Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2240(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0068/2007

Внесени текстове :

A6-0068/2007

Разисквания :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Гласувания :

PV 23/05/2007 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0206

Приети текстове
WORD 164k
сряда, 23 май 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Осигуряване на достойни условия на труд за всички
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Резолюция на Европейския парламент от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването на достойни условия на труд за всички (2006/2240(INI))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно насърчаването на осигуряването на достойни условия на труд за всички - приносът на ЕС за осъществяване на програмата за осигуряване на достойни условия на труд в света (COM(2006)0249) (съобщение на Комисията относно достойните условия на труд),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, който представлява приложение към съобщението на Комисията относно достойните условия на труд (SEC(2006)0643),

–   като взе предвид становището на Европейски икономически и социален комитет от 17 януари 2007 г. във връзка със съобщението на Комисията относно достойните условия на труд(1) ,

–   като взе предвид Декларацията на МОТ относно основните принципи и права в областта на труда,

–   като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид конвенциите на МОТ и основните трудови стандарти,

–   като взе предвид параграф 47 от Резолюцията на Общото събрание на ООН от Световната среща на високо равнище на 16 септември 2005 г.,

–   като взе предвид приемането на декларацията на министрите от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г., в която се посочва наличието на неотложна необходимост от създаване на среда на национално и международно равнище, водеща до осигуряването на пълна и продуктивна трудова заетост и достойни условия на труд за всички като ключов елемент на устойчивото развитие,

–   като взе предвид доклада от 24 февруари 2004 г.на Световната комисия за социалното измерение на глобализацията, озаглавен "Справедлива глобализация: създаване на възможности за всички",

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Социално измерение на глобализацията - приносът на политиката на ЕС за достигане до всички на предимствата й" (COM(2004)0383),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен "Втори годишен доклад относно миграцията и интеграцията" (SEC(2006)0892),

–   като взе предвид резолюцията си от 4 юли 2002 г. относно съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Икономическия и социален комитет, озаглавено "Насърчаване на спазването на основните трудови стандарти и подобряване на социалното управление в контекста на глобализацията"(2) ,

–   като взе предвид общата декларация на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно политиката на Европейския съюз за развитие: "Европейският консенсус"(3) ,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Инвестиране в хората", относно тематичната програма за човешко и социално развитие и финансовите перспективи за периода 2007-2013 г. (СОМ(2006)0018) (съобщение на Комисията относно инвестирането в хората),

–   като взе предвид резолюцията си от 23 октомври 2002 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено "Приспособяване към промените в труда и обществото - нова стратегия на Общността относно здравословните и безопасни условия на труд за периода 2002-2006 г."(4) ,

–   като взе предвид доклада от м. март 2004 г. на комитета на управителния орган на МОТ по заетостта и социалната политика, озаглавен "Актуализация на изпълнението на глобалната програма по заетостта и свързаните с нея аспекти на интеграцията на политиките",

–   като взе предвид работния документ на МОТ от м. април 2006 г., озаглавен "Правни аспекти на трафика с цел принудителен труд в Европа",

–   като взе предвид работен документ № 58 на МОТ от м. август 2005 г., озаглавен "Достойни условия на труд, стандарти и показатели",

–   като взе предвид проучването на МОТ, озаглавено "Недостиг на достойни условия на труд в света: измерване на тенденциите с индекс от м. август 2006 г.",

–   като взе предвид официалното съобщение от м. октомври 2004 г., озаглавено "Достойни условия на труд в национални рамки", подготвено за семинара на МОТ по глобалните цели и националните предизвикателства,

–   като взе предвид член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в който се предвижда, че всеки работник има право на условия на труд, които запазват неговото здраве, безопасност и достойнство,

–   като взе предвид член 152, параграф 1 от Договора за ЕС, в който се предвижда, че при определянето и осъществяването на всички политики и дейности на Общността се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве,

–   като взе предвид член 50 от Споразумението за партньорство, подписано на 23 юни 2000 г. в Котону между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна(5) ,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно достойните условия на труд за всички, приети на 1 декември 2006 г.,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(6) ,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и зачитането на правата на човека по света (7) ,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по развитие, Комисията по правата на жените и равенството между половете и Комисията по международна търговия (A6-0068/2007),

A.   като има предвид, че понятието за достойни условия на труд далеч надхвърля защитата на основните трудови стандарти; като има предвид, че то включва продуктивна и свободно избрана трудова заетост, права на работното място, социална закрила и социален диалог и равнопоставеността на половете и в четирите стълба;

Б.   като има предвид, че средствата за осигуряване на достойни условия на труд следва да са приспособени към характерните особености на всяко общество, равнището на развитие и възможностите; като има предвид, че усилията за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд следва да включват работници едновременно във формалната икономика и неформалния сектор, включително работниците в селскостопанския сектор, самонаетите лица, работниците на непълен работен ден, на срочен договор и надомните работници;

В.   като има предвид, че насърчаването на осигуряването на достойни условия на труд на всички равнища следва да бъде световна цел в съответствие с призива на Световната комисия за социалното измерение на глобализацията, резолюцията на ООН относно изхода от Световната среща на високо равнище през 2005 г. и декларацията на министрите, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г.; като има предвид, че тази цел следва да бъде и част от усилията за осъществяване на Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ) и за изпълнение на поетите ангажименти през 1995 г. по време на Световната среща на високо равнище по въпросите на социалното развитие в Копенхаген;

