Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2157(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0100/2007

Predkladané texty :

A6-0100/2007

Rozpravy :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Hlasovanie :

PV 24/04/2007 - 7.14

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0116

Prijaté texty
WORD 116k
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium 2005: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
P6_TA(2007)0116A6-0100/2007
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005(1) ,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami centra(2) ,

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3) , a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o založení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť(4) , a najmä na jeho článok 11a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0100/2007),

1.   udeľuje riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2005;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 43.
(2) Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 86.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1651/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 30).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005(1) ,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami centra(2) ,

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3) , a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o založení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť(4) , a najmä na jeho článok 11a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0100/2007),

1.   berie na vedomie nasledujúce údaje v konečnej účtovnej závierke Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtové roky 2004 a 2005:

Príjmy a výdavky za rozpočtové roky 2004 a 2005 (v 1000 EUR)

2005

2004

Príjmy

 

 

Dotácie od Komisie

12 000

11 730

Dotácie zo strany Nórska

516

514

Pripísané príjmy

190

211

Rôzne príjmy

93

33

Príjmy spolu (a)

12 799

12 488

Rozpočtové výdavky za účtovné obdobie

 

 

Zamestnanci – hlava I rozpočtu

 

 

- Platby

5 762

5 832

- Prenesené rozpočtové prostriedky

154

122

Administratívne výdavky – hlava II rozpočtu

 

 

- Platby

1 094

1 088

- Prenesené rozpočtové prostriedky

650

356

Prevádzkové výdavky – hlava III rozpočtu (okrem pripísaných príjmov)

 

 

Platby z výdavkových rozpočtových prostriedkov za rozpočtový rok

4 159

2 342

- Prenesené rozpočtové prostriedky

 

1 260

Pripísané príjmy (PHARE a tretie krajiny)

101

201

Výdavky spolu (b)

11 920

11 200

Výsledok za účtovné obdobie(a - b)

879

1 288

Zostatok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

1 508

295

Prenesené a zrušené rozpočtové prostriedky

1 239

245

Nepoužité sumy z predchádzajúceho rozpočtového roka na opätovné použitie

-58

15

Úhrady platieb Komisii

-1 508

-3

Vrátenie peňazí Nórsku

-128

81

Kurzové rozdiely

1

-1

Zostatok z účtovného obdobia (grant ES + príspevok Nórska)

1 933

1 920

Grant Nórska v roku 2005

-516

Zostatok z účtovného obdobia – iba grant ES

1 417

Zdroj: Informácie poskytnuté centrom – v tejto tabuľke sú zhrnuté údaje, ktoré poskytlo centrum vo svojej účtovnej závierke.

2.   schvaľuje účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť rozpočtový rok 2005;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 43.
(2) Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 86.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie v znení zmien a doplnení nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1651/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 30).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC))

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005(1) ,

–   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami centra(2) ,

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3) , a najmä na jeho článok 185,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o založení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť(4) , a najmä na jeho článok 11a,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5) , a najmä na jeho článok 94,

–   so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0100/2007),

A.   keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2005, poskytuje spoľahlivé informácie, a že príslušné transakcie boli ako celok zákonné a správne,

B.   keďže Európsky parlament udelil riaditeľovi 27. apríla 2006 absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2004(6) a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Európsky parlament okrem iného:

   - vyjadril poľutovanie nad veľmi vysokou mierou uskutočnených presunov; naliehal na centrum, aby sa viac riadilo rozpočtom, ktorý pôvodne stanovil rozpočtový orgán;

Všeobecné poznámky týkajúce sa väčšiny agentúr EÚ, ktorým sa udeľuje absolutórium samostatne

1.   domnieva sa, že stále rastúci počet agentúr Spoločenstva a činnosti niektorých z nich zrejme nezapadajú do všeobecného rámca politiky, že úlohy niektorých agentúr nie sú vždy odrazom skutočných potrieb EÚ ani očakávaní občanov a konštatuje, že vo všeobecnosti agentúry nemajú vždy dobrý imidž ani dobrý obraz v tlači;

