Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2522(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0078/2007

Debaty :

PV 13/03/2007 - 12
CRE 13/03/2007 - 12

Głosowanie :

PV 14/03/2007 - 5.8
CRE 14/03/2007 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0072

Teksty przyjęte
PDF 78kWORD 45k
Środa, 14 marca 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe
P6_TA(2007)0072B6-0078, 0085, 0087, 0088, 0093 oraz 0095/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia jądrowego

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając trzecie posiedzenie komitetu przygotowawczego na konferencję przeglądową stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2010 r., które ma się odbyć w Wiedniu w dniach od 30 kwietnia do 11 maja 2007 r.,

–   uwzględniając panującą w Unii Europejskiej zgodę co do ożywienia i wzmocnienia układu NPT w okresie do zbliżającej się konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.,

–   uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1540 (2004) i 1673 (2006) w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia (BMR),

–   uwzględniając wdrożenie europejskiej strategii bezpieczeństwa, a w szczególności strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu BMR, przyjętej przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia 2003 r.,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie układu NPT, zwłaszcza szeroko zakrojoną rezolucję z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie konferencji przeglądowej z 2005 r. dotyczącej układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - Broń jądrowa w Korei Północnej i Iranie(1) ,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/329/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie konferencji przeglądowej stron układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w 2005 r.(2) ,

–   uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.   mając na uwadze dominującą w Unii Europejskiej zgodę co do ożywienia i wzmocnienia układu NPT w okresie do konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.,

B.   mając na uwadze, że europejska strategia bezpieczeństwa, strategia UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz rezolucja nr 1540 (2004) Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreślają znaczenie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia, określając rozprzestrzenianie BMR i sposoby jej dostarczania jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

C.   mając na uwadze stwierdzenie działającej przy Sekretarzu Generalnym ONZ grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zagrożeń, wyzwań i zmian, zawarte w sprawozdaniu zatytułowanym "Bezpieczniejszy świat: nasza wspólna odpowiedzialność", zgodnie z którym "zbliżamy się do punktu, w którym degradacja sytemu nierozprzestrzeniania może stać się nieodwracalna, prowadząc do lawinowego rozprzestrzeniania",

D.   mając na uwadze, że wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej zgodna co do konieczności pilnego rozbrojenia jądrowego w formie propagowanej przez Koalicję na rzecz nowej agendy (New Agenda Coalition) oraz w deklaracji rzymskiej przyjętej na światowym szczycie laureatów Nagrody Nobla (zwołanym z inicjatywy Michaiła Gorbaczowa i burmistrza Rzymu Waltera Veltroniego) w dniu 30 listopada 2006 r.,

E.   mając na uwadze rolę parlamentów i parlamentarzystów w propagowaniu nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia i w związku z tym przyjmując z zadowoleniem wysiłki światowej parlamentarnej sieci na rzecz rozbrojenia jądrowego (Parliamentary Network on Nuclear Disarmament),

1.   potwierdza stanowisko, zgodnie z którym układ NPT stanowi kamień węgielny światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, fundament niezbędny do propagowania współpracy na rzecz pokojowego wykorzystywania energii jądrowej oraz istotny element dalszych dążeń do osiągnięcia rozbrojenia jądrowego i rozbrojenia ogólnego, zgodnie z jego art. VI;

2.   wzywa wszystkie państwa naruszające zasady nierozprzestrzeniania do zaprzestania tych nierozsądnych i nieodpowiedzialnych działań i do pełnej realizacji obowiązków wynikających z układu NPT; ponawia apel do wszystkich państw niebędących stronami układu NPT o jego dobrowolne przestrzeganie i przystąpienie do niego;

3.   wzywa Radę i Komisję do aktywnego udziału w rozmowach prowadzonych na wiedeńskim posiedzeniu komitetu przygotowawczego układu NPT w Wiedniu i do wniesienia skoordynowanego, istotnego i widocznego wkładu w pozytywny wynik konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.;

4.   zwraca się do Rady i Komisji, aby sprecyzowały, jakie kroki zamierzają podjąć w celu wzmocnienia układu NPT oraz skutecznej realizacji zasady wielostronności, określonej w strategii UE przeciwko rozpowszechnianiu BMR z grudnia 2003 r.;

5.   stwierdza, że aby wysiłki wielostronne były skuteczne, muszą być elementem dobrze nakreślonej wizji jak najszybszej budowy świata wolnego od broni jądrowej;

6.   wzywa Prezydencję Rady do przedstawiania regularnych sprawozdań z dokonanych postępów w kolejnych latach przed konferencją przeglądową NPT w 2010 r. w sprawie wdrożenia wszystkich 43 środków przyjętych we wspólnym stanowisku Rady 2005/329/WPZiB, a także listy kolejnych zobowiązań, które Rada zamierza wypełnić na konferencji przeglądowej NPT w 2010 r.;

7.   wzywa Prezydencję Rady, aby wspierała w komitecie przygotowawczym szereg inicjatyw w zakresie rozbrojenia, opartych na "Zasadach i celach nierozprzestrzeniania i rozbrojenia jądrowego" uzgodnionych na zakończenie konferencji przeglądowej NPT w 1995 r. oraz na 13 "praktycznych krokach" uzgodnionych jednogłośnie podczas konferencji przeglądowej NPT w 2000 r., które należy ulepszyć i wdrożyć, aby umożliwić postęp i uniknąć regresu lub zastoju;

8.   wzywa Prezydencję Rady, aby w szczególności przełamała impas w opracowywaniu traktatu zakazującego wykorzystywania materiałów rozszczepialnych, którego realizację będzie można kontrolować, przyspieszyła podpisywanie i ratyfikację traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) przez wszystkie państwa, zwłaszcza te, od ratyfikacji przez które zależy jego wejście w życie, opowiadała się za całkowitym zaprzestaniem wszelkich prób z bronią jądrową do czasu wejścia w życie traktatu CTBT, a także potraktowała priorytetowo sprawę zmniejszenia zagrożenia terroryzmem jądrowym poprzez opracowanie i wyegzekwowanie skutecznych kontroli wywozu i kontroli granicznych dotyczących potencjalnie niebezpiecznych materiałów, sprzętu lub technologii związanych z bronią masowego rażenia;

9.   wzywa społeczność międzynarodową do wspierania inicjatyw na rzecz wielostronnego międzynarodowego procesu wzbogacania uranu prowadzonego pod kontrolą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA);

10.   zaleca, by Parlament wysłał do Wiednia delegację mającą wziąć udział w pracach komitetu przygotowawczego NPT; zwraca się do Prezydencji Rady o włączenie przedstawicieli Parlamentu do delegacji UE (jak miało to miejsce w przypadku delegacji na konferencję w sprawie małej broni ręcznej i lekkiej w Nowym Jorku w 2006 r.);

11.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, rządom i parlamentom państw członkowskich ONZ, dyrektorowi generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), parlamentarnej sieci na rzecz rozbrojenia jądrowego, uczestnikom kampanii "Burmistrzowie dla pokoju" oraz pozostałym organizatorom międzynarodowej konferencji na temat rozbrojenia jądrowego, planowanej w Parlamencie na dzień 19 kwietnia 2007 r.

(1) Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 253.
(2) Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 32.

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2008Informacja prawna