Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2548(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0155/2007

Внесени текстове :

B6-0155/2007

Разисквания :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Гласувания :

PV 26/04/2007 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0164

Приети текстове
PDF 72kWORD 45k
четвъртък, 26 април 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Преговори за концесия на "Галилео"
P6_TA(2007)0164B6-0155/2007

Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно преговорите във връзка с договора за концесия на "Галилео"

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на етапите на разполагане и търговска експлоатация на Европейската програма за спътникова радионавигация (COM(2004)0477), и позицията си, приета на първо четене на 6 септември 2005 г.(1)

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Устава на Съвместното предприятие "Галилео", приложен към Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета (COM(2006)0351), и своята позиция от 24 октомври 2006 г.(2) ,

–   като взе предвид Регламент (EО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми(3) и предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на горепосочения регламент (COM(2005)0190) и своята позиция от 12 октомври 2006 г.(4) ,

–   като взе предвид резолюцията си от 28 септември 2006 г. относно отчитане на напредъка на програмата "Галилео"(5) ,

–   като взе предвид заключенията, приети от Съвета по транспорт, телекомуникации и енергия (ТТЕ) на 22 март 2007 г., относно състоянието на преговорите за договор за концесия,

–   като взе предвид съответните документи, предоставени на министрите на Съвета по ТТЕ, като писмото от заместник-председателя на Комисията, Barrot във връзка със състоянието на концесионните преговори, както и доклада на настоящия председател на Съвета относно нерешените въпроси, набелязани от наддаващия консорциум,

–   като взе предвид двойния мандат, възложен на заместник-председателя на Комисията Barrot от Съвета по ТТЕ, да представи на заседанието на Съвета през юни 2007 г. предложения за постигане на дългосрочните обществени финансови цели и за алтернативни сценарии в случай на провал, за подновяване на ефективни и обвързани със срок във времето преговори с наддаващия консорциум,

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

1.  Изразява отново своята подкрепа за програмата "Галилео", включително за спътниковите навигационни услуги EGNOS, предшестващи "Галилео", но също така изразява дълбока загриженост от факта, че концесионните преговори продължават да са в процес на застой вече няколко месеца и че подобни забавяния ще повлияят значително върху общата цена;

2.  Припомня резолюцията си от 28 септември 2006 г., която призовава заинтересованите страни в преговорите да достигнат споразумение по конструктивен начин; следователно приветства писмото от заместник-председателя на Комисията, отговарящ за програмата "Галилео" и заключенията на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергия от 22 март 2007 г. и подчертава колко е важно заинтересованите страни да изпълняват взетите през 2005 г. решения (т.нар. van Miert споразумение);

3.  Подчертава, че Парламентът, Съветът, Комисията и консултативните органи на ЕС изцяло подкрепят предоставения мандат на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за програмата "Галилео", който да представи пред Съвета през юни 2007 г. най-вече:

   a) достоверна пътна карта за сключване на договори по най-бързия начин,
   б) възможни решения за посрещане на дългосрочните финансови задължения,
   в) сценарий за възможно най-бързо предоставяне на спътниковите навигационни услуги EGNOS,
   г) алтернативни сценарии за осъществяване на програмата, най-вече по отношение на цени, риск и достъпност;

4.  Призовава Комисията да ускори законодателния процес по отношение на регламентирания пазар въз основа на Зелената книга на Комисията относно сателитните навигационни приложения, с цел да се осигури надежден бизнес план;

5.  Призовава Комисията да направи предложение заедно с Европейската космическа агенция (ЕКА), което може да разреши проблема за по-добро обществено управление посредством гарантиране на ясна политическа отговорност и лидерство от страна на Комисията;

6.  Призовава Комисията, предвид общностния характер на проекта, да зачита Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията(6) , и в частност, параграф 19 от него относно външните отношения, като по този начин гарантира, че Парламентът е напълно информиран за прилагането на решението на Съвета за оправомощаване на Комисията да преговаря с трети страни с оглед постигане на споразумения относно тяхното асоциирано членство за участие в надзорния орган на "Галилео";

7.  Приканва Комисията да представи на Парламента доклад за напредъка - преди средата на юли 2007 г. и още един - на по-късен етап, доста преди преговорите да стигнат момент, в който ще бъде налице преразгледано предложение за изменена правна основа за финансиране на програмата "Галилео";

8.  Призовава Съвета да гарантира, че всички по-нататъшни забавяния по този проект ще бъдат сведени до минимум;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 61.
(2) Приети текстове, P6_TA(2006)0423
(3) ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2006)0401.
(5) Приети текстове, P6_TA(2006)0385.
(6) Вж. приложението към Решението на парламента от 26 май 2005 г. (ОВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 125).

Последно осъвременяване: 9 септември 2008 г.Правна информация