos īstenot ANO Drošības padomes rezolūciju Nr.1373(6) ; uzskata, ka šis mērķis nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 4. punktu, jo tas neatbilst ESAO Attīstības atbalsta komitejas noteiktajiem kritērijiem valsts palīdzībai attīstības jomā;

o
o   o

5.   aicina Komisiju atsaukt vai grozīt projektus lēmumus, ar ko izveido valstu stratēģijas dokumentus un indikatīvās programmas Malaizijai, Brazīlijai un Pakistānai, un iesniegt sadarbības finanšu instrumenta pārvaldības komitejai jaunus lēmumu projektus, pilnībā ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 noteikumus;

6.   uzdod tā prezidentam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un to parlamentiem.

(1) OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi veikti ar Lēmumu Nr. 2006/512/EK (OV L 200, 22.07.2006., 11. lpp.
(3) OV L 256, 10.10.2000., 19. lpp.
(4) 1. panta 1. punkts: "Kopiena finansē pasākumus, kuru mērķis ir atbalstīt sadarbību ar jaunattīstības valstīm, teritorijām un reģioniem (...)."
(5) Valsts stratēģijas dokumenta satura rādītājā šī joma attiecas uz terorisma apkarošanu un drošību.
(6) Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2001.gada 28.septembra Rezolūcijā Nr. 173(2001), kuru pieņēma pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem ASV, uzliek visām valstīm plaša mēroga saistības novērst un nepieļaut terorisma finansēšanu, ieviest atbilstošus sodus par teroristiskiem noziegumiem, nesniegt patvērumu teroristiem un sadarboties ar citām valstīm krimināllietās vai izmeklēšanās par terora aktiem.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 4. oktobraJuridisks paziņojums