Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2008(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0053/2007

Predkladané texty :

A6-0053/2007

Rozpravy :

PV 12/03/2007 - 20
CRE 12/03/2007 - 20
PV 14/11/2007 - 16
CRE 14/11/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 13/03/2007 - 8.7
CRE 13/03/2007 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0064

Prijaté texty
WORD 82k
Utorok, 13. marca 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Kolektívna cezhraničná správa autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby
P6_TA(2007)0064A6-0053/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2007 o odporúčaní Komisie z 18. októbra 2005 o kolektívnej cezhraničnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby (2005/737/ES) (2006/2008(INI))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie 2005/737/ES z 18. októbra 2005 o kolektívnej cezhraničnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv na oprávnené online hudobné služby (1) (ďalej len "odporúčanie"),

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 151,

–   so zreteľom na články II-77 a II-82 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok III-181 Zmluvy o Ústave pre Európu,

–   so zreteľom na platné medzinárodné dohody, ktoré sa týkajú hudobných práv, a to na Rímsky dohovor z 26. októbra 1961 o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií, Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, Zmluvu WIPO o autorských právach z 20. decembra 1996, Zmluvu WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch z 20. decembra 1996 a Dohodu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) z 15. apríla 1994,

–   so zreteľom na právne predpisy Spoločenstva (acquis communautaire) v oblasti autorských a súvisiacich práv, ktoré sa týkajú hudobných práv, a to na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva(2) , smernicu Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a súvisiacich práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii(3) , smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv(4) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(5) ,

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie o autorských právach a s nimi súvisiacich právach v informačnej spoločnosti (KOM(1995)0382),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2003 o ochrane audiovizuálnych výkonných umelcov(6) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2004 o rámci Spoločenstva pre spoločnosti kolektívnej správy v oblasti autorského práva a súvisiacich práv(7) ,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. apríla 2004 o správe autorských práv a príbuzných práv v rámci vnútorného trhu (KOM(2004)0261),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2006 o vykonávaní lisabonského programu Spoločenstva: viac výskumu a inovácií – investovanie do rastu a zamestnanosti: spoločný postup(8) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o slobode prejavu na internete(9) ,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0053/2007),

A.   keďže Komisia neuspela, pokiaľ ide o uskutočnenie rozsiahleho a podrobného procesu konzultácií so zainteresovanými stranami a s Európskym parlamentom pred prijatím odporúčania; keďže pri všetkých budúcich regulačných činnostiach v tejto oblasti je potrebné konzultovať so všetkými kategóriami držiteľov práv, aby sa zabezpečilo spravodlivé a vyvážené zastúpenie rôznych záujmov,

B.   keďže vynechanie formálnej účasti Európskeho parlamentu zo strany Komisie je neprijateľné, najmä z hľadiska vyššie uvedeného uznesenia z 15. januára 2004, vychádzajúc z toho, že odporúčanie jasne prekračuje oblasť obyčajného výkladu alebo doplnenia platných pravidiel,

C.   keďže zvolenie prístupu "soft law" bez predchádzajúcej konzultácie a bez formálnej účasti Európskeho parlamentu a Rady je neprijateľné a znamená obchádzanie demokratického procesu, najmä preto, že táto iniciatíva už ovplyvnila rozhodnutia na trhu, ktoré môžu pôsobiť negatívne na hospodársku súťaž a kultúrnu rozmanitosť,

D.   keďže cieľom odporúčania je len regulovať on-line predaj hudobných nahrávok, ale mohlo by sa – v dôsledku jeho nepresného znenia – tiež uplatňovať na iné on-line služby (napr. vysielacie služby) zahŕňajúce hudobné nahrávky; keďže výsledná nedostatočná prehľadnosť vyplývajúca z rozdielnych licenčných systémov vedie k právnej neistote a prináša nevýhody najmä pre služby on-line vysielania,

E.   keďže existuje nebezpečenstvo, že držitelia práv dodržiavajúci odporúčanie týkajúce sa ich práv na interaktívne on-line služby by mohli pripraviť miestnych kolektívnych správcov práv (KSP) o ostatné práva (napr. tie, ktoré sa týkajú vysielania), a tak znemožniť užívateľom daných práv získať užívateľské práva na rozmanitý repertoár od toho istého KSP,

