Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2518(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0057/2007

Разисквания :

PV 15/02/2007 - 10.1
CRE 15/02/2007 - 10.1

Гласувания :

PV 15/02/2007 - 11.1

Приети текстове :

P6_TA(2007)0055

Приети текстове
WORD 44k
четвъртък, 15 февруари 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Диалога между китайското правителство и пратеници на Далай Лама
P6_TA(2007)0055B6-0051, 0053, 0057, 0059, 0061 и 0066/2007

Резолюция на Европейския парламент относно диалога между китайското правителство и пратеници на Далай Лама

Европейският парламент ,

–   като взе предвид резолюцията си от 26 октомври 2006 г. относно Тибет(1) ,

–   като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. г. относно отношенията между ЕС и Китай(2) ,

-   като взе предвид декларацията на Президентството от 22 февруари 2006 г., в която се заявява, че Европейският съюз силно подкрепя диалога между китайското правителство и пратеници на Далай Лама и се надява, че двете страни ще проявят воля за добросъвестно обсъждане на съществени въпроси, за да намерят удовлетворяващи и двете страни прагматични решения, които могат да способстват за мирно и трайно уреждане на тибетския въпрос,

-   като взе предвид изявлението от 15 декември 2005 г. на Гюнтер Ферхойген, заместник-председател на Европейската комисия, от името на комисаря по външни отношения Бенита Фереро-Валднер, че Комисията се надява на скорошно намиране на решение на тибетския въпрос, което да е съвместимо със суверенитета на Китай и да зачита тибетското население, и че единственият начин за постигане на тази крайна цел е мирен процес на основата на открит и пряк диалог, който не се обуславя от никакви предварителни условия,

–   като взе предвид предходните пет кръга на започналия през м. септември 2002 г. диалог между правителството на Китайската народна република и пратеници на Негово светейшество Далай Лама,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като приветства ангажимента на правителството на Китайската народна република и Негово светейшество Далай Лама да разрешат тибетския въпрос по пътя на диалог,

Б.   като има предвид, че съществуват различия по съществени въпроси, и че по-конкретно двете страни не успяха да постигнат общо разбирателство относно историческите връзки между Тибет и Китай,

В.   като взе предвид загрижеността на правителството на Китайската народна република относно единството и стабилността на Китай, и по отношение на последователното придържане на Европейския съюз към идеята за "единна китайска" политика,

Г.   като взе предвид последователните изявления на Далай Лама, че той не се стреми към постигане на независимост, а към истинска предавана по наследство автономия за Тибет,

Д.   като отново потвърждава, че общата етническа, езикова, религиозна и културна идентичност на тибетския народ трябва да бъдат зачитани и стремежите на тибетския народ за постигане на единна административна система следва да бъдат окуражавани,

Е.   като има предвид, че на 17 януари 2007 г. в Пекин официално започнаха преговорите относно ново рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай,

Ж.   като има предвид, че Далай Лама е изразил желание да направи посещение на свети места в Китай и като има предвид, че тибетското правителство в изгнание е поискало да се проведе среща между президента на Китай и Негово светейшество Далай Лама, която би изградила доверие между народите на Тибет и Китай, както и доверие в международната общност,

1.  Настоятелно приканва правителството на Китайската народна република и Далай Лама, независимо от различията им по някои съществени въпроси, да подновят и продължат техния диалог без предварителни условия и по далновиден начин, позволяващ намирането на прагматични решения, които да зачитат териториалната цялост на Китай и да удовлетворяват стремежите на тибетския народ;

2.  Приветства приетите от правителството на Китайската народна република законови и подзаконови актове относно етническата автономия, но изразява загриженост, че много от тези законови актове съдържат условия, които възпрепятстват или застрашават тяхното прилагане;

3.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки активно да подкрепят засилването на диалога и, при отсъствие на осезаеми резултати по съществени въпроси и чрез провеждане на консултации с двете страни, да преценят по- нататъшната роля, която Европейският съюз би могъл да изиграе за улесняване на намирането по пътя на преговори на решение за Тибет, в т.ч. чрез назначаването на специален представител на ЕС за Тибет;

4.  Призовава върховния представител/ генерален секретар на Съвета да включва в годишния доклад за ОВППС до Парламента информация за развитието на диалогамежду правителството на Китайската народна република и пратеници на Негово светейшество Далай Лама през 2007 г. и след това;

5.  Призовава Комисията да повдигне въпроса за Тибет и подновяването на разговорите между двете страни по време на преговорите относно новото рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай и да докладва пред Парламента за развитието на диалога между правителството на Китайската народна република и пратеници на Негово светейшество Далай Лама през 2007 г. и след това;

6.  Призовава Председателството на Съвета да приеме декларация, в която да се посочва как ЕС би могъл да улесни постигането на напредък в намирането по пътя на преговори на мирно решение за Тибет;

7.  Призовава Комисията, Съвета и правителствата на държавите-членки да осъществяват сътрудничество със Съединените американски щати и всички други страни, които не са членки на ЕС в усилията за улесняване на диалога между правителството на Китайската народна република и Далай Лама;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, президента, правителството и парламента на Китайската народна република и Негово светейшество Далай Лама.

(1) Приети текстове , P6_TA(2006)0465.
(2) ОВ С 305 Е, 14.12.2006 г., стр. 219.

Последно осъвременяване: 4 октомври 2007 г.Правна информация