Г.   като има предвид, че днес е налице тенденция към презрително отношение и застрашаване на достойните условия на труд вследствие на разкриването на нови евтини пазари на труда и съответстващия на това опит за експлоатация на "изгодния" дъмпинг на труда;

Д.   като има предвид, че МОТ е органът, който е компетентен да определя и договаря международните трудови стандарти и да контролира тяхното законово и практическо прилагане; като има предвид, че засиленото сътрудничество между МОТ и всички съответни заинтересовани страни и пълноценното участие на МОТ в работата на Световната търговска организация (СТО) са от съществено значение, а Европейският съюз, представляващ 27 държави-членки, има значителна тежест и важна роля в тази област, както и в областта на социалното управление;

Е.   като има предвид, че предназначените за различни страни програми на МОТ за достойни условия на труд, както и други усилия от страна на международни агенции за развитие и ООН, насочени към справяне с предизвикателството във връзка със създаването на работни места, допринасят в по-широк план за националните и регионални стратегии за развитие, за борба с безработицата и за намаляване на бедността;

Ж.   като има предвид, че през периода 2000-2006 г. повечето програми и проучвания относно външното сътрудничество не включваха темите безработица, социално единство и достойни условия на труд;

З.   като има предвид, че достойните условия на труд се превръщат в централен елемент на постоянното подобряване на условията на труд и на борбата с безработицата, бедността и социалната изолация;

И.   като има предвид, че достойните стандарти на труд често не се спазват при работещите на непълен работен ден, безработните лица, както и в сферата не неформалната икономика, недекларираните и незаконни дейности, в т.ч. принудителен и детски труд;

Й.   като има предвид, че може да се наблюдава неспазване на принципа на достоен труд и когато работниците по-скоро са принудени, отколкото по свой избор, да работят на непълен работен ден, много от които живеят от доходи под минималната работна заплата;

К.   като има предвид, че зачитането на културните различия, справедливата глобализация и целите за пълна и производителна трудова заетост и достойни условия на труд за всички, в т.ч. лица с увреждания, жени, млади и по-възрастни работници, културни и местни малцинства, мигранти, лица с ниска степен на квалификация, лица, живеещи в изостанали райони и райони в неблагоприятно положение, са главният инструмент за борба с бедността, безработицата и социалната изолация;

Л.   като има предвид, че всички международни участници трябва да спомогнат за увеличаване на възможностите на по-възрастните хора да получат и да продължават да се ползват с достойни условия на труд, чрез подобряване на достъпа им до схеми на обучение през целия живот и преквалификацията им за нови видове работа от една страна, или чрез осигуряване на достатъчна пенсия, медицински грижи и други приложими социални услуги и ползи, от друга; като се има предвид, че социалната закрила е неразделна част от достойните условия на труд;

М.   като има предвид, че всички младежи имат правото да намерят работа при достойни условия на труд, и като има предвид, че тези усилия следва да се развиват чрез пожизнен и междупоколенчески подход, като има предвид, че един продължителен период на безработица в началото на трудовия им живот рискува да окаже трайно въздействие върху годността за наемане на работа, дохода и достъпа до качествени работни места на младежите;

Н.   като има предвид, че много мигриращи работници в Европа не могат да се ползват от достойни условия на труд;

О.   като има предвид, че в много части на света жените са рискуват да бъдат изложени на несправедливи условия на труд, поради което заслужават особено внимание в тази връзка;

П.   като има предвид, че образователните и учебни системи, приспособени към потребностите на основаващото се на познания общество, имат решаваща роля за подготовката на младежите за включването им на пазара на труда, като им помагат да увеличават възможностите си за намиране на по-качествена работа при достойни условия на труд;

Р.   като има предвид, че обучението през целия живот дава възможност на всички хора да придобият необходимите умения за приспособяване към променящите се потребности на пазара на труда, да допринасят за неговата продуктивност и да играят активна гражданска роля в обществото, основано на познанието;

С.   като има предвид, че всички държави-членки са изготвили национални планове за действие в областта на заетостта, в съответствие с насоките за заетост, инициирани на извънредното заседание на Европейския съвет по въпросите на заетостта в Люксембург на 20 и 21 ноември 1997 г.;

Т.   като има предвид, че Европейската стратегия за заетост (ЕСЗ) и стратегиите за социална закрила и социална интеграция целят предоставяне на насоки и осигуряване на съгласуваност на политиките за трудова заетост, социална закрила и социална интеграция, приоритети, към които държавите-членки следва да се присъединят на равнище на ЕС;

У.   като има предвид, че в преразгледаната Лисабонска стратегия за развитие и заетост относно устойчивото развитие Европейският съвет от 22 и 23 март 2005 г. подчерта значението на устойчивото развитие на професионалния живот в социален план;

Ф.   като има предвид, че с Лисабонската стратегия ЕС си постави нова стратегическа цел: да се превърне в най-конкурентноспособната и динамична, основаваща се на познания, икономика в света, способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места, социално единство и висока степен на опазване на околната среда; като има предвид, че до този момент не се забелязват очакваните резултати;

