Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2519(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0052/2007

Разисквания :

PV 15/02/2007 - 10.2
CRE 15/02/2007 - 10.2

Гласувания :

PV 15/02/2007 - 11.2
CRE 15/02/2007 - 11.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0056

Приети текстове
WORD 58k
четвъртък, 15 февруари 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Бежанците от Ирак
P6_TA(2007)0056B6-0052, 0054, 0056, 0058, 0060 и 0065/2007

Резолюция на Европейския парламент относно бежанците от Ирак

Европейският парламент ,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно правото на бежанците на международна защита,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Ирак,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН от 1951 г. относно статута на бежанците (Конвенция за бежанците) и протокола на ООН от 1967 г. относно статута на бежанците,

–   като взе предвид спешния призив на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) от 7 февруари 2007 г. за увеличаване на международната подкрепа за страните, които приемат бежанци, бягащи от Ирак, както и консултативния доклад и позицията на ВКБООН относно необходимостта от международна защита на иракчаните извън Ирак от 18 декември 2006 г. и документа на ВКБООН от 8 януари 2007 г., озаглавен: "Допълнителен призив - отговор на положението в Ирак",

–   като взе предвид ръководните принципи на вътрешното разселване, представени от специалния представител на генералния секретар на ООН по въпроса за вътрешно разселените лица от 11 февруари 1998 г.,

–   като взе предвид Директива 2004/83/EО от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставяната закрила(1) ("Директива относно признаването"),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от правилника,

А.   като има предвид, че насилието и престъпните действия в Ирак включват въоръжени грабежи, отвличане за откуп, тормоз, убийство на лица, участващи в политическия процес или дейностите по възстановяване на страната, етнически чистки, саботажи срещу гражданска инфраструктура, като електропроводи и нефтопроводи и широкомащабни атаки, включващи безразборно бомбардиране и/или взривяване на други експлозиви срещу цивилни граждани, и като има предвид, че в резултат на това стотици хиляди хора са принудително изселвани в страната и в чужбина, най-вече в Йордания и Сирия, но също така и в Египет, Ливан, Турция, Иран и другаде, което предизвиква безпрецедентни промени в Средния Изток;

Б.   като има предвид, че много групи продължават да страдат от преследванията в Ирак, и по-специално хората, упражняващи свободни професии, жените, иракчаните, наети от чужди контрагенти, ООН или други международни организации, включително и НПО, етническите и религиозни малцинства, като християни, евреи и мандеи; като има предвид, че вътрешно разселените лица (ВРЛ) често стават жертва на нарушения на правата на човека, произтичащи от етническо-религиозни различия, или на политически или престъпни поръчки; като има предвид, че сигурността на гражданите на трети страни, лицата без гражданство и по-специално на около 34 000 палестински бежанци и хиляди бежанци от Турция, Иран и Сирия, е силно застрашена в Ирак;

В.   като има предвид, че според оценки на Организацията на Обединените нации 1,8 милиона иракчани са разселени в Ирак и до 2 милиона иракчани са избягали от страната;

Г.   като има предвид, че 50 000 души се опитват да напуснат Ирак всеки месец и като има предвид, че съседните страни са ограничили достъпа за бежанци, търсещи убежище, като принуждават повечето от тях да се връщат в Ирак или да бъдат хванати на границата;

Д.   като има предвид, че бежанците получават рядко хуманитарна помощ от ВКБООН и Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), а условията за бежанците и другите разселени иракчани се влошават все повече, с ограничени доставки на вода, храна, гориво и лекарства, и като има предвид, че хуманитарните организации отправят призив за осигуряване на подходящо финансиране за посрещане на увеличените нужди в Ирак и съседните на него страни;

Е.   като има предвид, че редица страни, приемащи иракски бежанци, ограничават достъпа и налагат ограничителни изисквания по престоя им, например намаляване срока на режима на временна закрила (РВЗ), и/или затруднено преиздаване на техните визи, поради което по-голямата част от иракчаните загубват законния си статут;

Ж.   като има предвид, че позицията на повечето държави-членки на ЕС във връзка с приемането на иракски бежанци е също толкова рестриктивна, с изключение на Швеция;

З.   като има предвид, че съгласно обичайното международно право съществува правно задължение да не се връщат бежанци, които са преследвани или застрашени от сериозна опасност, и да се позволява на търсещите убежище хора, които бягат от масови злоупотреби с правата на човека и ширещо се насилие, да влизат в съответната страна, поне временно, за да бъдат проучвани за получаване на статут на бежанец;

