Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2072(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0108/2007

Внесени текстове :

A6-0108/2007

Разисквания :

PV 24/04/2007 - 4
CRE 24/04/2007 - 4

Гласувания :

PV 24/04/2007 - 7.32
CRE 24/04/2007 - 7.32
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0134

Приети текстове
WORD 55k
вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност 2005 : Cъвет
P6_TA(2007)0134A6-0108/2007
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година: Раздел ІІ - Съвет (C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за 2005 финансова година – том I (C6-0466/2006)(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно извършените през 2005 г. вътрешни одити,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за 2005 финансова година и специалните доклади на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите, предмет на одит(3) ,

–   като взе предвид декларацията за достоверност и точност на отчетите и за законосъобразност и правилност на извършените операции, представена от Сметната палата съгласно член 248 на Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0108/2007),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за 2005 финансова година;

2.  Представя своите забележки в следващата по-долу резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейската инвестиционна банка и националните и регионални институции за одит на държавите-членки, и да осигури публикуването им в Oфициален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ L 60, 8.3.2005 г.
(2) OВ C 264, 31.10.2006 г., стр. 1.
(3) OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 1.
(4) OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 10.
(5) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).


2.Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година, Раздел II – Cъвет (C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година(1) ,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейските общности за 2005 финансова година – том I (C6-0466/2006)(2) ,

–   като взе предвид годишния доклад на Съвета до органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно извършените през 2005 г. вътрешни одити (COM),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за 2005 финансова година и специалните доклади на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите, предмет на одит(3) ,

–   като взе предвид декларацията за достоверност и точност на отчетите и за законосъобразност и правилност на извършените операции, представена от Сметната палата съгласно член 248 на Договора за ЕО(4) ,

–   като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент на Съвета (EО, Eвратoм) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5) , и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид член 71 и приложение V от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0108/2007),

1.  Отбелязва, че през 2005 г. Съветът е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 588 182 640,52 EUR, от които са използвани 96,69 %;

2.  Отбелязва, че след въвеждането на счетоводния принцип на начисляване, считано от 1 януари 2005 г., финансовите отчети на Съвета показват положителен икономически резултат в размер на 19 386 891,40 EUR и еднакъв размер (398 520 004,03 EUR) на активи и пасиви;

3.  Изразява съжаление, че Съветът, за разлика от други институции, не представя на Европейския парламент годишен доклад за дейността, като се позовава на джентълменското споразумение от 1970 г. (Резолюция, записана в протокола от заседанието на Съвета от 22 април 1970 г.) и на липсата на съответно изискване във Финансовия регламент; приканва Съвета да преразгледа решението си да не публикува доклад за дейността, който би предоставил по-голяма отчетност пред широката общественост и данъкоплатците;

4.  Посочва заключението на Европейската сметна палата (ЕСП) (параграф 10.11), че реформираната система на Съвета за възстановяване на пътните разноски на представители на членове на Съвета е довела до значително намаляване на административната тежест, но същевременно не са извършени достатъчни проверки относно действителността на отчетите на държавите-членки, преди изплащането на вноската за м. юли 2005 г.;

5.  Отбелязва, че, по отношение на разноските за командировки на представители на членове на Съвета, вътрешният одитор подчертава в годишния си доклад необходимостта от повече прозрачност по отношение на това кои заседания отговарят на критериите за възстановяване на разноски и по отношение на подлежащите на възстановяване разноски, и отправя препоръка за създаване на работна група, която да проучи тези въпроси;

6.  Отбелязва отговора на Съвета до ЕСП, че въз основа на доклад на службата за вътрешен одит на Съвета относно функционирането на новата система за пътни разноски на представители на членове на Съвета една година след въвеждането й през 2004 г., понастоящем секретариатът на Съвета извършва преглед на системата; отбелязва, че сега всяка делегация получава от секретариата на Съвета ограничен бюджет с таван;

7.  Припомня, че секретариатът на Съвета е изразил нежелание да отговори официално на въпросник, изпратен до всички институции (включително Европейския парламент), относно използването на служебни автомобили, като се е позовал на разпоредбите на горепосоченото джентълменско споразумение;

8.  Изтъква, че по отношение на раздела на бюджета за Европейския парламент горепосоченото джентълменско споразумение предвижда, че:"

Съветът се задължава да не внася изменения в прогнозните разходи на Европейския парламент. Това задължение е обвързващо единствено доколкото прогнозните разходи не противоречат на разпоредбите на общностното право, по-конкретно по отношение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители, както и седалищата на институциите

"

9.  Счита, че предвид отдавнашната дата на подписване и същественото несъответствие между използваните формулировки и вложеното в тях значение или тълкуването им, джентълменското споразумение може би се нуждае от преразглеждане;

10.  Счита, че настоящият компромис, състоящ се в неофициален диалог между Съвета, председателя на компетентната комисия и докладчика, трябва да се разшири и да включва по един член от всяка политическа група; възлага на своята компетентна комисия да започне преговори със Съвета с оглед своевременно преразглеждане на условията за провеждане на неофициален диалог преди следващата процедура за освобождаване от отговорност;

11.  Отбелязва, че в своя специален доклад № 9/2006 ЕСП е установила, че през 2005 г. разходите за страница превод в Съвета са били 276 EUR (спрямо 194 EUR в Комисията и 119 EUR в Европейския парламент); отбелязва, че тази разлика отчасти се обяснява с постигнатия от секретариата на Съвета успех в намаляването на броя и обема на документите, които се изпращат за превод, и със съставянето на списък с основни документи, и че Съветът планира своевременно съществено да намали броя на преводаческия персонал;

12.  Призовава за максимална прозрачност в областта на общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС); изисква от Съвета да следи в бюджета на Съвета да няма оперативни разходи в областта на ОВППС, в съответствие с точка 42 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(6) ; запазва правото си да вземе необходимите мерки, в случай на нарушение на споразумението.

(1) OВ L 60, 8.3.2005 г.
(2) OВ C 264, 31.10.2006 г., стр. 1.
(3) OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 1.
(4) OВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 10.
(5) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО, Евратом) № 1995/2006 (OВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(6) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 22 април 2008 г.Правна информация