Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0190/2007

Debatter :

PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12

Omröstningar :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7

Antagna texter :

P6_TA(2007)0178

Antagna texter
Torsdagen den 10 maj 2007 - Bryssel Slutlig utgåva
Toppmötet mellan EU och Ryssland
P6_TA(2007)0178B6-0190, 0191, 0194, 0195 och 0196/2007

Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2007 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Samara den 18 maj 2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Ryska federationen å andra sidan(1) , vilket trädde i kraft 1997 och kommer att löpa ut 2007,

–   med beaktande av EU:s och Rysslands mål, som formulerades i ett gemensamt uttalande efter toppmötet i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, att upprätta ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete om yttre säkerhet samt ett gemensamt område för forskning och utbildning, inklusive kulturella aspekter,

–   med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess fem protokoll,

–   med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av det offentliga uttalandet den 13 mars 2007 om republiken Tjetjenien i Ryska federationen från Europarådets europeiska kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–   med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalande den 2 maj 2007 om situationen utanför Estlands ambassad i Moskva,

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europeiska rådet och Europaparlamentet av den 10 januari 2007 om en energipolitik för Europa (KOM(2007)0001),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om tryggad energiförsörjning i Europeiska unionen(2) ,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland, särskilt

   sin resolution av den 26 april 2007 om de ingripanden som nyligen gjorts mot demonstranter i Ryssland(3) ,
   sin resolution av den 13 december 2006 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Helsingfors den 24 november 2006(4) ,
   sin resolution av den 25 oktober 2006 om förbindelserna mellan EU och Ryssland efter mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaja(5) ,
   sin resolution av den 15 juni 2006 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Sochi den 25 maj 2006(6) ,
   sin resolution av den 19 januari 2006 om situationen i Tjetjenien efter valen och det civila samhället i Ryssland(7) ,
   sin resolution av den 15 december 2005 om de mänskliga rättigheterna i Ryssland och den nya lagstiftningen om icke-statliga organisationer(8) , och
   sin resolution av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan EU och Ryssland(9) ,

–   med beaktande av det nittonde toppmötet mellan EU och Ryssland, som skall hållas i Samara den 18 maj 2007,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Ryssland har vuxit sig allt starkare under de senaste åren och lett till en djup och omfattande ekonomisk integration och ett ömsesidigt beroende som kommer att öka ännu mer under den närmaste framtiden.

B.  Ett ökat samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är av avgörande betydelse för stabiliteten, säkerheten och välfärden i hela Europa och dess grannländer.

C.  Ryska federationen är medlem i Europarådet och har alltså åtagit sig att följa Europarådets mål, vilka är att främja demokrati och befästa demokratisk stabilitet i Europa.

D.  Det finns en utbredd oro över demokrati- och människorättssituationen i Ryssland, rättssystemets oberoende (åskådliggjort genom Yukos-fallet), den ökande mediekontrollen, den ryska polisens och brottsbekämpande myndigheters oförmåga att hitta dem står bakom mord på journalister och över förtrycket av oppositionen.

E.  Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i form av mord, ofrivilliga försvinnanden, tortyr, gisslantaganden och godtyckliga fängslanden förekommer fortfarande i republiken Tjetjenien.

F.  Människorättsdialogen mellan EU och Ryssland har hittills inte lett till några betydande framsteg på detta område, och det bör prioriteras i förbindelserna.

G.  I förhandlingarna om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet bör man sträva efter att snabbt och fullständigt genomföra alla de fyra gemensamma områdena som anges ovan.

H.  De ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Ryska federationen bör vila på principerna om ömsesidighet, öppenhet, förutsägbarhet, pålitlighet, icke-diskriminering och gott styre.

I.  Ett framtida avtal mellan EU och Ryska federationen bör innehålla de principer i energistadgefördraget som syftar till att stärka banden och minska EU:s oro för att Ryssland använder sina stora energitillgångar som ett politiskt vapen.

J.  Den 19 april 2007 godkände rådet (rättsliga och inrikes frågor) två överenskommelser om visumlättnader och återtagande av olagliga invandrare, och den 22 april 2007 inleddes förhandlingar om visumfritt resande. Detta är två konkreta exempel på framsteg inom det gemensamma området för frihet, säkerhet och rättvisa.