Х.   като има предвид, че, както е посочено в Интегрираните насоки за за растеж и трудова заетост (2005-2008 г) (СОМ(2005)0141), за да се засили конкурентоспособността на Европейския съюз по социално устойчив начин, е важно да се подобри производителността чрез насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд и качество на трудовия живот, в т.ч. здравословни и безопасни условия на труд, по-добро равновесие между гъвкавост и сигурност на трудовата заетост, обучение през целия живот, взаимно доверие и участие, както и по-добро съвместяване между личния, семейния и трудовия живот; като има предвид, че борбата срещу половата дискриминация и всички други форми на дискриминация, както и насърчаването на социалната интеграция на уязвими групи, са неразделна част от усилията за осигуряване на достойни условия на труд;

1.  Счита, че достойните условия на труд са централен елемент на борбата с бедността и социалната изолация;

2.  Вярва, че Европейският съюз може значително да допринесе за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички посредством вътрешните си и външни политики, като прилага социалните си ценности и принципи, като се бори срещу формите на социален дъмпинг на труда и като способства за ролята си на международно равнище;

3.  Подчертава, че достойните условия на труд са не само въпрос, отнасящ се до трудова заетост или социална закрила, но и на управление, и че провеждането на ефективни политики, съсредоточени върху осигуряването на достойни условия на труд, изисква наличието на отговорни институции, политически ангажимент за добро държавно управление и енергично и организирано гражданско общество;

4.  Призовава Съвета и Комисията да вземат под внимание съображенията и препоръките на Световната комисия за социалното измерение на глобализацията, резолюцията на ООН относно Световната среща на високо равнище през 2005 г. и декларацията на министрите, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г., и да включат перспективата за осигуряване на достойни условия на труд във всички дейности на Европейския съюз и насърчат осигуряването им в неговите държави-членки;

5.  Подчертава необходимостта многонационалните дружества по-специално да подкрепят принципа на социалното измерение на глобализацията и да се придържат към международните трудови стандарти и практики за осигуряване на достойни условия на труд при всички свои операции по света;

6.  Призовава Комисията да осъществи на практика предложените от нея стратегия и насоки за по-добра мобилизация на вътрешните и външните политики на Европейския съюз за насърчаване на Програмата за достойни условия на труд, особено по въпросите на развитието, външната помощ, разширяването, политиката на добросъседство, търговията, миграцията и външните двустранни и многостранни отношения;

7.  Призовава Съвета и Комисията да не се отказват от отговорностите си при прилагане на Общата система за търговски преференции(ОСП+), а да работят активно с МОТ в осигуряването на гаранции за пълното спазване на условията на споразуменията и, при необходимост, да използват правомощията, с които разполагат, за премахване на преференциите при търговията със страни, които не зачитат основните социални, трудови и човешки права, включително правото на свободно сдружаване, и други основни конвенции и основните трудови стандарти на МОТ;

8.  Призовава Комисията да положи повече старания за прилагането на ОСП+ , като отправи препоръки към правителствата на страните бенефициери и да активизира споразуменията за контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г.(8) , прилагайки схема за общи тарифни преференции и, при необходимост, да прилага механизми за временно прекратяване на преференциите за тези страни, които не спазват поетите ангажименти и които сериозно и системно нарушават основните социални права, като същевременно гарантира, че отменянето на тези преференции не насърчава протекционизма; призовава също така за разширяване на контрола и прилагането на тези механизми, за да бъдат обхванати страните - бенефициери по ОСП+ , по-специално във връзка с детския и принудителния труд, чието премахване е основно предизвикателство за МОТ, както се посочва в нейния доклад, озаглавен "Краят на детския труд наближава";

9.  Призовава държавите-членки, като последват ангажимента на Комисията в, изразен в съобщението й относно достойните условия на труд, да вземат предвид социалното измерение на достойните условия на труд в инициативите на Комисията, когато тя сключва търговски споразумения с трети страни;

10.  Подчертава, че Програмата за достойни условия на труд включва определен брой универсални стратегии, които не са обвързани с конкретен модел за развитие, но са пряко свързани с по-справедливо и по-балансирано разпределение на произведените блага, и представлява инструмент, който прекроява развитието, като го съобразява с ценности и принципи на действие и управление, които съчетават икономическата конкурентоспособност със социалната справедливост;

11.  В контекста на стратегията за устойчиво развитие, призовава Комисията да изгради последователен поход, като има предвид връзките между социалната политика, политиката за заетостта и политиката за опазване на околната среда, които се основават на свобода и отговорност;

12.  Подчертава, че за постигане на достойни условия на труд е необходим последователен и интегриран пакет от икономически и социални политики, които целят насърчаване на продуктивни, качествени работни места; подчертава, че Програмата за достойни условия на труд се бори за приемане на политики, които надхвърлят рамките на традиционните политики за пазара на труда, и че това трябва да се подкрепи от всички икономически политики на държавите-членки;

13.  Призовава държавите-членки и стопанските предприятия, съвместно със социалните партньори и въз основа на общностното законодателство относно здравето и безопасността на работниците, да приемат превантивни стратегии и да прилагат мерките за защита на майчинството и подобряване на здравословните и безопасни условия на труд по отношение на бременните жени, на жените, които наскоро са родили и на тези, които кърмят;