2.   vyzýva preto Komisiu, aby definovala všeobecný rámec usmernení pre vytváranie nových agentúr Spoločenstva; aby pred vytvorením akejkoľvek novej agentúry predložila analýzu nákladov a prínosov a zároveň dbala na to, aby nedošlo k zdvojeniu činností medzi agentúrami alebo vzhľadom na úlohy iných európskych organizácií;

3.   vyzýva Dvor audítorov, aby predložil svoje stanovisko k analýze nákladov a prínosov predtým, ako Európsky parlament prijme rozhodnutie;

4.   vyzýva Komisiu, aby každých päť rokov predkladala štúdiu o pridanej hodnote, ktorú prináša každá existujúca agentúra; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť takejto agentúry alebo ju zrušili;

5.   vzhľadom na rastúci počet regulačných agentúr považuje za poľutovaniahodné, že rokovania o návrhu medziinštitucionálnej dohody o prevádzkovom rámci pre tieto európske regulačné agentúry sa ešte neskončili a vyzýva príslušné oddelenia Komisie, aby v spolupráci s Dvorom audítorov podnikli všetky kroky potrebné na rýchle dosiahnutie dohody;

6.   konštatuje, že zo zodpovednosti Komisie v oblasti rozpočtu vyplýva nevyhnutnosť tesnejšej spätosti agentúr s Komisiou; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné kroky, na základe ktorých sa Komisii do 31. decembra 2007 prizná blokujúca menšina v dozorných orgánoch regulačných agentúr, pričom pri zriaďovaní nových agentúr sa s týmto nástrojom bude od začiatku počítať;

7.   vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej výročnej správy doplnil novú kapitolu venovanú všetkým agentúram, ktorým sa udeľuje absolutórium v rámci účtov Komisie, s cieľom poskytnúť oveľa jasnejší obraz o tom, ako agentúry využívajú finančné prostriedky EÚ;

8.   pripomína zásadu, podľa ktorej všetky agentúry Spoločenstva bez ohľadu na to, či dostávajú dotácie, podliehajú udeleniu absolutória Európskym parlamentom, a to aj v prípadoch, keď je podľa ich zakladajúceho textu do tohto procesu zapojený iný orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

9.   vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal audity výkonnosti všetkých agentúr a podal o nich správu príslušným výborom Európskeho parlamentu vrátane Výboru pre kontrolu rozpočtu;

10.   poznamenáva, že počet agentúr neustále rastie, a že v súlade s politickou zodpovednosťou Komisie za fungovanie agentúr, ktorá v značnej miere presahuje obyčajnú logistickú podporu, je stále viac potrebné, aby generálne riaditeľstvá Komisie poverené zriaďovaním a kontrolou agentúr vytvorili spoločný postup pre všetky agentúry; domnieva sa, že vytvorenie podobnej štruktúry, akú agentúry vytvorili na koordináciu s príslušnými generálnymi riaditeľstvami by bolo pragmatickým krokom k zjednoteniu postupu Komisie vo všetkých otázkach týkajúcich sa agentúr;

11.   vyzýva Komisiu, aby zlepšila administratívnu a technickú podporu agentúr, pričom zohľadní rastúcu komplexnosť administratívnych pravidiel Spoločenstva a technických problémov

12.   konštatuje, že v žiadnej agentúre Spoločenstva neexistuje disciplinárny orgán a vyzýva oddelenia Komisie, aby podnikli potrebné opatrenia na rýchle zavedenie takéhoto mechanizmu;

13.   víta podstatné zlepšenie koordinácie medzi agentúrami EÚ, ktoré im umožňuje riešiť opakujúce sa problémy a zefektívňuje ich spoluprácu s Komisiou a Európskym parlamentom;

14.   domnieva sa, že vytvorenie spoločného podporného oddelenia viacerými agentúrami s cieľom zosúladiť informačné systémy finančného riadenia so systémami Komisie je opatrením, v ktorom treba pokračovať a ktoré treba rozšíriť;