F.   keďže je neprijateľné, aby Komisia mala v úmysle prijať odporúčanie o súčasnom systéme spravodlivej náhrady súkromných kópií, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES, čím by sa opäť nerešpektoval demokratický proces uplatniteľný na reguláciu autorských práv a súvisiacich práv,

G.   keďže je dôležité predísť možným hrozbám a vytvoriť primeranú rovnováhu medzi právami a záujmami rôznych zúčastnených subjektov,

H.   keďže hudba nie je komodita a kolektívnych správcovia práv sú väčšinou neziskové organizácie a keďže zavedenie systému, ktorý je založený na kontrolovanej hospodárskej súťaži podporuje záujmy všetkých držiteľov práv a kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť,

I.   keďže národní KSP by mali naďalej plniť významnú úlohu pri poskytovaní podpory novým a menšinovým držiteľom práv, kultúrnej rozmanitosti, tvorivosti a miestnym repertoárom, čo predpokladá, že národní KSP by si mali zachovať právo účtovať odpočty na kultúru,

J.   keďže, existujúca sieť národných KSP hrá dôležitú úlohu pri poskytovaní finančnej pomoci na podporu nového a menšinového európskeho repertoáru a keďže táto sieť by nemala zaniknúť,

K.   keďže širšia, ale zároveň kontrolovaná hospodárska súťaž v oblasti kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv v hudobnom sektore môže priniesť úžitok všetkým zúčastneným stranám a podchytiť kultúrnu rozmanitosť, za predpokladu, že bude spravodlivá a transparentná a že sa bude týkať iba poskytovania príslušnej služby bez toho, aby mala vplyv na hodnotu práv,

L.   keďže vyjadruje znepokojenie nad prípadnými negatívnymi účinkami niektorých ustanovení odporúčania o miestnych repertoároch a o kultúrnej rozmanitosti vzhľadom na prípadné nebezpečenstvo, že sa bude uprednostňovať koncentrovanie práv u väčších KSP a keďže vplyv každej iniciatívy týkajúcej sa zavedenia hospodárskej súťaže medzi správcov práv, pokiaľ ide o najziskovejších držiteľov práv sa musia preskúmať a posúdiť nepriaznivé účinky takéhoto prístupu na malých držiteľov práv, malých a stredných KSP a kultúrnu rozmanitosť,

M.   keďže možnosť držiteľov práv a spotrebiteľov vybrať si KSP bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú, musí:

   byť doplnená primeranými opatreniami na zabezpečenie a propagáciu rozdielnosti kultúrneho prejavu, hlavne ponukou širokej škály rozmanitých repertoárov pre spotrebiteľov, prostredníctvom jednej a tej istej organizácie pre kolektívnu správu, medzi ktorými nesmú chýbať predovšetkým miestne a jedinečné repertoáre a najmä svetový repertoár pre služby poskytovateľov vysielania,
   zaručiť, že všetci držitelia práv, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu alebo druh podnikania, budú mať zabezpečený, podľa možnosti, úplne priamy a spravodlivý podiel z autorských honorárov, ako aj demokratické práva v plnej miere sa podieľať na otázkach správy, ktoré riešia príslušní KSP,
   vylúčiť situáciu, v ktorej by mohli najziskovejší držitelia práv posilňovať svoje dominantné postavenie na úkor menej zarábajúcich držiteľov práv alebo na úkor držiteľov práv, ktorí uverejňujú svoje diela na základe bezplatných licencií a licencií otvoreného obsahu,
   zachovať rovnaké zaobchádzanie so všetkými držiteľmi práv,
a keďže vznik nových technológií obohacuje spoločnosť tým, že sa poskytli nové spôsoby spotreby a k šírenia hudobných diel a ďalšieho obsahu on-line a keďže preto je potrebné vytvoriť situáciu, v ktorej sa prejavia a vezmú do úvahy záujmy všetkých dotknutých strán vrátane konečných užívateľov,

