Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2165(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0121/2007

Ingivna texter :

A6-0121/2007

Debatter :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Omröstningar :

PV 24/04/2007 - 7.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0124

Antagna texter
WORD 139k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
P6_TA(2007)0124A6-0121/2007
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

-   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005(1) ,

-   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(2) ,

-   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

-   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) , särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (4) , särskilt artikel 49,

-   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5) , särskilt artikel 94,

-   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0121/2007).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2005.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 10.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 6.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 24 april 2007 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

-   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005(1) ,

-   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(2) ,

-   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

-   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) , särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (4) , särskilt artikel 49,

-   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5) , särskilt artikel 94,

-   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism(A6-0121/2007).

1.  Europaparlamentet noterar följande belopp från den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåren 2004 och 2005:

Inkomst- och utgiftsredovisning för budgetåren 2004 och 2005 (1000 EUR)

2005

2004

Driftsinkomster

Bidrag från gemenskapen

17 416

7 777

Övriga bidrag

1 446

248

Inkomster från arvoden och avgifter

10 888

Återbetalning av utgifter

26

3

Övriga inkomster

693

350

Totalt (a)

30 469

8 378

Driftsutgifter

Personal

13 636

5 556

Fastigheter med tillhörande utgifter

2 121

689

Övriga administrativa utgifter

     1 319

743

Avsättningar

576

89

Driftsutgifter

11 660

2 081

Totalt (b)

29 312

9 158

Rörelseresultat (c = a - b)

1 157

-780

Finansiella intäkter (d)

41

0

Finansiella kostnader (e)

-14

2

Finansiellt resultat (f = d - e)

27

-2

Budgetårets resultat (g = c + f)

1 184

-782

Källa : Uppgifter från byrån - I tabellen sammanfattas de uppgifter som byrån har lagt fram i sin årsredovisning.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s.10.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 6.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s.72.


3.Europaparlamentets resolution av den 24 april 2007 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-   med beaktande av den slutliga årsredovisningen Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005(1) ,

-   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005, samt byråns svar(2) ,

-   med beaktande av rådets rekommendation av den 27 februari 2007 (5711/2007 – C6-0080/2007),

-   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

-   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3) , särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (4) , särskilt artikel 49,

-   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5) , särskilt artikel 94,

-   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-0121/2007), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den kunnat uppnå rimlig säkerhet om att räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2005 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta.

B.  Den 27 april 2006 beviljade parlamentet ansvarsfrihet för byråns direktör med avseende på genomförandet av byråns budget för budgetåret 2004(6) och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde parlamentet bland annat följande synpunkter:

   Europaparlamentet är bekymrat över de brister i budgetförvaltningen som revisionsrätten noterat, såsom avsaknad av upplysningar i ändringsbudgetarna om gjorda överföringar och av motivering till dessa, avsaknad av information till styrelsen om överföringar samt betalningar av förskott utanför budgeten.
   Europaparlamentet konstaterar att 2004 hade byrån ännu inte antagit genomförandebestämmelserna till sin budgetförordning och inte utfört någon riskanalys eller utarbetat några normer för intern kontroll.
   Europaparlamentet konstaterar att byråns förfaranden för personalurval har varierat från en urvalsomgång till en annan och uppmanar därför kommissionen och byrån att komma överens om ett öppet och samstämmigt rekryteringsförfarande så att byråns behov av specifikt kvalificerade medarbetare blir tillgodosett.

Allmänna punkter för majoriteten av de EU-organ som kräver enskild ansvarsfrihet

1.  Europaparlamentet anser att det växande antalet gemenskapsorgan och verksamheten hos vissa av dem inte verkar kunna integreras inom allmänna riktlinjer och att vissa organs uppdrag inte alltid återspeglar unionens verkliga behov eller medborgarnas förväntningar, och konstaterar att organen i allmänhet inte alltid har gott anseende eller omtalas positivt.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa allmänna riktlinjer för inrättande av nya gemenskapsorgan och att lägga fram en kostnads-nyttostudie innan ett nytt organ inrättas samtidigt som den skall tillse att varje form av dubbelarbete undviks mellan organen eller med de uppgifter som utförs av andra europeiska organisationer.

3.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att lämna sitt yttrande om kostnads-nyttostudien innan parlamentet fattar sitt beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vart femte år genomföra en studie om det mervärde som varje befintligt organ tillför. Alla relevanta institutioner uppmanas att, i händelse av en negativ utvärdering av ett organs mervärde, vidta de nödvändiga åtgärderna för att omformulera mandatet för detta organ eller att stänga det.

5.  Med tanke på det växande antalet tillsynsmyndigheter beklagar Europaparlamentet att förhandlingarna om förslaget till ett institutionellt avtal för organisationen av EU-tillsynsmyndigheter ännu inte slutförts och uppmanar de behöriga avdelningarna vid kommissionen att, i samråd med revisionsrätten, göra allt de kan för att ett sådant avtal skall kunna ingås snarast.

6.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens budgetansvar kräver att kommissionen har en närmare anknytning till organen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta alla nödvändiga steg så att kommissionen senast den 31 december 2007 får en blockerande minoritet i tillsynsmyndigheternas kontrollenheter och att man vid nyinrättningar av organ föreskriver detta från början.

7.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin årsrapport inrätta ett extra kapitel som ägnas åt samtliga organ som skall beviljas ansvarsfrihet under kommissionens räkenskaper i syfte att få en mycket klarare bild av organens användning av EU-medel.