И.   като има предвид, че въпреки че Египет не е гранична страна, тя е приела значителен брой бежанци, и като има предвид, че Сирия, която приема голям процент от иракските бежанци, вече не признава РВЗ, прилаган без ограничения досега;

1.  Настоятелно призовава граничещите с Ирак страни да спазват своето законово задължение да приемат незабавно бежанци, по-специално бежанци, изолирани на техните граници, които принадлежат към специални целеви малцинства като палестинци без гражданство или религиозни и етнически малцинства;

2.  Приветства отправения наскоро призив на ВКБООН за активизиране на допълнителна международна подкрепа за финансиране на дейността му по отношение на разселените иракчани в рамките на тяхната страна и в съседни държави и за чуждестранни бежанци в Ирак; призовава ЕС, държавите-членки и други международни донори да се отзоват на призива на ВКБООН в подкрепа на програмите за иракски бежанци и ВРЛ в Ирак, Сирия, Либия, Турция и Иран, както и в Египет; счита, че това е изключително спешен случай и настоятелно призовава значителна част от бюджета на ЕС, предвиден за програми с Ирак, да бъде посветен на тази цел;

3.  Счита, че подкрепата от страна на международната общност е от жизненоважно значение за облекчаване на страданията на стотици хиляди иракски бежанци и ВРЛ или лица, които бягат от страната, и следователно отправя искане към Комисията и държавите-членки да подкрепят усилията за защита от страна на ВКБООН, насочени по-специално към минимална закрила от задържане и депортиране, липса на наказуемост при незаконно влизане, като и достъп до образование, подходящо жилище, основни средства за здравеопазване и други основни услуги за лица в и извън Ирак;

4.  Приканва многото страни-донори, които не са проявили желание да се изправят срещу регионалната криза с иракските бежанци, да вземат под внимание факта, че иракските власти и засегнатите правителства на съседните държави изглежда не могат да се справят напълно с кризата, и да преразгледат необходимостта от предоставяне на финансова помощ за тези приемащи страни, с цел да се сподели тежестта на проблема с бежанците чрез предлагане на възможности за преселване на тези бежанци;

5.  Приветства провеждането на международна конференция относно посрещането на хуманитарните нужди на бежанците и ВРЛ в Ирак и съседните страни, която ще се проведе в Женева на 17 април 2007 г.; настоятелно призовава Съвета, Комисията, както и регионалните органи и международната общност, да участват пълноценно в тази конференция и да предоставят необходимата финансова помощ;

6.  Отправя искане към държавите-членки на ЕС и международната общност, като проява на международно споделяне на тежестта, да допринесат за преселването на иракските бежанци и лицата без гражданство, включително палестинските бежанци от Ирак, изолирани в този регион;

7.  Призовава държавите членки на ЕС, като признава усилията, положени от шведското правителство, бързо и безпристрастно да определят молбите на иракчаните, търсещи убежище, в съответствие с горепосочената позиция на ВКБООН от 18 декември 2006 г. и да изпълнят своите международни задължения и задълженията според общностното право за осигуряване на бежански статут или допълнителна закрила за изложените на риск от преследване или сериозна вреда лица;

8.  Признава също така усилията, положени от страни от региона, неграничещи с Ирак, като например Египет, да окажат помощ на иракски бежанци; отправя искане към Египет да продължава усилията си в полза на иракските бежанци, като оставя отворена границата си и подобрява условията за тях; отправя искане към страните, приемащи иракчани, да зачитат техните основни права и да гарантират достъпа им до основни услуги като здравеопазване и образование;

9.  Признава приноса на регионалното кюрдско правителство при оказване на помощ на християнски общности, които са вътрешно разселени;

10.  Призовава иракското правителство, местните регионални и религиозни органи и многонационалните коалиционни сили в Ирак да предприемат незабавни мерки за подобряване на сигурността на всички бежанци и ВРЛ в Ирак и да прекратят дискриминационните практики;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Върховния комисар за бежанците на ООН, генералния секретар на Арабската лига, генералния директор на Организацията на ислямската конференция, правителствата и парламентите на Ирак, Иран, Сирия, Йордан, Ливан, Египет, Турция, държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Палестинската автономна власт.

(1) OВ L 304, 30.9.2004 г., стp. 12.

Последно осъвременяване: 4 октомври 2007 г.Правна информация