K.  Ryssland har undertecknat och ratificerat Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

L.  Ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland är av största vikt för det framtida samarbetet och särskilt för den fortsatta utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna, stärkandet av säkerheten och stabiliteten i Europa samt stärkandet av respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatliga principer som grund för samarbetet.

M.  De inledande förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal har blivit fördröjda och villkorats med att den ryska regeringen häver det förbud mot import av polskt kött som infördes 2005. EU gör ansträngningar för att nå en kompromiss om import av polskt kött för att bryta det politiska dödläget.

N.  Efter den senaste tidens händelser i Estland har den vanliga verksamheten vid Estlands ambassad i Moskva stoppats, och flera av dess diplomater, inbegripet beskickningschefen, har attackerats av demonstranter som omringat byggnaden och bränt den estniska flaggan.

O.  Inga konkreta framsteg har gjorts när det gäller en lösning på de låsta konflikterna i gemensamma grannländer. Både Ryssland och EU har ett intresse av fred och stabilitet.

P.  Det är viktigt att EU talar med en röst samt visar solidaritet och enighet i sina förbindelser med Ryska federationen, och grundar förbindelserna på ömsesidiga intressen och gemensamma värderingar.

1.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sin övertygelse att Ryssland fortfarande är en viktig partner när det gäller strategiskt samarbete. EU har inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen gemensamt med Ryssland, utan även målet att ha ett nära samarbete på den internationella arenan samt i det gemensamma grannskapsområdet.

2.  Europaparlamentet betonar betydelsen av stärkt enighet och solidaritet bland EU:s medlemsstater i förbindelserna med Ryssland. Därför välkomnas den gemensamma linje som EU har antagit i förhandlingarna med den ryska regeringen om upphävandet av Rysslands förbud mot importen av polska jordbruksprodukter.

3.  Europaparlamentet beklagar att dessa förhandlingar har brutit samman och att förhandlingar om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland följaktligen inte har kunnat inledas. Parlamentet uppmanar det tyska ordförandeskapet att fortsätta att verka för att förhandlingsmandatet för ett nytt avtal kan antas så snart som möjligt, och att utan ytterligare dröjsmål inleda förhandlingarna.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att visa solidaritet med Estland och i kontakterna med Ryssland tala med en röst i samband med den senaste tidens händelser i Tallinn. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att fullt ut respektera sina skyldigheter enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser genom att garantera att utländska diplomater skyddas och att utländska ambassader kan utöva sin verksamhet.

5.  Europaparlamentet välkomnar den fortlöpande diskussionen om mänskliga rättigheter i Ryssland som en del av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland. Parlamentet betonar dock att den rådande situationen i Ryssland ger anledning till stark oro när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och det civila samhällets och enskilda personers rättighet att ifrågasätta myndigheterna och hålla dem ansvariga för deras handlande.

6.  Europaparlamentet framhåller på nytt att ett starkt försvar för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar bör vara en huvudprincip vid alla EU:s kontakter med Ryssland. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att dessa värden inte intar en underordnad plats i förhandlingarna mellan EU och Ryssland, och att villkora allt ekonomiskt stöd till de ryska myndigheterna med stärkandet av demokratin i landet.

7.  Europaparlamentet är mycket oroat över det våld som de ryska myndigheterna använt mot de fredliga demonstrationer i Moskva och Sankt Petersburg som under de senaste veckorna genomförts mot regeringen. Parlamentet betonar att yttrandefriheten och församlingsfriheten är grundläggande mänskliga rättigheter och att en fortsatt tendens att använda våld mot fredliga demonstrationer därför utgör ett brott mot landets internationella skyldigheter.

8.  Europaparlamentet är djupt oroat över de fortsatta rapporterna från ryska och internationella människorättsorganisationer om tortyr och omänsklig eller kränkande behandling i fängelser, på polisstationer och i hemliga fångläger i Tjetjenien. Parlamentet fördömer kraftfullt dessa handlingar och uppmanar de ryska myndigheterna att se till att de rättigheter som garanteras i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken har undertecknats av Ryssland, respekteras fullt ut i republiken Tjetjenien och att alla som kränker dessa rättigheter ställs inför rätta. Parlamentet understryker i detta sammanhang att den ryska regeringen förkastade det mandat som i oktober 2006 gavs till FN:s särskilde rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som planerade att göra oanmälda besök i fängelser i Norra Kaukasus.