14.  Подчертава, че е необходимо да се подобри прозрачността на пазара на труда, за да може всеки вид труд (при срочен или постоянен трудов договор, пълно или непълно работно време и при почасово заплащане) да бъде законно деклариран и достойно възнаграден и да протича при пълно спазване на правата на работниците, основните трудови стандарти, социалния диалог и социална закрила (в т. ч. здравословните и безопасни условия на труд) и равенството между половете;

15.  Припомня, че условията за наемане на млади хора, в т. ч. стажанти, трябва да спазват основните права на всички работници и принципите във връзка с достойни условия на труд;

16.  Приветства съобщението на Комисията относно достойните условия на труд и настоятелно призовава държавите-членки и страните-кандидатки да ратифицират и да приложат изцяло конвенциите на МОТ, които се класифицирани от МОТ като актуални, особено свързаните с достойните условия на труд; изразява убеденост, че прилагането на конвенциите на МОТ, свързани с достойните условия на труд, следва да се насърчава в политиката на добросъседство и външната политика; призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят МОТ при укрепване на системата и механизмите за контрол;

17.  Силно подкрепя подхода на Комисията, който цели да подкрепи инициативите за насърчаване на свободата на синдикални организации и колективното преговаряне, за подобряване на трудовата администрация, инспекциите по труда и органите, отговарящи за социалната закрила, като и за разработване на интегрирани стратегии за превенция в областта на здравословните и безопасни условия на труд в рамките на програмите за разширяване и предприсъединяване;

18.  Приветства съобщението на Комисията "Инвестиране в хората" в контекста на "Европейския консенсус" (политика на ЕС за развитие) и отдаваното значение на програмата за прилагане на Програмата за достойни условия на труд в страните партньорки на ЕС;

19.  Подчертава, че член 12, параграф 2, буква г), подточка (ii) от Регламент (ЕО) № 1905/2006 призовава за насърчаване на Програмата за достойни условия на труд като универсална цел, която следва да се постигне, наред с другото, посредством глобални и други многостранни инициативи за прилагане на международно приетите основни трудови стандарти на МОТ, оценка на въздействието на търговията върху достойните условия на труд и устойчиви и подходящи механизми за справедливо финансиране и ефективно функциониране и по-широк обхват на системите за социална закрила; подчертава, че в член 5, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1905/2006 споменава достойните условия на труд като област на съсредоточаване на усилията; призовава Комисията да използва активно тези разпоредби в политиката си за развитие; освен това, призовава Комисията системно да докладва за усилията си за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд в годишния си доклад относно политиката за развитие и предоставянето на външна помощ;

20.  Призовава Комисията да насърчи спазването на основните трудови стандарти на МОТ и целта за осигуряване на достойни условия на труд в търговската политика на членовете на СТО като ефективен набор от правила, допълнен с механизъм от санкции за партньори, които не се придържат към подобни стандарти, като същевременно изцяло се прилага процедурата на ОСП+; насърчава Европейския съюз да разгледа въпроса за изработването на механизми за осъществяване на контрол на успоредното развитие на търговията и на осигуряването на достойни условия на труд на европейско и международно равнище;

21.  Призовава Комисията не само да подкрепи, но също така и да участва при възможност в започнатия диалог между международните финансови институции, МОТ, ООН и СТО във връзка с допълването и последователността на техните политики, свързани с икономическия растеж, инвестициите, търговията и достойните условия на труд;

22.  Призовава Комисията, при предоставяне на търговски преференции, например по Пакта за стабилност и растеж, да вземе предвид спазването от страните бенефициери на международните трудови стандарти, които защитават гарантирането на достойни условия на труд, за да може страните, които не отговарят на тези основни стандарти да не се възползват от търговските преференции на Европейския съюз;

23.  Подчертава необходимостта от по-добро сътрудничество между СТО, Конференцията на ООН за търговия и развитие, МОТ и други международни организации с оглед взаимното допълване на техните политики; счита, че последователността на предприетите мерки е от основно значение за насърчаване на достойните условия на труд и гарантирането им на практика; предлага на МОТ да бъде предоставен статут на наблюдател в СТО; обръща се към парламентите на страните-членки на СТО с молба да подкрепят това искане;

24.  Призовава Комисията да предложи създаването на комитет по търговия и достойни условия на труд в СТО, наравно с комитет по търговия и околна среда;

25.  Изтъква, че уставът на МОТ й позволява да призовава за налагането на търговски санкции срещу страна, която не спазва международните социални конвенции, и призовава СТО да спазва решенията на МОТ, с цел съгласуваност на действията на международните институции;

26.  Предлага МОТ да бъде оправомощена да предава експертни доклади (amicus briefs) на СТО и нейния апелативен орган в случаите, когато нарушение на международните конвенции е обект на спор и решенията на МОТ трябва да бъдат взети предвид;

27.  Предлага, в случаите когато решение на органа за разрешаване на спорове се счита от държава-членка на СТО за поставящо под въпрос решенията на МОТ относно спазването на трудовите конвенции, да се създадат условия за процедура по обжалване в рамките на МОТ, за да се гарантира съгласуваност на действията на международната общност при насърчаване на достойните условия на труд;