8.  Europaparlamentet påminner om principen enligt vilken alla gemenskapsorgan, oavsett om de är bidragsberättigade eller inte, är underställda parlamentet för sin ansvarsfrihet, även i de fall då en ansvarsfrihetsmyndighet har inrättats med stöd av den konstituerande rättsakten för organet.

9.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att genomföra en granskning av samtliga organs prestationer och resultat samt rapportera till parlamentets relevanta utskott, inbegripet budgetkontrollutskottet.

10.  Europaparlamentet konstaterar att antalet organ ständigt ökar och att det, i enlighet med kommissionens politiska ansvar för organens verksamhet som omfattar betydligt mer än enbart ett logistiskt stöd, finns ett allt större behov för kommissionens generaldirektorat med ansvar för inrättandet och kontrollen av organen att utarbeta ett gemensamt synsätt på organen. En struktur liknande den som skapats av organen för samordning bland de berörda generaldirektoraten skulle vara en pragmatisk väg att gå mot ett gemensamt synsätt från kommissionens sida på alla frågor som rör organen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra det administrativa och tekniska stödet till organen och då beakta den allt större komplexiteten i gemenskapens administrativa bestämmelser samt tekniska problem.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det inte finns någon disciplinär enhet i något av gemenskapsorganen och uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att en sådan mekanism snarast skall tas i bruk.

13.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda förbättringarna i samordningen bland organen, vilket gör det möjligt för dem att ta itu med återkommande problem och gör samarbetet med kommissionen och parlamentet effektivare.

14.  Europaparlamentet anser att flera organs inrättande av en gemensam stödtjänst som syftar till att göra datasystemen för den ekonomiska förvaltningen förenlig med kommissionens system, är en åtgärd som bör fortsätta att genomföras och vidareutvecklas.

15.  Europaparlamentet uppmanar organen att förbättra sitt samarbete och sin riktmärkning med aktörer på fältet. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta de åtgärder den bedömer nödvändiga för att hjälpa organen att höja sitt anseende och göra verksamheten synligare.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att harmonisera utformningen av organens årsredovisningar och att utarbeta resultatindikatorer, vilket skulle möjliggöra en jämförelse av organens effektivitet.

17.  Europaparlamentet uppmanar organen att i början av varje år lägga fram resultatindikatorer mot vilka de kan bedömas.

18.  Europaparlamentet uppmanar organen att i ökande utsträckning använda SMART-mål som borde leda till en mer realistisk planering och ett mer realistiskt genomförande för att uppnå målen.

19.  Europaparlamentet håller med revisionsrätten om att kommissionen också är ansvarig för organens (ekonomiska) förvaltning. Kommissionen uppmanas därför med kraft att övervaka och vid behov styra och bistå de olika organens förvaltningar, särskilt för att åstadkomma korrekt tillämpning av upphandlingsförfarandena, insyn i rekryteringsförfarandena, sund ekonomisk förvaltning (underutnyttjande och överbudgetering) och, allra viktigast, en korrekt tillämpning av bestämmelserna för internkontrollen.

20.  Europaparlamentet anser att organens arbetsprogram bör uttrycka deras bidrag i operativa och mätbara termer och att kommissionens normer för internkontroll vederbörligen bör beaktas.

Särskilda punkter

21.  Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden var lägre än 80 procent. Detta berodde på den låga nivån av utnyttjande av åtagandebemyndiganden (69 procent) och betalningsbemyndiganden (32 procent) inom driftsutgifterna. Det framgår också att budgetårets anslag i stor utsträckning förföll (mellan 7 procent och över 30 procent beroende på utgiftsavdelning och anslagens natur). Även de anslag som förts över från det föregående budgetåret förföll i stor utsträckning. Byrån upmanas att förbättra sin programplanering och förstärka uppföljningen av dess verkställande så att medel inte mobiliseras i onödan.

22.  Europaparlamentet noterar att verksamhetsbaserad förvaltning inte har införts, trots att detta föreskrivs i byråns budgetförordning, enligt en modell som har tillämpats för den allmänna budgeten för att få en bättre resultatuppföljning.

23.  Europaparlamentet beklagar att styrelsen inte har antagit några miniminormer för internkontroll under 2005. Det finns fortfarande ingen beskrivning av systemen och förfarandena för förvaltning och intern kontroll. Det har inte skett något godkännande av de förfaranden som utanordnarna infört för att garantera att de finansiella uppgifter som de överlämnar till räkenskapsföraren är korrekta och uttömmande. I slutet av 2005 hade byrån fortfarande inget system som innebar att den kunde försäkra sig om att de avgifter som byrån tar ut från sina klienter för sina tjänster var tillräckligt höga för att täcka kostnaderna. Parlamentet uppmanar byrån uppmanas att rätta till denna situation så snart som möjligt.

24.  Parlamentet välkomnar styrelsens beslut att anta normer för intern kontroll som bygger på de normer som kommissionen tillämpar och på ISO 9000. Parlamentet uppmanar byrån att verka för att dessa standarder tas i bruk.

25.  Europaparlamentet beklagar att principen om öppen anbudsinfordran i vissa fall inte respekterades och uppmanar byrån att göra detta i fortsättningen.

(1) EUT C 266, 31.10.2006, s. 10.
(2) EUT C 312, 19.12.2006, s. 6.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(4) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 340, 6.12.2006, s. 128.

Senaste uppdatering: 22 april 2008Rättsligt meddelande