9.  Europaparlamentet ser med oro på den sociala och politiska polariseringen och begränsningen av demokratin inför valet till duman i december 2007 och presidentvalet i mars 2008. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att garantera fria och rättvisa val i dessa båda fall så att oppositionspartierna får en möjlighet att bedriva en valkampanj och sådana åtgärder upphör som fråntar vissa politiska partier deras rättsliga ställning och deras möjlighet att delta i valen på grund av ytterst krävande nya villkor för deras medlemskap och omfattningen på deras territoriella organisation. De ryska myndigheterna uppmanas även att respektera principen om yttrandefrihet. Parlamentet betonar att mediefriheten är mycket viktig om valen skall betraktas som fria och rättvisa. Parlamentet understryker vikten av icke-statliga organisationer som är oberoende av de nationella regeringarna för utvecklingen av det civila samhället.

10.  Europaparlamentet understryker behovet av att samarbeta med Ryssland, som är en mycket viktig partner, för att bevara freden, stabiliteten och säkerheten, bekämpa internationell terrorism och våldsbenägen extremism samt ta itu med andra säkerhetsproblem såsom miljö- och kärnkraftshot, narkotika, olaglig vapen- och människohandel samt gränsöverskridande organiserad brottslighet i det europeiska grannskapet.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att tillsammans med den ryska regeringen genomföra initiativ för att stärka säkerheten och stabiliteten i det gemensamma grannskapet, framförallt genom stärkt dialog om Ukraina och Vitryssland och göra gemensamma ansträngningar för att slutligen lösa de låsta konflikterna i Nagorno-Karabach samt i Moldavien och Georgien genom att garantera dessa stater full territoriell integritet.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att som medlemmar av FN:s säkerhetsråd ta sitt ansvar i frågan om Irans kärnvapen.

13.  Europaparlamentet är oroat över de uttalanden som gjorts av president Putin som reaktion på Förenta staternas planer på att placera delar av sitt system för antiballistiska missiler i Polen och Tjeckien, och uppmanar alla berörda parter att inleda en dialog i detta sammanhang. Förenta staterna uppmanas att stärka sina insatser när det gäller samråd och när det gäller att förklara sitt planerade missilförsvarssystem i syfte att göra det möjligt för Nato och EU att fortsatt stå enade. Parlamentet efterlyser en ingående diskussion om dessa förslag, inbegripet frågan om behovet av ett sådant system, en analys av hotbilden och möjligheten att inrätta olika säkerhetszoner inom ramen för både EU och Nato. Parlamentet betonar att systemet måste diskuteras inom Nato-Ryssland-rådet.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att som medlemmar av kvartetten ta sitt ansvar när det gäller en lösning på Mellanösternkonflikten och stödja ansträngningarna för att få till stånd en internationell fredskonferens om ett regionalt fredsavtal för Mellanöstern. Dessutom uppmanas Ryssland att som medlem av kontaktgruppen och FN:s säkerhetsråd samarbeta för att hitta en varaktig lösning på Kosovofrågan och att som en av parterna i sexpartssamtalen bidra till en lösning på problemet med kärnvapenspridningen i Nordkorea.

15.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att inte ytterligare fördröja beslutet om Kosovos slutgiltiga ställning på grundval av den plan om övervakat oberoende som Martti Ahtisaari lagt fram. Parlamentet uppmärksammar de konsekvenser en sådan fördröjning skulle kunna få för stabiliteten i regionen och uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att agera på ett konstruktivt sätt.

16.  Europaparlamentet konstaterar att den europeiska grannskapspolitiken redan erbjuder ett antal möjligheter till multilateralt samarbete. Parlamentet begär att det skapas en gemenskap för EU och Svarta havsområdet, enligt samma mönster som den nordiska dimensionen, för att främja en stärkt dialog för ett stabilare, säkrare och mer demokratiskt grannskap.

17.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts när det gäller gränsavtalet mellan Lettland och Ryssland, men betonar att arbetet måste gå vidare så att gränsavtalet mellan Ryssland och Estland ratificeras och börjar tillämpas så snart som möjligt.

