Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0127(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0073/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0073/2007

Debates :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Balsojumi :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0145

Pieņemtie teksti
WORD 86k
Trešdiena, 2007. gada 25. aprīļa - Strasbūra Galīgā redakcija
Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par krimināltiesiskiem pasākumiem, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0168)(1) ,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0233/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A6-0073/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 25. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/.../EK par krimināltiesiskiem pasākumiem , lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu
P6_TC1-COD(2005)0127

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1) ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2) ,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(3) ,

tā kā:

(1)  Komisijas 1998. gada 15. oktobrī iesniegtajā zaļajā grāmatā par cīņu pret viltošanu un pirātismu iekšējā tirgū tika konstatēts, ka viltošana un pirātisms ir kļuvuši par pasaules mēroga parādību ar nozīmīgām sekām ekonomikā un sociālajā jomā un no patērētāju aizsardzības viedokļa, jo īpaši attiecībā uz sabiedrības veselību un drošību. Pēc zaļās grāmatas tika sagatavots rīcības plāns, un iekļauts Komisijas 2000. gada 30. novembra paziņojumā par to pašu tēmu Padomei, Eiropas Parlamentam un Ekonomikas un sociālu lietu komitejai.

(2)  Eiropadome, kas tikās Briselē 2003. gada 20. un 21. martā, savos secinājumos aicināja Komisiju un dalībvalstis uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu, veicot pasākumus viltošanas un pirātisma apkarošanai.

(3)  Starptautiskā līmenī dalībvalstīm un Kopienai ‐ tās kompetencē esošos jautājumos ‐ ir saistošs Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību ("TRIPS nolīgums"), kuru ir noslēgusi Pasaules tirdzniecības organizācija un kuru Kopiena ir apstiprinājusi ar Padomes Lēmumu 94/800/EK(4) . TRIPS nolīgums jo īpaši paredz krimināltiesību normas kā starptautiskā līmenī piemērojamus standartus, taču atšķirības starp dažādām dalībvalstīm joprojām ir pārāk lielas, liedzot efektīvi cīnīties pret intelektuālā īpašuma pārkāpumiem, jo īpaši pret smagākajiem no tiem. Tādēļ ekonomiskās aprindas zaudē uzticību iekšējam tirgum un tāpēc veic mazākus ieguldījumus jauninājumos un jaunradē.

(4)  Komisija 2004. gada novembrī pieņēma arī Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas stratēģiju attiecībā uz trešām valstīm.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu(5) paredz civiltiesiskus un administratīvus pasākumus, procedūras un aizsardzības līdzekļus. Minētās direktīvas noteikumi ir jāpapildina ar pietiekami preventīvām sankcijām , kas piemērojamas visā Kopienas teritorijā. Ir vajadzīgs saskaņot dažas krimināltiesību normas, lai efektīvi cīnītos ar viltošanu un pirātismu iekšējā tirgū. Kopienas likumdevējs ir pilnvarots veikt vajadzīgos krimināltiesiskos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu tiesību normu efektivitāti intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā, kā tā noteikta šajā direktīvā, izņemot patentus.

(6)  Pamatojoties uz Komisijas 2005. gada oktobrī pieņemto Paziņojumu par muitas reakciju uz viltošanu un pirātismu, Padome 2006. gada 13. martā pieņēma rezolūciju, kurā uzsvēra, ka Lisabonas stratēģijas mērķus "var sasniegt vienīgi ar labi funkcionējošu iekšējo tirgu un attiecīgiem pasākumiem, lai veicinātu ieguldījumus uz zināšanām balstītā ekonomikā, un atzina ievērojama viltošanas un pirātisma pieauguma draudus Eiropas Savienības uz zināšanām balstītajai ekonomikai, jo īpaši veselībai un drošībai (…)".

(7)  Eiropas Parlaments 2006. gada 7. septembra rezolūcijā par medikamentu viltošanu pauda viedokli, ka Eiropas Kopienai ir steidzami jāizstrādā līdzekļi, lai efektīvi apkarotu nelikumīgu pirātisma un medikamentu viltošanas praksi.