N.   keďže by sa mal zachovať existujúci systém vzájomných dohôd a vzájomného vyberania licenčných poplatkov, aby sa začala realizovať hospodárska súťaž na základe účinnosti a kvality služieb, ktoré KSP môžu ponúknuť, a percentuálneho podielu vyjadreného v administratívnych nákladoch a aby mohli byť užívatelia, ktorí sú zapojení do on-line predaja hudobných nahrávok, spoplatňovaní na základe poplatkov uplatniteľných v krajine, v ktorej sa bude uskutočňovať spotreba autorských práv jednotlivými užívateľmi a keďže členské štáty by mali v plnom súlade s pravidlami cezhraničného vysielania stanoveného v smernici 93/83/EHS o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii vytvoriť právnu istotu užívateľom on-line služieb, ktoré sú iné ako služby on-line predaja hudobných nahrávok, a mali by umožniť, aby títo ďalší užívatelia mohli požiadať o potrebné zákonné povolenia a náležite hradiť spravodlivé licenčné poplatky všetkým kategóriám držiteľov práv za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok,

O.   keďže by sa mal udržiavať systém dohôd o vzájomnom zastúpení, pretože umožňuje všetkým komerčným aj individuálnym používateľom bez rozdielov mať rovnaký prístup k svetovému repertoáru, zabezpečuje lepšiu ochranu pre držiteľov práv, zaručuje ozajstnú kultúrnu rozmanitosť a stimuluje spravodlivú hospodársku súťaž na vnútornom trhu,

P.   keďže KSP by mali byť slobodní pri poskytovaní celoeurópskych licencií a licencií povoľujúcich viacnásobný repertoár, a to na cezhraničné a on-line použitie a použitie v rámci mobilných telefónnych sietí a ostatných digitálnych sietí, komerčným používateľom so sídlom kdekoľvek v EÚ, ak sú KSP schopní náležite spravovať užívanie práv poskytnutých v licencii a keďže takéto multiteritoriálne licencie by mali byť udelené na základe spravodlivo dohodnutých podmienok bez diskriminácie medzi používateľmi a mali by zabezpečovať interoperabilitu medzi rozličnými technologickými platformami tak, aby sa v dôsledku postupov KSP týkajúcich sa licencií nenarušila hospodárska súťaž medzi rozličnými užívateľmi práv a rozličnými technickými prostriedkami prenosu, ktoré nebudú interoperabilné,

Q.   keďže existencia centier, ktoré poskytujú všetky informácie na jednom mieste (tzv. "one-stop-shops"), kde môžu komerční užívatelia získať licenciu na svetový repertoár pre územie, ktoré potrebujú, v kombinácii s vysokým stupňom ochrany pre držiteľov práv prostredníctvom predchádzania nakupovaniu na fórach, tzv. "forum-shoppingu" (používatelia hľadajú KSP, ktorý poskytuje najlacnejšie licencie), by mali byť v centre úzkej spolupráce medzi KSP; keďže pre udržanie tzv. miest one-stop-shop by sa mal zachovať súčasný systém vzájomného vyberania licenčných poplatkov v kombinácii s vysokým stupňom ochrany držiteľov práv, aby sa zabránilo tlaku na znižovanie príjmov a aby sa tiež zabezpečilo, že sa neudelia nežiaduce výhradné mandáty, ktoré poškodzujú spravodlivú hospodársku súťaž,

R.   keďže najmä vzhľadom na možné zneužitia monopolov vzniká potreba lepšieho riadenia niektorých KSP prostredníctvom zlepšenej solidarity, transparentnosti, nediskriminácie, spravodlivého a vyváženého zastúpenia každej kategórie držiteľov práv a pravidiel zodpovednosti v kombinácii s náležitými kontrolnými mechanizmami v členských štátoch; keďže KSP by mali poskytovať služby na základe troch kľúčových zásad účinnosti, spravodlivosti a transparentnosti,

S.   keďže vždy, keď sa kolektívne spravujú práva, by sa v členských štátoch mali zaviesť mechanizmy spravodlivého a účinného urovnávania sporov, ktoré by zabezpečili, aby držitelia práv i používatelia mali prístup k riešeniu sporov bez toho, aby bolo dotknuté právo každého jednotlivca na súdne preskúmanie; a keďže v členských štátoch by sa preto mal zaviesť spravodlivý, nestranný a účinný mechanizmus riešenia sporov pre všetky zainteresované strany založený na jasných a príslušných kritériách,