18.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för Rysslands WTO-medlemskap som kommer att hjälpa Ryssland att komma till rätta med reglerna på världsmarknaderna. WTO-medlemskapet borde bidra till att fördjupa den ekonomiska integrationen mellan EU och Ryssland.

19.  Europaparlamentet understryker också på nytt vikten av att skapa ett gemensamt ekonomiskt område och fortsätta utveckla de mål man enats om i vägkartan för det gemensamma ekonomiska området, särskilt målet att skapa en öppen och integrerad marknad för EU och Ryssland. Parlamentet förväntar sig att Ryssland häver sitt embargo mot vissa produkter från Moldavien och Georgien.

20.  Europaparlamentet understryker vikten av att skapa ett bättre investeringsklimat i Ryssland, vilket endast kan ske genom att främja och underlätta icke-diskriminerande och öppna företagsvillkor, avbyråkratisering och ömsesidiga investeringar. Den bristande förutsägbarheten vid myndigheternas tillämpning av regelverket bekymrar parlamentet.

21.  Europaparlamentet välkomnar den intensifierade dialogen mellan EU och Ryssland om energifrågor. Parlamentet understryker vikten av energiimport för ekonomierna inom EU eftersom sådan import medför en potentiell möjlighet till ytterligare handel och ekonomiskt samarbete mellan EU och Ryssland. Parlamentet betonar att principerna om ömsesidigt beroende och insyn bör utgöra grunden för detta samarbete, tillsammans med lika tillgång till marknader, infrastruktur och investeringar. Rådet och kommissionen uppmanas att se till att principerna i energistadgefördraget, dess transiteringsprotokoll och G8-slutsatserna inbegrips i ett nytt avtal mellan EU och Ryssland, däribland stärkt samarbete om energieffektivitet, energisparande och förnybar energi. Parlamentet påpekar att dessa principer bör tillämpas på betydande energiinfrastrukturprojekt, som exempelvis gasledningarna i Östersjön. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att i kontakterna med Ryssland tala med en röst om dessa känsliga energifrågor.

22.  Europaparlamentet förespråkar utbyte av information om avancerad energiteknik och uppmuntrar till kontakter mellan aktörer i energisektorn i EU och Ryssland samt till de ansträngningar som krävs för att förbättra energieffektiviteten och utveckla teknik utan koldioxidutsläpp. Detta medför, särskilt inom industrin, ett stort utrymme för samarbete, med utbyte av bästa metoder och tekniker mellan företag i Ryssland och EU.

23.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland och EU:s medlemsstater att klara de mål som föreskrivs i Kyotoprotokollet. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att industriländerna har ett särskilt ansvar att inta en ledande roll i arbetet för att minska utsläppen. Parlamentet uppmanar Ryssland att spela en aktiv roll vid framtida internationella förhandlingar och att bidra till att ett avtal kan ingås 2008, eller senast 2009, i syfte att säkra kontinuiteten på den globala kolmarknaden.

24.  Europaparlamentet välkomnar initiativen för att åstadkomma viseringsfria resor mellan Europeiska unionen och Ryssland. Dessa initiativ ger förhoppningar om förbättrade förbindelser. Parlamentet uppmanar till stärkt samarbete om olaglig invandring, förbättrade kontroller av identitetshandlingar och bättre informationsutbyte om terrorism och organiserad brottslighet, och betonar att rådet och kommissionen måste se till att Ryssland agerar i enlighet med alla de villkor som fastställts i sådana avtal som förhandlats fram om avskaffande av visumtvång vid resande mellan de två sidorna för att förebygga brott mot säkerheten och demokratin i Europa.

25.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fördubbla sina ansträngningar för att lösa problemen vid gränsövergångarna mellan EU och Ryssland och att inleda konkreta projekt och fullt ut dra nytta av det nya grannskaps- och partnerskapsinstrumentet samt medel från Interreg för gränsöverskridande samarbete.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament samt Europarådet.

(1) EGT L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 112..
(3) Antagna texter , P6_TA(2007)0169.
(4) Antagna texter , P6_TA(2006)0566.
(5) Antagna texter , P6_TA(2006)0448.
(6) Antagna texter , P6_TA(2006)0270.
(7) EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 302.
(8) EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 525.
(9) EUT C 117 E, 18.5.2006, s. 235.

Senaste uppdatering: 28 januari 2008Rättsligt meddelande