(8)  Ir jātuvina tiesību normas, jo īpaši attiecībā uz piemērojamo sodu līmeni fiziskām un juridiskām personām, kuras ir izdarījušas šādus noziedzīgus nodarījumus vai ir par tiem atbildīgas. Ir jātuvina noteikumi par brīvības atņemšanas sodiem, naudas sodiem un konfiskāciju.

(9)  Konstatējot šajā direktīvā noteikto nodarījumu izdarīšanā apsūdzēto personu nodomu pārkāpt attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības, būtu jāņem vērā to, kādā mērā apsūdzētajai personai pirms pārkāpuma izdarīšanas bija pamats apgalvot, ka attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības ir spēkā neesošas.

(10)  Ir jāparedz noteikumi kriminālizmeklēšanas atvieglošanai. Dalībvalstīm ir jānodrošina , ka intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki sadarbojas ar kopējām izmeklēšanas grupām saskaņā ar režīmu, kas paredzēts Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 2002/465/TI par kopējām izmeklēšanas grupām (6) . Attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku iesaistīšanai jāveicina minētais darbs, vienlaikus neierobežojot valsts iestāžu izmeklēšanas neitralitāti .

(11)  Lai atvieglotu izmeklēšanu vai kriminālprocesu attiecībā uz noziedzīgajiem nodarījumiem intelektuālā īpašuma tiesību jomā, tā nedrīkst būt atkarīga no noziedzīgā nodarījumā cietušās personas iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības.

(12)  Izmeklēšanas un tiesvedības laikā, kvalificējot kriminālas darbības un paredzot sankcijas, ir pilnībā jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās tiesības.

(13)  Šī direktīva neietekmē īpašu atbildības mehānismu interneta pakalpojumu sniedzējiem, kāds, piemēram, noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvā 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvā 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (8) .

(14)  Tā kā šīs direktīvas mērķi dalībvalstis atsevišķi nevar sasniegt pietiekamā kvalitātē un tādējādi to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(15)  Šī direktīva atbilst pamattiesībām, un tajā ir ievēroti principi, kas jo īpaši noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šīs direktīvas mērķis ir jo īpaši nodrošināt pilnīgu intelektuālā īpašuma aizsardzību saskaņā ar minētās hartas 17. panta 2. punktu.

(16)  Ir vajadzīgs nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību atbilstošu aizsardzību audiovizuālajā nozarē, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 20. novembra Direktīvā 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (9) .

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā direktīvā noteikti krimināltiesiskie pasākumi , kas vajadzīgi, lai nodrošinātu še turpmāk minēto intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu, ņemot vērā viltošanas un pirātisma praksi .

Šie pasākumi attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos, izņemot patentu tiesības .

Rūpnieciskā īpašuma tiesības attiecībā uz patentu izslēdz no šīs direktīvas darbības jomas.

Īpaši jānosaka, ka šī direktīva neattiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas ir saistīti ar:

   patentu tiesībām, funkcionāliem modeļiem un tiesībām attiecībā uz augu šķirnēm, tostarp tiesībām, kas izriet no papildu aizsardzības sertifikātiem;
   sākotnējo preču paralēlu importēšanu no trešās valsts ar intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka piekrišanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā:

  a) "intelektuālā īpašuma tiesības" ir vienas vai vairākas šādas tiesības:
   autortiesības,
   blakustiesības,
   datu bāzes izveidotāja sui generis tiesības,
   pusvadītāja izstrādājumu topogrāfijas izveidotāja tiesības,
   tiesības uz preču zīmi, ciktāl krimināltiesiskās aizsardzības attiecināšana uz tām neierobežo brīvā tirgus noteikumus un pētniecības darbības,
   tiesības uz dizainparaugu,
   tiesības attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm,
   firmas nosaukums, ciktāl tas attiecīgajos valsts tiesību aktos ir aizsargāts kā ekskluzīvas īpašumtiesības,
   katr ā ziņā tiesības, ciktāl tās ir paredzētas Kopienas līmenī, attiecībā uz precēm, kas noteiktas 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (10) , un katrā ziņā, neattiecinot minēto uz patentu tiesībām;
   b) "pārkāpumi komerciālā mērogā" ir visi intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, kas izdarīti, lai iegūtu komerciālas priekšrocības; tas neattiecas uz darbībām, ko veic privāti lietotāji personiskā bezpeļņas nolūkā;
   c) "tīši intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi" ir jebkuri tīši un apzināti attiecīgo tiesību pārkāpumi, lai iegūtu komerciāla mēroga ekonomiskas priekšrocības;
   d) "juridiska persona" ir ikviena juridiska persona, kam tāds statuss ir saskaņā ar spēkā esošiem attiecīgās valsts tiesību aktiem, izņemot valstis un ikvienu citu publisku struktūru, kura darbojas, īstenojot publiskās varas prerogatīvas, un izņemot publiskas starptautiskās organizācijas.