T.   keďže Komisia by mala uskutočniť celkové hodnotenie vplyvu na základe správnych a úplných údajov o vývoji a vykonávaní dohôd a opatrení s cieľom zdokonaliť možné výsledky a posúdiť nebezpečenstvo multiteritoriálneho udeľovania licencií a udeľovania licencií na viacnásobný repertoár, pokiaľ ide o on-line služby, a vziať pritom v plnej miere do úvahy kultúrny, hospodársky a sociálny rozmer,

U.   keďže existuje potreba vypracovať spoločné nástroje, porovnateľné parametre a koordináciu oblastí pôsobenia KSP tak, aby sa zvýšila úroveň spolupráce medzi jednotlivými KSP a zohľadnil sa vývoj informačnej spoločnosti,

V.   keďže je vítané každé úsilie so zámerom posilniť hospodársku súťaž v rámci vnútorného trhu a propagovať distribúciu európskych hudobných diel na medzinárodnej úrovni, bez ohľadu na to, ktorý konkrétny KSP spravuje príslušné autorské práva, a pripomínajúc, že ku všetkým repertoárom, či už viac alebo menej známym, by sa malo pristupovať rovnako,

W.   keďže odporúčanie je zamerané iba na on-line predaj hudobných nahrávok, jeho obsiahle znenie sa tiež vzťahuje na ďalšie on-line služby (napr. služby poskytovateľov vysielania), ktoré obsahujú hudbu z takých nahrávok, ale ktoré by mohli byť znevýhodnené pre právnu neistotu, ktorú odporúčanie vytvára s ohľadom na to, aký režim udeľovania licencií by sa uplatňoval pri týchto službách a keďže technologické riešenia, ktoré sa majú uplatňovať na vnútorný trh, musia prispievať k otvorenosti a interoperabilite tak, aby slúžili ochrane spotrebiteľov a držiteľov práv,

X.   keďže väčšia konkurencia v kolektívnej správe autorských práv a s nimi súvisiacich práv v hudobnom priemysle môže, ak je čestná a transparentná a za správnych okolností, ochrániť pozíciu autorov v Európe (vrátane miestnych autorov a menšinového repertoáru) a podporiť kultúrnu rozmanitosť v Európe,

Y.   keďže Komisia by mala v súlade s Dohovorom UNESCO o ochrane rozmanitosti kultúrnych obsahov a umeleckých vyjadrení vyhodnotiť vhodné iniciatívy na zabezpečenie stáleho prístupu verejnosti k repertoárom vrátane menších či miestnych repertoárov, a to vzhľadom na osobitosť digitálnej éry, ale aj so zohľadnením priameho a nepriameho dosahu na celkovú pozíciu autorov a na kultúrnu rozmanitosť,

1.   vyzýva Komisiu, aby objasnila, že odporúčanie z roku 2005 sa vzťahuje výlučne na on-line predaj hudobných nahrávok, a aby čo najskôr predložila – po dôslednej konzultácii so zainteresovanými stranami – návrh pružnej rámcovej smernice, ktorú prijme Európsky parlament a Rada v spolurozhodovacom postupe s cieľom regulácie kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv, čo sa týka cezhraničných on-line hudobných služieb, a zohľadnila pritom osobitosť digitálnej oblasti a chránila európsku kultúrnu rozmanitosť, malé zainteresované strany a miestny repertoár na základe zásady rovnakého zaobchádzania;

2.   zdôrazňuje, že Komisia by mala uskutočňovať konzultácie so zainteresovanými stranami na čo najširšom základe a mala by súčasne do svojich diskusií zahrnúť všetky ďalšie možnosti, a nielen tie, ktoré sú stanovené v odporúčaní a v pracovnom dokumente Komisie nazvanom "Štúdia o iniciatíve Spoločenstva o cezhraničnej kolektívnej správe autorských práv" zo 7. júla 2005;