28.  Призовава ЕС да превърне спазването на международните трудови стандарти в елемент от преговорите за присъединяване на нови държави-членки към СТО;

29.  Настоятелно призовава Комисията да превърне спазването на основните трудови стандарти в предпоставка за своята политика на закупуване и договаряне; призовава Комисията да разработи за тази цел политика и да осигури помощ във връзка с търговията, която да позволи на дребните производители в развиващите се страни също така да спазват тези стандарти;

30.  Подчертава необходимостта от допълнително разработване на методологиите за оценка на въздействието на търговията и търговските споразумения върху насърчаването на достойни условия на труд, в т. ч. в световни вериги за доставка и зони за обработка на стоки за износ, както и необходимостта да се гарантира засилването и ефективният график на оценките на въздействието на устойчивата търговия;

31.  Призовава Комисията да признае и да включи в своите двустранни и многостранни търговски преговори и оценките на устойчивото въздействие (ОУВ) разумни показатели, съгласно определението на МОТ, за броя на инспекторите по труда според броя на заетите : 1 инспектор на 10 000 работници в индустриализираните страни с пазарна икономика, 1 на 20 000 за икономиките в преход и 1 на 40 000 в по-слабо развитите страни;

32.  Призовава Комисията да гарантира прилагането на член 50 от Споразумението от Котону, което включва специална разпоредба относно търговските и трудови стандарти и с което се потвърждава ангажиментът, поет от страните във връзка с основните трудови стандарти;

33.  Призовава Комисията, в сътрудничество с органите на ООН, националните и регионалните организации, социалните партньори и други представители на гражданското общество, да координират по-добре програмите за външно сътрудничество за осигуряване на достойни условия на труд с прилагането на програмите на МОТ за достойни условия на труд по отделни страни или на съответните пътни карти, както и да увеличат съвместните усилия, за да се включи осигуряването на достойни условия на труд в стратегиите за намаляване на бедността, документите, свързани със стратегията за намаляване на бедността и стратегиите за развитие, тъй като те могат допълнително да допринесат за борбата за осигуряване на достойни условия на труд за всички; призовава в тази връзка за тесни консултации със социалните партньори и други представители на гражданското общество;

34.  Призовава Европейския съюз да финансира програма за развитие на достойните условия на труд в сътрудничество с МОТ, по-специално с цел определяне на най-ефективните стратегии за насърчаване на достойни условия за труд;

35.  Подчертава, че е от съществено значение, в интерес на напредъка по отношение на целта за осигуряване на достойни условия на труд, държавите-членки да постигнат планирания резултат 0,7 % от техния БНП да бъдат изразходвани в помощ на развиващите се страни, като се има предвид, че растежът и стабилните социални структури са основна предпоставка за развитието на достойните условия за труд, по-конкретно в развиващите се страни;

36.  Насърчава Комисията да следва интегриран многоизмерен подход в своите дейности, основаващ се на четирите стълба на Програмата за достойни условия на труд: продуктивна и свободно избрана заетост, права на работното място, включващи основните трудови стандарти, социална закрила и социален диалог, интегриране на измерението на равнопоставеността на половете във всички стълбове; насърчава държавите-членки да обмислят въвеждането на минимална работна заплата като предпазна мярка, която да предотврати експлоатацията и бедността в областта на заетостта;

37.  Подчертава значението на подкрепата за включване на заетостта и достойните условия на труд в стратегиите за развитие; призовава за включване на по-задълбочен анализ на заетостта и други аспекти на достойните условия на труд в стратегическите документи за намаляване на бедността, споразуменията за икономическо партньорство, националните стратегически документи и многогодишните индикативни програми; в този контекст, подчертава значението на консултациите със съответните заинтересовани страни, в т. ч. организирани работодатели, синдикати, работници и представители на частния сектор и гражданското общество в най-широкия смисъл;

38.  Призовава за укрепване и по-системно включване на министерствата по заетостта, сдруженията на работодателите и работническите организации в процеса на участие, който стои в основата на създаването и прилагането на стратегическите документи за намаляване на бедността, националните стратегически документи и многогодишните примерни програми; счита, че за тази цел трябва да се подобри сътрудничеството им с министрите на финансите и икономиката, както и със съответните международни финансови и икономически институции като Bretton Woods, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Световната търговска организация (СТО); призовава всички страни да гарантират, че националните стратегически документи се изготвят по начин, който действително гарантира широко обществено участие; настоятелно призовава Комисията да инвестира повече в техническото и институционално изграждане на капацитет и да улесни мерките, целящи включването на достойните условия на труд в националните стратегически документи;

39.  Подчертава, по-специално, необходимостта от управлявани на национално равнище програми за осигуряване на достойни условия на труд или подобна "пътна карта", разработена с участието на организации на социалните партньори и други заинтересовани страни, които да са насочени към осигуряването на достойни условия на труд за всички посредством сътрудничество за развитие, в т. ч. политически диалог относно въздействието върху заетостта на икономическите политики и управление, мерките за бюджетно подпомагане и изграждане на капацитет, по-специално институционалното изграждане на капацитет, което е добре координирано и хармонизирано между Комисията, държавите-членки и други международни партньори за развитие и съответни участници, в т. ч. МОТ и други агенции на ООН, както и международни финансови институции;