3. pants

Noziedzīgi nodarījumi

Dalībvalstis nodrošina ║, ka visi tīši intelektuālā īpašuma║ tiesību pārkāpumi , kas veikti komerciālā mērogā, kā arī līdzdalība tajos, vai ar šiem pārkāpumiem tieši saistīta kūdīšana uz tiem, tiek kvalificētinoziedzīgi nodarījumi .

Kriminālsankcijas nepiemēro sākotnējo preču paralēlās importēšanas gadījumā, ja tās tiek tirgotas ar tāda intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka piekrišanu, kas atrodas valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts .

Dalībvalstis nodrošina, ka aizsargāta darba taisnīga izmantošana, tostarp reproducēšana, sagatavojot kopijas, vai izmantošana audioformātā vai citā veidā ar mērķi sagatavot par to kritisku analīzi, komentāru, ziņas, mācību materiālu (tostarp vairākas kopijas izmantošanai klasē), studijām vai pētniecībai, nav uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu.

4. pants

Sankciju veids

1.  Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem dalībvalstis paredz šādas sankcijas:

   a) fiziskām personām ‐ brīvības atņemšanu;
  b) fiziskām un juridiskām personām:
   i) krimināltiesībās paredzētus naudas sodus fiziskām personām un sodus, kas ir vai nav paredzēti krimināltiesībās, ‐ juridiskām personām ;
   ii) noziedzīgā nodarījuma priekšmeta, rīku un līdzekļu konfiskāciju vai mantas konfiskāciju šo līdzekļu vērtībā.

2.  Par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem dalībvalstis paredz, ka attiecīgos gadījumos piemērojamas arī šādas sankcijas:

   a) tādas mantas, ieskaitot materiālus un aprīkojumu, iznīcināšana, kuras izmantotas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanai;
   b) uzņēmuma, kas izmantots attiecīgā pārkāpuma veikšanai, pilnīga vai daļēja, galīga vai pagaidu slēgšana;
   c) galīgs vai pagaidu aizliegums veikt komerciālas darbības;
   d) pakļaušana tiesas uzraudzībai;
   e) darbības izbeigšana ar tiesas lēmumu;
   f) aizliegums saņemt valsts atbalstu un subsīdijas;
   g) tiesas nolēmumu publicēšana;
   h) rīkojums, ar ko pārkāpējam prasa apmaksāt konfiscēto preču glabāšanas izdevumus.

5. pants

Sankciju līmenis

1.  Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka fiziskas personas, kuras ir atbildīgas par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tiek sodītas ar maksimālo sodu, kas ir vismaz 4 gadi ieslodzījumā, ja tie ir nopietni noziedzīgi nodarījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (11) 3. panta 5. punkta nozīmē vai ja šos noziedzīgos nodarījumus ir izdarījusi krimināla organizācija Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu veselībai vai drošībai.

2.  Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir atbildīgas par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tiek piemērotas iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas. Šīs sankcijas ietver kriminālsodus vai cita veida sodus:

   a) maksimālajā apmērā vismaz EUR 100 000 gadījumos, kuri nav minēti 1. punktā ;
   b) maksimālajā apmērā vismaz EUR 300 000 gadījumos, kuri minēti 1. punktā.

3.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka atkārtotus noziedzīgus nodarījumus 3. panta nozīmē, ko fiziskas vai juridiskas personas izdarījušas dalībvalstī, kas nav to izcelsmes vai mītnes valsts, ņem vērā, nosakot sankciju apmēru saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.