   3. chápe a podporuje ustanovenia, ktoré sa týkajú súčasnej možnosti držiteľov práv vybrať si kolektívnych správcov práv, určiť, ktoré on-line práva zveriť do ich správy a územnú pôsobnosť týchto práv, ako aj právo odobrať práva KSP alebo preniesť ich na iných KSP a zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia účinnosti spolupráce medzi KSP okrem iného s cieľom ochrániť záujmy malých a miestnych držiteľov práv a takto zabezpečiť kultúrnu rozmanitosť;
   4. domnieva sa tiež, že zavedenie čestného a transparentného systému súťaže, ktorý sa vyhýba tlaku na zníženie príjmov autorov, je v záujme autorov, a teda aj v záujme kultúrnej rozmanitosti;
   5. vyzýva členské štáty a KSP, aby zabezpečili spravodlivé zastúpenie všetkých kategórií držiteľov práv v KSP, a tým ich vyváženú účasť na vnútornom rozhodovacom procese;
  6. zdôrazňuje, že navrhovaná smernica nesmie v žiadnom prípade ohroziť konkurencieschopnosť príslušných tvorivých podnikov, efektivitu služieb poskytovaných zo strany KSP ani konkurencieschopnosť užívateľských podnikov – najmä malých držiteľov práv a používateľov – a mala by:
   zabezpečiť držiteľom práv vysoký stupeň ochrany a rovné zaobchádzanie;
   zabezpečiť, ako súčasť európskeho právneho rámca alebo acquis communautaire , so zreteľom na práva duševného vlastníctva, že zákonné ustanovenia budú mať skutočný, významný a primeraný dosah na účinnú ochranu všetkých kategórií držiteľov práv, ktorí by mohli podliehať pravidelnému hodnoteniu a v prípade potreby preskúmaniu;
   vychádzať zo solidarity a primeranej, spravodlivej rovnováhy medzi držiteľmi práv v rámci KSP;
   zdôrazňovať využívanie alternatívneho riešenia sporov, aby sa všetkým zúčastneným stranám poskytla možnosť vyhnúť sa dlhým a nákladným právnym konaniam a aby sa zároveň zabezpečilo spravodlivé zaobchádzanie pre vlastníkov a používateľov;
   poskytnúť demokratické, transparentné a zodpovedné riadenie v rámci KSP, okrem iného zavedením minimálnych noriem pre organizačné štruktúry, transparentnosť, zastupovanie, pravidlá autorského práva týkajúce sa šírenia, účtovné a zákonné nápravné opatrenia;
   zabezpečiť úplnú transparentnosť v rámci KSP, najmä pokiaľ ide o základ pre výpočet taríf, správnych nákladov a dodávateľských štruktúr a pokiaľ to bude pre tento účel nevyhnutné, stanoviť pravidlá pre reguláciu a dozor nad KSP;
   propagovať tvorivosť a kultúrnu rozmanitosť;
   umožniť iba spravodlivú a kontrolovanú hospodársku súťaž bez územných obmedzení, ale s nevyhnutnými a vhodnými kvalitatívnymi kritériami pre kolektívnu správu autorského práva a zachovanie hodnoty práv;
   predísť tlaku na znižovanie autorských honorárov tak, že zabezpečí, aby boli používateľom poskytované licencie na základe tarify uplatňovanej v krajine, kde sa dielo chránené autorským právom užíva (tzv. krajina určenia) a pomôcť dosiahnuť primeranú výšku licenčných poplatkov určených pre držiteľov práv;
   zachovať kultúrne a sociálne poslanie KSP a zároveň zabezpečiť, aby spravovali prostriedky držiteľov práv a poskytovali služby užívateľom práv a držiteľom práv tak, aby sa čo najlepšie zabezpečila ich ochrana;
   na účely účinnosti podporovať výmenu informácií a stanoviť pre komerčných používateľov a producentov povinnosť sprístupniť KSP, vychádzajúc zo slobodného prístupu, také úplne a presné informácie, aké sú nevyhnutné na to, aby mohli identifikovať držiteľov práv a riadne spravovať ich práva;
   poskytnúť užívateľom vysoký stupeň právnej istoty a zachovať dostupnosť globálneho repertoáru prostredníctvom udeľovania licencií, ktoré sú dostupné u všetkých KSP v rámci EÚ a prostredníctvom interoperabilných technologických platforiem;