40.  Призовава за подновяване на усилията за борба срещу нарушаването на правата на човека и на нормите на трудовото законодателство, с възможност за изключване на многонационални компании, упражняващи дейност в развиващите се страни, от обществени поръчки, финансирани или подпомагани от Европейския съюз и неговите държави-членки, както и от кредитни гаранции за износ, отпускани от ЕИБ и други финансови институции, в случай на нарушаване на тези права; призовава Комисията и държавите-членки да зачитат основните трудови стандарти, които са задължителни в рамките на обществените поръчки, финансирани от Европейския фонд за развитие и ползващи се с друг вид общностна или двустранна подкрепа;

41.  Призовава държавите-членки да координират с повече усилия развитието на умения, за да могат да придобиват и споделят ползите от новите технологии и иновации; отбелязва, че достойните условия на труд се постигат посредством растеж, инвестиции и развитие на предприемачеството, успоредно с обществената отзивчивост,

42.  Призовава институциите на ЕС, в контекста на Лисабонската програма и Интегрираните насоки за растеж и заетост на (2005-2008 г.), да развива и насърчава европейската предприемаческа култура, насочена към отделните хора и по-конкретно към младите хора, с цел създаване на предприятия с висок растеж и да реализират по-добре една от целите на програмата за осигуряване на достойни условия на труд, а именно създаването на "повече и по-добри работни места";

43.  Призовава държавите-членки да превърнат усилията за осигуряване на достойни условия на труд в приоритет на своята икономическа и социална политика, като акцентират по-специално на създаването на качествени работни места, на спазването на основните трудови права на всички категории работници, на укрепването на социалната защита и насърчаването на социалния диалог;

44.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават приемането на кодекси за поведение като доброволни инициативи на равнище на предприятията или секторите, позоваващи се на актовете на националния законодател и на международните стандарти и допълващи ги, както и на кодекси за поведение за многонационалните предприятия на ОИСР и МОТ;

45.  Настоятелно препоръчва държавите-членки и Европейския съюз да насърчават прилагането на добри практики на корпоративна социална отговорност (КСО) от всички дружества, независимо от това къде упражняват своите дейности, с цел създаване на безопасна, гъвкава и висококачествена работна среда; насърчава Многостранния форум на заинтересованите страни и Европейския алианс за корпоративна социална отговорност да разработят инициативи, които биха насърчили включването на осигуряването на достойни условия на труд като важен елемент на корпоративната социална отговорност;

46.  Призовава държавите-членки и Комисията, в качеството им на работодатели в развиващите се страни, да вземат предвид принципа за осигуряване на достойни условия на труд, в съответствие с Препоръка 135 на МОТ относно определяне на минимална работна заплата, по-специално по отношение на развиващите се страни;

47.  Приветства приноса към осигуряването на достойни условия на труд от страна на организации към ООН, като инициативата на Върховния комисар на ООН за човешките права за изготвяне на допълнителен доклад относно правата на човека в транснационалните корпорации;

48.  Подчертава значението на насърчаването на тристранната декларация на МОТ относно многонационалните предприятия и социалната политика;

49.  Насърчава стопанските предприятия да приемат отговорни и недискриминационни политики за наемане и за професионално развитие, с цел насърчаване на наемането на жени и хора в неравностойно положение на пазара на труда;

50.  Препоръчва стопанските предприятия да поемат инициатива за насърчаване на участието и представителството на жените в органите, участващи в социалния диалог, което представлява стратегическа цел на понятието достойни условия на труд;

51.  Призовава Комисията, в сътрудничество със социалните партньори и МОТ, да насърчава жените предприемачи да създават и развиват стопански предприятия в Европейския съюз и извън него, в рамките на политиката на сътрудничество за развитие;

52.  Призовава държавите-членки да гарантират, че предприятията, действащи в и извън Европейския съюз, ще осигуряват по-добро осведомяване и консултации с представителите на работниците като част от по-обширен текущ социален диалог, с цел информиране и консултации на работниците относно редица въпроси, свързани с тяхната заетост и условия на труд; призовава Комисията, държавите-членки и социалните партньори да признаят, че високите стандарти за професионално здраве и безопасност на труда представляват основно човешко право;

53.  Подчертава значимостта на социалния диалог при изготвяне на националните програми за достойни условия на труд, които ще се прилагат от държавите-членки, и ги призовава да провеждат истинска консултация със социалните партньори;

54.  Подчертава, че социалните партньори са от голямо значение за успешното прилагане на Програмата за достойни условия на труд и следователно трябва да бъдат активно включени, поне чрез процес на изслушване, в прилагането на инициативите за достойни условия на труд;

55.  Приветства преговорите за рамково споразумение на европейските социални партньори относно тормоза и насилието на работното място, като пример за насърчаване на достойните условия на труд в Европа; призовава Комисията да насърчава социалните партньори да приключат успешно тези преговори;