6. pants

Paplašinātas konfiskācijas pilnvaras

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai daļēji vai pilnībā konfiscētu mantu, kas pieder fiziskai vai juridiskai personai, kura notiesāta saskaņā ar 3. pantu Padomes 2005. gada 24. februāra Pamatlēmumā 2005/212/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju(12) , ja tie ir nopietni noziedzīgi nodarījumi Direktīvas 2005/60/EK 3. panta 5. punkta nozīmē vai ja noziedzīgus nodarījumus ir izdarījusi krimināla organizācija Pamatlēmuma … par cīņu pret organizēto noziedzību izpratnē, kā arī tad, ja šie noziedzīgie nodarījumi rada draudus personu veselībai vai drošībai.

7. pants

Tiesību ļaunprātīga izmantošana

Dalībvalstis nodrošina, ka, veicot krimināltiesiskus, civiltiesiskus un procesuālus pasākumus, ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot draudus ar krimināltiesiskām sankcijām un par šādiem draudiem var piemērot sankcijas.

Dalībvalstis aizliedz procedūras ļaunprātīgu izmantošanu, jo īpaši gadījumos, ja krimināltiesiskus pasākumus izmanto, lai nodrošinātu civiltiesībās paredzētu prasību izpildi.

8. pants

Tiesājamo tiesības

Dalībvalstis nodrošina, ka pienācīgi tiek aizsargātas un garantētas tiesājamo tiesības.

9. pants

Kopējas izmeklēšanas grupas

1.   Dalībvalstīm jānodrošina, ka intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem vai to pārstāvjiem un ekspertiem ir atļauts palīdzēt kopējo izmeklēšanās grupu veiktajās izmeklēšanās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas noteikti 3. pantā.

2.  Dalībvalstis paredz atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šāda palīdzība neapdraud apsūdzētās personas tiesības, piemēram, ietekmējot pierādījumu precizitāti, viengabalainību un objektivitāti.

3.  Izmeklēšanā un tiesvedībā ir pilnībā jāievēro Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pants par personas datu aizsardzību un Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (13) .

10. pants

Tiesības saņemt informāciju no tiesībaizsardzības iestādēm

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, kad tiesībaizsardzības iestādes konfiscē neatļautas preces vai iegūst citus pierādījumus par pārkāpumu, šīs iestādes dara šos pierādījumus pieejamus izmantošanai tādā notiekošā vai iecerētā civilā tiesvedībā pret iespējamo pārkāpēju, kas pēc tiesību īpašnieka prasījuma ir uzsākta Eiropas Savienības jurisdikcijā un, ja iespējams, šīs iestādes informē attiecīgo tiesību īpašnieku vai tā pārstāvi, ka to rīcībā ir šādi priekšmeti vai pierādījumi. Dalībvalstis var prasīt, lai uz šādu pierādījumu sniegšanu tiesību īpašniekam attiecina pienācīgas piekļuves, drošības un citas prasības tā, lai nodrošinātu pierādījumu viengabalainību un novērstu iespējamu kaitējumu krimināllietai, kas vēlāk var tikt uzsākta.

11. pants

Kriminālprocesa uzsākšana

Dalībvalstis nodrošina, ka iespēja uzsākt kriminālizmeklēšanu vai kriminālvajāšanu par 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nav atkarīga no noziedzīgā nodarījumā cietušās personas iesnieguma vai izvirzītās apsūdzības, vismaz tad, ja darbības ir izdarītas dalībvalsts teritorijā.

12. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstis pieņem vajadzīgos noteikumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz (14) . Dalībvalstis tūlīt paziņo Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Šādas atsauces pievienošanas kārtību nosaka dalībvalstis.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu valsts tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C …, …, … lpp.
(2) OV C …, …, … lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. aprīļa Nostāja.
(4) OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.
(5) OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp. Kļūdu labojums publicēts OV L 195, 2.6.2004., 16. lpp.
(6) OV L 162, 20.6.2002., 1. lpp.
(7) OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
(8) OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.
(9) OV L 320, 28.11.1998., 54. lpp.
(10) OV L 196, 2.8.2003., 7. lpp.
(11) OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.
(12) OV L 68, 15.3.2005., 49. lpp.
(13) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā izdarīti grozījumi ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(14)* Astoņpadsmit mēneši pēc šīs direktīvas pieņemšanas dienas.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 8. februāraJuridisks paziņojums