   zohľadniť záujmy užívateľov a trhu a predovšetkým zabezpečiť primeranú právnu ochranu pre malých a stredných užívateľov a v prípade sporu zabezpečiť použitie účinného a lacného mechanizmu riešenia sporov, ktorý nezaťaží používateľov bezdôvodnými právnymi nákladmi;
   na základe vzájomných dohôd a vzájomného výberu licenčných poplatkov podporiť schopnosť držiteľov práv vyvinúť novú generáciu modelov kolektívneho udeľovania hudobných licencií v celej EÚ pre využívanie online, ktorá bude lepšie prispôsobená online prostrediu a zároveň zabezpečiť, že držitelia práv nezneužijú svoje postavenie, aby zabránili udeľovaniu kolektívnych licencií svetovému repertoáru prostredníctvom centier na jednom mieste (one-stop-shop);
   využiť trhové uplatnenie otvorených a interoperabilných technologických opatrení a platforiem, ktoré sú schopné ochrániť držiteľov práv a zároveň umožnia spotrebiteľom normálne využívať legitímny obsah, ktorí získali v súlade so zákonom a budú rozvíjať nové obchodné modely v rámci informačnej spoločnosti;
   primerane splniť budúce potreby prudko sa rozvíjajúceho trhu online bez ohrozenia spravodlivej hospodárskej súťaže a kultúrnej rozmanitosti, alebo hodnoty hudby;
   brať zreteľ na rôzne formy legitímnych hudobných služieb online a stanoviť špeciálne pravidlá na podporu ich vývoja;
   zabezpečiť účinnosť a súdržnosť systémov udeľovania licencií (napr. tak, že vysielateľom umožní, aby získavali práva v súlade s právnymi predpismi členského štátu, z ktorého príslušný program pochádza) a zjednodušiť rozširovanie existujúcich kolektívnych dohôd tak, aby zahŕňali interaktívne on-line šírenie existujúceho obsahu (napr. podcasting);
   vyhnúť sa nadmernému sústredeniu trhových síl a repertoárov tým, že významní držitelia práv nebudú môcť udeľovať výlučné mandáty jednému alebo len veľmi malému množstvu KSP, čím sa zabezpečí, že svetový repertoár zostane dostupný všetkým KSP na účel udeľovania licencií používateľom;
   umožniť používateľom, aby získali celoeurópske licencie od všetkých KSP, ktorí spravujú svetový repertoár;
   zachovať systém vzájomného vyberania licenčných poplatkov, ktoré pre svojich členov uskutočňujú KSP;
   zaviesť hospodársku súťaž na základe účinnosti a kvality služieb, ktoré môžu KSP ponúknuť a na základe výšky odmien poskytovaných nositeľom práv;
   7. ďalej sa domnieva, že s cieľom zabezpečiť celistvé a úplné fungovanie systému reciprocity, aby bol prínosom pre všetkých držiteľov práv, je rozhodujúce zakázať akúkoľvek formu exkluzívneho poverenia medzi hlavnými držiteľmi práv a KSP na účely priameho výberu licenčných poplatkov vo všetkých členských štátoch, keďže by to viedlo k rýchlemu vymiznutiu národných KSP a oslabilo pozíciu menšinového repertoáru a kultúrnej rozmanitosti v Európe;
   8. podporuje myšlienku, že KSP by mali mať neobmedzenú možnosť poskytovať komerčným používateľom, ktorí majú sídlo kdekoľvek v EÚ, paneurópske licencie a multirepertoárové licencie na použitie on-line (vrátane použitia na mobilné telefóny), za čestných a individuálne dohodnutých podmienok a bez rozdielu medzi užívateľmi; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie vplyvu globálnej licencie na on-line služby a jej účinok na hospodársku a sociálnu situáciu autorov;
   9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2005, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28.
(3) Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15.
(4) Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12.
(5) Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.
(6) Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 293.
(7) Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 425.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2006)0301.
(9) Prijaté texty, P6_TA(2006)0324.

Posledná úprava: 10. júna 2008Právne oznámenie