56.  Подчертава, че Европейската социална програма, Лисабонската стратегия (включително националните програми за реформа) и нарастващите усилия по ратифицирането и прилагането на международните трудови конвенции, които бяха определени като актуални от МОТ, представляват пътната карта на ЕС за достойни условия на труд;

57.  Призовава държавите-членки да приложат ефективни, превантивни и предпазни политики и програми, с цел да се увеличи броят, качеството, компетентността и средствата на трудовите инспекторати, в съответствие със законодателството на Общността и конвенциите на МОТ, така че да се приложи законодателството относно безопасните и здравословни условия на труд, работните условия и други социални въпроси;

58.  Предлага по-засилено сътрудничество по отношение на развитието на обмена на най-добри практики на общностно равнище между националните служби за инспекция на труда, за да се допринесе за насърчаването на достойни условия на труд; призовава държавите-членки да предоставят на компетентните органи по инспекция на труда по-всеобхватни ресурси с цел да им се даде възможност да изпълняват своите задачи, с оглед да се гарантира, че тяхното национално трудово законодателство се прилага на практика и не се заобикаля;

59.  Призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че новите форми на труд са също защитени от съществуващото законодателство и да разгледат прилагането на нови нормативни инструменти, които да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат да бъдат приложени към новите форми на труд, така че да бъде гарантирано еднакво равнище на закрила за всички работници;

60.  Признава значението на дейността на Мрежата за създаване на заетост за младите хора и Форума на МОТ относно достойните условия на труд като механизми за обмен, подкрепа и преглед между равностойни страни; призовава Комисията да подкрепи развиването на тези мрежи в страните партньори на ЕС съвместно с МОТ, като начин за изпълнение на глобалната програма за заетост;

61.  Призовава държавите-членки да гарантират образование за младите хора, като ефективна стратегия за предотвратяване на социалното изключване и бедността и да развият възможностите си за наемане на работа на младежите чрез използване на съществуващи механизми като мрежата от центрове за сътрудничество в областта на кариерното консултиране (Euroguidance), която помага на хората да разберат по-добре възможностите за работа в Европа; също така ги призовава да подобрят достъпа до работни места чрез схеми за професионална ориентация, като едновременно с това гарантират съвместимостта с пожизнен и междупоколенчески подход;

62.  Призовава държавите-членки да увеличат инвестициите си в необходимата инфраструктура за използване на информационни и комуникационни технологии и в областта на образованието и обучението на младите хора, чрез съвместни инвестиции както от публичния, така и от частния сектор;

63.  Призовава държавите-членки при прилагане на политиките на Общността да увеличат и разширят достъпа до възможности за обучение през целия живот дори в географски отдалечените и селските райони и да приложат специфични мерки, пригодени към местната действителност, с цел да се гарантират възможности за наемане на работа за всички в рамките на променяща се работна среда;

64.  Призовава държавите-членки да въведат съответни реформи в техните образователни системи и да гарантират достъп до висококачествено образование за всички;

65.  Призовава Комисията и държавите-членки да интегрират измерението на пола и развитието във всички политики и програми, насърчаващи достойните условия на труд и призовава държавите-членки да гарантират равни възможности за мъже и жени по отношение на достойните условия на труд не само от гледна точка на достъпа до работни места или до служебно повишение, но и с оглед на нивото на заплащане;

66.  Призовава Комисията и държавите-членки да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят успешно съчетаване на личния, семейния и професионалния живот, с цел увеличаване на участието на жените на пазара на труда и разглеждане и премахване на причините, които биха могли да намалят ефективността на подобни мерки;

67.  Препоръчва изследване на решения за повишаване на привлекателността на някои видове труд, понастоящем считан за тежък или неквалифициран труд (домашни помощници, семейни помощници, помощници на възрастни хора, лица, осигуряващи индивидуални социални грижи и т.н.);

68.  Призовава Комисията и държавите-членки да подобрят мерките, за да позволят на всички работници да постигнат по-добро равновесие между професионалния и семейния живот, имайки предвид, че дългото работно време, стресът и несигурността по отношение на запазването на работното място заплашват на нарушат структурата на семейния живот, който е важна основа на нашето общество;

69.  Призовава Комисията и държавите-членки да сътрудничат с неправителствените организации, синдикатите, организациите на жени и мрежите за осигуряване на икономически и социални правомощия на жените в развиващите се страни и насърчаване на достойни условия на труд на всички равнища;

70.  Приветства инициативата, обявена в съобщението на Комисията относно достойните условия на труд, в подкрепа на усилията за подобряване на включването на социални партньори и други заинтересовани страни в обществото в общо управление, основано на консултативния модел на ОИСР;

71.  Призовава държавите-членки да приемат национални политики, които да насърчават равните възможности и третиране за работниците, независимо от тяхната възраст или пол; призовава държавите-членки да предприемат мерки за предотвратяване на дискриминация спрямо жените и по-възрастните работници;

72.  Подчертава, че насърчаването на достойни условия на труд цели да постигне цялостно подобрение на условията на живот и на труд за всички, и поради тази причина включва подкрепа за интегриране на неформалния сектор в официалната икономика;

73.  Призовава Комисията и държавите-членки да поддържат и насърчават законодателните и политически инициативи и практики за борба срещу дискриминацията на хората с увреждания и за осигуряване на равни възможности в професионалното обучение и на работното място, включително подкрепа за приспособяване на работните места за хора с увреждания по отношение на развиващите се страни;