15.   vyzýva agentúry, aby zlepšili spoluprácu a porovnávanie so subjektmi v príslušných sektoroch; podporuje Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré uzná za vhodné, na pomoc agentúram pri vylepšovaní ich imidžu a zvyšovaní prehľadnosti ich činností;

16.   žiada Komisiu, aby predložila návrh na zjednotenie spôsobu podávania výročných správ agentúrami a aby stanovila ukazovatele výkonnosti, ktoré by umožňovali porovnať efektívnosť práce jednotlivých agentúr;

17.   vyzýva agentúry, aby na začiatku každého roka oznámili ukazovatele výkonnosti, podľa ktorých by sa dala hodnotiť ich činnosť;

18.   vyzýva všetky agentúry, aby viac využívali ciele SMART, čo by malo viesť k reálnejšiemu plánovaniu a plneniu cieľov;

19.   súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia tiež nesie zodpovednosť za (finančné) hospodárenie agentúr; nalieha preto na Komisiu, aby monitorovala a v prípade potreby usmernila a pomáhala manažmentu rôznych agentúr, najmä pokiaľ ide o správne uplatňovanie postupov verejného obstarávania, transparentnosť postupov prijímania zamestnancov, riadne finančné hospodárenie (nedostatočné využívanie prostriedkov a prekročenie rozpočtu) a predovšetkým správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa rámca vnútornej kontroly;

20.   domnieva sa, že program práce agentúr by mal vyjadrovať ich príspevok z funkčného a merateľného hľadiska a mali by sa plne zohľadňovať normy vnútornej kontroly Komisie;

Osobitné poznámky

21.   konštatuje, že miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov je vyššia ako 90 %, zatiaľ čo táto miera predstavuje v prípade výdavkových rozpočtových prostriedkoch iba 85 %; poukazuje na to, že správne výdavky sa vyznačujú vysokou mierou prenesených rozpočtových prostriedkov, a to takmer 40 %; vyzýva centrum, aby lepšie riadilo svoju politiku verejného obstarávania a zabránilo tak prenosu rozpočtových prostriedkov, čo sťažuje riadenie;

22.   víta skutočnosť, že na účely riadenia pripravilo centrum rozpočet založený na činnostiach; vyzýva centrum, aby pokračovalo v tejto iniciatíve s cieľom zlepšiť monitorovanie výkonnosti a hodnotenie svojej efektívnosti prostredníctvom zavedenia analytických účtov, čo umožní zistiť náklady na rôzne činnosti centra;

23.   vyzýva centrum, aby začlenila inventarizačné systémy investičného majetku do celkovej účtovnej závierky, pretože bez spoľahlivého systému označovania nemožno zabezpečiť sledovateľnosť aktív zahrnutých v inventárnych súpisoch;

24.   berie na vedomie nedostatky v rámci postupov prijímania zamestnancov; vyzýva centrum, aby správne uplatňovalo postupy prijímania zamestnancov;

25.   konštatuje, že na konci roku 2004 bol jeden pracovník vyslaný na dlhodobú (dvojročnú) pracovnú cestu do Bruselu; vyzýva centrum, aby uspokojivo vysvetlilo tento postup; žiada centrum a Komisiu o vyšetrenie prípadu a na uskutočnenie opatrení, ktoré by zabránili opakovaniu podobných prípadov v budúcnosti;

26.   konštatuje, že v priebehu kontrol zameraných na postupy verejného obstarávania a zadávania zákaziek sa zistili početné nezrovnalosti; vyzýva centrum, aby v plnej miere uplatňovalo postupy verejného obstarávania a zadávania zákaziek a zabránilo tak podobným situáciám, aké sa vyskytli v roku 2005.

(1) Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 43.
(2) Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 86.
(3) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 36, 12.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1651/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 30).
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 85.

Posledná úprava: 22. apríla 2008Právne oznámenie