74.  Призовава Комисията да насърчава държавите-членки да използват Открития метод на координация в областта на социалната закрила, с цел да се увеличи стойността на различните социални системи; поради тази причина, и в съответствие с обновената Лисабонска стратегия, с цел подобряване на гъвкавостта и мобилността на европейските работници и социалното единство в Европейския съюз счита, че съществува необходимост да се търси по-голяма хармонизация на пенсионните схеми, основно с оглед на осигуряването на услуги, когато хората са работили в различни държави-членки на ЕС, по-специално тъй като това не само е сериозно препятствие за свободното движение на работници, но и пречка за постигането на единен пазар във финансовите услуги;

75.  Отбелязва, че маргинализацията на някои малцинства, основана на религията или расата, е пречка за осигуряване на достойни условия на труд за всички в Европейския съюз, и следователно призовава всички онези държави-членки, които все още не са го направили, да завършат транспонирането на Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на еднакво третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(9) ;

76.  В рамките на един последователен подход към международната трудова миграция, приветства желанието на държавите-членки да ратифицират Международната конвенция за защита на правата на всички мигриращи работници и членовете на техните семейства, както и конвенции № 97 и № 143 на МОТ;

77.  Призовава държавите-членки да се споразумеят относно общо стандартно определение на принудителен труд и експлоатиране на уязвимостта, с цел да се намалят неяснотата и предубедеността при съдебните решения;

78.  Отбелязва, че някои граждани на ЕС, упражняващи своите права на свобода на движение, са уязвими по отношение на лошите условия на труд и призовава Комисията и държавите-членки да приемат политики за наблюдение на процесите на заетост на мигрантите в рамките на ЕС на пазара на труда и да приемат мерки за унищожаване на експлоататорски трудови практики;

79.  Призовава Комисията и делегациите на Общността в страните- партньори активно да насърчават включването на Програмата за достойни условия на труд, национални програми за достойни условия на труд и регионални програми за достойни условия на труд в националните стратегически документи, регионалните стратегически документи, националните планове за действие и други програмни инструменти за политиките на ЕС за сътрудничество за развитие;

80.  Приветства намерението на Комисията, да разгледа разширяването на обхвата на Регламент (ЕО) № 2110/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. относно достъпа до външно подпомагане от Общността(10) по отношение на спазването на основните трудови стандарти във връзка с договорите, финансирани чрез Европейския фонд за развитие;

81.  Призовава Комисията да отдели необходими ресурси за прилагане на предложенията за насърчаване на достойните условия за труд, които се съдържат в нейното съобщение "Инвестиране в хората";

82.  Приветства значението, което съобщението на Комисията "Инвестиране в хората" придава на прилагането на Програмата за достойни условия на труд в страните-партньорки на ЕС; приветства признаването на ясната връзка между достойните условия на труд и социалната защита в програмата; призовава Комисията да определи достатъчно средства за гарантиране на осигуряването на достойни условия на труд в рамките на тематичната програма "Инвестиране в хората";

83.  Приветства новата интегрирана стратегия за права на децата, обявена в съобщението на Комисията "Към стратегия на ЕС за правата на детето" (COM(2006)0367) и припомня, че борбата срещу детския труд, както е определена в конвенции № 138 и 182 на МОТ срещу принудителния труд, трябва да бъде включена в националните и международните мерки;

84.  Призовава държавите-членки да приемат политики в съответствие с общите основни принципи относно интеграцията на граждани на трети страни в ЕС;

85.  Приветства намерението на Комисията до 2008 г. да изготви доклад за последващи действия по отношение на нейното съобщение относно достойните условия на труд, който следва да съдържа анализ и оценка на ратификацията и прилагането от държавите-членки на конвенциите на МОТ относно заетостта, здравето и безопасността, закрилата на майчинството и на правата на работниците мигранти; призовава този доклад да съдържа план за действие за достойни условия на труд, покриващ както сътрудничеството в ЕС, така и усилията на международно равнище;

86.  Приветства усилието на Комисията да подобри анализа и да разработи подходящи показатели, свързани с прилагането на Програма таза достойни условия на труд;

87.  Приветства предложението от министерската декларация, приета от Икономическия и социален съвет на ООН на 5 юли 2006 г., според което Програмата за достойни условия на труд да бъде разработвана на пълни обороти, така че да бъдат достигнати осезаеми резултати до 2015 г.;

88.  Призовава Комисията да предаде на Парламента конкретни данни , които показват начина, по който са финансирани достойните условия на труд и свързаните с тях въпроси , с цел извършване на по-добра оценка на поетите политически ангажименти от гледна точка на финансирането;

89.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 93, 27.4.2007 г., стр. 38.
(2) OВ C 271 E, 12.11.2003 г., стp. 598.
(3) ОВ С 46, 24.2.2006 г., стр. 1.
(4) OВ C 300 E, 11.12.2003 г., стp. 290.
(5) ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.
(6) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(7) OВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
(8) ОВ L 169, 30.6.2005 г., стр. 1.
(9) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(10) OВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 28 януари 2008 г.Правна информация